• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lepsza diagnostyka i leczenie obniża ryzyko tętniaka

  26.06.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Postępy poczynione w diagnostyce i leczeniu przez ostatnie 30 lat zmniejszyły ryzyko zgonu pacjentów z powodu krwotoku podpajęczynówkowego pochodzenia tętniakowego (pęknięcie naczynia krwionośnego na powierzchni mózgu) - jak pokazują wyniki nowych badań przeprowadzonych w Holandii, opublikowane w czasopiśmie Lancet Neurology.

  Badania, zaktualizowana metaanaliza oceniająca zmiany w umieralności i stanach chorobowych oraz różnice związane z wiekiem, płcią i regionem, pokazują, że co roku 8 na 100.000 osób cierpi na krwotoki podpajęczynówkowe pochodzenia tętniakowego (SAH). SAH odpowiada również za 5-10 procent przypadków udarów. Naukowcy wskazują również, że około jedna trzecia pacjentów umiera w ciągu 24 godzin, a ponad 25% z tych co przeżyli pozostaje niepełnosprawnymi.

  Dzięki udoskonaleniom diagnostyki, takim jak bardziej zaawansowane techniki tomografii komputerowej (CT) i rezonansu magnetycznego (MRI) do wykrywania tętniaków, specjalnym oddziałom leczenia udarów oraz terapiom, takim jak wewnątrznaczyniowe leczenie krwawiących tętniaków za pomocą spirali, lekarze są w stanie stawiać lepsze rokowania pacjentom kwalifikującym się do leczenia.

  Jednak nadal nie było jasne, czy te udoskonalone diagnozy, strategie zarządzania i oddziały leczenia udarów przyczyniły się do zmniejszenia zagrożenia zgonem lub niepełnosprawnością z powodu SAH w ogólnej populacji.

  Aby uzyskać odpowiedź, dr Dennis Nieuwkamp z Centrum Medycznego przy Uniwersytecie w Utrechcie w Holandii wraz z kolegami przeprowadził metaanalizę 33 badań naukowych obejmujących 8.739 pacjentów z 19 krajów na 5 kontynentach w okresie od 1973 do 2002 r. Wyniki pokazały, że ryzyko zgonu z powodu SAH spadło z 51% do 35%, niezależnie od faktu, że średnia wieku pacjentów wzrosła.

  "Umieralność wahała się między badaniami od 8,3% do 66,7% i spadała o 0,8% rocznie. Wielkość spadku nie uległa zmianie po korekcie uwzględniającej płeć, ale zmalała do 0,4% po korekcie ze względu na wiek" - wykazały badania. "Umieralność była o 11,8% niższa w Japonii niż w Europie, USA, Australii i Nowej Zelandii." Nie odkryto żadnych innych różnic regionalnych pod względem umieralności.

  Według autorów, różnica w szybkości przyjmowania pacjentów do szpitala w celu wczesnego zamknięcia tętniaków może być czynnikiem decydującym o różnicach regionalnych. "W przyszłości umieralność z powodu SAH może się jeszcze bardziej obniżyć, dzięki nowej diagnostyce i metodom terapeutycznym" - czytamy w raporcie. "Ten spadek ograniczy się prawdopodobnie w dużej mierze do pacjentów, którzy umierali przed dotarciem do szpitala lub docierali do szpitala w złym stanie neurologicznym."

  "Aby zmniejszyć umieralność na SAH można dalej zmniejszać zapadalność poprzez strategie profilaktyczne. W kolejnych badaniach, metaanaliza danych poszczególnych pacjentów będzie interesującą metodą pozyskiwania najlepszych szacunków tempa spadku" - czytamy w podsumowaniu.

  W dołączonym komentarzu, dr Rustam Al-Shahi Salman i dr Cathie Sudlow z Uniwersytetu Edynburskiego w Wlk. Brytanii stwierdzili, że spadek umieralności z powodu SAH napawa optymizmem, pozostają niemniej dwa problemy: brak wystarczających danych na temat skuteczności leczenia tętniaków u osób starszych oraz, w jaki sposób wyniki wpływają na gospodarki, w których dochody kształtują się na niskim lub średnim poziomie, ponieważ te prawie nie zostały ujęte w metaanalizie.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Lancet Neurology:
  http://www.thelancet.com/journals/laneur

  Centrum Medyczne przy Uniwersytecie w Utrechcie:
  http://www.umcutrecht.nl

  Źródło danych: Lancet; Centrum Medyczne przy Uniwersytecie w Utrechcie
  Referencje dokumentu: Nieuwkamp D.J., et al. (2009) Changes in case fatality of aneurysmal subarachnoid haemorrhage over time, according to age, sex and region: a meta-analysis. Lancet 8: 635-42. DOI:10.1016/S1474-4422(09)70126-7.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Globalne obciążenie chorobami (z ang. Global Burden of Disease, GBD) jest próbą sprecyzowania rozmiaru utraty zdrowia z powodu chorób, urazów i czynników zagrożenia według wieku, płci, w rozmieszczeniu w przestrzeni i w czasie. Jest kompleksową miarą stanu zdrowia obejmującą analizę umieralności, niepełnosprawności i czynników zagrażających zdrowiu. Umieralność, współczynnik umieralności (ang. mortality rate) – w demografii liczba zgonów w stosunku do liczby mieszkańców. Prawo umieralności Makehama-Gompertza – teoretyczny model umieralności w populacji stworzony w XIX w. na potrzeby nauk aktuarialnych. Stanowi on, że natężenie wymierania dla danego wieku jest sumą stałej wartości niezależnej od wieku (człon Makehama) i składnika zależnego od wieku wykładniczo (człon Gompertza).

  Zespół Tersona – obecność krwotoków w ciele szklistym, przestrzeni podszklistkowej lub przed siatkówką, w związku z ostrym krwawieniem podpajęczynówkowym. Prawdopodobną przyczyną zespołu jest szybki wzrost ciśnienia śródczaszkowego. Przy krwotoku podpajęczynówkowym u 13% pacjentów występuje zespół Tersona wskazując na poważne krwawienie, a w związku z tym większe ryzyko zgonu. Prawo umieralności Weibulla – teoretyczny model umieralności w populacji stworzony w 1939 r. na potrzeby nauk aktuarialnych przez szwedzkiego inżyniera i matematyka Ernsta Hjalmara Waloddi Weibulla. Zaproponował on użycie funkcji wielomianowej do modelowania natężenia wymierania.

  Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) – zbiór danych, mogący stanowić element systemu informatycznego do obsługi szpitala (HIS – Hospital Information System) przechowujący całość lub wybrane elementy dokumentacji medycznej indywidualnej (odnosząca się do poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych) i zbiorczej (odnosząca się do ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych). Skala Alvarado (ang. Alvarado score) – dziesięciopunktowa skala stosowana w diagnostyce zapalenia wyrostka robaczkowego, oparta na objawach klinicznych i liczbie leukocytów. W oryginalnej pracy Alvarado proponował interwencję chirurgiczną u wszystkich pacjentów z liczbą punktów 7 lub więcej i obserwację u pacjentów z 5 lub 6 punktami. Kolejne badania kliniczne nie dowiodły skuteczności samej skali Alvarado, ale wykazywano, że skala może być przydatna w klasyfikowaniu pacjentów do badań obrazowych.

  Czynnik bioleczniczy – drobnoustroje, które przyspieszają wyleczenie lub zapobiegają powikłaniom wskazanej choroby u człowieka. Skuteczność czynników bioleczniczych została dowiedziona naukowo, z udziałem dużych grup pacjentów, randomizowanych badań, testów z użyciem placebo oraz podwójnej ślepej próby. Inaczej wygląda to w przypadku probiotyków, których skuteczność leczenia chorób nie została potwierdzona naukowo (lub została potwierdzona jedynie in vitro), częściowo z powodu nie wykonania jeszcze odpowiedniej ilości testów u człowieka. Probiotyki mogą, ale nie muszą, być także czynnikami bioleczniczymi, jednak ich użycie bez badań klinicznych jest dyskusyjne. Spożywanie probiotyków wpływa jednak korzystne – między innymi z powodu immunomodulacji – na stan zdrowia organizmu, ale nie powoduje wyleczenia z żadnej choroby. Andrew Wakefield (ur. 1957) – brytyjski były chirurg i naukowiec. Znany przede wszystkim z publikacji z 1998 w czasopiśmie Lancet. Zamieścił w niej wyniki badania, które miały wskazywać na rzekomy związek między stosowaniem u dzieci szczepionki MMR a wystąpieniem u nich autyzmu i zapalenia jelit.
  W wyniku dziennikarskiego śledztwa przeprowadzonego przez Briana Deera z The Sunday Times okazało się, że wyniki badania zostały sfałszowane. Publikacja została wycofana przez czasopismo Lancet w 2010, a sam Wakefield za swoje nieetyczne działania otrzymał naganę od brytyjskiego General Medical Council oraz zakaz wykonywania zawodu lekarza.

  Centrum Medyczne w Teksasie (ang. Texas Medical Center, hiszp. Centro Médico de Texas) – największe centrum medyczne w Stanach Zjednoczonych oraz na świecie. Siedziba centrum znajduje się w Houston, w stanie Teksas, niemniej jednak kilka placówek badawczych znajduje się Galveston, na terenie tamtejszego uniwersytetu. W skład kompleksu wchodzi 49 instytucji zajmujących się różnymi dziedzinami medycyny, 13 szpitali specjalistycznych, dwie szkoły medyczne, 4 centra stomatologiczne, centrum nauk farmaceutycznych oraz zdrowia publicznego. Cały obszar, które zajmuje centrum medyczne jest łącznie większy niż centrum miasta Dallas. Corocznie Texas Medical Center jest odwiedzane przez 5 milionów pacjentów, w tym ponad 10 tysięcy wizyt pacjentów spoza Stanów Zjednoczonych. W 2010 roku Centrum Medyczne Uniwersytetu stanu Teksas w Galveston stało się oficjalnie częścią Texas Medical Center, a zarazem pierwszą instytucją tego typu w kraju włączaną w skład centrum znajdującą się poza granicami miasta Houston.

  Caspar (lub Kaspar) Neumann (1648-1715) – niemiecki uczony i duchowny z Wrocławia, zajmujący się zagadnieniem umieralności. Pionier statystyki demograficznej.

  Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie istnieje od ponad czterdziestu lat. Zaspokaja potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży do okresu noworodkowego do 18. roku życia w zakresie diagnostyki, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jeśli jest niezbędna kontynuacja leczenia Szpitalu, możliwa jest opieka nad pacjentami do wieku 25 lat. Część swojej oferty Szpital kieruje również do pacjentów dorosłych. Dotyczy to przede wszystkim badań diagnostycznych, ale także porad specjalistycznych i rehabilitacji leczniczej. Prognozowanie demograficzne - przewidywanie kształtowania się w przyszłości zjawisk i procesów demograficznych, ich kierunków oraz tempa rozwoju jak również przemian strukturalnych. Prognoza zawiera przewidywania dotyczące stanu i struktury ludności według podstawowych cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych, przyszłego poziomu płodności i umieralności, rozmiarów przemieszczeń terytorialnych ludności, liczby i struktury gospodarstw domowych i rodzin.

  Stereotaktyczne przeszczepy tkankowe istoty czarnej – eksperymentalna metoda leczenia choroby Parkinsona. Podejmowane dotychczas próby polegały na próbach transplantacji płodowej tkanki śródmózgowia zawierającej neurony dopaminergiczne do prążkowia chorych na chorobę Parkinsona. Przy założeniu że komórki dopaminergiczne mogą przeżyć i wytworzyć synapsy z innymi neuronami w mózgu biorcy, zaczną wytwarzać dopaminę i że mózg biorcy będzie mógł korzystać z niej w neurotransmisji na uszkodzonych przez proces chorobowy szlakach, metoda ta mogłaby być uznana za metodę leczenia przyczynowego schorzenia. Badania PET u biorców wykazały wzrost wychwytu znakowanej fluorem L-dopy w prążkowiu, obserwowano też poprawę kliniczną, zwłaszcza u młodszych pacjentów. U pacjentów którzy zmarli w czasie obserwacji badanie neuropatologiczne potwierdziło przyjęcie przeszczepu. Nowotwory złośliwe krtani – to najczęstsze nowotwory złośliwe w obrębie głowy i szyi. Po raku płuca są to najliczniejsze nowotwory dróg oddechowych. W Polsce stanowią siódmy pod względem częstości występowania rodzaj nowotworów u mężczyzn (4% wszystkich nowotworów). Współczynnik zachorowań wynosi dla mężczyzn 12,1/100000 a dla kobiet 1,6/100000. Zachorowalność kobiet w stosunku do mężczyzn wynosi w Polsce w zależności od regionu od 1:9 do 1:5 i ma tendencję wzrostową. Szczyt zachorowalności na nowotwory złośliwe krtani przypada na 6 i 7 dekadę życia. Umieralność na nowotwory krtani w Polsce rosła systematycznie od lat powojennych do lat 90. XX wieku. Na początku XXI wieku zaobserwowano powolny spadek zachorowalności i umieralności.

  Dodano: 26.06.2009. 15:11  


  Najnowsze