• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nauki podstawowe w służbie medycyny - konferencja na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

  03.11.2010. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  III konferencja "Nauki podstawowe w służbie medycyny" odbędzie się 4 listopada na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Głównym celem spotkania jest zaprezentowanie możliwości prowadzenia innowacyjnych badań nad najczęściej występującymi chorobami cywilizacyjnymi w powstającym właśnie w warszawskim kampusie Banacha Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii.

  Centrum będzie zatrudniało docelowo ok. 260 pracowników naukowych. Będą się w nim mieściły takie jednostki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jak Zakład Fizjologii i Patofizjologii Człowieka, Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej, Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej, Zakład Farmakodynamiki, Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, czy Centrum Biostruktury.

  Program Badawczy CePT stanowi odpowiedź na wyzwanie, jakim dla współczesnego świata nauki i medycyny są nękające ludzkość choroby układu krążenia, układu nerwowego oraz nowotworowe. Do postępu w ich poznaniu i leczeniu mogą się przyczynić skoordynowane wysiłki dużej grupy naukowców reprezentujących różne dyscypliny badawcze. Głównym obszarem zainteresowania badaczy będzie poznanie istoty tych chorób oraz poszukiwanie nowych metod ich diagnostyki i terapii.

  Podczas spotkania będzie mowa m.in. o bezpieczeństwie innowacyjnych leków w badaniach przedklinicznych, nowych materiałach dla magazynowania i bezstratnego transferu energii w medycynie na przykładzie sztucznego serca, identyfikacji biomarkerów towarzyszących cukrzycy typu 2, zastosowaniu mikroskopii elektronowych w badaniach biomedycznych.

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Małgorzata Frontczak-Baniewicz (ur. 1960) – polska badaczka, zajmująca się neurobiologią i patomorfologią. Należy do Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich. Rozprawę doktorską pt. Reakcja naczyń kapilarnych na doświadczalne ogniskowe uszkodzenie mózgu szczura, obroniła w 1999 roku w Instytucie Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Habilitację (nauki medyczne, biologia medyczna, specjalność biologia komórki i neurobiologia) otrzymała w 2011 roku na podstawie pracy Złącze nerwowo-naczyniowe w uszkodzeniu i przebudowie kory mózgowej szczura po urazie chirurgicznym. Zatrudniona w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, jako pełniąca obowiązki kierownika Zakładu Ultrastruktury Komórki. Publikowała między innymi na temat choroby Alzheimera, uszkodzeń mózgu. Zajmowała się też nanorurkami. Pracuje na uczelni Collegium Varsoviense. Katedra Geodezji jest kontynuacją Katedry Geodezji oraz Zakładu Geodezji (przed 2012 r. Katedra Miernictwa i Kartografii oraz Zakład Geodezji) utworzonej na Politechnice Gdańskiej w dniu 24 maja 1945 roku. Małgorzata Irena Wróblewska (ur. 20 października 1956, zm. 16 października 2013) – polski biolog, specjalistka w zakresie biochemii klinicznej i metabolizmu lipoprotein, doktor habilitowany nauk farmaceutycznych w zakresie farmacji, wieloletni adiunkt Katedry Biochemii Klinicznej na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym, kierownik Zakładu Chemii Klinicznej Katedry Analityki Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Zarządu Głównego Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce.

  Marek Jutel – profesor doktor habilitowany medycyny, specjalista chorób wewnętrznych, alergolog. Kierownik Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przewodniczący Komitetu Naukowego (Scientific Program Committee) (od 2012) i członek zarządu (Executive Committee – od 2009) Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologi Klinicznej. Autor licznych publikacji, m.in. w czasopiśmie „Nature”, głównie z zakresu mechanizmów tolerancji antygenów i alergenów oraz immunoterapii swoistej. Jest pionierem badań nad zastosowaniem alergenów rekombinowanych w leczeniu chorób alergicznych. Prewencja rentowa - działanie prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych mające na celu leczenie ludzi pobierających od dłuższego czasu (min. 30 dni) zasiłek dla bezrobotnych i mających realną szansę na odzyskanie zdolności do pracy. Najczęściej są to ludzie cierpiący na choroby układu krążenia lub schorzenia układu ruchu. ZUS ma za zadanie wspierać ubezpieczonych, aby zminimalizować wydatki na świadczenia z tytułu niezdolności do pracy. W tym orzeka, a następnie kieruje na rehabilitację leczniczą i pokrywa część kosztów tej rehabilitacji. Zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest również przeprowadzanie badań na temat przyczyn inwalidztwa (wynikłego z tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych) oraz finansowe wspieranie badań naukowych dotyczących tych kwestii.

  Katedra Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (KM UAM) - jednostka organizacyjna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jedna z 6 katedr i instytutów tworzących Wydział Historyczny UAM. Należy - obok muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (rok założenia: 1911) oraz muzykologii na lwowskim Uniwersytecie Jana Kazimierza (1912) - do najstarszych w Polsce placówek uniwersyteckich o takim profilu naukowym. Jako samodzielna katedra jednostka powstała dopiero w 2001 r., jest jednak kontynuatorką powstałego w 1922 r. Zakładu Muzykologii. Katedra jest jednolita i nie dzieli się na żadne zakłady. Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III w Międzylesiu - zakład doświadczalny będący częścią instytutu badawczego, której podstawowym celem działalności jest pełne i rzetelne zaspokojenie obecnych i przyszłych potrzeb klientów w zakresie prac badawczo-rozwojowych, produkcji jednostkowej i małoseryjnej, produkcji doświadczalnej, badań laboratoryjnych i certyfikacji wyrobów oraz prac wydawniczych i normalizacyjnych. Mieści się w Międzylesiu przy ulicy Wojska Polskiego 51.

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN - instytut Polskiej Akademii Nauk zajmujący się badaniami w zakresie biologii medycznej oraz medycyny klinicznej. Zakład Karny Nowy Wiśnicz – polski zamknięty zakład karny dla recydywistów, położony w miejscowości Nowy Wiśnicz. Zakład podlega OISW Kraków. Posiada obecnie 403 miejsca dla penitencjariuszy, a pełni w nim służbę 144 funkcjonariuszy oraz 24 pracowników cywilnych. W zakładzie prowadzone są również oddziały:

  Zakład Automatyzacji Powierzchniowej (CPA) został utworzony w końcu lat 60. XX wieku, w ramach Zakładów Konstrukcyjno-Mechanizacyjnych Przemysłu Węglowego. Nazwa zakładu zmieniała się kilkakrotnie. Od października 1974 roku był Zakładem Systemów Automatyzacji (CSA), a od maja 1975 roku Zakładem Kompleksowej Automatyzacji (SK). Po reorganizacji zaplecza badawczego górnictwa i utworzeniu, w styczniu 1976 roku, Centrum Naukowo-Produkcyjnego Elektrotechniki i Automatyki Górniczej EMAG kontynuował działalność w nowych strukturach jako Zakład Systemów Sterowania (BS-3), a od stycznia 1982 jako Zakład Systemów Dyspozytorskich (ZB-7).

  Medycyna pracy – specjalność lekarska, której przedmiotem jest badanie wpływu środowiska pracy na pacjenta, diagnostyka, leczenie i profilaktyka chorób zawodowych. Lekarz medycyny pracy zajmuje się badaniami profilaktycznych pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne), prowadzeniem poradni zakładowej dla pracowników z gabinetami specjalistycznymi, przeprowadzeniem badań uczniów, badań kierowców, osób pracujących na morzu (marynarzy, rybaków), nurków i płetwonurków oraz badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

  Zakład Filozofii Rosyjskiej UJ - jeden z zakładów wchodzących w skład Instytutu Filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.  Zakład Karny w Stargardzie Szczecińskim – jest zakładem karnym typu zamkniętego przeznaczonym dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy. Posiada trzy oddziały: areszt śledczy, zakład karny typu zamkniętego dla dorosłych i młodocianych, oraz zakład karny typu półotwartego dla dorosłych i młodocianych. Kopalnia Węgla Kamiennego Centrum (Karsten-Centrum, Centrum, Dymitrow, Zakład Górniczy Bytom) w Bytomiu. Obszar górniczy kopalni zlokalizowany był pod śródmieściem i obrzeżami miasta Bytomia. Obecnie w wyniku połączenia z Zakładem Górniczym "Bytom-III" stanowi dwuruchowy zakład o nazwie KWK ”Bobrek-Centrum”.

  Dodano: 03.11.2010. 00:19  


  Najnowsze