• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowy biomarker do wykrywania nowotworów we wczesnym stadium

  17.06.2013. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Im szybciej nowotwór zostanie wykryty, tym większa szansa na skuteczne wyleczenie. Mimo iż jest to najważniejszy komunikat w wielu publicznych kampaniach prozdrowotnych, to metody wykrywania nadal wymagają udoskonalenia.

  Jednym ze sposobów odkrycia choroby jest test pod kątem obecności pewnych substancji - nazywanych markerami guzów - występujących we krwi, moczu lub tkankach organizmu, jeżeli obecny jest nowotwór. Jak dotąd zidentyfikowano jedynie niewielką liczbę markerów nowotworów we wczesnym stadium. To opóźnia wykrycie i ostatecznie leczenie.

  Projekt FLOWERFIELDS (Markery guzów we wczesnym stadium oparte na białkach sublimowanych związków chemicznych), którym kieruje dr Eduardo Moreno z Uniwersytetu w Bernie, ma wspomóc lekarzy w stawianiu diagnozy zanim rozwiną się guzy złośliwe. Projekt jest finansowany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERBN) z budżetu Siódmego programu ramowego (7PR) UE. Projekt polegający na weryfikacji koncepcji został powierzony dr Moreno w ramach kontynuacji prowadzonych przez niego prac, finansowanych z grantu ERBN dla początkujących naukowców, nad projektem SUPERCOMPETITOR, który poświęcony był badaniu koncepcji rywalizacji komórek w kontekście proliferacji nowotworowej.

  Większość nowotworów człowieka wykrywanych jest w dosyć zaawansowanym stadium, dopiero po pojawieniu się zmian morfologicznych. W tym stadium opcje terapeutyczne są często ograniczone. W toku badań amerykańskich ustalono, że 80% kobiet cierpiących na nabłonkowego raka jajnika miało już objawy rozprzestrzeniania się w czasie diagnozowania, co skutkowało tym, że jedynie 19-32% przeżyło pięć lat. Dla porównania, wczesne wykrycie zwiększa pięcioletni okres przeżycia do 80-90%.

  Wiadomo również o ekspresji kodu sublimowanego związku chemicznego przez komórki nowotworowe w bardzo wczesnym stadium i przednowotworowe w tak zwanych "nowotworach nabłonkowych". Zalicza się do nich nowotwory jajnika, piersi, prostaty, płuc, okrężnicy i skóry. Od rozpoczęcia projektu w lutym 2013 r. zespołowi udało się już wykazać, że białko sublimowanego związku chemicznego jest wiarygodnym biomarkerem nowotworu. Dalsze testy wykażą, czy to samo białko można wykorzystać do kontrolowania skuteczności terapii w eliminowaniu wszystkich śladów nowotworu.

  Projekt FLOWERFIELDS ma dwa cele: opracować lepsze ligandy (substancje wiążące się z inną jednostką) do wykorzystania w testach diagnostycznych pod kątem ekspresji genu sublimowanego związku chemicznego oraz potwierdzić ich potencjał kliniczny na próbkach pobranych od ludzi.

  Drugi etap przedsięwzięcia będzie realizowany we współpracy z Instytutem Patologii Szpitala Uniwersyteckiego w Bernie i Szpitalem Klinicznym w Barcelonie na co najmniej 50 próbkach. To minimum wymagane przez wiele przedsiębiorstw farmaceutycznych - niektóre z nich już wyraziły zainteresowanie badaniami - zanim rozważą ubieganie się o pozwolenie na tę technologię.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Rak jądra – najczęstszy nowotwór złośliwy z grupy guzów litych w grupie młodych mężczyzn (pomiędzy 20 a 35 rokiem życia). Potoczne określenie "rak jądra" obejmuje całą grupę nowotworów, które można podzielić na nowotwory zarodkowe i niezarodkowe. Przeważającą większość guzów jądra (95-99%) stanowią nowotwory zarodkowe. Biorąc pod uwagę cechy kliniczne, można je podzielić na nasieniaki i nienasieniaki. Wszystkie nowotwory zarodkowe (z wyjątkiem dojrzałego potworniaka) cechują się dużą złośliwością histologiczną i agresywnym przebiegiem klinicznym. Są to jednocześnie jedne z niewielu nowotworów "litych" które można wyleczyć nawet w zaawansowanym stadium (z przerzutami odległymi). Szansę na wyleczenie pacjenci z guzami zarodkowymi zawdzięczają dużej wrażliwości tych nowotworów na chemioterapię i radioterapię. Test Tumor M2-PK stosuje się w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu raka jelita grubego. Jest to wiarygodny test enzymatyczny wykrywający obecność izoenzymu M2 kinazy pirogronianowej, który bierze udział w procesie metabolizmu komórek rakowych. Test kałowy Tumor M2-PK wykrywa zmiany w jelitach, w tym stany przed nowotworowe takie jak polipy (powyżej 1 cm) i gruczolaki oraz raka jelita grubego, również we wczesnym stadium. Tumor M2-PK ma wysoką czułość. Pobieranie materiału do badania jest bezbolesne i nieinwazyjne. W przeciwieństwie do testu na krew utajoną wykrywa również niekrwawiące polipy i guzy. Test Tumor M2-PK można przeprowadzić w każdej chwili, gdyż nie wymaga specjalnego przygotowania ani diety. Materiałem pobieranym do badania jest kał. Test wykonywany jest w warunkach laboratoryjnych przez wykwalifikowany personel medyczny. RB (pRb, Rb) – białko kodowane przez gen supresorowy RB1. Gen RB1 jest zmutowany w wielu typach nowotworów człowieka. Nazwa białka RB pochodzi od siatkówczaka (retinoblastoma), nowotworu spowodowanego mutacjami w obydwu allelach kodującego białko genu RB1. Białko RB w komórkach jest obecne zazwyczaj jako fosfoproteina, i jest substratem reakcji fosforylacji przeprowadzanej przez liczne białka enzymatyczne z rodziny kinaz. Udowodnioną funkcją białka RB jest zapobieganie podziałowi komórki przez zatrzymanie cyklu komórkowego. Niefunkcjonalne białko RB nie zapobiega podziałom komórek, stąd udowodniony związek między mutacjami z utratą funkcji w genie RB1 a niekontrolowanymi podziałami komórek nowotworu.

  Guzy jajnika hormonalnie czynne – nowotwory wywodzące się z komórek sznurów płciowych lub podścieliska (w odróżnieniu od raka jajnika wywodzącego się z komórek nabłonkowych). Ich przebieg i objawy są związane z nadprodukcją hormonów: androgenów, estrogenów, progesteronu lub kortyzolu. Nowotwór (łac. neoplasma, skrót npl – z greckiego neoplasia) – grupa chorób, w których komórki organizmu dzielą się w sposób niekontrolowany przez organizm, a nowo powstałe komórki nowotworowe nie różnicują się w typowe komórki tkanki. Utrata kontroli nad podziałami jest związana z mutacjami genów kodujących białka uczestniczące w cyklu komórkowym: protoonkogenów i antyonkogenów. Mutacje te powodują, że komórka wcale lub niewłaściwie reaguje na sygnały z organizmu. Powstanie nowotworu złośliwego wymaga kilku mutacji, stąd długi, ale najczęściej bezobjawowy okres rozwoju choroby. U osób z rodzinną skłonnością do nowotworów część tych mutacji jest dziedziczona.

  Projekt techniczny lub Projekt wykonawczy - jest dokumentem stanowiącym ostatnie stadium dokumentacji projektowej, opracowywanym dla poszczególnych zadań lub obiektów, na podstawie zatwierdzonego przez inwestora projektu wstępnego. Projekt techniczny sporządzany jest w celu określenia wszystkich szczegółów budowy obiektu, uzupełnienia zamówień aparatury i urządzeń, wykonania prefabrykatów, prowadzenia robót budowlano-montażowych oraz wykonania prac rozruchowych. Imatinib – organiczny związek chemiczny stosowany jako lek w leczeniu nowotworów. Imatinib został zarejestrowany i zatwierdzony do stosowania w roku 2001 przez FDA w USA pod nazwą Gleevec oraz przez EMEA w Europie pod nazwą Glivec. Imatinib jest pierwszym inhibitorem hamującym receptory kinazy tyrozynowej. Stał się wzorem dla kolejnych terapii celowanych w leczeniu nowotworów krwi. Do celów farmaceutycznych stosowany jest w formie soli – metanosulfonianu.

  Antygen Ki-67 – białko, marker komórkowej proliferacji. W czasie interfazy można wykazać obecność antygenu Ki-67 w jądrze komórkowym, szczególnie w jąderkach. W czasie mitozy Ki-67 stwierdzany jest na powierzchni chromosomów, jest jednym z białek wchodzącym w skład warstwy perichromosomalnej. Ki-67 jest obecny w komórce podczas wszystkich faz czynnych cyklu komórkowego (G1, S, G2 i mitoza), i niewykrywalny w fazie G0. Ki-67 uważany jest za dobry wskaźnik indeksu mitotycznego komórek i frakcji dzielacych się komórek. Indeks Ki-67 często koreluje z przebiegiem choroby nowotworowej, zwłaszcza raka prostaty i raka sutka, i ma dużą wartość prognostyczną w tych chorobach. Rak mózgu – nieprawidłowe pojęcie, mające określać nowotworowy guz mózgu. Błąd polega na tym, że określenie rak w medycynie jest zarezerwowane dla nowotworów złośliwych wywodzących się z komórek nabłonkowych. W mózgu takich komórek jest stosunkowo mało. W obrębie ośrodkowego układu nerwowego, występuje rzadki rak splotu naczyniówkowego, wywodzący się z komórek produkujących płyn mózgowo-rdzeniowy. W mózgu mogą być również obecne przerzuty raków innych narządów (głównie raka płuc i raka piersi).

  Darrell K Royal - Texas Memorial Stadium (dawniej War Memorial Stadium, Memorial Stadium i Texas Memorial Stadium) - stadion do futbolu amerykańskiego w Austin w Teksasie. Od 1924 roku jest boiskiem zespołu Texas Longhorns. Stadion oficjalnie mieści 100 119 widzów, co sprawia, że ma największą liczbę miejsc siedzących w stanie Teksas, jest szósty co do wielkości w Stanach Zjednoczonych i dziewiąty na świecie.

  Dodano: 17.06.2013. 16:26  


  Najnowsze