• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dalsze zacieśnianie relacji UE-EECA

  21.11.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Sprzyjanie zacieśnianiu relacji w zakresie naukowych badań medycznych między UE a Krajami Europy Wschodniej i Azji Środkowej (EECA) plasuje się wysoko w programie europejskim. Pomocą w tych dążeniach służy projekt EECALINK (Promowanie i ułatwianie międzynarodowej współpracy z krajami EECA), dofinansowany na kwotę 600.000 EUR z budżetu Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Projekt EECALINK jest ukierunkowany na trzech kluczowych interesariuszy: ustawodawców, partnerów uniwersyteckich i akademickich oraz szerszą społeczność naukową. Podstawę projektu tworzy sześć celów: 1) sprzyjanie globalnej współpracy w sektorze opieki zdrowotnej i promowanie jej; 2) inspirowanie dalszego zawiązywania się grup badawczych i wspieranie ich propozycji projektów w 7PR; 3) zapewnianie skutecznego informowania kluczowych ustawodawców o wspólnych badaniach naukowych UE-EECA; 4) umacnianie i rozszerzanie istniejących więzów naukowych z partnerami akademickimi; 5) budowanie zaangażowania akademickiego i uniwersyteckiego w projekty 7PR oraz 6) promowanie 7PR wśród przedsiębiorstw i uczelni wyższych.

  W skład konsorcjum EECALINK wchodzi 17 partnerów z 12 krajów. Cała uwaga jest skupiona na intensyfikacji i ułatwianiu współpracy między państwami członkowskimi UE a krajami EECA.

  Główne odkrycia dokonane w toku projektu zostały zaprezentowane 7 czerwca 2011 r. na konferencji w Brukseli, Belgia. Ambasador Milena Vicenova, Stała Przedstawicielka Republiki Czeskiej przy UE powiedziała na powitanie: "Współpraca z krajami Europy Wschodniej i Azji Środkowej jest jednym z priorytetów UE i znalazła się również pośród politycznych priorytetów Czeskiej Prezydencji w Radzie UE w pierwszej połowie 2009 r." Wspomniała wydarzenie wysokiego szczebla odbyte w ramach Partnerstwa Wschodniego, na którym reprezentowane były państwa członkowskie UE oraz Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Ukraina i Białoruś (UE-5+1). Wydarzenie to odbyło się 7 maja 2009 r. w Pradze. Kraje rozpoczęły zacieśnianie współpracy w ramach czterech multilateralnych platform tematycznych: demokracja, dobre sprawowanie rządów i stabilizacja; integracja gospodarcza i zbieżność ze strategiami UE; bezpieczeństwo energetyczne i kontakty między narodami.

  Partnerzy projektu EECALINK zidentyfikowali priorytety związane z ochroną zdrowia i najbardziej palące kwestie w poszczególnych krajach. Pośród niektórych czynników, które hamują współpracę UE-EECA należy wymienić zróżnicowany system zarządzania w krajach EECA w porównaniu do przyjętego w UE, fragmentaryzację systemu krajowych punktów kontaktowych (KPK), niski poziom motywacji, barierę językową oraz trudności z pozyskaniem koordynatorów. Luki rozpoznane w toku projektu w krajowych systemach opieki zdrowotnej obejmują ochronę zdrowia matki i dziecka, opracowywanie leków na bazie lokalnych roślin/surowców oraz opiekę zdrowotną w stresujących środowiskach.

  Moderator konferencji Aleksi Sedo, kierownik Instytutu Biochemii i Onkologii Doświadczalnej przy Uniwersytecie Karola w Pradze, Czechy, wychwalał projekt EECALINK nie tylko za ponoszenie poziomu świadomości, ale również za osiąganie postawionych celów. Aczkolwiek zaznaczył, że projekt EECA nie jest w stanie zidentyfikować wybitnych i wysokiej jakości prac naukowych, integralnych dla jego członków. "Może odpowiednia byłaby pewna forma marketingu, by pomóc uwidocznić tych, którzy są doskonali, innymi słowy - wspieranie jakości" - sugeruje Sedo.

  Wypowiadając się na temat odkryć, koordynator projektu EECALINK, Stanislav Stipek, również z Uniwersytetu Karola w Pradze, komentuje: "To dobry pomysł, aby wprowadzić ekspertów unijnych do krajów EECA, niemniej zadanie nie jest proste." Dodał, że projekt pomógł poczynić postępy we współpracy i stworzył nowe możliwości.

  Niektóre z głównych barier, jakie powstrzymują kraje EECA od udziału w 7PR, to brak nagłośnienia organizacji EECA, brak informacji o zaproszeniach, brak promocji 7PR oraz różnice w normach prawnych, zasadach administracyjnych i regulacjach finansowych.

  Przygotowywanie i przeprowadzanie większej liczby dni informacji i warsztatów w krajach EECA, tworzenie sieci organizacji zajmujących się opieką zdrowotną oraz zmiana postrzegania przez naukowców i ustawodawców możliwości pozyskiwania dofinansowania, to niektóre przykłady tego, co jest niezbędne do pobudzenia współpracy między UE a EECA.

  Ostatecznie bezsprzecznym jest, że 7PR to istotne źródło finansowania naukowych badań medycznych, a kraje EECA mogą odnieść ogromne korzyści z udziału w projektach 7PR, zwłaszcza w tych ukierunkowanych na choroby onkologiczne, sercowo-naczyniowe, związane ze starzeniem się oraz choroby rzadkie, takie jak rodzinna gorączka śródziemnomorska. Pośród głównych korzyści dla partnerów projektów z krajów EECA należy wymienić pogłębienie znajomości polityki zdrowotnej UE, zacieśnienie współpracy międzynarodowej w obszarze opieki zdrowotnej i poza nim czy identyfikację najważniejszych priorytetów współpracy.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wzmocniona współpraca – mechanizm pozwalający grupie co najmniej dziewięciu państw członkowskich Unii Europejskiej na pogłębienie współpracy w ramach kompetencji niewyłącznych Unii. Celem wzmocnionej współpracy jest "sprzyjanie realizacji celów Unii, ochrona jej interesów oraz wzmocnienie procesu jej integracji". Współpraca ma charakter otwarty - może w niej brać udział każde państwo członkowskie spełniające warunki określone w decyzji ustanawiającej współpracę oraz zobowiązujące się przestrzegać akty prawne już przyjęte w ramach tej współpracy. Współpraca nie może naruszać rynku wewnętrznego ani spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii, a także nie może wprowadzać dyskryminacji żadnego państwa członkowskiego w zakresie handlu ani naruszać zasad konkurencji. Saksoński Dzień Europy Środkowej i Wschodniej (niem. Sächsischer Mittel- und Osteuropatag) został zainicjowany w 2004 r. przez Centrum Kompetencyjne do spraw Europy Środkowej i Wschodniej w Lipsku (Kompetenzzentrum Mittel- und Osteuropa Leipzig e.V., KOMOEL) pod kierownictwem prof. dr Stefana Troebsta, którego celem było stworzenie sieci saksońskich ośrodków badawczych i naukowych, jak również partnerów z Europy Środkowej i Wschodniej. Zamiarem lipskiego centrum KOMOEL jest promowanie badań naukowych związanych z Europą Wschodnią prowadzonych na uczelniach wyższych, jak i w pozauniwersyteckich ośrodkach badawczych oraz wspomaganie współpracy przedsiębiorstw i organizacji kulturalnych z Europą Środkową i Wschodnią. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTG) – organizacja propagująca osiągnięcia naukowe z zakresu badań środowiska glebowego oraz stymulująca rozwój gleboznawstwa, chemii rolnej i mikrobiologii rolniczej. Jej celem są również starania przyczyniające się do ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami. Towarzystwo realizuje swoje zadania poprzez organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, zacieśnianie współpracy międzynarodowej, prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej oraz inicjowanie badań naukowych i współdziałanie w ich prowadzeniu.

  Polityka współpracy gospodarczej, zwana również polityką współpracy z zagranicą polega na kształtowaniu, za pomocą środków pośrednich i bezpośrednich, stosunków ekonomicznych z zagranicą. W ramach tej polityki dokonywana jest wymiana towarowa, wymiana usług oraz obroty kapitałowe. Polityka współpracy z zagranicą może być realizowana pod różnymi postaciami: polityki autonomicznej (bazującej na samodzielności, kraj sam określa cele i narzędzia jej osiągania ) polityki konwencyjnej ( opierającej się na porozumieniach z innymi krajami ) polityki wolnego handlu oraz polityki protekcyjnej. COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  The European Society for History of Law (Eurpoejskie Stowarzyszenie Historii Prawa) jest europejskim stowarzyszeniem założonym w 2009 roku z siedzibą w Brnie w Republice Czeskiej. Stowarzyszenie tworzy platformę współpracy pomiędzy historykami prawa oraz instytucjami, które zajmują się publikowaniem materiałów naukowych oraz organizują spotkania historyków prawa. Stowarzyszenie ma za zadanie łączyć nie tylko historyków prawa, ale także sędziów z instytucji wymiaru sprawiedliwości (na przykład z Sądu Konstytucyjnego), adwokatów i praktyków, którzy są zainteresowani współpracą. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest wspieranie badań naukowych w zakresie historii prawa, prawa rzymskiego, historii idei w różnych państwach Europy. W kręgu zainteresowania Stowarzyszenia pozostają: Integracja gospodarcza – jest to proces polegający na zacieśnianiu współpracy gospodarczej przez co najmniej dwa państwa, poprzez stopniową eliminację barier ograniczających współpracę gospodarczą. Proces prowadzi do scalania gospodarek narodowych poszczególnych krajów i powstania jednego organizmu gospodarczego.

  Europlanet jest siecią łączącą europejskich naukowców, zajmujących się planetologią. Celem Europlanet jest promowanie współpracy oraz komunikacji pomiędzy współpracującymi instytucjami oraz wspieranie misji kosmicznych badających Układ Słoneczny. Europlanet koordynuje zadania w zakresie planetologii w celu osiągnięcia długoterminowej współpracy pomiędzy europejskimi instytucjami zaangażowanymi w tą dyscyplinę naukową. Zgromadzenie Regionów Europy (ang. Assembly of European Regions (AER)) jest największą niezależną siecią współpracy regionów w różnorodnej Europie. Łącząc ponad 270 regionów z 33 krajów oraz 16 międzyregionalnych organizacji, AER jest politycznym głosem swoich członków i forum międzyregionalnej współpracy.

  Alumniportal Deutschland (od Alumnus, (l.mn.) Alumni - łac.: wychowanek, od alere - wychowywać, żywić; niem. Deutschland - Niemcy) jest portalem społecznościowym umożliwiającym osobom, które studiowały lub dokształcały się w Niemczech, nawiązanie i utrzymywanie kontaktów ze sobą oraz z Niemcami. Korzystanie z portalu jest bezpłatne. Jest to wspólny projekt pięciu niemieckich organizacji z obszaru współpracy międzynarodowej. Projekt jest finansowany przez Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

  ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) to jedyna ogólnoeuropejska organizacja zrzeszająca studentów kierunków Inżynierii Produkcji i Zarządzania (IEM). Jej głównym celem jest zwiększenie komunikacji i współpracy między studentami i instytucjami technologii w Europie. Początki ESTIEM sięgają 1990 roku, kiedy to główną ideą tego przedsięwzięcia stało się wsparcie i tworzenie powiązań wśród studentów IEM. Obecnie do ESTIEM należy ponad 47 000 z 65 grup lokalnych znajdujących się w 25 krajach Europy. Priorytetem działań organizacji jest szerzenie stosunków i umacnianie więzi wśród studentów Inżynierii Produkcji i Zarządzania.

  Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy – ogólnopolski projekt edukacyjny prowadzony przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z lokalnymi partnerami: w Warszawie – przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Katowicach – przy Akademii Ekonomicznej w Katowicach, w Białymstoku – przy Uniwersytecie w Białymstoku oraz w Bełchatowie – we współpracy z Urzędem Miasta Bełchatowa. Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród dzieci już od najmłodszych lat. Oferta edukacyjna EUD skierowana jest do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych. Program obejmuje również serie spotkań dla rodziców z zakresu wychowania i kształtowania postaw u najmłodszych. Partnerem strategicznym projektu jest Narodowy Bank Polski. Współpraca międzynarodowa - zagadnienie budzące zainteresowanie badaczy jak i polityków. Badacze zajmują się przyczynami współpracy międzynarodowej oraz jej zaletami i wadami, politycy natomiast zajmują się środkami współpracy i ich efektywnością oraz skutecznością.

  Dodano: 21.11.2011. 17:26  


  Najnowsze