• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Brak praktyki osłabia zdolność uczenia się

  24.07.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Populacja Unii Europejskiej w wieku produkcyjnym ma zmaleć do roku 2030 o 9% a eksperci przewidują, że spadek dotyczyć będzie także wykwalifikowanej siły roboczej. Nowe badania wskazują, że zwiększenie zatrudnienia wśród starszej części społeczeństwa w wieku produkcyjnym jest sposobem na zrównoważenie skutków starzenia się i redukcji siły roboczej. Naukowcy z Jacobs University w Niemczech i Adecco Institute w Wlk. Brytanii doszli do wniosku, że choć starsi pracownicy stają się mniej "interesujący inwestycyjnie" dla przedsiębiorstw, posiadają w istocie równie duże zdolności doskonalenia swoich umiejętności co ich młodsi koledzy.

  Istnieją co najmniej dwa czynniki, które utrudniają integrację ludzi starszych z populacją produkcyjną: brak odpowiednich programów kształcenia ustawicznego, które skłaniałyby starszych wiekiem pracowników do utrzymania swojej motywacji, wydajności i sprawności oraz stereotypy związane z wiekiem.

  Według naukowców w szkoleniach na terenie UE uczestniczy 25% pracowników w wieku 55-64 lata i 34% całej populacji pracującej. Niedawne badania pokazują jednak, że 50% starszych wiekiem pracowników chętnie edukowałoby się dalej, aby poprawić swoje umiejętności i perspektywy zawodowe.

  Skoro starsi pracownicy posiadają chęć i potencjał, to dlaczego firmy nie są skore do inwestowania w nich, a konkretnie w ich szkolenia? Jak mówią naukowcy, w firmach panuje przekonanie, że większość możliwości kognitywnych zanika wraz z wiekiem. Przedsiębiorstwa postrzegają starszych pracowników jako mających trudności z nauką, elastycznością i obsługą komputera, uzyskujących przez to słabe wyniki na szkoleniach.

  Różnica w postrzeganiu starszych i młodszych pracowników w kontekście firmy polega na tym, że ci pierwsi powinni odznaczać się wyższym morale zawodowym, świadomością wagi jakości i lojalnością, podczas gdy ci drudzy powinni być bardziej elastyczni i cechować się większym potencjałem uczeniowym oraz kreatywnością.

  W badaniach prowadzonych przez naukowców z Jacobs University punktem na niekorzyść starszych pracowników było to, iż mają oni "materiał niewyuczony do nauczenia". Umiejętności uczeniowe oraz wiedza mogą z czasem maleć, jak twierdzą naukowcy, dodając że starsi pracownicy odczuwają obawy przed uczeniem się nowych rzeczy i niepewność co do swoich zdolności szkoleniowych oraz wiedzy.

  Problem braku szkoleń dotyka starszych pracowników, kiedy ich zdolność przyswajania informacji oraz czas reakcji spowalniają a mobilność i wydajność w czasie spadają. Według naukowców tego typu umiejętności wymagają "płynnej inteligencji". Inteligencja płynna - umiejętność odnajdywania znaczenia w chaosie i rozwiązywania nowych problemów - słabnie wraz z wiekiem, ustępując miejsca inteligencji skrystalizowanej, która zasadza się na sprawności w wykorzystywaniu swoich umiejętności, wiedzy oraz doświadczenia.

  Najnowsze badania pokazują, że głównym źródłem problemu z potencjałem uczeniowym jest brak praktyki, a nie starzenie się. Jak twierdzi zespół badawczy, jeśli mózg jest trenowany regularnie, uczenie się jest możliwe bez względu na wiek człowieka.

  "Jednym z najważniejszych wyzwań XXI w. dla Europy jest reagować na zmiany demograficzne poprzez lepszą integrację starszych pracowników z rynkiem pracy, tak samo jak dbać o młodych" - wyjaśnia dr opieki medycznej Wolfgang Clement, prezes Adecco Institute i były niemiecki minister gospodarki i pracy.

  "Warunkiem wstępnym integracji starszych pracowników jest utrzymanie i rozwijanie ich zdolności do pracy poprzez umożliwienie im opanowywania nowych umiejętności w ciągu całej kariery zawodowej. Dotyczy to tak samo pracowników jak i firm, ponieważ tylko w niewielkiej ich części uważa się, że starsi wiekiem [są zainteresowani] i zdolni do udziału w szkoleniach" - dodaje.

  "Powszechne negatywne stereotypy dotyczące wieku, w większości bezpodstawne, zniechęcają pracowników i przedsiębiorstwa do inwestycji w kształcenie ustawiczne oraz opracowywanie metod szkoleniowych specjalnie dla potrzeb i możliwości poszczególnych grup wiekowych."

  W ostatecznym rozrachunku starsi wiekiem pracownicy bardzo skorzystaliby na regularnych szkoleniach, a przedsiębiorstwa na tym, że pracownicy - tak młodsi, jak i starsi - pozostają skoncentrowani na pracy i zmotywowani.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Jacobs University:
  http://www.jacobs-university.de/

  Adecco Institute:
  http://institute.adecco.com/

  Źródło danych: Adecco Institute
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z Adecco Institute.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Biurokracja profesjonalna – typ struktury organizacyjnej. Opiera się na standaryzacji wiedzy i umiejętności zawodowych. Jest scentralizowana, z reguły wykonuje zadania trudne, wymagające specjalistycznych umiejętności. Pracownicy zwykle mają stały kontakt z klientami. Często pracują samodzielnie. Ważną rolę odgrywa szkolenie i ujednolicanie wiedzy i kultury pracowników. (Learning by doing) Uczenie się poprzez pracę to pojęcie związane z teorią ekonomii. Odnosi się do zdolności pracowników do zwiększania ich wydajności poprzez wykonywanie regularnych czynności podczas pracy. Wzrastająca wydajność jest efektem praktyki, samoudoskonalania się pracownika oraz tylko w niewielkim stopniu zależna od rozwoju technologicznego. Kapitał ludzki jest więc w produkcji równie istotny jak kapitał rzeczowy. Wydajność pracy rośnie wraz ze wzrostem doświadczenia. Inteligencja (od łac. intelligentia - zdolność pojmowania, rozum) – zdolność do postrzegania, analizy i adaptacji do zmian otoczenia. Zdolność rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w sytuacjach nowych. Cecha umysłu warunkująca sprawność czynności poznawczych, takich jak myślenie, reagowanie, rozwiązywanie problemów.

  Umiejętności menedżerskie - określone zdolności do sprawnego oraz skutecznego rozwiązywania wszelkich problemów zarządzania. Umiejętności te zawierają liczne doświadczenia zawodowe, różne potrzebne zręczności w działaniu danej firmy oraz określone kwalifikacje zawodowe. Praca grupowa – forma współpracy naukowej. Ma ona na celu odkrycie różnic indywidualnych uczniów, kształtowanie ich wiedzy, umiejętności ogólnych (m.in. umięjętność współpracy, umiejętność komunikacji interpersonalnej, umiejętność krytycznego myślenia), postawy, jak również uczenia się od siebie i łączenia umiejętności poszczególnych uczniów do określonego zadania

  Adecco S.A. – największa na świecie agencja zatrudnienia, szwajcarskie przedsiębiorstwo świadczące usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi z siedzibą w Glattbrugg. Adecco Group posiada przeszło 5500 oddziałów w 60 krajach na wszystkich kontynentach i zatrudnia ponad 33 000 pracowników, obsługując ponad 100 000 klientów każdego dnia. Adecco powstało w 1996 r. z połączenia szwajcarskiego przedsiębiorstwa Adia (zał. 1957 w Lozannie) i francuskiego Ecco (zał. 1964 w Lyonie). Specjalność zawodowa - jest wynikiem podziału pracy w ramach zawodu, zawiera część czynności o podobnym charakterze (związanych z wykonywaną funkcją lub przedmiotem pracy), wymagających pogłębionej lub dodatkowej wiedzy i umiejętności, zdobytych w wyniku dodatkowego szkolenia lub praktyki.

  Sprawność fizyczna – umiejętność rozwiązywania przez człowieka zadań ruchowych lub zdolność do efektywnego i ekonomicznego wykonania pracy mięśniowej. Współpraca – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów.

  Training Within Industry TWI to program rozwoju umiejętności przełożonych (brygadzistów, mistrzów, liderów, kierowników itp.) w zakresie Instruowania Pracowników (IP), budowania dobrych Relacji z Pracownikami (RP), doskonalenia Metod Pracy (MP) oraz zapewnienia Bezpieczeństwa Pracy (BP). Obecnie uważa się, że TWI stał się podstawą japońskich metod zarządzania, takich jak Lean Management.

  Sprawność specjalna- jest właściwością człowieka składającą się z umiejętności ruchowych warunkujących wykonanie konkretnego wysiłku fizycznego bardziej lub mniej efektywnie oraz określonego poziomu zdolności motorycznych. W praktyce treningu sportowego wyróżnia się trzy formy przejawiania się sprawności : sprawność ogólna (wszechstronna), sprawność ukierunkowana, sprawność specjalna.

  Psychologia biznesu - dziedzina nauki zajmująca się aplikacją teorii psychologii w warunkach biznesowych, stosowana w celu zwiększenia efektywności pracowników i konkurencyjności organizacji . Psychologia biznesu jest dyscypliną stosowaną w szeroko rozumianym otoczeniu organizacji, obejmującą pracowników, kadrę zarządzającą, akcjonariuszy firmy, producentów i klientów. Bada zachowania, emocje i postawy ludzi związanych z organizacją. Przyczynia się do sprawnego funkcjonowania organizacji przez wpływanie na wydajność i satysfakcję pracowników, badanie warunków i atmosfery pracy, zwiększanie efektywności kadry zarządzającej oraz wykorzystanie potencjału marki poprzez reklamę . Akademia PISM - szkoła jest częścią Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Misją Akademii PISM jest rozwój zawodowy pracowników administracji publicznej oraz pracowników sektora prywatnego poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz kursach z zakresu stosunków międzynarodowych i dyplomacji. Akademia PISM prowadzi Studium Polityki Zagranicznej(dziewięciomiesięczne szkolenie w trybie weekendowym), kursy z zakresu Protokołu Dyplomatycznego, specjalistyczne warsztaty w języku angielskim oraz inne szkolenia otwarte oraz na zamówienie. W Akademii wykładają: wysocy urzędnicy państwowi, dyplomaci, eksperci, dziennikarze i pracownicy nauki, którzy prowadząc zajęcia w formie wykładów i warsztatów.

  Sprawność ruchowa - umiejętność władania swoim aparatem ruchu, dzięki opanowaniu podstawowych nawyków ruchowych. Wzrost sprawności ruchowej uzależniony jest od nabytych umiejętności i doświadczeń osobistych. Analiza pracy to systematyczne zbieranie danych opisujących zadania, które składają się na określoną pracę, oraz opisujących wiedzę, umiejętności, zdolności i inne cechy umożliwiające jednostce wykonanie zadań. Jest jednym z narzędzi służących w naukach o zarządzaniu usprawnianiu procesów wytwórczych. Metoda ta polega na obserwacji pracownika wykonującego czynności na danym stanowisku pracy. Dokładny opis czynności na danym stanowisku (najczęściej produkcyjnym) pozwala na ich optymalizację.

  Dodano: 24.07.2009. 15:11  


  Najnowsze