• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lepsze finansowanie opieki psychiatrycznej

  30.08.2013. 16:27
  opublikowane przez: Redakcja

  W 2008 r. UE oficjalnie uznała zdrowie psychiczne za jedno z praw człowieka, określając ogólny stan zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia w Europie jako klucz do sukcesu w opartych na wiedzy społeczeństwie i gospodarce.

  Zdrowie psychiczne to nauka, praca i uczestnictwo w społeczeństwie. Niestety wciąż odnotowywany jest wzrost liczby przypadków chorób psychicznych w UE, a dziesiątki milionów chorych to przede wszystkim niezmierzona ludzka tragedia, ale także ogromne obciążenie dla służby zdrowia.

  W ramach dofinansowanego ze środków unijnych projektu REFINEMENT (Wpływ systemów finansowania na jakość psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Europie) przeprowadzany jest po raz pierwszy kompleksowy przegląd zależności między finansowaniem a jego przełożeniem na psychiatryczną opiekę zdrowotną w Europie.

  Projekt realizowany pod kierunkiem Uniwersytetu w Weronie i obejmujący dziewięć krajów europejskich zgromadził doświadczony zespół ekspertów ds. ekonomiki zdrowia, naukowców badających usługi psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz specjalistów ds. publicznej opieki zdrowotnej.

  Eksperci dążyć będą do sprawdzenia, w jaki sposób cele związane z wysoką jakością, sprawiedliwością, sprawnością i lepszą opieką długofalową mogą być osiągane poprzez połączenie finansowania ze środków publicznych oraz społecznych i prywatnych polis zdrowotnych, a także środków bieżących.

  Prace rozpoczęły się od oceny różnych systemów finansowania i różnych mierników sprawności psychiatrycznej opieki zdrowotnej w rozmaitych krajach europejskich.

  Mimo iż projekt jeszcze się nie zakończył, pewne kluczowe wyniki już zostały wypracowane, między innymi raport z planowego przeglądu modeli finansowych przeprowadzanego w ramach projektu. Przegląd ten obejmuje zarówno tradycyjne, jak i bardziej innowacyjne modele finansowania opieki zdrowotnej w ogóle oraz psychiatrycznej opieki zdrowotnej w szczególności.

  Problemy ze sprawiedliwością i sprawnością również zostały uwzględnione, w tym mechanizmy zwrotów kosztów, różne porozumienia kontraktowe, mechanizmy alokacji zasobów i płatności zarządzane przez beneficjentów.

  Raport ze wstępnych wyników projektu REFINEMENT wskazuje, że świadczenie usług psychiatrycznej opieki zdrowotnej i ich jakość wydają się znajdować pod większym niż inne usługi opieki zdrowotnej wpływem bodźców zarówno finansowych, jak i innych.

  Wydaje się także, że badania empiryczne sprawności świadczenia usług psychiatrycznej opieki zdrowotnej są rzadziej przeprowadzane niż badania usług świadczonych przez szpitale ogólne, domy opieki i ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej. W toku prac powstał również atlas psychiatrycznej opieki zdrowotnej w dziewięciu krajach objętych projektem REFINEMENT (Austria, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Norwegia, Rumunia, Włochy i Zjednoczone Królestwo).

  Partnerzy projektu są przekonani, że wyniki ich prac pomogą europejskim decydentom i dostawcom usług opieki zdrowotnej zrozumieć złożoność systemu psychiatrycznej opieki zdrowotnej, w tym usług opieki podstawowej i społecznej w różnych kontekstach krajowych i społecznych.

  Projekt REFINEMENT otrzymał 3 mln EUR ze środków unijnych, a jego realizacja potrwa do grudnia 2013 r.
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki. Podstawowa opieka zdrowotna (POZ, lekarz pierwszego kontaktu) - to nazwa zasadniczego elementu opieki zdrowotnej w Polsce. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – służba ratownictwa medycznego, wykonująca w polskim systemie opieki zdrowotnej zadania z zakresu lotniczego transportu ratowniczego i sanitarnego. Pogotowie powstało w 2000 roku jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej podległy Ministrowi Zdrowia. Dyrektorem LPR jest dr n. med. Robert Gałązkowski.

  System opieki zdrowotnej w Polsce – zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym. Sanitariusz/sanitariuszka – pracownik opieki zdrowotnej wykonujący podstawowe, niezastrzeżone dla innych zawodów medycznych czynności w zakładach opieki zdrowotnej.

  Opieka zdrowotna – ogół środków mających na celu zapobieganie i leczenie chorób. Realizowana jest za pomocą systemu opieki zdrowotnej. Sanitariusz (w odniesieniu do kobiet stosuje się formę sanitariuszka) – pracownik opieki zdrowotnej wykonujący podstawowe, niezastrzeżone dla innych zawodów medycznych czynności w zakładach opieki zdrowotnej.

  Poliklinika – zakład opieki zdrowotnej, udzielający porad lekarskich ogólnych i specjalistycznych, mający jednocześnie zadania naukowo-dydaktyczne. e-pacjent – osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information Communication Technology) niezależnie od tego czy jest zdrowa czy chora. Tradycyjna, występująca na wszystkich poziomach (mikro, mezo, makro), relacja pacjent-lekarz została rozszerzona o technologię przybierając na poziomie mikro postać lekarz-technika biomedyczna-pacjent. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) usprawniają dziś biznesowo-administracyjny aspekt funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, ale także wspomagają pracę personelu medycznego, wpływając przez to na jakość opieki zdrowotnej, a tym samym i satysfakcję pacjentów. Są zdolne do przetwarzania ogromnych ilości danych, umożliwiają konsultacje medyczne bez konieczności przemieszczania się pacjenta i lekarza. Znaczenie ICT potwierdza raport The Case for e-Health. Według niego:

  Warszawski Szpital dla Dzieci (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej) – szpital mieszczący się w Warszawie przy ul. Kopernika 43.

  Dodano: 30.08.2013. 16:27  


  Najnowsze