• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • KONFERENCJA IT-MEDICA Polska W PIGUŁCE

  14.08.2008. 12:31
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Servis.pl jest patronem medialnym   konferencja o charakterze popularyzacyjno-promocyjnym
   ... dla lekarzy, menedżerów, pełnomocników jakości, radiologów, informatyków dużych, średnich i małych ośrodków zdrowia
   impreza nie tylko o charakterze naukowo-poznawczym
   ... Firmy-dostawcy rozwiązań będą tu mieli ważne, nawet najważniejsze miejsce. Jest to związane zarówno z formułą finansowania przedsięwzięcia, jego skalą, jak i sposobem przygotowania prezentacji, ekspozycji oraz wystąpień
   poświęcona kilku tematom (równoległe bloki tematyczne)
   ... jest to uzasadnione ze względu na aktualną ważność dla środowiska medycznego w Polsce kilku zakresów tematycznych


  MIEJSCE i TERMIN KONFERECJI

  10 września 2008 (środa), godziny 9.30- 17.00,
  Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

  ZAKRES TEMATYCZNY

  I. IT w diagnostyce i radiologii
  II. Zarządzanie oraz zarządzanie jakością w opiece zdrowotnej
  III. BI i controlling w opiece zdrowotnej
  IV. Promocja i PR dla zakładu opieki zdrowotnej
  V. Fundusze europejskie dla opieki zdrowotnej

  DZIEDZINY/BRANŻE SPONOSRÓW

  systemy informatyczne dla opieki zdrowotnej
  radiologia i diagnostyka obrazowa
  outsourcing " różne usługi
  zarządzanie jakością (wdrażanie i certyfikacja)
  inne...

  UDZIAŁ UCZESTNIKÓW

  po zarejestrowaniu na www.IT-MEDICA.pl - wstęp bezpłatny

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – służba ratownictwa medycznego, wykonująca w polskim systemie opieki zdrowotnej zadania z zakresu lotniczego transportu ratowniczego i sanitarnego. Pogotowie powstało w 2000 roku jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej podległy Ministrowi Zdrowia. Dyrektorem LPR jest dr n. med. Robert Gałązkowski. Poliklinika – zakład opieki zdrowotnej, udzielający porad lekarskich ogólnych i specjalistycznych, mający jednocześnie zadania naukowo-dydaktyczne. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.

  Sanitariusz/sanitariuszka – pracownik opieki zdrowotnej wykonujący podstawowe, niezastrzeżone dla innych zawodów medycznych czynności w zakładach opieki zdrowotnej. Sanitariusz (w odniesieniu do kobiet stosuje się formę sanitariuszka) – pracownik opieki zdrowotnej wykonujący podstawowe, niezastrzeżone dla innych zawodów medycznych czynności w zakładach opieki zdrowotnej.

  Podstawowa opieka zdrowotna (POZ, lekarz pierwszego kontaktu) - to nazwa zasadniczego elementu opieki zdrowotnej w Polsce. System opieki zdrowotnej w Polsce – zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym.

  Opieka zdrowotna – ogół środków mających na celu zapobieganie i leczenie chorób. Realizowana jest za pomocą systemu opieki zdrowotnej. Ekonomika zdrowia dziedzina ekonomii zajmująca się gospodarowaniem zasobami w systemie opieki zdrowotnej. W szerszym znaczeniu jest to dziedzina obejmująca zarządzanie niedostatkiem środków finansowych w stosunku do nieograniczonego zapotrzebowania na rynku usług zdrowotnych. W Polsce rozwój ekonomiki zdrowia nastąpił w latach 70 - tych XX wieku - kiedy w krajach rozwiniętych wzrosły koszty związane z opieką zdrowotną. Do podejmowania działań w obszarze ochrony zdrowia niezbędne są narzędzia - ekonomiczne analizy i oceny.

  Warszawski Szpital dla Dzieci (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej) – szpital mieszczący się w Warszawie przy ul. Kopernika 43.

  e-pacjent – osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information Communication Technology) niezależnie od tego czy jest zdrowa czy chora. Tradycyjna, występująca na wszystkich poziomach (mikro, mezo, makro), relacja pacjent-lekarz została rozszerzona o technologię przybierając na poziomie mikro postać lekarz-technika biomedyczna-pacjent. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) usprawniają dziś biznesowo-administracyjny aspekt funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, ale także wspomagają pracę personelu medycznego, wpływając przez to na jakość opieki zdrowotnej, a tym samym i satysfakcję pacjentów. Są zdolne do przetwarzania ogromnych ilości danych, umożliwiają konsultacje medyczne bez konieczności przemieszczania się pacjenta i lekarza. Znaczenie ICT potwierdza raport The Case for e-Health. Według niego:

  109 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie (109 SzWzP SP ZOZ) – szpital nadzorowany przez Ministra Obrony Narodowejsamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

  Dodano: 14.08.2008. 12:31  


  Najnowsze