• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Doskonalenie skanów MRI z korzyścią dla rozwoju płodowego

  28.11.2013. 16:27
  opublikowane przez: Redakcja

  Mapowanie rozwoju dziecka znajdującego się wciąż w łonie matki to punkt wyjścia europejskiego projektu, którego celem jest zaprojektowanie technik do wcześniejszego określania problemów i opracowanie odpowiednich terapii.

  W toku projektu DHCP (Developing Human Connectome Project) ma powstać obraz rozwoju mózgu dziecka i sposobu tworzenia się w nim połączeń - zwłaszcza w trzecim trymestrze. Umożliwił to grant w zakresie synergii Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) o wartości 3,2 mln EUR.

  Projekt zgromadził zespół inżynierów, matematyków i naukowców, którzy pracują pod kierunkiem profesora Davida Edwardsa z King's College London i profesora Josepha Hanjala, wraz z profesorem Danielem Rueckertem z Wydziału Informatyki Imperial College London i profesorem Stevem Smithem z Uniwersytetu w Oksfordzie. Przedsięwzięcie ma na celu zastosowanie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI) do śledzenia połączeń w mózgu płodów i noworodków, co pozwoli poznać lepiej mechanizmy chorób neuropsychicznych, takich jak autyzm.

  Zapewni ono wgląd w zaburzenia ze spektrum autyzmu. Profesor David Edwards, Dyrektor Centrum Rozwoju Mózgu, który kieruje współpracą, powiedział: "Chodzi o zrozumienie, w jaki sposób kształtuje się mózg człowieka. Zanim dziecko się urodzi, mózg jest już dobrze rozwinięty wraz z kluczowymi połączeniami między nerwami, dlatego też obserwujemy dzieci w łonie. Chcemy zmapować połączenia nerwowe, które powstają wraz ze wzrostem i rozwojem mózgu".

  Mimo iż prace nad projektem rozpoczęły się w tym roku, już poczyniono postępy, otwierając Ośrodek Obrazowania Noworodków Evelina, który jest częścią Centrum Rozwoju Mózgu z siedzibą w szpitalu St Thomas' Hospital w Londynie. W tej placówce skanowaniu poddana zostanie większość badanych w toku realizacji projektu. W czasopiśmie Cerebral Cortex ukazał się także raport, w którym przedstawiono, jak strukturalne połączenia mózgu ulegają zmianie wraz ze wzrostem oraz w przypadku wcześniactwa.

  Profesor Rueckert zauważa: "Nasza rola polega na zbudowaniu platformy do analizy ogromnej ilości danych, pokazujących sposób interakcji różnych części mózgu. Podejmiemy próbę odnalezienia schematów połączeń w mózgu wraz z ich pojawianiem się oraz zestawienia ich z danymi klinicznymi, takimi jak notatki medyczne na temat rozwoju dziecka".

  "Jeszcze 20 lat temu - dodaje profesor Rueckert - nie było możliwości poddawania dzieci szczegółowym skanom MRI, kiedy znajdowały się wciąż w łonie lub rodziły się przedwcześnie. Techniki zostały opracowane w celu obrazowania dzieci w bezpiecznym środowisku i pozyskiwania danych potrzebnych do poprawy metod leczenia i diagnostyki".

  W czasie pięcioletniego projektu analizowane będą dane pozyskiwane od 1.500 dzieci, zaczynając od około 23 tygodnia aż do porodu. Przeprowadzone zostanie także porównanie zdolności dzieci w wieku około dwóch lat. Ma to zapewnić dalsze wskazówki na temat rozwoju mózgu dzieci i sposobu łączenia się jego różnych regionów. W ten sposób wykazane zostaną również warunki, w których połączenia mózgu są nieprawidłowe i w jaki sposób mogą tworzyć się u dziecka.

  Dane położą także podwaliny pod wspólne forum online, do którego dostęp zyskają inni naukowcy, aby wnieść swój wkład w ramach ciągłych badań nad aktywnością mózgu.
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Auksologia – nauka o rozwoju ontogenetycznym (osobniczym) i oddziaływaniach środowiska zewnętrznego na rozwijające się dziecko. Zajmuje się prawidłowościami rozwoju dziecka, dąży do optymalnego rozwoju dziecka, ma wielkie znaczenie dla pediatrii i geriatrii. Wyniki badań auksologicznych mają duże znaczenie dla szkolnictwa. Nauczyciele klas 1-3 są zobowiązani do oceny auksologicznej dzieci z tych klas. Choroba sieroca - zespół poważnych zaburzeń lub zahamowań rozwoju psychicznego dzieci; może również powodować objawy somatyczne. Inne nazwy: nieorganiczny zespół opóźnienia rozwoju, hospitalizm lub ogólnie zaniedbywanie dziecka. Pedologia (gr. παιδός - dziecko) - dział psychologii, nauka o biologicznym rozwoju dzieci. Pedologia ma za zadanie dostosować wszelkie poczynania wychowawcze do spontanicznego, naturalnego rozwoju dziecka.

  Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu - instytucja kultury, działająca od 1984 w Poznaniu. Głównym celem Centrum jest inspirowanie profesjonalnej twórczości dla dzieci i młodzieży, promocja nowych wartościowych zjawisk artystycznych, popularyzacja i wspieranie rozwoju nowych metod edukacji kulturalnej młodego pokolenia, dokumentacja i wymiana informacji dotyczących zdarzeń artystycznych, instytucji i osób związanych ze sztuką dla dzieci. Niemowlę, okres niemowlęcy – dziecko od urodzenia do końca pierwszego roku życia. Wyodrębnienie to w psychologii rozwojowej dokonywane ze względu na szczególną wagę rozwoju małego dziecka w tym okresie. Wyodrębnienie okresu niemowlęctwa jest ważne także z uwagi na mnogość i intensywność przemian zachodzących w organizmie dziecka w tym czasie. Pierwszy miesiąc życia dziecka jest okresem noworodkowym.

  Specyficzne zaburzenie rozwoju funkcji motorycznych (zespół niezgrabności ruchowej, zespół niezdarnego dziecka, apraksja rozwojowa, dyspraksja rozwojowa) – zaburzenie rozwoju psychomotorycznego dziecka, nieprawidłowość rozwoju koordynacji ruchowej. Marina Maria Zalewska (ur. 3 maja 1944) − polska psycholog, profesor nauk humanistycznych, wieloletni pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny. Zajmuje się zaburzeniami rozwoju tożsamości u dzieci głuchych oraz zaburzeniami rozwoju komunikowania się z perspektywy rozwoju self.

  Praca dzieci oznacza stałe zatrudnienie dzieci jako najemników. Wiele międzynarodowych organizacji uważa taką praktykę za wyzysk. W wielu krajach jest nielegalna. Zjawisko to występowało w historii w różnym nasileniu. Publiczna dyskusja na ten temat występowała wraz z początkami działania szkół publicznych, podczas rewolucji przemysłowej oraz w związku z pojawieniem się postulatów na temat praw dziecka i pracownika. Zespół unikania patologicznego (ang. Pathological demand avoidance, PDA) – jedno ze słabiej znanych CZR stwierdzone przez Elizabeth Newson (Child Development Research Unit, University of Nottingham). Odznacza się bardzo dobrym rozwojem umiejętności społecznych (np. kontakt wzrokowy) i teorii umysłu (dzieci wcześnie i chętnie bawią się w udawanie), w przeciwieństwie do wielu innych zaburzeń ze spektrum autyzmu, częściej także występuje u kobiet. To właśnie wcześnie rozwinięta wyobraźnia jest tym, co różni te osoby od tych, którzy cierpią np. na autyzm dziecięcy czy zespół Aspergera. Świadczą o tym częste obsesyjne zainteresowania innymi ludźmi (zwykle jedną osobą), osoby te należą do jakby innego rodzaju spektrum autystycznego, "autyzmu imaginującego". Występuje także płytki afekt, impulsywność, często opóźnienie rozwoju mowy. Osoby te mają problem z poczuciem odpowiedzialności.

  Bunt dwulatka – zespół zachowań małego dziecka, pojawiający się mniej więcej między 18. a 26. miesiącem życia (może to nastąpić do dwóch miesięcy wcześniej lub znacznie później, zależnie od stopnia rozwoju osobniczego).

  Profil psychoedukacyjny, PEP – test oparty na rozwojowej koncepcji oceny służący do diagnozowania charakterystycznych, zindywidualizowanych sposobów uczenia się w rozwoju i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Z założenia przeznaczony jest dla osób funkcjonujących na poziomie przedszkolnym i niższym – w wieku od 6 miesięcy do 7 lat. Stosowany jest w diagnostyce dzieci do 12 roku życia, jeżeli istnieje podejrzenie, że niektóre funkcje rozwojowe są poniżej poziomu siódmego roku życia. Dla osób powyżej 12 roku przeznaczony jest profil psychoedukacyjny dla młodzieży i dorosłych (AAPEP).

  Metoda Montessori – system wychowawczy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, który został stworzony przez włoską lekarkę Marię Montessori i który pomaga we wszechstronnym rozwoju dziecka. Polityka rozwoju to zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju oraz spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej. Jest ona konsekwencją wyboru strategii rozwoju kraju. Zakres polityki rozwoju obejmuje takie obszary aktywności państwa jak:

  Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.


  Linowy plac zabaw – tzw. linarium, jest to wydzielone miejsce przeznaczone do zabawy i rekreacji dzieci (najczęściej starszych - powyżej 5 lat), na którym dominują struktury z połączonych ze sobą specjalnych lin, rozwijające spryt i kreatywność. Przyczyniają się one znacząco do rozwoju fizycznego dzieci.

  Wikipedystka:Rytr: Jestem pedagogiem specjalnym, specjalizuję się w diagnostyce i terapii osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju. W ścisłym polu moich zaintersowań znajdują się także osoby z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością uwarunkowaną genetycznie. Ukończyłam Pedagogikę Specjalną na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie kończę studia doktoranckie na Uniwersytecie Opolskim. Zawodowo zajmuję się terapią osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Współpracuję z PWN przy realizacji projektów programów komputerowych dla dzieci i młodzieży.

  Dodano: 28.11.2013. 16:27  


  Najnowsze