• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowy dyrektor wykonawczy inicjatywy IMI: Najważniejszą sprawą jest dla mnie zgromadzenie najlepszych naukowców

  15.09.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W tym roku belgijski profesor immunologii Michel Goldman został mianowany nowym dyrektorem wykonawczym wspólnej inicjatywy technologicznej Innovative Medicines Initiative (w skrócie IMI, czyli Innowacyjna Medycyna). Przed rozpoczęciem pracy na nowym stanowisku 16 września w wywiadzie dla serwisu CORDIS Wiadomości opowiedział o swojej dotychczasowej karierze i nadziejach, jakie pokłada w inicjatywie IMI.

  Michel Goldman jest z wykształcenia lekarzem. Swoją działalność medyczną rozpoczął od opieki nad pacjentami ze schorzeniami wątroby. Zainteresował się pracą badawczą, gdy zdał sobie sprawę, że jeśli stan jego pacjentów ma się w przyszłości poprawić, należy pilnie znaleźć nowe rozwiązania.

  Na przestrzeni lat jego badania obejmowały mechanizmy chorób autoimmunologicznych i sposób działania adiuwantów wchodzących w skład szczepionek. Obecnie skupia się na zapobieganiu odrzucania przeszczepianych narządów, a w szczególności na sposobach zmniejszenia ilości leków immunosupresyjnych, które pacjenci muszą zażywać po przeszczepie.

  Współpracę z przemysłem profesor Goldman określa mianem "absolutnej konieczności". "Gdy badania okazują się owocne, kiedy odkrywamy cele lub sposoby, które mogą doprowadzić do opracowania nowych terapii, niezbędne staje się współdziałanie z przedsiębiorstwami w celu wyprodukowania leków, które będą dostępne w aptece", wyjaśnia.

  W 2004 roku założył organizację Institute for Medical Immunology (w skrócie także IMI, czyli Instytut wspierania immunologii medycznej), która była pierwszym przypadkiem partnerstwa publiczno-prywatnego w branży biomedycznej w belgijskim regionie Walonii. Partnerstwo koncentruje się na szeregu zagadnień powiązanych z immunologią, a partner branżowy ma prawo pierwszeństwa w wykorzystaniu wszelkich dokonanych odkryć.

  Staranie się o stanowisko dyrektora wykonawczego w inicjatywie Innovative Medicines Initiative było dla profesora Goldmana "naturalnym krokiem ewolucyjnym" kariery. "Zdałem sobie sprawę, że taki typ partnerstwa jest absolutnie konieczny, aby wyniki badań przekładały się na dobro pacjentów, które dla mnie jako lekarza jest obiektem osobistych aspiracji i celem", mówi.

  Będąc jedną z najważniejszych osób w walońskim klasterze przemysłowym w zakresie opieki zdrowotnej, docenił możliwość pełnego wykorzystania takiego partnerstwa i działania na znacznie większą skalę. "Poszerzenie działalności na obszarze Europy to naturalny kolejny krok", dodaje.

  Innym aspektem inicjatywy Innovative Medicines Initiative, który przyciągnął profesora Goldmana, było to, że projekt był nastawiony na zaspokajanie potrzeb osób chorych i łączył działania w środowisku pacjentów i kręgów przedstawicieli przemysłu oraz naukowców.

  Najważniejszym celem na nowym stanowisku będzie dla niego rozpowszechnienie informacji o inicjatywie IMI. Druga tura przyjmowania wniosków rozpocznie się pod koniec października. Dlatego profesor Goldman spędzi pierwsze tygodnie pracy, wyjaśniając tematy wniosków rozpatrywanych w drugiej turze i cechy projektów poszukiwanych w ramach inicjatywy IMI. "Celem tak intensywnej komunikacji jest zgromadzenie najlepszych naukowców", wyjaśnia.

  Jednym z priorytetów drugiej tury są choroby nowotworowe. W tym aspekcie inicjatywa IMI poszukuje projektów, które mogłyby doprowadzić do opracowania nowych, skuteczniejszych leków. Duże znaczenie mają również projekty badawcze w zakresie nowych bioznaczników, które służą do wykrywania i oceny ilościowej nieprawidłowych komórek i umożliwiają lekarzom ocenę skali choroby.

  Badane są także aspekty dotyczące chorób zakaźnych. "W tym obszarze celem jest opracowanie nowych testów umożliwiających lekarzom znacznie szybsze wykrywanie infekcji - można by powiedzieć, że w sposób natychmiastowy", mówi profesor Goldman. Inicjatywa IMI poszukuje także nowych metod umożliwiających prognozowanie, które wskaże infekcje odporne na antybiotyki. Profesor Goldman zwraca uwagę, że pozwoli to lekarzom na przepisywanie takich antybiotyków, które na pewno będą skuteczne w zwalczaniu infekcji.

  Innym priorytetowym obszarem są choroby zapalne o podłożu immunologicznym, takie jak reumatyczne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy oraz zapalenie jelit. Obecne sposoby leczenia tych schorzeń wiążą się z nieprzyjemnymi skutkami ubocznymi.

  W drugiej turze finansowanie zostaną objęte również projekty dotyczące zarządzania wiedzą. "We wszystkich laboratoriach branżowych i medycznych centrach badawczych codziennie generowane są bardzo duże ilości danych", zwraca uwagę profesor Goldman. Tylko ułamek tych danych jest dokładnie analizowany. Wymiana i porównywanie tych informacji może doprowadzić do znacznych postępów w dziedzinie farmakologii.

  Inicjatywa IMI bywała krytykowana za zasady finansowania - niektóre uniwersytety twierdziły, że uczestnictwo w projektach organizowanych przez inicjatywę IMI jest po prostu zbyt drogie. Profesor Goldman weźmie udział w spotkaniu z przedstawicielami europejskich uczelni i nie ma większych wątpliwości, że uda się znaleźć rozwiązanie tego problemu.

  "Aby móc przyciągnąć najlepszych naukowców, system wynagradzania za odkrycia musi być rzecz jasna atrakcyjny", stwierdził w wywiadzie dla serwisu CORDIS Wiadomości. "Przedyskutujemy to, jestem jednak pewien, że znajdziemy odpowiednie rozwiązania". Zasugerował, że mogą one wymagać uwzględnienia problemów w zakresie księgowania oraz zmiany sposobu opracowywania budżetów projektów przez uczelnie.

  Profesor Goldman ma jasną wizję inicjatywy IMI w pięcioletniej perspektywie. Ma on nadzieję, że oprócz konkretnych wyników w zakresie bioznaczników zostaną zastosowane nowe metody w zakresie sieci zarządzania i systemów edukacyjnych oraz szkoleniowych.

  W szerszym kontekście Goldman wyraża nadzieję, że Europa zacznie być postrzegana jako region, "w którym rozwój leków jest silnie rozwiniętą dziedziną, skąd najlepsi naukowcy nie będą wyjeżdżać i gdzie pacjenci mają świadomość, że prywatne firmy i instytucje publiczne wykorzystują wszystkie możliwe środki, aby zapewnić im najlepsze sposoby leczenia tak szybko, jak to jest możliwe".

  "Uważam, że jedną z miar sukcesu będzie odbudowanie w Europie większego zaufania pomiędzy pacjentami, a tymi, którzy opracowują przyszłe leki", dodaje.

  Chociaż profesor Goldman podkreśla wagę autonomii wspólnej inicjatywy IMI, chciałby także podjąć bliską współpracę z Komisją Europejską w celu identyfikacji i wyciągnięcia korzyści z wspólnych działań w ramach inicjatywy IMI i innych inicjatyw.

  IMI jest jedną ze wspólnych inicjatyw technologicznych finansowanych ze środków Siódmego Programu Ramowego (7PR). Tego typu partnerstwa publiczno-prywatne są finansowane w licznych obszarach zarówno przez branżę medyczną, jak i sektor publiczny. Na początku roku zostały przedstawione informacje o pierwszych projektach finansowanych w ramach inicjatywy IMI.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Inicjatywa Innowacyjna Medycyna (IMI):
  http://www.imi-europe.org
  http://imi.europa.eu

  Wspólne inicjatywy technologiczne w ramach Siódmego Programu Ramowego:
  http://cordis.europa.eu/fp7/jtis/home_en.html

  Źródło danych: Wywiad dla serwisu CORDIS Wiadomości z Michelem Goldmanem
  Referencje dokumentu: Na podstawie wywiadu dla serwisu CORDIS Wiadomości z Michelem Goldmanem

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Goldman Sachs Group Incorporated lub w skrócie Goldman Sachs jest jednym z największych banków inwestycyjnych na świecie. Goldman Sachs został założony w 1869, jego główna kwatera znajduje się w Nowym Jorku na dolnym Manhattanie, 85 Broad Street. CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL – jeden z instrumentów finansowych Unii Europejskiej w okresie 2000-2006. Celem inicjatywy wspólnotowej EQUAL było promowanie w drodze współpracy ponadnarodowej nowych sposobów zwalczania wszystkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy (stąd nazwa, ang. equal – równy), zarówno wobec osób zatrudnionych, jak i poszukujących pracy. EQUAL obejmował również działania na rzecz osób ubiegających się o status uchodźcy.

  Interreg III jest Inicjatywą Wspólnotową działająca w latach 2000-2004, której głównym celem jest dążenie do tego aby granice państwowe nie stanowiły przeszkody dla zrównoważonego rozwoju oraz integracji europejskiej a możliwa współpraca wzmacniała spójność społeczno-gospodarczą. Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III składa się z następujących komponentów: Inicjatywa CIVITAS II obejmująca swoim zakresem lata 20052009 powstała w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej – „Integrowanie i wzmacnianie obszaru badań europejskich”. Nazwę CIVITAS utworzono od pierwszych liter słów: CIty, VITAlity, Sustainability (miasto, witalność, stabilność). CIVITAS II jest kontynuacją działań, zainaugurowanej na początku 2002 roku w ramach V Ramowego Programu Badawczego, inicjatywy CIVITAS I (20022005), w której brało udział 19 miast zgrupowanych wokół 4 projektów demonstracyjnych. Natomiast W CIVITAS II w 4 nowatorskich projektach uczestniczy 17 metropolii z różnych państw. Do 4 projektów organizowanych w ramach programu CIVITAS II należą:

  Inżynieria przemysłowa (ang. Industrial engineering) – dziedzina techniki, która zajmuje się przemysłem i teorią zarządzania. Rozwój inżynierii przemysłowej i jej konsolidacja z zarządzaniem jako jeden przedmiot nastąpił równocześnie z procesem modernizacji, która rozpoczęła się w następstwie rewolucji przemysłowej. Rozwój ten wynikał z potrzeby znalezienia rozwiązań dla problemów, które pojawiły się w organizacjach, i z potrzeby rozwoju nowych metod badawczych, które miały na celu zwiększenie efektywności produkcji i obniżenie kosztów produkcji i eksploatacji. Metody tych badań oparte są na modelach matematycznych i naukowych. Wraz z rozwojem industrializacji i tworzeniem organizacji zajmujących się świadczeniem usług, nie tylko rozszerzyło się pole sektora produkcyjnego, ale także przemysł. Inżynieria przemysłowa dostarcza rozwiązania dobrze pasujące do zamieniających się procesów produkcyjnych w obszarze zarządzania usługami i umożliwia poprawę procesów organizacyjnych, co znajduje odzwierciedlenie w oszczędnościach w kosztach operacyjnych, a tym samym zwiększa rentowność organizacji. Farmakopea (kodeks apteczny) – urzędowy spis leków dopuszczonych w danym kraju lub na danym terenie do obrotu, oraz obwarowany tymi samymi zastrzeżeniami spis surowców służących do ręcznego sporządzania niektórych z tych leków w aptece (leków recepturowych). Zawiera opis wszystkich tych substancji, sposoby ich przechowywania oraz dostępu do nich osób powołanych, rodzaje opakowań, dozwolone metody dystrybucji, dawkowanie, sposoby kontroli jakości, a w przypadku leków robionych w aptece, także metody ich przygotowywania. Opisuje też metody identyfikacji leków, ich standaryzację, sposoby nazewnictwa i możliwe zamienniki.

  Moon Zoo – jeden z ogólnodostępnych internetowych projektów astronomicznych, zapoczątkowanych projektem Galaxy Zoo. Z tego projektu wywodzi się zakrojona na szeroką skalę inicjatywa nazwana "Zooniverse", do której należą również takie zoo-projekty jak: Galaxy Zoo Mergers, Galaxy Zoo Supernovae, Solar Stormwatch, Galaxy Zoo Hubble i inne. Celem "Zooniverse" jest stworzenie miejsca dla całego pakietu projektów, które pozwolą każdemu, kto ma dostęp do internetu, przyczynić się do rozwoju nauki. Wszystkie z nich wykorzystują możliwości internetu poprzez udział internautów w badaniach naukowych, wspierających projekty badawcze opracowane przez astronomów, a które wymagają udziału dużej liczby uczestników. Są to badania, które wymagają szczególnie inteligencji oraz spostrzegawczości człowieka (wykorzystanie komputerów nie daje w tych badaniach oczekiwanych rezultatów). Moving Anthropology Student Network (MASN) jest to międzynarodowa sieć zrzeszająca studentów i doktorantów zajmujących się tematyką antropologiczną. Organizacja ta założona została w 2005 roku w Wiedniu z inicjatywy około 20 studentów z 6 państw europejskich, celem promowania komunikacji i wymiany doświadczeń naukowo-badawczych między europejskimi studentami i absolwentami antropologii, etnologii oraz socjologii. Równolegle do aktywności w wirtualnej przestrzeni komunikacyjnej działalność MASN opiera się na dorocznych konferencjach, które dają możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów, podejmowania wspólnych projektów badawczych oraz promowania antropologii, jako dziedziny oferującej alternatywne spojrzenie na problemy współczesnego świata. Dotychczas odbyło się siedem zakończonych sukcesem konferencji MASN. Obecnie platforma internetowa MASN [1] jest medium komunikacji między antropologami przebywającymi w różnych rejonach świata.

  CAF (ang. The Common Assessment Framework), Wspólna Metoda Oceny - jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością (TQM) przeznaczonym dla administracji publicznej. Opracowano je w oparciu o Model Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM). Metoda CAF zakłada, że osiąganie celów organizacji jest uzależnione od jakości przywództwa, strategii i planowania, ludzi, partnerstwa i zasobów oraz procesów. Są to tzw. kryteria potencjału, w ramach których organizacja powinna podejmować określone działania, aby funkcjonować efektywnie. Działania te ocenia się w odniesieniu do wyników osiąganych przez organizację (zdefiniowanych w ramach tzw. kryteriów wyników). Metodę CAF opracowali eksperci powołani przez dyrektorów generalnych urzędów odpowiedzialnych za administrację w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Zespół na rzecz Innowacji w Usługach Publicznych - IPSG, działający w ramach nieformalnej Sieci UE ds. Administracji Publicznej - EUPAN). Metoda powstała w 2000 roku, w latach 2002 i 2006 roku przedstawiono kolejne zrewidowane wersje (CAF2002 i CAF2006). Obecnie aktualna wersja to CAF2013, ogłoszona podczas Europejskiego Spotkania Użytkowników CAF w Oslo w roku 2012. W Europejskim Instytucie Administracji Publicznej (EIPA) działa Centrum Zasobów CAF[1], które prowadzi szkolenia oraz, we współpracy z IPSG, prace nad popularyzacją i rozwojem Metody.

  Chemia leków nazywana także chemią medyczną oraz chemią farmaceutyczną stanowi dyscyplinę badawczą znajdującą się na pograniczu chemii i farmakologii. Głównym celem chemii medycznej jest projektowanie, synteza i badanie właściwości indywiduów chemicznych użytecznych w terapii, a także dopracowanie metod otrzymywania tych substancji w celu obniżenia kosztów produkcji. Cele te wiążą się też z badaniem już istniejących leków, zwłaszcza na poziomie ich oddziaływania z cząsteczką docelową. Jedną z głównych metod badawczych rozwiniętych w tym celu jest QSAR (ilościowa zależność pomiędzy strukturą, a reaktywnością).

  WHEEL Systems - spółka rozpoczęła swoją działalność w grudniu w 2004 roku z inicjatywy doświadczonych specjalistów z branży IT. Jako jedyna z pośród dostawców na polskim rynku specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochrony danych. WHEEL Systems oferuje również szeroką gamę usług związanych z budową systemów i technologii bezpieczeństwa, które obejmują m.in. konsultacje, doradztwo oraz projektowanie bezpiecznych i niezawodnych systemów teleinformatycznych, w tym bezpieczeństwo sieciowe, kryptograficzna ochrona danych oraz kontrola dostępu do informacji. Firma dostarcza na rynek autorskie rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochr]ony danych. W swoich produktach firma łączy innowacyjność, łatwość obsługi z silnymi mechanizmami bezpieczeństwa. Forum Morza Czarnego na rzecz Partnerstwa i Dialogu – organizacja międzynarodowa, powołana do życia w 2006 roku z inicjatywy Rumunii. W początkowym założeniu w ramach Forum miały odbywać się coroczne szczyty z udziałem przywódców państw (spotkania miały być kolejno organizowane przez wszystkich członków) oraz spotkania tematyczne w czasie tych rocznych okresów. Celem Forum Morza Czarnego na rzecz Partnerstwa i Dialogu nie jest tworzenie nowych instytucji, lecz zapoczątkowanie regularnego dialogu między państwami regionu Morza Czarnego (wraz z Kaukazem, aż do Morza Kaspijskiego) oraz wspólnych rozmów z organizacjami międzynarodowymi, m.in. z Unią Europejską.

  Polski Komitet Optoelektroniki (Polish Optoelectronics Committee), PKOpto - polska organizacja społeczna, przemysłowa i naukowo-techniczna o charakterze opiniotwórczym i doradczym, zrzeszająca decydentów, inżynierów, naukowców, przedsiębiorców, inwestorów, osoby finansujące naukę, administratorów nauki oraz nauczycieli akademickich związanych z optyką, fotoniką i optoelektroniką. PKOpto jest agendą Stowarzyszenia Elektryków Polskich o uprawnieniach dotyczących działalności międzynarodowej. Komitet powstał w roku 1985, pod przewodnictwem profesora Adama K. Smolińskiego - czł rzecz.PAN, w wyniku uzgodnień pomiędzy SEP i PAN. PKOpto zrzesza kilkadziesiąt osób z administracji, uczelni i przemysłu (XI 2010). Celem organizacji są działania lobbystyczne, koordynacyjne i integracyjne na naukowym i technicznym oraz przemysłowym, krajowym i międzynarodowym rynku optyki, optoelektroniki i fotoniki, współpraca między-stowarzyszeniowa – z organizacjami pokrewnymi tematycznie, a także współpraca przemysłowa. oikos International - międzynarodowa organizacja studencka inspirowana ideą zrównoważonego rozwoju, która powstała by wspierać przedsiębiorczość przyjazną środowisku naturalnemu oraz uwrażliwiać studentów kierunków ekonomicznych na problem zrównoważonego wzrostu gospodarczego. oikos International posiada obecnie ponad 50 000 członków, zrzeszonych w 39 oddziałach lokalnych w 20 państwach świata. Działalność oikosu obejmuje organizację wykładów, konferencji i warsztatów o tematyce prospołecznej i proekologicznej oraz realizację projektów mających na celu praktyczne zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce. Większość działań to oddolne inicjatywy dopasowane do potrzeb lokalnego środowiska danego oddziału. Niemniej jednak, oikos International realizuje również szereg projektów o skali globalnej, które mają przybliżać międzynarodowej społeczności ideę zrównoważonego rozwoju oraz prowokować do dyskusji na temat szans i zagrożeń globalnej gospodarki, której przyszło rozwijać się w granicach wytyczonych przez naturę. Część projektów ma charakter typowo edukacyjny, służy wzrostowi wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności przez członków oikos International, dzięki czemu możliwy jest wzrost oddziaływania samej organizacji.

  Akcja na rzecz Współpracy w zakresie Gospodarki (ang. Action for Co-operation in the Field of Economics, ACE) – akcja działająca od 1990 roku jako część programu PHARE w celu wspierania wymiany doświadczeń i zdobytej wiedzy pomiędzy naukowcami Unii Europejskiej i Europy Środkowowschodniej w dziedzinie ekonomii. ACE ma promować współpracę w zakresie projektów badawczych dotyczących gospodarki, np. modyfikacja i rozwój spółek, rynków, wspieranie zarządzania, reformę sektora finansowego itd.

  Dodano: 15.09.2009. 15:11  


  Najnowsze