• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowy projekt UE dotyczący opracowania katalogu zmian genetycznych

  18.01.2012. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Celem projektu GEN2PHEN (Baza danych korelacji genotyp-fenotyp: kompleksowe rozwiązanie) finansowanego przez UE, którego realizację właśnie rozpoczęto w ramach siódmego programu ramowego (7. PR) jest utworzenie katalogu zmian genetycznych i ich wpływu na nasze zdrowie.

  Geny mają różnoraki wpływ na nasze zdrowie. Niewielkie odchylenia w danej sekwencji genetycznej mogą decydować o podatności na niektóre choroby lub przypadłości oraz reakcji organizmu na pewne leki. Istotne mutacje genetyczne przyczyniające się do rozwoju chorób zostały po raz pierwszy wykryte w 1949 roku. Jednak w przypadku wielu powszechnych schorzeń i przypadłości stwierdzenie udziału niewielkich zmian w genach i czynników środowiskowych w wywoływaniu procesu chorobowego jest niezwykle trudne.

  - Technologie badania zmian genetycznych w "powszechnych" zaburzeniach, takich cukrzyca, choroby serca, otyłość oraz choroby autoimmunologiczne, zostały opracowane zaledwie w ostatnich kilku latach i dopiero teraz znajdują szersze zastosowanie - wyjaśnił koordynator projektu, profesor Anthony Brookes z Uniwersytetu w Leicester (Wielka Brytania).

  - Ich efektem jest strumień interesujących, wartościowych i istotnych naukowych obserwacji dokonywanych na niespotykaną dotąd skalę, lecz nadal brakuje uniwersalnego systemu internetowego, w którym można by te dane zamieszczać, przechowywać i grupować oraz udostępniać na użytek badaczy i lekarzy.

  Zadaniem projektu GEN2PHEN będzie nadzorowanie gromadzenia i wykorzystania danych z prowadzonych na całym świecie badań nad powiązaniami między zmianami genetycznymi a stanem zdrowia. Partnerzy uczestniczący w projekcie opracują składniki bazy danych, narzędzia i technologie, które zagwarantują właściwą integrację wszystkich wyników badań dotyczących tej tematyki i ich dostępność za pośrednictwem portalu internetowego pod nazwą "GEN2PHEN Knowledge Centre" (Ośrodek wiedzy GEN2PHEN).

  Zaawansowane funkcje wyszukiwania umożliwią naukowcom i lekarzom dostęp do najnowszych badań w ich dziedzinie. Ponadto w ramach projektu zostaną zidentyfikowane bieżące potrzeby i stosowane praktyki w zakresie korelacji genotyp-fenotyp. Rozpatrywać się będzie również aspekty etyczne związane z gromadzonymi danymi. Partnerzy projektu przeanalizują możliwe sposoby zapewnienia funkcjonowania i finansowania ośrodka wiedzy w dłuższej perspektywie.

  - Dokonany postęp należy spożytkować w jak największym zakresie na skalę globalną. Winien on mieć trwały charakter oraz służyć efektywnej edukacji i kształceniu w tej dziedzinie, a także zapewniać spełnianie najwyższych standardów etycznej i społecznej odpowiedzialności - powiedział profesor Brookes.

  Wkład UE w finansowanie inicjatywy w ramach siódmego programu ramowego (7PR) wynosi 12 mln euro. 17 partnerów projektu pochodzi z Europy, jak również Indii i Republiki Południowej Afryki.

  - Z tak zróżnicowanego składu uczestników projektu GEN2PHEN wynikają głębokie powiązania z kilkoma innymi ważnymi projektami międzynarodowymi realizowanymi w tej dziedzinie, co stanowi obietnicę osiągnięcia skoordynowanych na skalę globalną postępów w pozyskiwaniu bardziej wszechstronnej, użytecznej i dostępnej wiedzy o genetycznych podstawach ludzkiej egzystencji - oznajmił profesor Brookes. - Należy spodziewać się ogromnych korzyści medycznych i społecznych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Kierownik projektu (PM – Project Manager) – specjalista w dziedzinie zarządzania projektami. Jest odpowiedzialny za planowanie, realizację i zamykanie projektu. Podstawowym zadaniem kierownika projektu jest zapewnienie osiągnięcia założonych celów projektu, wytworzenie produktu spełniającego określone wymagania jakościowe. PM jest odpowiedzialny za efekt końcowy realizowanego projektu i musi być aktywny podczas wszystkich etapów projektu. Kierownik projektu może kierować m.in. projektami w budownictwie, projektami informatycznymi, projektami telekomunikacyjnymi, projektami finansowymi. Karta Projektu (Project Charter) – dokument definiujący zakres, udziałowców oraz cele projektu. Dostarcza podstawowe informacje na temat ról oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekt (definiuje kierownika projektu, sponsora oraz klienta). Olimpiada Języka Hiszpańskiego – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada odbywa się w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Zadaniem projektu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań dotyczących organizacji olimpiad oraz przeprowadzenia pilotażowych olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. Projekt koordynuje Ośrodek Rozwoju Edukacji, a jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Microsoft Project to aplikacja wspomagająca zarządzanie projektami, zasobami, czasem i finansami projektu. Jest to zaawansowane i bardzo popularne narzędzie oferujące czytelne narzędzia raportujące, rozbudowane interfejsy do zarządzania ważnymi aspektami projektu. Komitet sterujący – jest organem wspierającym kierownictwo przedsiębiorstwa w jego działaniu. Dotyczy to głównie podejmowania strategicznych decyzji w zakresie przyszłej realizacji projektów inwestycyjnych podmiotu. Podejmuje on decyzje o tym, który z przedstawionych w danym momencie projektów ma być wcielony w życie, a który nie. Jest odpowiedzialny za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring. Oznacza to kontrolę realizacji projektu na poziomie strategicznym, weryfikacji zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami i utrzymaniem założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie, muszą one być najpierw przedstawione komitetowi, a potem przez niego zatwierdzone. Tylko wtedy można je uwzględnić w projekcie. Komitet sterujący ocenia i akceptuje, na zasadzie konsensusu, zaproponowane przez zespół projektowy działania dla realizacji projektu. Zajmuje się także ich koordynacją i spójnością z innymi realizowanymi projektami. Komitet sterujący powołuje grupy robocze i wybiera ekspertów, z którymi przedsiębiorstwo będzie współpracować przy projekcie. Przed komitetem odpowiada kierownik projektu (bądź dyrektor – w zależności od wielkości i działalności jednostki gospodarczej).

  Matryca logiczna projektu - jest kompleksowym narzędziem stosowanym na etapie planowania działań projektowych, jak i późniejszego zarządzania realizacją projektu. W syntetyczny sposób przedstawia planowaną drogę realizacji i weryfikacji projektu. Formalnie została przejęta przez Komisję Europejską jako narzędzie ułatwiające projektowanie w 1992r. Niezależnie od rodzaju projektu dla którego matryca jest sporządzana zawiera ona zawsze elementy służące: Na parametry projektu składają się: zakres projektu, koszt projektu i czas projektu. Parametry projektu określa się czasami mianem „magicznego trójkąta”.

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

  Open Government (z ang. otwarty rząd) jest koncepcją zmian funkcjonowania instytucji publicznych, których celem jest zwiększanie dostępu do informacji publicznej i innych zasobów informacyjnych będących w posiadaniu instytucji publicznych, jak również działania na rzecz zwiększenia poziomu transparentności administracji publicznej. Rozwój koncepcji otwartego rządu jest ściśle związany z postępem technologicznym, dostępnością cyfrowych narzędzi ułatwiających komunikację oraz usieciowieniem funkcjonowania jednostek i instytucji.

  Medycyna oparta na faktach, medycyna oparta na dowodach (ang. Evidence-based medicine, EBM) – skrupulatne, precyzyjne i roztropne wykorzystywanie w postępowaniu klinicznym najlepszych dostępnych dowodów naukowych dotyczących skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa. Dowodów takich dostarczają wyniki wiarygodnych badań eksperymentalnych (skuteczność i bezpieczeństwo) oraz badań obserwacyjnych (efektywność i bezpieczeństwo). Medycyna oparta na faktach umożliwia więc klinicystom korzystanie z najlepszej dostępnej wiedzy pochodzącej z systematycznych badań naukowych.

  Baza wiedzy (ang. knowledge base) – szczegółowy, rozległy zbiór powiązanych logicznie danych dotyczących danej dziedziny (obszaru tematycznego). Przechowywany w pamięci komputera wraz z regułami logicznymi (sformułowanymi przez fachowców z danej dziedziny) umożliwia efektywne wykorzystywanie bazy danych na wzór systemu ekspertowego. GreenEvo – Acelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne.

  Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa (ZBC) - biblioteka cyfrowa tworzona przez Bibliotekę Uniwersytetu Zielonogórskiego, Bibliotekę Sztuki UZ, Instytut Historii UZ oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze. Umożliwia szeroki zdalny dostęp do źródeł wiedzy, zasobów edukacyjnych, cyfrowych kopii najcenniejszych zabytków kultury piśmienniczej, kolekcji dzieł sztuki oraz materiałów regionalnych. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa należy do tej grupy bibliotek akademickich, którą wyróżnia połączenie idei biblioteki edukacyjnej z biblioteką dziedzictwa kulturowego i biblioteką regionalną. Podstawowym celem projektu jest zapewnienie powszechnego i bezpłatnego dostępu do zasobów cyfrowych. Plan zakłada rozbudowę infrastruktury dla regionalnej platformy elektronicznej, która będzie umożliwiała szybki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczała i popularyzowała cenne dokumenty regionu i piśmiennicze zabytki kultury polskiej i europejskiej. Koordynatorem projektu jest Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego a biorą w nim udział instytucje naukowe, kulturalne i oświatowe z miasta i regionu (biblioteki, archiwa, muzea, placówki naukowo-badawcze). Uniwersytet Zielonogórski wnosi do projektu infrastrukturę sprzętową, oprogramowanie i szkolenia. Jest jednocześnie pomysłodawcą idei i liderem grupy. ZBC działa w oparciu o oprogramowanie dLibra opracowane i rozwijane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS).

  Mendelian Inheritance in Man (MIM), wersja elektroniczna Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM)– baza danych o wszystkich opisanych chorobach uwarunkowanych genetycznie występujących u człowieka. Projekt ma na celu gromadzenie informacji o fenotypach chorobowych i gdy to możliwe, genach których mutacje są wiązane z wystąpieniem określonych schorzeń. Pracownik wiedzy – jedna z najbardziej znanych definicji pracownika wiedzy "knowledge worker" stworzona przez T. H. Davenporta stwierdza, że mają oni wysoki stopień wiedzy specjalistycznej, wykształcenie lub doświadczenie, a wykonywana przez nich praca wymaga tworzenia, dystrybucji oraz wykorzystywania wiedzy. Pracownicy wiedzy to nowa kategoria specjalistów, których podstawowym zadaniem jest produktywne wykorzystanie i wymiana wiedzy. Odpowiadają oni za kreowanie i wdrażanie nowych pomysłów, dzięki którym organizacje dopasowują strategię do zachodzących coraz szybciej zmian w otoczeniu biznesowym. Ich podstawowym zadaniem jest poszukiwanie, wymiana, łączenie i wykorzystanie wiedzy wewnątrz organizacji i poza jej granicami.

  Dodano: 18.01.2012. 16:49  


  Najnowsze