• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Leki przeciwbólowe - ciężar dla portfela?

  27.08.2010. 15:15
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Statystyczny Polak kupuje 3 opakowania leków przeciwbólowych rocznie, a wartość tego rynku sięga miliarda złotych i stale wzrasta. Głównym czynnikiem wpływającym na wzrost rynku jest rosnąca cena opakowania, która przez ostatnie 9 lat wzrosła o 52%.

  Dane pochodzące z Monitora Zdrowia OSOZ pokazują, że od 2002 do 2009 roku cena opakowania leków przeciwbólowych wzrosła o ponad połowę z 6,16 PLN do 9,39 PLN. Na taki skok cenowy złożyło się wiele czynników. Jednym z nich był fakt, iż na rynek farmaceutyczny trafiły nowe produkty, których cena była wyższa od dotychczas sprzedawanych preparatów. Z drugiej strony wycofano zdecydowanie tańsze produkty i podniesiono ceny lekom, które są już na rynku obecne.

  Nie bez znaczenia dla średniej ceny sprzedaży środków przeciwbólowych ma fakt, iż w badanym okresie znacząco wzrosła ilość tabletek znajdujących się w pojedynczym opakowaniu. W 2002 roku było to średnio 9 tabletek, natomiast w 2009 roku już 11,5.

  Pomimo znacznego wzrostu cen w latach 2002-2009 sprzedaż leków przeciwbólowych utrzymywała tendencję wzrostową. Dodatkowo rok 2009 okazał się wyjątkowy, ponieważ zanotowano dwa bardzo znaczące skoki sprzedażowe, które skutkowały sprzedażą o 13% większej ilości leków niż w roku poprzednim.

  - Na podstawie analizy danych z 7-miu miesięcy 2010 roku, kiedy podobnych skoków nie zaobserwowano, możemy wnioskować, że w obecnym roku nastąpi spadek sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego. Jednak mimo tego, wielomiesięczny trend sprzedażowy pozostanie wzrostowy - analizuje Łukasz Stopa - kierownik Zakładu Analiz Statystycznych w Ogólnopolskim Systemie Ochrony Zdrowia (OSOZ).

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Panika w Stanach Zjednoczonych z roku 1837 poprzedzona była długotrwałą inflacją. W lipcu 1830 roku ceny hurtowe osiągnęły minimum na poziomie 82 USD, po czym przez kolejne 3 lata wzrosły o 20,7%, osiągając jesienią 1833 roku próg 99 USD. Przyczyna było to, że łączna podaż pieniądza w latach 1830-1833 zwiększyła się z kwoty 109 do 159 mln USD, co stanowiło wzrost o 45,9% (15,3% rocznie). Co więcej, w okresie zaledwie półtorarocznym, poczynając od roku 1830, ilość pieniądza w obiegu wzrosła aż o 35% (z 109 do 155 mln USD). Ową ekspansję monetarną dodatkowo przyspieszył jeszcze w tym czasie dobrze prosperujący Drugi Bank Stanów Zjednoczonych, dodrukowując banknoty oraz powiększając liczbę depozytów. Łączna wartość tych nowo powstałych środków pieniężnych i wpłat bankowych zwiększyła się z 29 mln USD w styczniu 1830 roku do 42,1 mln USD tego samego miesiąca roku 1832, co stanowiło wzrost o 42,5%. W latach 1833-1837 łączna podaż pieniądza wzrosła o 84% (21% rocznie), ze 150 do 267 mln USD. Drabina analgetyczna jest to zdefiniowany przez WHO w 1986 r. schemat stosowania leków przeciwbólowych oraz innych farmaceutyków podawanych w celu zmniejszenia doznań bólowych chorego. Nadwyżka rynkowa - sytuacja na dowolnym rynku, gdy cena wyprodukowania dobra jest wyższa od ceny rynkowej, a ilość oferowana przewyższa ilość nabywaną.

  Ekonomika zdrowia dziedzina ekonomii zajmująca się gospodarowaniem zasobami w systemie opieki zdrowotnej. W szerszym znaczeniu jest to dziedzina obejmująca zarządzanie niedostatkiem środków finansowych w stosunku do nieograniczonego zapotrzebowania na rynku usług zdrowotnych. W Polsce rozwój ekonomiki zdrowia nastąpił w latach 70 - tych XX wieku - kiedy w krajach rozwiniętych wzrosły koszty związane z opieką zdrowotną. Do podejmowania działań w obszarze ochrony zdrowia niezbędne są narzędzia - ekonomiczne analizy i oceny. Leki przeciwbólowe to grupa różnych środków przeciwbólowych, które wykazują zdolność zmniejszania lub hamowania odczuwania bólu. Nie wpływają na odbiór bodźców dotykowych.

  Wskaźnik P/S (cena rynkowa/przychody netto ze sprzedaży) jest ilorazem rynkowej ceny akcji i wielkości sprzedaży spółki przypadającej na jedną akcję. Wskaźnik ten informuje inwestorów, ile trzeba zapłacić za jedną złotówkę wartości sprzedaży realizowanej przez firmę. Często zwracają na niego uwagę inwestorzy strategiczni, którzy zamierzają przejąć daną spółkę. Wynika to z faktu, że zwykle istotny jest dla nich udział spółki w rynku (proporcjonalny do wartości sprzedaży) i cena, jaką muszą zapłacić za ten udział. W tym przypadku rentowność działalności jest dla inwestora sprawą drugorzędną, ponieważ i tak może on dokonać zmian w spółce, zmierzających do jej poprawy. Współczynnik ten jest różny zależnie od branży, w których może być różna rentowność i służy do porównania wyceny firm, mimo różnic w zasadach prowadzenia rachunkowości. Wzrost gospodarczy – zwiększenie się rocznej produkcji dóbr i usług w kraju. Jeśli w kolejnym roku w całej gospodarce uda się sprzedać więcej towarów i usług niż w roku poprzednim – mamy do czynienia ze wzrostem gospodarczym. Kiedy jesteśmy w stanie więcej zarobić, źródłem wzrostu jest nasza praca. Ale jeśli w tym samym czasie, gdy wzrosły nasze zarobki, o tyle samo podniosły się ceny towarów, które kupujemy, mieliśmy do czynienia tylko ze wzrostem nominalnym. Nie możemy bowiem kupić więcej niż poprzednio. Dlatego cieszyć się można tylko z wzrostu realnego, czyli po uwzględnieniu inflacji. Wzrost gospodarczy odnosi się tylko do zmian ilościowych, przy założeniu, że podstawowe wielkości makroekonomiczne charakteryzują się długofalowym trendem.

  Cena emisyjna - to cena, która pojawia się w przypadku sprzedaży (subskrypcji) akcji na rynku pierwotnym. Może być równa lub wyższa od wartości nominalnej akcji (cena nominalna akcji). W przypadku pierwszej emisji akcji przez spółkę, która ma miejsce w chwili zawierania spółki, z reguły wartość nominalna akcji i cena emisyjna akcji są sobie równe. Natomiast w przypadku następnych emisji akcji (podwyższenia kapitału przez spółkę już działającą na rynku) cena emisyjna jest zazwyczaj wyższa od wartości nominalnej akcji, gdyż wartość spółki, przypadająca na jedną akcję, przewyższa z reguły wartość nominalną akcji. Różnica pomiędzy ceną emisyjną a nominalną danej akcji (zwana często agio) zasila kapitał zapasowy spółki. Kapitał zakładowy (dawniej wobec spółki akcyjnej obowiązywał termin kapitał akcyjny) i zapasowy stanowią kapitał własny przedsiębiorstwa. Cena minimalna to cena urzędowa, poniżej której zgodnie z prawem nie wolno sprzedawać danego towaru. Ustalenie ceny minimalnej następuje na wniosek producentów; jest ona wyższa od ceny równowagi. Wprowadzenie ceny minimalnej wymaga równoczesnego przeciwdziałania zmniejszeniu popytu na rynku, poprzez interwencyjny skup przez państwo.

  Dobry Wzór – konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku. Organizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Jest przygotowywany i prowadzony zgodnie z zasadami określonymi przez ICSID (International Council of Societies of Industrial Design). Od samego początku, stałym elementem konkursu jest monitoring polskiego rynku. Eksperci Instytutu Wzornictwa Przemysłowego wyszukują i dopuszczają do konkursu dostępne na polskim rynku produkty i usługi. Nagrodą w konkursie jest znak i certyfikat Dobry Wzór. Konkurs istnieje na rynku od 1993 roku i jest pierwszą polską nagrodą za wzornictwo. Od 1995 roku swoją nagrodę: Wzór Roku, przyznaje Minister Gospodarki. Największe zmiany w Dobrym Wzorze zaszły w 2006 roku, kiedy po raz pierwszy w konkursie mogły wziąć udział również produkty producentów zagranicznych. Od tego momentu polskie produkty i polscy przedsiębiorcy konkurują z zagranicznymi markami. Od tego roku również swoją nagrodę – Designer Roku dla najlepszego polskiego projektanta – przyznaje prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Mamy już sześciu projektantów – Designerów Roku. Są nimi Marek Adamczewski (2007), Tomasz Rudkiewicz (2008), Andrzej Śmiałek (2009), Tomasz Augustyniak (2010), Marek Liskiewicz i Triada Design (2011) oraz Piotr Kuchciński (2012). Produkty, niezależnie od kraju pochodzenia, są oceniane w 3 sferach: domu, pracy i publicznej. Od 2010 roku wprowadzona została nowa sfera usług. Od 2013 roku zgłoszone do konkursu produkty i usługi oceniane są w 7 kategoriach: DOM PRACA SFERA PUBLICZNA USŁUGI NOWE TECHNOLOGIE GRAFIKA UŻYTKOWA i OPAKOWANIA NOWE MATERIAŁY PRODUKCYJNE W każdej kategorii jury wyłania laureatów i przyznaje nagrody Dobry Wzór. Minister Gospodarki nagradza znakiem Wzór Roku najlepszy polski produkt lub usługę, a prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego wyróżnia najlepszego projektanta tytułem Designer Roku.

  Cena relatywna - relacja ceny jednego dobra do ceny innego dobra. Cena relatywna informuje potencjalnych nabywców danego dobra, o ilości innych dóbr, które należy poświęcić aby towar nabyć.

  Drzewo dwumianowe jest modelem rynku, umożliwiającym wycenę instrumentów pochodnych. Mimo swojej prostoty pozwala obliczyć cenę bardzo szerokiej klasy wypłat. Jest to model dyskretny, tzn. zakłada, że ceny na rynku zmieniają się jedynie w ustalonych momentach czasu. Niesteroidowe leki przeciwzapalne, NLPZ, NSLPZ (ang. Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, NSAIDs) – to szeroka, niejednorodna grupa leków przeciwzapalnych, przeciwbólowych i przeciwgorączkowych. Ich działanie polega na hamowaniu cyklooksygenazy prostaglandynowej (COX). Nazywane są niesteroidowymi ze względu na strukturę, odmienną od innych leków mających właściwości przeciwzapalne – kortykosteroidów.

  Dodano: 27.08.2010. 15:15  


  Najnowsze