• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy opowiadają się za kontynuowaniem innowacyjnego projektu dotyczącego wirtualnych pacjentów

  23.09.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Pilotażowy projekt unijny, który może zrewolucjonizować opiekę medyczną, zaprezentowano politykom i badaczom na konferencji we wtorek 20 września w Parlamencie Europejskim (PE).

  Projekt ITFoM ("IT [technologia informacyjna] przyszłością medycyny"), kierujący się zasadą, że leczenie medyczne można poprawić, jeśli będzie oparte na indywidualnych potrzebach, ma na celu stworzenie potężnej sieci programów komputerowych, która potrafiłaby tworzyć symulacje chorób i metod leczenia oraz działań różnych skutków ubocznych w przypadku organizmów poszczególnych pacjentów. Projekt ma doprowadzić do stworzenia spersonalizowanych "wirtualnych pacjentów".

  Z uwagi na starzenie się społeczeństw, powodujące wzrost kosztów opieki zdrowotnej, oraz coraz większą zachorowalność na nowotwory i cukrzycę, zapotrzebowanie na systemy, które oferowałyby pacjentom bardziej indywidualne leczenie, jest większe niż kiedykolwiek. Leczenie, które jest skuteczne dla jednej osoby, niekoniecznie musi sprawdzać się w przypadku innego pacjenta, a wiele terapii tylko pogarsza stan pacjentów, obciążając dodatkowo systemy opieki zdrowotnej.

  Oparte na modelu podejście pozwoliłoby lekarzom symulować metody leczenia na wirtualnych wersjach konkretnych pacjentów, zanim rozpoczęte zostanie prawdziwe leczenie.

  Koordynator ITFoM Hans Lehrach z niemieckiego Instytutu Genetyki Molekularnej Maksa Planka mówi: "Kiedy projektujemy samochód, przeprowadzamy ogromną liczbę testów zderzeniowych, a w fizyce pozwalamy galaktykom zderzać się na ekranie komputera. Nie ma więc powodu, dla którego nie mielibyśmy postępować podobnie w medycynie. Możemy stworzyć na przykład pacjenta w wieku 10 lat, aby sprawdzić skuteczność profilaktyki medycznej".

  Przyszłość projektu jest jednak niepewna. Jako część programu Działań Przygotowawczych Flagowej Inicjatywy FET (Nowe technologie i technologie przyszłości) w ramach tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" siódmego programu ramowego (7PR), projekt ITFoM jest jednym z sześciu projektów pilotażowych walczących o przedłużenie finansowania po roku 2013, kiedy to zakończy się 7PR.

  Tylko dwa z tych projektów otrzymają finansowanie od Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 oraz ze środków państw członkowskich.
  Wszystkie 6 programów pilotażowych otrzymało 1,5 mln euro na 1-roczny okres próbny. Każdy z nich wykorzystuje najnowsze innowacje sektora TIK.

  Konferencja na temat ITFoM w PE była okazją dla partnerów projektu i urzędników Komisji Europejskiej do omówienia go i opowiedzenia się za przedłużeniem finansowania.

  Organizowana przez jednego z partnerów projektu, ISC Intelligence, pod przewodnictwem byłej eurodeputowanej Avril Doyle - która podkreśliła znaczenie powrotu do "polityki opartej na dowodach" - konferencja rozpoczęła się od przedstawienia unijnej polityki innowacji przez Peterisa Zilgalvisa, szefa jednostki ds. TIK dla zdrowia w Dyrekcji Generalnej ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów (DG INFSO).

  Opowiedział on, w jaki sposób projekty pilotażowe FET wpisują się w interdyscyplinarne podejście strategii UE 2020 i podkreślił znaczenie połączenia celów agendy cyfrowej z innymi obszarami polityki.

  Kwestię interdyscyplinarności podkreślił także prof. Hans Westerhoff z innej instytucji partnerskiej, Uniwersytetu w Manchesterze, stwierdzając, że ITFoM stanowi "rewolucję dla medycyny poprzez TIK i vice versa".

  Mówił też o tym, że pomimo olbrzymich światowych nakładów finansowych na walkę z rakiem, nie udało się znacząco obniżyć wskaźników śmiertelności. "Mimo że współczesne nauki biomedyczne są w stanie wygenerować bezprecedensową ilość danych - co godzinę publikowanych jest około 30 prac naukowych dotyczących badań nad rakiem - informacje te prowadzą do stworzenia bardzo niewielu leków i nie poprawiają naszego całościowego pojęcia o leczeniu".

  Prof. Hans Westerhoff jest zdania, że przyczyna tkwi w zbyt wąskiej perspektywie badań. Wiele chorób obejmuje złożone sieci i systemy, a nie tylko pojedyncze geny, a projekt ITFoM pozwoliłby odejść od tradycyjnego skupiania się na szczegółach technicznych leczenia na rzecz podejścia sieciowego.

  "Pod wieloma względami mechanik wie więcej na temat samochodu niż lekarz na temat pacjenta" - skomentował deputowany do PE z ramienia Europejskiej Partii Ludowej (EPL) Sean Kelly, który był gospodarzem wydarzenia. "To musi się zmienić".

  Prelegenci podkreślali także znaczenie tworzenia ITFoM przy uwzględnieniu parametrów rynku i w granicach ram finansowania badań. "Chodzi o integrację informacji, a nie o konkurencję" - stwierdził prof. Hans Westerhoff. Ostrzegł, że przechwycenie idei przez rynek może zniszczyć potencjał, jaki tkwi w projekcie w zakresie możliwych zmian w praktyce medycznej.

  Inną zaletą korzystania z wirtualnych pacjentów może być prowadzenie testów farmakologicznych na modelach matematycznych ludzi, zamiast na zwierzętach. Byłby to olbrzymi krok naprzód pod względem dokładności badań, a także odejście od kontrowersyjnych metod badawczych.

  Partnerzy projektu ITFoM to instytucje badawcze z Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Niemiec, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Szwecji, Włoch i Zjednoczonego Królestwa. Pomagali im naukowcy ze stowarzyszonych instytucji partnerskich z Estonii, Izraela, Kanady i USA.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  e-pacjent – osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information Communication Technology) niezależnie od tego czy jest zdrowa czy chora. Tradycyjna, występująca na wszystkich poziomach (mikro, mezo, makro), relacja pacjent-lekarz została rozszerzona o technologię przybierając na poziomie mikro postać lekarz-technika biomedyczna-pacjent. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) usprawniają dziś biznesowo-administracyjny aspekt funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, ale także wspomagają pracę personelu medycznego, wpływając przez to na jakość opieki zdrowotnej, a tym samym i satysfakcję pacjentów. Są zdolne do przetwarzania ogromnych ilości danych, umożliwiają konsultacje medyczne bez konieczności przemieszczania się pacjenta i lekarza. Znaczenie ICT potwierdza raport The Case for e-Health. Według niego: Komitet sterujący – jest organem wspierającym kierownictwo przedsiębiorstwa w jego działaniu. Dotyczy to głównie podejmowania strategicznych decyzji w zakresie przyszłej realizacji projektów inwestycyjnych podmiotu. Podejmuje on decyzje o tym, który z przedstawionych w danym momencie projektów ma być wcielony w życie, a który nie. Jest odpowiedzialny za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring. Oznacza to kontrolę realizacji projektu na poziomie strategicznym, weryfikacji zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami i utrzymaniem założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie, muszą one być najpierw przedstawione komitetowi, a potem przez niego zatwierdzone. Tylko wtedy można je uwzględnić w projekcie. Komitet sterujący ocenia i akceptuje, na zasadzie konsensusu, zaproponowane przez zespół projektowy działania dla realizacji projektu. Zajmuje się także ich koordynacją i spójnością z innymi realizowanymi projektami. Komitet sterujący powołuje grupy robocze i wybiera ekspertów, z którymi przedsiębiorstwo będzie współpracować przy projekcie. Przed komitetem odpowiada kierownik projektu (bądź dyrektor – w zależności od wielkości i działalności jednostki gospodarczej). Czynnik bioleczniczy – drobnoustroje, które przyspieszają wyleczenie lub zapobiegają powikłaniom wskazanej choroby u człowieka. Skuteczność czynników bioleczniczych została dowiedziona naukowo, z udziałem dużych grup pacjentów, randomizowanych badań, testów z użyciem placebo oraz podwójnej ślepej próby. Inaczej wygląda to w przypadku probiotyków, których skuteczność leczenia chorób nie została potwierdzona naukowo (lub została potwierdzona jedynie in vitro), częściowo z powodu nie wykonania jeszcze odpowiedniej ilości testów u człowieka. Probiotyki mogą, ale nie muszą, być także czynnikami bioleczniczymi, jednak ich użycie bez badań klinicznych jest dyskusyjne. Spożywanie probiotyków wpływa jednak korzystne – między innymi z powodu immunomodulacji – na stan zdrowia organizmu, ale nie powoduje wyleczenia z żadnej choroby.

  Leczenie zachowawcze – leczenie nieinwazyjne, niewymagające pobytu pacjenta w szpitalu. Obejmuje m.in. farmakoterapię, fizjoterapię, terapię zajęciową oraz programy edukacyjne dla pacjentów (dieta, odpowiedni tryb życia). Przeciwieństwem leczenia zachowawczego jest np. leczenie chirurgiczne. e-zdrowie- narzędzia lub rozwiązania obejmujące produkty, systemy i usługi wychodzące poza zakres prostych aplikacji internetowych. Wiążą się one z narzędziami dla organów i pracowników służby zdrowia oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy opieki zdrowotnej dla pacjentów i obywateli. Są to na przykład sieci informacji o zdrowiu, elektroniczne książeczki zdrowia, usługi świadczone w ramach opieki telemedycznej, osobiste przenośne systemy komunikacji, portale poświęcone zdrowiu oraz wiele innych narzędzi na bazie technologii informacyjno-komunikacyjnych, pomagających zapobiegać, diagnozować i leczyć choroby, monitorować stan zdrowia, prowadzić odpowiedni tryb życia.

  Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową. Projekt WISHES (Web-based Information Service for Higher Education Students) - internetowy portal informacyjny, jest projektem unijnym realizowanym przez dziewięć instytucji europejskich. WISHES promuje pracę oraz studia w Europie, kierując swoją ofertę do studentów z całego świata. W odpowiedzi na potrzeby ponad 4000 studentów, portal WISHES stworzył centralną bazę danych, prezentującą profile europejskich instytucji szkolnictwa wyższego (HEIs) oraz przedsiębiorstw, według wytycznych procesu bolońskiego i lizbońskiego. Projekt WISHES jest silnie wspierany przez ponad 100 instytucji szkolnictwa wyższego, wiele stowarzyszeń i sieci europejskich, posiada także poparcie wśród dużej liczby agencji krajowych, konferencji rektorskich a także Komisji Europejskiej. Oferta projektu WISHES skierowana jest do 3 głównym grup beneficjentów: studentów z całego świata, instytucji szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorstw.

  Polityka zdrowotna – dział polityki społecznej, który, według Światowej Organizacji Zdrowia, "odnosi się do decyzji, planów i działań, które podejmowane są w celu osiągnięcia konkretnych celów opieki zdrowotnej w społeczeństwie. (...) Określa wizję przyszłości, która z kolei pomaga ustalić cele i punkty odniesienia w perspektywie krótko i średnioterminowej. To wyznacza priorytety oraz oczekiwane role poszczególnych grup. Buduje konsensus i informuje ludzi". qBittorrent – klient P2P sieci BitTorrent napisany przy użyciu języka C++ oraz biblioteki Qt w wersji 4.1. Program jest rozpowszechniany na licencji GPL. Twórcą projektu jest francuski student Christophe Dumez, oparł on swój projekt na bibliotece libtorrent autorstwa Arvida Norberga, przez co ten projekt można łatwo przenosić pomiędzy różnymi platformami. Od wersji 0.7.1 projekt jest tworzony przy wykorzystaniu biblioteki Qt w wersji 4.2. Głównym celem projektu jest stworzenie intuicyjnego i wielo-platformowego klienta sieci BitTorrent, który będzie wspierał najnowsze rozwiązania techniczne i nie potrzebował zbyt wielu zasobów systemowych.

  Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie istnieje od ponad czterdziestu lat. Zaspokaja potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży do okresu noworodkowego do 18. roku życia w zakresie diagnostyki, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jeśli jest niezbędna kontynuacja leczenia Szpitalu, możliwa jest opieka nad pacjentami do wieku 25 lat. Część swojej oferty Szpital kieruje również do pacjentów dorosłych. Dotyczy to przede wszystkim badań diagnostycznych, ale także porad specjalistycznych i rehabilitacji leczniczej.

  Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego.

  Projekt: Polska – środowisko społeczne, skupiające ludzi o poglądach centrowych i liberalnych, działająca na obszarze Polski i poza jej granicami. Instytucjonalnym przejawem tego środowiska jest Fundacja Projekt: Polska i Stowarzyszenie Projekt: Polska oraz działające w ramach tych instytucji rozmaite inicjatywy. Szpital – jedna z najważniejszych jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej. W szpitalu udziela się świadczeń zdrowotnych w warunkach zamkniętych. Najważniejszym zadaniem szpitali jest leczenie pacjentów, ale oprócz tego zajmują się opieką zdrowotną ludzi zdrowych, np. szpitale położnicze.

  Raport z Belmont – Raport Państwowej Komisji dla Ochrony Ludzkich Uczestników Badań Biomedycznych i Behawioralnych powołanej w czerwcu 1974 roku przez Kongres Stanów Zjednoczonych. Komisja została powołana pod wpływem ujawniane szokujących informacji na temat prowadzenia badań na ludziach przez amerykańskich lekarzy m.in. badania w Tuskegee nad nieleczonym syfilisem.Raport zatytułowany „Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research” (zwany też krótko Raportem z Belmontu biorący swoją nazwę od ośrodka Belmont Conference Center w którym go zredagowano) nakreśla 3 podstawowe zasady etyki badań klinicznych: szacunek dla pacjentów, dobroczynność i sprawiedliwość. Raport zawiera również praktyczne postulaty takie jak: świadoma, dobrowolnie udzielona i zrozumiała dla pacjenta zgoda na udział w badaniu, wyważenie właściwych z punktu widzenia jednostki (pacjenta) proporcji pomiędzy korzyściami wynikającymi z uczestnictwa w badaniu a ryzykiem z nim związanym, a także sprawiedliwy dobór grup pacjentów. Choroba (syndrom) Morgellonów (ang. Morgellons disease, Morgellons syndrome), w polskich mediach określana mianem "morgellonka" – rzekome schorzenie skórne mające charakteryzować się szpecącymi ranami, obecnością na skórze i pod nią różnokolorowych włókien nieznanego pochodzenia oraz odnoszeniem przez pacjenta wrażenia pełzania robaków pod jego skórą. Liczne przypadki takiego stanu odnotowano u pacjentów w stanach Teksas, Floryda i Kalifornia w Stanach Zjednoczonych. Zdania naukowców na ten temat początkowo były podzielone. Część lekarzy uważa "chorobę Morgellonów" za objaw halucynozy pasożytniczej. Jednak Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorób (CDC) – amerykańska agencja rządowa zajmująca się zapobieganiem, monitoringiem i zwalczaniem chorób – wobec dużej liczby zgłaszanych przypadków, podjęła działania zmierzające do zbadania zjawiska i w 2008 stwierdziła, że nie wiadomo jeszcze, czy jest to nowa jednostka chorobowa. Dopiero w styczniu 2012 opublikowano wyniki badań CDC, które wykazały, że w ciałach pacjentów brak jest obcych organizmów, a tajemnicze włókna pochodzą z ubrań; badacze nie wykryli żadnego czynnika związanego z kondycją pacjenta lub inwazją pasożytniczą wywołującego objawy syndromu, podobnie jak w przypadku halucynozy pasożytniczej.

  Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013. Karta Projektu (Project Charter) – dokument definiujący zakres, udziałowców oraz cele projektu. Dostarcza podstawowe informacje na temat ról oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekt (definiuje kierownika projektu, sponsora oraz klienta).

  Dodano: 23.09.2011. 16:17  


  Najnowsze