• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Inteligentna odzież dla poprawy zdrowia

  30.07.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Zespołowi naukowców finansowanemu ze środków unijnych udało się umieścić czujniki bezpośrednio w tkaninach, aby stworzyć ubrania nie tylko komfortowe i praktyczne, ale również inteligentne. Czujniki pomogą lekarzom monitorować stan swoich pacjentów. Projekt Healthwear (Zdalne monitorowanie zdrowia za pomocą nadającego się do noszenia, nieinwazyjnego systemu mobilnego) uzyskał dofinansowanie w kwocie 990.000 EUR z unijnego programu eTEN. Wspólny projekt miał na celu opracowanie usługi, która zapewni nieprzerwany i wszechobecny monitoring stanu zdrowia pacjenta w trakcie rehabilitacji.

  "Zdalny monitoring doskonale nadaje się w przypadku pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe lub powracających do zdrowia po zdarzeniu takim jak zawał serca, którzy w przeciwnym przypadku musieliby zostać dłużej w szpitalu lub umawiać się częściej do lekarza na badania kontrolne" - powiedział ICT Results dr Theodore Vontetsianos, kierownik oddziału e-zdrowie w Szpitalu Leczenia Chorób Klatki Piersiowej Sotiria w Atenach, Grecja.

  Do tej pory zdalne systemy monitorowania zdrowia były uzależnione od czujników pomiarowych przypiętych do kończyn lub do klatki piersiowej pacjenta i podłączonych do urządzania o dużych gabarytach. System Healthwear przekazuje wszystkie informacje z czujników do Przenośnego Urządzenia Pacjenta (PUP). Dane są następnie przekazywane za pośrednictwem bezpiecznego łącza mobilnego GPRS (pakietowe przesyłanie danych) do centralnego serwera.

  "Dzięki wstawieniu czujników do koszulki, która jest wygodna w noszeniu dla pacjenta i wymaga jedynie przenośnego urządzenia wielkości telefonu komórkowego, aby zebrać i przesłać informacje, system pozwala pacjentom na większą aktywność i niezależność, umożliwiając opiekunom przeprowadzanie koniecznych kontroli w dowolnym czasie i miejscu" - mówi dr Vontetsianos.

  Alexis Milsis, inżynier na oddziale e-zdrowie szpitala Sotiria, zauważył, że lekarze i opiekunowie mogą uzyskać dostęp do elektronicznej karty zdrowia pacjenta (na której są przechowywane dane) za pośrednictwem bezpiecznego połączenia TCP/IP (pakiet protokołów internetowych) w czasie niemal rzeczywistym albo w trybie offline.

  Zdaniem Milsisa technologia jest prosta w użyciu i przejrzysta. "Technologia musi być przejrzysta dla użytkowników, jeżeli mają się z nią czuć swobodnie" - stwierdził inżynier. "Nie chcą być owinięci w przewody i różne urządzenia, do których muszą się podłączać. Jest to o tyle ważne, że zwykle monitorowanymi pacjentami są osoby starsze."

  Oceniając dane pacjentów, prowadzący mogą mieć pełny wgląd w postępy leczenia w czasie. Lekarze mogą również porozumiewać się z pacjentami za pośrednictwem wideofonu i polecić im wykonanie ćwiczeń, w czasie których sprawdzą odczyty ich EKG (elektrokardiogramu) i oksymetrii.

  Według dr Votentsianosa: "Kontakt z lekarzem zapewnia pacjentowi silne poczucie bezpieczeństwa i jest znacznie wygodniejszy niż konieczność wizyty w szpitalu."

  Zespół ze szpitala Sotiria przeprowadził wiele testów, które wykazały, że pacjenci czują się swobodnie korzystając z technologii, przy czym komfort pacjenta i jakość opieki podnoszą się.

  Niemniej istotne są koszty, które system pozwoli obniżyć. "Tak jak w przypadku każdej nowej technologii, koszty wdrożenia systemu Healthwear są wysokie w przypadku niewielkiej skali, ale system wraz z jego komponentami można też wdrażać i produkować masowo" - zauważa Milsis. "To znacznie obniżyłoby koszty wdrożenia i zapewniłoby spore oszczędności w prywatnym i publicznym sektorze opieki zdrowotnej."

  W skład konsorcjum Healthwear wchodzi greckie przedsiębiorstwo telefonii komórkowej COSMOTE, ATKOSoft SA, Szpital Leczenia Chorób Klatki Piersiowej Sotiria, hiszpański Szpital Kliniczny I Provincial de Barcelona (HCPB) oraz włoski UniversitĂ  Vita-Salute San Raffaele i Milior SpA.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Healthwear:
  http://www.health-wear.eu

  ICT Results:
  http://cordis.europa.eu/ictresults

  eTEN: http://ec.europa.eu/information_society/activities/eten

  Źródło danych: ICT Results
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z ICT Results

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Obserwacja w pielęgniarstwie: "Obserwacja jest to uważne oglądanie, spostrzeganie elementów wyglądu i zachowania człowieka lub przedmiotów i zjawisk, w tym m. in. niewerbalnych aspektów komunikowania się." Celem obserwacji pielęgniarskiej jest uzyskanie informacji (danych) o pacjencie, jego rodzinie i środowisku. Istotą obserwacji jest obiektywne spostrzeganie objawów, różnego rodzaju zmian w zachowaniu podmiotu opieki, których nie można uzyskać za pomocą wywiadu, analizy dokumentacji czy pomiaru. Jeśli mamy do czynienia z dzieckiem jako podmiotem opieki, którego wiek i stan zdrowia uniemożliwiają bezpośredni werbalny kontakt, obserwacja jest często podstawową metodą w ocenie stanu zdrowia i w dużej mierze zależy od niej postępowanie pielęgniarskie, lekarskie, umożliwiające ratowanie zdrowia i życia pacjenta. e-zdrowie- narzędzia lub rozwiązania obejmujące produkty, systemy i usługi wychodzące poza zakres prostych aplikacji internetowych. Wiążą się one z narzędziami dla organów i pracowników służby zdrowia oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy opieki zdrowotnej dla pacjentów i obywateli. Są to na przykład sieci informacji o zdrowiu, elektroniczne książeczki zdrowia, usługi świadczone w ramach opieki telemedycznej, osobiste przenośne systemy komunikacji, portale poświęcone zdrowiu oraz wiele innych narzędzi na bazie technologii informacyjno-komunikacyjnych, pomagających zapobiegać, diagnozować i leczyć choroby, monitorować stan zdrowia, prowadzić odpowiedni tryb życia. Pacjent – osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej, niezależnie od tego czy jest zdrowa, czy chora (definicja Światowej Organizacji Zdrowia). Inna definicja za pacjenta uznaje:

  System kontroli dostępu jest to zespół wzajemnie powiązanych urządzeń elektronicznych oraz mechanicznych, których działanie ma na celu ograniczenie użytkownikom (całkowite lub określonym czasie) dostępu do sektorów (stref) tego systemu. Identyfikowanie użytkowników przez system kontroli dostępu zależny jest od zastosowanego typu urządzenia identyfikującego. Mogą to być: e-pacjent – osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information Communication Technology) niezależnie od tego czy jest zdrowa czy chora. Tradycyjna, występująca na wszystkich poziomach (mikro, mezo, makro), relacja pacjent-lekarz została rozszerzona o technologię przybierając na poziomie mikro postać lekarz-technika biomedyczna-pacjent. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) usprawniają dziś biznesowo-administracyjny aspekt funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, ale także wspomagają pracę personelu medycznego, wpływając przez to na jakość opieki zdrowotnej, a tym samym i satysfakcję pacjentów. Są zdolne do przetwarzania ogromnych ilości danych, umożliwiają konsultacje medyczne bez konieczności przemieszczania się pacjenta i lekarza. Znaczenie ICT potwierdza raport The Case for e-Health. Według niego:

  Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie istnieje od ponad czterdziestu lat. Zaspokaja potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży do okresu noworodkowego do 18. roku życia w zakresie diagnostyki, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jeśli jest niezbędna kontynuacja leczenia Szpitalu, możliwa jest opieka nad pacjentami do wieku 25 lat. Część swojej oferty Szpital kieruje również do pacjentów dorosłych. Dotyczy to przede wszystkim badań diagnostycznych, ale także porad specjalistycznych i rehabilitacji leczniczej. Promocja zdrowia – proces umożliwiający jednostkom i grupom społecznym zwiększenie kontroli nad uwarunkowaniami zdrowia w celu poprawy ich stanu zdrowia, oraz sprzyjający rozwijaniu zdrowego stylu życia, a także kształtowaniu innych środowiskowych i osobniczych czynników prowadzących do zdrowia.

  Analgezja kontrolowana przez pacjenta (ang. Patient-controlled analgesia, PCA) – leczenie bólu kontrolowane przez pacjenta. Najczęściej odnosi się do sposobu kontrolowania bólu podczas pobytu pacjenta na oddziale szpitalnym dzięki zastosowaniu automatycznych strzykawek podających dożylnie środki przeciwbólowe (najczęściej opiaty). System składa się z automatycznej, odpowiednio zaprogramowanej strzykawki podłączonej do wenflonu oraz dużego i łatwego w użyciu guzika sterującego, który jest "pod ręką" pacjenta. Za każdym razem kiedy pacjent czuje, że ból narasta, naciska przycisk i dostaje dawkę leku jeśli jest ona dostępna. Urządzenie jest tak zaprogramowane, aby pacjent za każdym razem gdy naciska przycisk dostawał taką samą dawkę leku, ale jednocześnie tak, aby nie przekroczył bezpiecznych ilości leku – bardzo małe ryzyko przedawkowania. System rejestruje każde naciśnięcie guzika – również te bez podania leku, a więc można łatwo sprawdzić zapotrzebowanie pacjenta na lek. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) – zbiór danych, mogący stanowić element systemu informatycznego do obsługi szpitala (HIS – Hospital Information System) przechowujący całość lub wybrane elementy dokumentacji medycznej indywidualnej (odnosząca się do poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych) i zbiorczej (odnosząca się do ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych).

  Narodowy Rachunek Zdrowia – system prezentacji danych na temat ekonomicznej strony systemu ochrony zdrowia. Jest to stosunkowo nowe narzędzie porównywania wydatków na ochronę zdrowia, które ujmuje je w sposób wszechstronny, zapewniający porównywalność w skali międzynarodowej. Prace nad wdrożeniem metodologii rachunków zdrowia w Polsce zostały podjęte przez zespół ekspertów pod kierownictwem Ministerstwa Zdrowia w 2001 roku, a od 2004 są prowadzone w Głównym Urzędzie Statystycznym w ścisłej współpracy z instytucjami, które gromadzą dane o wydatkach na ochronę zdrowia: tj. Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Finansów.

  System opieki zdrowotnej (również system zdrowotny) – system definiowany jako spójna całość, której liczne, powiązane między sobą części wspólnie oddziaływając wpływają pozytywnie na stan zdrowia populacji. Jest on wyodrębnioną całością złożoną z wielu różnorodnych elementów, które powiązane są różnorodnymi więziami (czyli między którymi zachodzą różnorodne relacje) i który realizuje cele związane ze zdrowiem.

  Koszty leczenia to koszty poniesione na badania i zabiegi ambulatoryjne i operacyjne, pobyt w placówce służby zdrowia, jak również zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych. Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) – forma terapii dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi. Jest najczęściej jednostką organizacyjną szpitala psychiatrycznego, Poradni Zdrowia Psychicznego lub Zakładu Opieki Zdrowotnej. Podstawową formą kontaktu są wizyty domowe.

  Rzecznik Praw Pacjenta (RzPP) – centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Czynnik bioleczniczy – drobnoustroje, które przyspieszają wyleczenie lub zapobiegają powikłaniom wskazanej choroby u człowieka. Skuteczność czynników bioleczniczych została dowiedziona naukowo, z udziałem dużych grup pacjentów, randomizowanych badań, testów z użyciem placebo oraz podwójnej ślepej próby. Inaczej wygląda to w przypadku probiotyków, których skuteczność leczenia chorób nie została potwierdzona naukowo (lub została potwierdzona jedynie in vitro), częściowo z powodu nie wykonania jeszcze odpowiedniej ilości testów u człowieka. Probiotyki mogą, ale nie muszą, być także czynnikami bioleczniczymi, jednak ich użycie bez badań klinicznych jest dyskusyjne. Spożywanie probiotyków wpływa jednak korzystne – między innymi z powodu immunomodulacji – na stan zdrowia organizmu, ale nie powoduje wyleczenia z żadnej choroby.

  Ekonomika zdrowia dziedzina ekonomii zajmująca się gospodarowaniem zasobami w systemie opieki zdrowotnej. W szerszym znaczeniu jest to dziedzina obejmująca zarządzanie niedostatkiem środków finansowych w stosunku do nieograniczonego zapotrzebowania na rynku usług zdrowotnych. W Polsce rozwój ekonomiki zdrowia nastąpił w latach 70 - tych XX wieku - kiedy w krajach rozwiniętych wzrosły koszty związane z opieką zdrowotną. Do podejmowania działań w obszarze ochrony zdrowia niezbędne są narzędzia - ekonomiczne analizy i oceny. Europejski System Informacji o Substancjach Chemicznych (ang. European chemical Substances Information System – ESIS) – system informacji o substancjach chemicznych prowadzony przez Instytut Ochrony Zdrowia i Konsumenta. Zapewnia dostęp do wykazów i list:

  Przymglenie – jedno z jakościowych zaburzeń świadomości. Osoba w stanie przymglenia zachowuje się podobnie do człowieka próbującego się poruszać w gęstej mgle. Kontakt jest trudny - kierowane do pacjenta słowa docierają z trudem, wymagają powtarzania, czasem odpowiedzi nie udaje się uzyskać. Zachowanie, ruchy i wypowiedzi pacjenta są spowolniałe, reakcje następują z opóźnieniem, mogą być niedokładne, bądź nie następować w ogóle. Pojmowanie sytuacji jest opóźnione i utrudnione - proste bodźce odbierane są szybciej i łatwiej niż złożone. Zwykle zaburzona jest orientacja w czasie i miejscu, w głębszym przymgleniu także co do własnej osoby. Po przymgleniu pozostaje niepamięć, zwykle fragmentaryczna.

  Dodano: 30.07.2009. 15:11  


  Najnowsze