• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Niemowlęta i język? Wszystko zaczyna się w łonie

  02.12.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Łono matki jest idealnym miejscem dla niemowlaka do uczenia się elementów swojego pierwszego języka - według wyników nowych badań opublikowanych w czasopiśmie Current Biology. Naukowcy z Niemiec i Francji stwierdzili, że płacz noworodków jest zgodny ze schematami melodycznymi typowymi dla języka, który słyszały przed narodzeniem.

  "Zasadniczym odkryciem tych badań jest to, że noworodki nie tylko potrafią płakać na różne melodie, ale także preferują schematy melodyczne typowe dla języka, który słyszały w czasie życia płodowego w ostatnim trymestrze ciąży" - wyjaśnia dr Kathleen Wermke z Uniwersytetu w Würzburgu, Niemcy. "W przeciwieństwie do ortodoksyjnych interpretacji te dane podkreślają wagę płaczu niemowląt dla rozpoczęcia procesu akwizycji języka."

  Wyniki poprzednich badań wykazały, że ludzkie płody są zdolne do zapamiętywania zewnętrznych dźwięków w ostatnim trymestrze ciąży ze szczególnym uwrażliwieniem na kontur melodyczny w muzyce i języku. Porównanie głosu matki z innym głosem pokazuje, że noworodki preferują głos swojej mamy. Niemowlęta postrzegają również emocjonalną zawartość komunikatów, jaką niesie kontur intonacyjny w mowie matki, często nazywanej szczebiotaniem, czyli niestandardową formą mowy używaną przez dorosłych zwracających się do niemowlaków.

  Melodyka odgrywa główną rolę w preferencji percepcyjnej niemowlęcia do otaczającego języka i jego zdolności do rozróżniania między różnymi językami i zmianami tonów.

  Naukowcy od dawna snuli przypuszczenia, że otaczający język wpływa na wytwarzanie dźwięków raczej w późniejszym aniżeli wcześniejszym okresie życia dziecka. Wyniki ostatnich badań dowodzą czegoś przeciwnego.

  Po nagraniu i przeanalizowaniu płaczu 60 zdrowych noworodków w wieku od 3 do 5 dni (30 niemieckojęzycznych i 30 francuskojęzycznych) naukowcy odkryli oczywiste różnice w formie melodyki płaczu noworodków, opartej na ich rodzimym języku.

  Naukowcy odkryli, że niemieckie noworodki preferują opadający, a francuskie wznoszący kontur melodyczny w czasie płaczu. Dr Wermke podkreśliła, że te schematy są spójne z charakterystycznymi różnicami między dwoma językami.

  Zdaniem zespołu nowe dane wskazują na znaczący, wczesny wpływ rodzimego języka. Wcześniejsze badania naśladownictwa wokalnego wykazały, że niemowlęta są w stanie odtworzyć dźwięki samogłosek wypowiadanych przez dorosłych, ale dopiero od 12 tygodnia. Ta umiejętność zależy od zdolności kontrolowania głosu, której nie można osiągnąć przed upływem trzech miesięcy.

  "Natomiast naśladowanie konturu melodycznego jest zależne tylko od dobrej koordynacji mechanizmów oddechowo-krtaniowych i nie jest hamowane przez niedojrzałość artykulacyjną" - jak wykazały wyniki badań. "Noworodki mają prawdopodobnie silną motywację do naśladowania zachowania swojej matki, aby ją przyciągnąć i budować więź" - napisali autorzy.

  "Ponieważ kontur melodyczny może być jedynym aspektem mowy matki, który noworodki są w stanie naśladować, może to tłumaczyć, dlaczego obserwujemy naśladowanie konturu melodycznego w tak wczesnym wieku."

  W badaniach wzięli również udział naukowcy z Instytutu Nauk Kognitywnych i Neuronauk im. Maxa Plancka w Niemczech oraz z École Normale Supérieure/Narodowego Centrum Badań Naukowych (CNRS) we Francji.

  rdo: CORDIS

  informacji: Current Biology: http://www.cell.com/current-biology/ Uniwersytet w Würzburgu: http://www.uni-wuerzburg.de/en/home/ Teksty pokrewne: 31014, 31187, 31462 Kategoria: Różne
  Źródło danych: Current Biology
  Referencje dokumentu: Mampe, B., et al. (2009) Newborns" cry melody is shaped by their native language. Current Biology, publikacja internetowa z dnia 5 listopada. DOI: 10.1016/j.cub.2009.09.064.
  Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Edukacja, szkolenie; Medycyna, zdrowie; Badania Naukowe; Aspekty spoleczne RCN: 31534   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia. Ankyloglosja , w języku polskim określana zwykle jako tzw. krótkie wędzidełko języka - to wrodzone zaburzenie rozwojowe w jamie ustnej, często występujące rodzinnie, spowodowane przez wędzidełko języka, które ogranicza ruchomość języka. Ograniczenie zakresu ruchów języka w ankyloglosji zależy przede wszystkim od długości przyczepów wędzidełka do dolnej powierzchni języka i dna jamy ustnej oraz długości jego wolnego fałdu. Ograniczenia ruchów są tym większe, im dłuższe są przyczepy wędzidełka i krótszy jest wolny fałd, oraz im wędzidełko jest grubsze i mniej podatne na rozciąganie. W okresie noworodkowym i niemowlęcym ankyloglosja jest jedną z najczęstszych przyczyn zaburzeń ssania piersi, a w dalszych latach rozwoju dziecka może być przyczyną wad wymowy (dyslalia ankyloglosyjna) i wad zgryzu. W okresie dojrzałym ankyloglosja może uniemożliwiać wykonywanie pewnych zawodów, np. dmuchacza szkła, i grę na instrumentach dętych, a wada wymowy może utrudniać kontakty społeczne i wykonywanie pewnych zawodów, np. aktora, kapłana, polityka. W populacji noworodków ankyloglosję rozpoznaje się u około 3-10% dzieci, natomiast częstość występowania wad wymowy spowodowanych przez nieprawidłowo zbudowane wędzidełko języka uważa się za znacznie wyższą. U noworodków z ankyloglosją wykonuje się proste przecięcie wędzidełka języka (zwane frenotomią), po którym stwierdza się zwykle ustąpienie zaburzeń ssania piersi. W późniejszym okresie życia, najczęściej ze wskazań logopedycznych wykonuje się też wycięcie wędzidełka (frenulektomię) lub plastykę wędzidełka (frenuloplastykę). Bobomigi – nazywane językiem migowym dla niemowląt znaki bazujące na języku migowym służące komunikowaniu się z niemowlętami (także w słyszących rodzinach). Polska wersja bobomigów opiera się na metodzie SIGN2BABY Josepha Garcii. Zwolennicy bobomigów argumentują, że dzięki wykorzystaniu metody, możliwy jest obustronny kontakt z niemowlęciem, od razu, gdy rozwój koordynacji ręka-oko pozwala mu na powtórzenie prostych znaków najpopularniejszych słów, takich jak: jeść, pić, spać, mleko, światło, miś. Ma to miejsce w około dziewiątego miesiąca życia dziecka, po mniej więcej dwumiesięcznym okresie konsekwentnego powtarzania przyjętych znaków (dla porównania – dziecko wypowiada pierwsze proste słowa w ok. dwunastym miesiącu życia). Bobomigi zostały opracowane na potrzeby polskojęzycznych dzieci przez Danutę Mikulską bazują na znakach polskiego języka migowego, choć nie muszą być ich dokładnym odzwierciedleniem, słowniczek przykładowych znaków znajduje się na stronie http://www.migowy.pl/.

  Niemowlę, okres niemowlęcy – dziecko od urodzenia do końca pierwszego roku życia. Wyodrębnienie to w psychologii rozwojowej dokonywane ze względu na szczególną wagę rozwoju małego dziecka w tym okresie. Wyodrębnienie okresu niemowlęctwa jest ważne także z uwagi na mnogość i intensywność przemian zachodzących w organizmie dziecka w tym czasie. Pierwszy miesiąc życia dziecka jest okresem noworodkowym. Odmiana języka – zróżnicowanie języka literackiego, wynikające z dużego rozprzestrzenienia się danej mowy na świecie. Różnice między wariantami są na tyle małe, że można je rozróżniać w obrębie jednego języka. Nie należy mylić odmiany języka, która dotyczy tylko języka ogólnonarodowego, z dialektem, który jest mową ludową.

  Informacja geologiczna - dane i próbki geologiczne wraz z wynikami ich przetworzenia i interpretacji, w szczególności przedstawione w dokumentacjach geologicznych oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych (art. 6 ust. 1 pkt 2 PGG). "Pochodzą one zarówno z badań geologicznych (metody, wyniki, sporządzone mapy, dane tabelaryczne, wyniki analiz i syntez), jak i z etapu projektowania badań oraz ich dalszego przetworzenia i interpretacji (czyli dalszych badań, analiz, syntez itd.)".
  Głużenie – pierwsza (po krzyku) faza rozwoju mowy u niemowlęcia. Pojawia się zwykle między pierwszym a trzecim miesiącem życia dziecka, wtedy gdy dziecko jest w stanie utrzymać głowę prosto (rozwijają się mięśnie szyi). Są to różnego rodzaju dźwięki, zwłaszcza gardłowe, tylnojęzykowe, takie jak agu, gə, khə, gli, kli, tli, ebw, bwe, a także wibrujący dźwięk przypominający r.

  John Rogers Searle (ur. 31 lipca 1932) – amerykański filozof. Z badań nad filozofią języka przeszedł do badań na gruncie filozofii umysłu. Badania nad umysłem są jego zdaniem naturalnym krokiem w badaniach nad językiem, a sama filozofia języka ma być częścią filozofii umysłu. Jąkanie (alalia syllabaris) − zaburzenie mowy, charakteryzujące się częstymi powtórzeniami lub przedłużeniami dźwięków, sylab czy słów, bądź częstymi zawahaniami lub pauzami zakłócającymi rytmiczny przepływ mowy. Jąkanie powinno być klasyfikowane jako zaburzenie tylko wtedy, gdy jego nasilenie jest na tyle duże, że zakłóca płynność mowy. Termin jąkanie jest głównie powiązany z bezwiednymi powtórzeniami dźwięków, ale obejmuje także odbiegające od normy wahania czy pauzy przed rozpoczęciem mowy, określane przez jąkających się jako bloki, oraz przeciąganie pewnych dźwięków, najczęściej samogłosek i półsamogłosek. Dla wielu jąkających się powtórzenia są podstawowym problemem. Bloki i przedłużenia dźwięków są tylko wyuczonymi mechanizmami, mającymi pomagać w ukrywaniu powtórzeń, ponieważ strach przed nimi w czasie publicznych wystąpień jest najczęściej główną przyczyną psychologicznego niepokoju. Termin jąkanie jest powszechnie stosowany niezależnie od stopnia nasilenia zaburzenia: obejmuje osoby z ledwie postrzegalnymi trudnościami, u których jest to zaburzenie w dużej mierze kosmetyczne, a także osoby z niezwykle dotkliwymi symptomami, w przypadku których komunikacja werbalna jest bardzo utrudniona, czasami niemal niemożliwa.

  Laktarium – to wyspecjalizowana komórka medyczna, który prowadzi zbiórkę oraz magazynuje mleko kobiece. Mleko to służy potem jako pokarm do żywienia bądź dożywiania niemowląt, zwłaszcza wcześniaków i noworodków o małej masie ciała bądź których matki są chore lub mają problemy z laktacją, itp. Przeprowadza także testy jakości mleka i ma odpowiednie urządzenia (chłodnie) do jego przechowywania.

  Dodano: 02.12.2009. 15:12  


  Najnowsze