• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komórki macierzyste krwi pępowinowej - obecne zastosowania

  09.11.2010. 13:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Podczas Światowego Kongresu Krwi Pępowinowej (World Cord Blood Congress), który odbył się w dniach 4-7 listopada 2010 w Marsylii, przedstawiono aktualną wiedzę i zastosowanie komórek macierzystych z krwi pępowinowej. Na całym świecie w celu ratowania zdrowia i życia pacjentów wykonano już ponad 21 tysięcy przeszczepień krwi pępowinowej.

  W kongresie wzięli udział wybitni naukowcy z całego świata, którzy uznają komórki macierzyste z krwi pępowinowej jako skuteczną terapię w leczeniu chorób hematologicznych, onkologicznych, metabolicznych i immunologicznych. Spotkanie odbywało się pod przewodnictwem francuskiej hematolog prof. Eliane Gluckman, która w 1988 roku po raz pierwszy na świecie przeszczepiła komórki z krwi pępowinowej. Dzisiaj jej pacjent jest w pełni zdrowym mężczyzną, mężem i ojcem.

  "Dziś wiemy, że przeżycie pacjentów, którym przeszczepia się komórki z krwi pępowinowej jest takie samo jak po przeszczepieniu komórek macierzystych szpiku. Wiemy też, że choć układ krwiotwórczy odnawia się u nich wolniej, to są oni mniej narażeni np. na szkodliwą dla biorcy reakcję przeszczep przeciwko gospodarzowi" - mówiła prof. Gluckman.

  Komórki macierzyste pochodzące z krwi pępowinowej w coraz większym stopniu są wykorzystywane w ośrodkach transplantacyjnych. Poza standardowymi wymienionymi wyżej wskazaniami, lekarze nieustannie starają się znaleźć nowe terapeutyczne zastosowania. Obecnie trwają zakrojone na szeroką skalę badania kliniczne nad wykorzystaniem komórek m.in. w leczeniu cukrzycy typu I, mózgowego porażenia dziecięcego, stwardnienia rozsianego czy chorobie Crohna.

  Prof. Joanne Kurtzberg z Centrum Medycznego Uniwersytetu Duke w Durham (USA) rozpoczęła badania nad skutecznością przeszczepiania własnej krwi pępowinowej (tzw. transplantacje autologiczne) dzieciom z porażeniem mózgowym.

  "Mamy pewne dowody, że działanie tych komórek wiąże się też z innymi mechanizmami, dlatego zdecydowaliśmy się je przetestować u dzieci z nabytym uszkodzeniem tkanki nerwowej, jakim jest porażenie mózgowe. To początek badań i trudno przewidzieć, jakie będą ich wyniki" - wyjaśniała podczas kongresu badaczka.

  "Możliwość leczenia komórkami macierzystymi tak ciężkich chorób opiera się na zdolności krwi pępowinowej do przekształcania się w różne typy komórek, np. takich jak komórki nerwowe, mięśnia sercowego, wątroby czy trzustki. Warto również zwrócić uwagę na mniejsze ryzyko zakażenia, łatwiejszą dostępność i nieinwazyjność zabiegu pobierania komórek w porównaniu z przeszczepianiem komórek macierzystych pochodzących ze szpiku" " mówi dr n. med. Dariusz Boruczkowski, specjalista chorób dzieci i transplantacji klinicznej z Polskiego Banku Komórek Macierzystych, który uczestniczył w kongresie.

  Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mogą być pobrane tylko raz w życiu przy porodzie dziecka, dlatego tak ważne jest zapewnienie najwyższych standardów medycznych ich pobrania, preparatyki i przechowywania. Pobrana krew pępowinowa jest przekazywana do publicznych bądź rodzinnych banków krwi, gdzie ulega przetworzeniu i zabezpieczeniu przez zamrożenie jej w ciekłym azocie. Prawidłowość i jakość stosowanych w bankach procedur gwarantuje zachowanie właściwości leczniczych komórek macierzystych z krwi pępowinowej przez wiele lat.

  inf. prasowa

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Bank komórek macierzystych (ang. Stem Cell Bank) – zakład biotechnologiczny zajmujący się przechowywaniem dorosłych komórek macierzystych pobieranych typowo z krwi pępowinowej. Erytropoeza (również erytrocytopoeza) – proces namnażania i różnicowania erytrocytów (czerwonych krwinek krwi), z komórek macierzystych w szpiku kostnym kości płaskich i nasadach kości długich. Proces ten jest regulowany przez stężenie erytropoetyny we krwi. Multipotencja – zdolność komórek niezróżnicowanych do różnicowania się w różne typy komórek, ale wyłącznie ściśle określonej tkanki (np. komórki szpiku kostnego mogą różnicować się w komórki krwi). Ich linie potomne występują w tkankach organizmów młodocianych i dojrzałych, uczestnicząc w procesach wzrostu i regeneracji.

  Krew pępowinowa - stanowi źródło krwiotwórczych komórek macierzystych oraz komórek mezenchymy. Ta krew jest jedynym źródłem komórek macierzystych niewymagającym używania metod inwazyjnych u dawcy. Monocyty – populacja leukocytów stanowiąca 3-8% wszystkich leukocytów obecnych we krwi ). Komórki te, poza dużym rozmiarem, charakteryzują się występowaniem w błonie komórkowej takich markerów, jak: CD45 (charakterystyczny dla wszystkich leukocytów), CD11c, CD14, CD31, CD34 i inne, przy czym jedynie CD14 jest markerem specyficznym dla monocytów i makrofagów . Dojrzałe monocyty, po migracji z krwi do tkanek obwodowych przekształcają się w makrofagi, natomiast nieliczne tego typu komórki posiadają właściwości komórek macierzystych i mogą różnicować się w inne populacje komórek krwi lub nawet innych tkanek .

  Separator komórkowy − przyrząd służący do pobierania komórkowych składników krwi (krwinek czerwonych, płytkowych, granulocytów, komórek krwiotwórczych itp.) od dawców. Jest stosowany w krwiodawstwie celem uzyskania komórek krwi oraz ich koncentratów do zastosowania jako lecznicze składniki krwi. Terapia komórkowa - rozwijająca się w medycynie gałąź terapii, polegająca na wykorzystaniu ludzkich komórek do regeneracji uszkodzonych tkanek lub narządów pacjenta. Komórki te mogą pochodzić z tego samego pacjenta, lub od dawcy. Metoda ta różni się od przeszczepów tym, że korzysta się w niej nie z całych narządów lub tkanek, ale z wyizolowanych, oczyszczonych i czasem zmodyfikowanych komórek. Do terapii komórkowej często stosuje się komórki macierzyste lub progenitorowe, które posiadają wewnętrzny potencjał regeneracji uszkodzonych tkanek. Przykładowo, ostatnio pojawia się coraz więcej doniesień o skutecznym wykorzystaniu komórek macierzystych pochodzących ze szpiku kostnego do regeneracji mięśnia sercowego po zawale.

  Komórki iPS (ang. iPSC – induced pluripotent stem cells) – rodzaj pluripotencjalnych komórek macierzystych, które zostały sztucznie otrzymane z nie-pluripotentnych komórek (przeważnie komórek somatycznych dorosłego człowieka) przez wymuszenie ekspresji odpowiednich genów w tych komórkach. Trombocyt, płytka krwi (dawn. płytka Bizzozera) – morfotyczny składnik krwi, podłużny strzępek komórki pozbawiony jądra komórkowego, niezdolny do poruszania się, niewykazujący oznak życia, odgrywający u większości kręgowców istotną rolę w procesach krzepnięcia krwi.

  Komórki satelitarne – komórki macierzyste mięśni szkieletowych. Powstają z mioblastów, które nie zlały się do roboczych komórek mięśniowych, lecz ściśle do nich przylegają. U dorosłego człowieka ich jądra stanowią ok. 5% jąder komórek mięśniowych. Uaktywniają się przy uszkodzeniu lub trenowaniu mięśnia, prowadząc do regeneracji lub przerostu komórek mięśniowych. W warunkach doświadczalnych udaje się je różnicować do innych komórek niż mięśniowe.

  Transfuzja krwi, przetoczenie krwi – zabieg polegający na przetaczaniu pewnej ilości krwi lub składników krwi. Ma na celu substytucję utraconych składników.

  Transfuzja krwi (przetoczenie krwi) – zabieg polegający na przetaczaniu pewnej ilości krwi lub składników krwi. Ma na celu substytucję utraconych składników. Anaplazja – brak zróżnicowania lub proces odróżnicowania się komórek, powstawanie z komórek zróżnicowanych nowych pokoleń komórek o coraz to mniejszym stopniu zróżnicowania albo też zatrzymanie różnicowania (dojrzewania) komórki wraz z zachowaną zdolnością do mnożenia się. Charakterystyczna dla nowotworów złośliwych. Obecnie uważa się, że raczej nowotwory powstają z komórek macierzystych niż że dochodzi do procesu odróżnicowania.

  Dodano: 09.11.2010. 13:11  


  Najnowsze