• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowe odkrycia w badaniach nad depresją i schizofrenią

  02.02.2010. 19:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Naukowcy i przedsiębiorcy połączyli siły, aby prowadzić badania i szukać nowych metod opracowywania leków przeciw depresji i schizofrenii. Projekt NEWMEDS (Nowatorskie metody prowadzące do nowych leków przeciw depresji i schizofrenii), dofinansowany przez Inicjatywę Innowacyjnej Medycyny (IMI), partnerstwo publiczno-prywatne zawiązane przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne (reprezentowane przez Europejska Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych - EFPIA) i Unię Europejską, poprzez Siódmy Program Ramowy (7PR). Całkowita kwota wsparcia wynosi 1 mld EUR i taką samą wyłożą przedsiębiorstwa będące członkami EFPIA.

  Wiele badań naukowych - zarówno wcześniejszych, jak i prowadzonych obecnie - nad depresją i schizofrenią przynosi kluczowe informacje na temat tych zaburzeń w Europie i poza jej granicami. Niemniej eksperci są przekonani, że badania w tej dziedzinie wstrzymuje kilka czynników: brak wystarczająco dokładnych modeli zwierzęcych, aby prowadzić prace nad nowymi lekami, niewystarczające narzędzia i testy na zdrowych ochotnikach, które mogłyby zapewnić wczesne wskazania skuteczności oraz opieranie się na diagnostyce objawowej w badaniach klinicznych i podręcznikowych kategoriach statystycznych, co prowadzi do heterogenicznych pod względem biologicznym grup pacjentów.

  Dzięki swojej wyjątkowej i ścisłej współpracy, partnerzy projektu NEWMEDS, pod kierunkiem duńskiego przedsiębiorstwa badawczego H. Lundbeck A/S i King's College London w Wlk. Brytanii, pokonają te przeszkody, przyjmując nowe podejście do opracowywania leków. Zespół wykorzysta rejestrację fal mózgowych i testy behawioralne do identyfikacji najnowszych leków przeciw schizofrenii oraz opracuje sprzęt i techniki analizy w celu wykorzystania techniki obrazowania mózgu w opracowywaniu leków.

  Przeprowadzi również ocenę nowych odkryć genetycznych w kontekście reakcji na leki oraz określi, w jaki sposób można wykorzystać tego typu informacje do wyboru odpowiedniego leku dla danego pacjenta - jak mówią członkowie zespołu. Na liście zadań znajduje się również zaprojektowanie i opracowanie nowych metodologii, które skrócą badania nad nowymi lekami i podniosą ich skuteczność. Dzięki nim wyniki będą uzyskiwane szybciej przy mniejszej liczbie pacjentów.

  "Naukowcy i przedsiębiorcy mają długą tradycję wspólnej pracy w parach. Projekt NEWMEDS stanowi nową, wspólna inicjatywę, w ramach której przedsiębiorstwa łączą swe siły, by wraz z naukowcami odpowiedzieć na naukowe pytania w środowisku pre-konkurencyjnym, które stworzy podwaliny medycyny przyszłości" - wyjaśnia koordynator NEWMEDS, dr Tine Bryan Stensb?l, Dyrektor Wydziału ds. Odkrywczych Badań Farmakologicznych w H. Lundbeck A/S. "Ten wspólny wysiłek zaowocuje nową wiedzą, która bez wątpienia przyniesie [korzyści] pacjentom cierpiącym na schizofrenię i depresję."

  Naukowcy, odgrywający zasadniczą rolę w tym projekcie, wywodzą się z Centralnego Instytutu Zdrowia Psychicznego w Niemczech, Wyższej Rady Badań Naukowych (CSIC) w Hiszpanii, Instytutu Karolińskiego w Szwecji, Uniwersytetu Bar-Ilan w Izraelu oraz z Uniwersytetu Cambridge i Uniwersytetu w Manchesterze w Wlk. Brytanii.

  Pośród światowych gigantów farmaceutycznych, którzy biorą udział w projekcie znaleźli się Novartis i Roche ze Szwajcarii, AstraZeneca i GlaxoSmithKline z Wlk. Brytanii oraz Eli Lilly, Pfizer i Wyeth z USA.

  Kolejnym plusem tego projektu jest udział małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), takich jak islandzkie przedsiębiorstwo deCODE, brytyjska grupa Psynova i niemieckie GABO:mi.

  "Projekt NEWMEDS to eksperyment przeprowadzany w doskonałym momencie. Chociaż biologia psychiatrii poczyniła niezwykłe postępy, niespiesznie zabraliśmy się do przekształcania ich w innowacyjne, nowe leki" - mówi profesor Shitij Kapur, kierownik jednostki zarządzającej z Instytutu Psychiatrii przy King's College London.

  "To wspólne wyzwanie dla naukowców i przedsiębiorców. A projekt NEWMEDS stanowi wspólną odpowiedź. Jest nie tylko innowacyjny pod względem naukowym, ale stanowi również innowację w tworzeniu klastru niemal 50 naukowców z obydwu środowisk, którzy pracują razem nad tym, by szybciej osiągnąć wspólny cel - lepsze, bezpieczniejsze i skuteczniejsze leki."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Strategia przedsiębiorstwa – to według Z. Pierścionka: „Strategia przedsiębiorstwa to zespół skoordynowanych, dostosowanych do sytuacji firmy oraz otoczenia, sposobów osiągnięcia celów tego przedsiębiorstwa”. Interpretując tę definicję można stwierdzić, że strategia jest zbiorem określonych zasad zarządzania stosowanych przez menedżerów przedsiębiorstw, które są stałe w pewnym okresie i prowadzą do osiągnięcia celu. Zasady te uwzględniają zarówno zasoby firmy jak i reakcje otoczenia. Przejęcie przedsiębiorstwa – definiuje się jako uzyskanie kontroli nad przedsiębiorstwem. Jest to transakcja przeprowadzana przez przedsiębiorstwa celem uzyskania zamierzonych korzyści strategicznych czy też finansowych. Najczęściej przejęcie opiera się na nabyciu takiej ilości udziałów (akcji) danego przedsiębiorstwa przez drugie, że daje to kontrolę nad całością. Efektem transakcji jest włączenie przedsiębiorstwa przejętego do struktur firmy przejmującej. Przejęcie nie musi dotyczyć całej działalności, ale również części zakładu. Wartość przedsiębiorstwa (ang. total corporate value) – to cena za jaką dane przedsiębiorstwo może być skutecznie zaoferowane do sprzedaży. Istnieje wiele metod wyceny wartości przedsiębiorstwa, które można podzielić na:

  Metody portfelowe – zbiór narzędzi umożliwiających dokonanie oceny różnych możliwości działania oraz określenie przyszłej pozycji przedsiębiorstwa. Przedstawiają one w sposób graficzny w przestrzeni dwuwymiarowej przewidywane rezultaty wzajemnego oddziaływania na siebie czynników kontrolowanych i niekontrolowanych przez firmę. Czynniki kontrolowane są z reguły prezentowane na osi odciętych a czynniki niekontrolowane na osi rzędnych. Relacje między tymi czynnikami w układzie współrzędnych tworzą tzw. macierz strategiczną (strategic matrix). Jest to siatka umożliwiająca ocenę pozycji różnych dziedzin działalności przedsiębiorstwa według dwóch zmiennych. Metody portfelowe stwarzają możliwości dość dokładnej oceny sytuacji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w różnych segmentach rynku. Są one uniwersalnym i użytecznym sposobem analizy możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa, a także stanowią ważny instrument planowania strategicznego. Dzięki nim przedsiębiorstwa mogą ustalić, z którymi towarami (domenami) mogą wiązać większe nadzieje na zbyt w przyszłości, a które powinny być wycofane z ich asortymentu. Wybór taki zależy od pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Fundusz prywatyzacyjny z zysków przedsiębiorstwa państwowego – mechanizm prywatyzacyjny w gospodarce polskiej w początku lat 90. XX wieku, w epoce transformacji ustrojowej. Mechanizm pozwalał pracownikom przedsiębiorstw państwowych na uwłaszczanie się mieniem wspólnym za środki finansowe wypracowane przez dane państwowe przedsiębiorstwo przygotowujące się do sprywatyzowania. Kadra kierownicza (zazwyczaj ta grupa, a nie zwykli pracownicy) przedsiębiorstwa państwowego, dzięki blisko zerowemu oprocentowanym kredytom udzielanym przez swe miejsce pracy, stawała się właścicielami przedsiębiorstwa które je zatrudniało.

  Formy prawne przedsiębiorstw (również formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw) – formy, jakie przyjmują przedsiębiorstwa w momencie rejestracji. Można je podzielić na: Benperidol – organiczny związek chemiczny, pochodna butyrofenonu, stosowany jako lek przeciwpsychotyczny. Został opracowany przez Janssen Pharmaceutica w 1965 roku. Jest jednym z najsilniejszych leków przeciwpsychotycznych na europejskim rynku farmaceutycznym. Z przeglądu systematycznego badań klinicznych Cochrane Collaboration z roku 2005 wynika, że brakuje randomizowanych badań klinicznych mogących jednoznacznie wykazać skuteczność benperidolu w leczeniu schizofrenii, autorzy zwrócili też uwagę, że interesujący profil leku zasługuje na dalsze badania.

  Analiza finansowa jest obok analizy techniczno-ekonomicznej elementem analizy ekonomicznej, będącej filarem analizy działalności przedsiębiorstwa. Zadaniem analizy finansowej jest dostarczenie informacji o wynikach i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, niezbędnych w procesie zarządzania oraz wykorzystywanych przez otoczenie przedsiębiorstwa: kredytodawców, kontrahentów, inwestorów, audytorów, urzędy statystyczne itp. Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource planning (ERP), tłumaczone przez producentów też jako zaawansowane zarządzanie zasobami) – określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych.

  Polfa Tarchomin – polskie przedsiębiorstwo farmaceutyczne mające swą siedzibę w Warszawie. Obecnie jest jednym z największych przedsiębiorstw farmaceutycznych w Polsce, największym wytwórcą antybiotyków, producentem insuliny oraz leków anksjolitycznych, takich jak Estazolam, Klonazepam.

  Separacja funkcjonalna – jeden ze sposobów oddzielania pewnych elementów przedsiębiorstwa, w celu zwiększania konkurencji na rynku – obok: separacji strukturalnej (fizyczny podział na dwa odrębne przedsiębiorstwa, należące do jednego właściciela) i separacji własnościowej (sprzedaż części przedsiębiorstwa innemu właścicielowi). Separacja funkcjonalna polega na wydzieleniu w ramach tego samego przedsiębiorstwa co najmniej dwóch jednostek organizacyjnych, z których każda zajmuje się świadczeniem innych usług.

  Finanse przedsiębiorstwa (ang. corporate finance) – to specyficzny obszar finansów zajmujący się decyzjami finansowymi podejmowanymi przez przedsiębiorstwa oraz narzędziami i analizami pomagającymi podjąć owe decyzje. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie można podzielić generalnie na decyzje długo- i krótkoterminowe. Inwestycje są zaliczane do decyzji długoterminowych, natomiast decyzje krótkoterminowe to np. uregulowanie aktualnych należności, czy wypłacenie dywidendy. Głównym celem zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest maksymalizacja dochodów właścicieli. PBX (ang. Private Branch Exchange) - centrala abonencka - to centrala telefoniczna będąca własnością i zarządzana przez użytkownika, zwykle przedsiębiorstwo lub instytucję, tworząca wewnętrzną sieć telefoniczną przedsiębiorstwa i połączona najczęściej kilkoma liniami z centralą operatora telekomunikacyjnego. Centrala PBX umożliwia zatrzymanie w sieci telefonicznej przedsiębiorstwa wewnętrznych rozmów pracowników przedsiębiorstwa, a jednocześnie obsługę normalnego ruchu telefonicznego, tj. rozmów przychodzących z zewnątrz przedsiębiorstwa i rozmów wychodzących na zewnątrz.

  Dodano: 02.02.2010. 19:12  


  Najnowsze