• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • O białkach, które ciężko pracują nad wydzielaniem w komórkach

  06.06.2012. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Finansowani ze środków unijnych naukowcy odkryli, że 15% białek kodowanych przez genom człowieka bierze udział w procesie wydzielania w komórkach.

  W artykule opublikowanym w czasopiśmie Nature Cell Biology, zespół z Irlandii i Niemiec informuje, że odkrycia są wynikiem analizy ponad 8 mln pojedynczych komórek. Prace uzyskały wsparcie z projektu MITOCHECK (Regulacja mitozy przez fosforylację - połączone podejście genomiki funkcjonalnej, proteomiki i biologii chemicznej), który otrzymał 8.578.177 EUR dofinansowania z tematu "Nauki przyrodnicze, genomika i biotechnologia na rzecz zdrowia" Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE.

  "Przeprowadzone badania są pierwszą analizą całego genomu pod kątem procesu wydzielania w układzie komórek człowieka" - mówi współautor, profesor Jeremy Simpson z University College w Dublinie (UCD) w Irlandii.

  Naukowcy dawno przyznali, że wydzielanie jest nieodzownym procesem dla niemal każdego typu komórki w organizmie, gdyż jest wykorzystywane do dostarczania hormonów do krwioobiegu, enzymów trawiennych do jelita i molekuł sygnałowych między komórkami. Niemniej do tej pory nie udało się prześledzić złożonej ścieżki, którą podąża białko czy lipid od produkcji do konfekcjonowania i transportu przez komórkę w celu wydalenia z komórki.

  "Wcześniejsze badania procesu wydzielania albo były prowadzone w węższym zakresie, obejmując specyficzne podzbiory genów, albo na prostszych organizmach, takich jak muszka owocówka (Drosophila), w których wiele zidentyfikowanych białek nie ma ludzkich odpowiedników" - wyjaśnia profesor Simpson.

  Nowe badania całkowicie to zmieniają.

  "Teraz, dzięki wykorzystaniu analizy typu High Content Screening, byliśmy w stanie planowo obrać za cel każdy z 22.000 genów człowieka i prześledzić podróż konkretnego, fluorescencyjnie oznakowanego białka, które przemieszcza się przez ponad 8 mln pojedynczych komórek" - dodaje profesor Simpson. "Abyśmy mogli zrozumieć, jaki wpływ na organizm ma zaburzenie procesu wydzielania, musieliśmy rozszyfrować sieć funkcjonalną szlaków transportu błonowego w komórce".

  Zespół przejrzał ponad 700.000 obrazów mikroskopowych i odkrył 554 białka, które wpływają na wydzielanie, z których 143 oddziałuje na wczesny etap szlaku wydzielania lub na morfologię aparatu Golgiego - struktury komórkowej odpowiedzialnej za konfekcjonowanie i znakowanie białek.

  Szlaki transportu błonowego łączą organelle związane z błoną w starannie uporządkowaną sekwencję, która zapewnia prawidłowe dopełnienie białek i lipidów w komórce, aby utrzymać równowagę komórkową czy też homeostazę. Nowo zsyntetyzowane białka i lipidy w retikulum endoplazmatycznym przechodzą modyfikacje w czasie pokonywania szlaku wydzielania przez aparat Golgiego na powierzchnię komórki.

  Projekt MITOCHECK był realizowanych w latach 2004 - 2009 i zgromadził naukowców z Francji, Niemiec, Wlk. Brytanii i Włoch.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Geny kodujące białka mechanizmów naprawy DNA człowieka: DNA komórki jest stale narażone na czynniki uszkadzające. Sprawnie działające mechanizmy naprawy DNA funkcjonują w komórkach organizmów zarówno prokariotycznych jak i eukariotycznych. Badania genomu ludzkiego pozwoliły zidentyfikować szereg genów kodujących białka biorące udział w różnorodnych mechanizmach naprawy DNA. Poznano dotąd ponad 130 genów o takiej, udowodnionej lub prawdopodobnej, funkcji. Nowe geny naprawy DNA są ciągle odkrywane dzięki badaniom porównawczym sekwencji genów człowieka i homologów tych genów u organizmów modelowych, takich jak E. coli i S. cerevisiae. Badania te mają znaczenie dla medycyny, ponieważ do tej pory zidentyfikowano już kilkanaście chorób, w których patogenezie mają udział niesprawne mechanizmy naprawy DNA. Kinazy białkowe – grupa kinaz, których substratami są białka. Enzymy te przeprowadzają reakcję fosforylacji cząsteczki specyficznego dla danej kinazy białka. Fosforylacja zwykle prowadzi do zmiany konformacji cząsteczki białka i, w konsekwencji, zmiany jego aktywności, zdolności do wiązania się z innymi białkami albo przemieszczenia cząsteczki w obrębie komórki. Do 30% białek podlega regulacji na tej drodze; większość szlaków metabolicznych komórki, zwłaszcza sygnalizacyjnych, angażuje enzymy z grupy kinaz białkowych. W ludzkim genomie zidentyfikowano kilkaset genów kodujących sekwencje aminokwasowe kinaz białkowych (około 2% wszystkich genow). Funkcja kinaz białkowych podlega wielostopniowej regulacji, również angażującej kinazy i fosfatazy białkowe; fosforylacja białka kinazy może zwiększać albo zmniejszać jej aktywność. Białka aktywatorowe lub inhibitorowe przez przyłączanie się do domen regulatorowych kinaz również wpływają na ich aktywność. Niektóre kinazy posiadają domenę regulatorową, którą same mogą fosforylować (autofosforylacja albo cis-fosforylacja). RB (pRb, Rb) – białko kodowane przez gen supresorowy RB1. Gen RB1 jest zmutowany w wielu typach nowotworów człowieka. Nazwa białka RB pochodzi od siatkówczaka (retinoblastoma), nowotworu spowodowanego mutacjami w obydwu allelach kodującego białko genu RB1. Białko RB w komórkach jest obecne zazwyczaj jako fosfoproteina, i jest substratem reakcji fosforylacji przeprowadzanej przez liczne białka enzymatyczne z rodziny kinaz. Udowodnioną funkcją białka RB jest zapobieganie podziałowi komórki przez zatrzymanie cyklu komórkowego. Niefunkcjonalne białko RB nie zapobiega podziałom komórek, stąd udowodniony związek między mutacjami z utratą funkcji w genie RB1 a niekontrolowanymi podziałami komórek nowotworu.

  Jądro komórkowe, nukleus - otoczone błoną organellum obecne we wszystkich komórkach eukariotycznych, z wyjątkiem tych, które wtórnie je utraciły w trakcie różnicowania, np. dojrzałe erytrocyty ssaków. Zawiera większość materiału genetycznego komórki, zorganizowanego w postaci wielu pojedynczych, długich nici DNA związanych z dużą ilością białek, głównie histonowych, które razem tworzą chromosomy. Geny zlokalizowane w chromosomach stanowią genom komórki. Funkcją jądra komórkowego jest przechowywanie i powielanie informacji genetycznej oraz kontrolowanie czynności komórki, poprzez regulowanie ekspresji genów. Główne struktury, które obecne są w budowie jądra komórkowego to błona jądrowa, podwójna membrana otaczająca całe organellum i oddzielająca je od cytoplazmy oraz blaszka jądrowa, sieć delikatnych włókienek białkowych utworzonych przez laminy, stanowiących rusztowanie dla jądra i nadających mu wytrzymałość mechaniczną. Błona jądrowa jest nieprzepuszczalna dla większości cząsteczek, dlatego obecne są w niej pory jądrowe. Są to kanały przechodzące przez obie błony, umożliwiające transport jonów i innych cząstek. Transport większych cząstek, takich jak białka, jest ściśle kontrolowany i zachodzi na zasadzie transportu aktywnego, kontrolowanego przez białka transportowe. Transport jądrowy jest kluczowy dla funkcjonowania komórki, ponieważ przemieszczanie cząstek poprzez błonę jądrową wymagane jest zarówno przy zarządzaniu ekspresją genów oraz utrzymywaniu chromosomów. Białka fuzyjne (białka chimeryczne) – białka powstające z połączenia 2 lub większej liczby genów, które pierwotnie były odpowiedzialne za produkcję niezależnych białek. Produktem genu fuzyjnego jest białko (polipeptyd), którego funkcja jest w pewnym stopniu pochodną funkcji białek kodowanych przez geny wchodzące w skład takiego połączenia.

  Nadrodzina immunoglobulin (synonim: białka immunoglobulinopodobne, ang. immunoglobulin superfamily, IgSF) – grupa białek wyodrębniona na podstawie istnienia w ich strukturze tzw. splotu immunoglobulinowego. Większość członków tej rodziny to białka o masie cząsteczkowej 70-100 kDa. Nadrodzina immunoglobulin jest uznawana za największą grupę białek o podobnej budowie. Na podstawie analizy genomu człowieka zidentyfikowano 756 genów, których produkty białkowe zawierają domenę immunoglobulinową . Białka immunoglobulinopodobne spotykane są również u bakterii, a ich analiza wskazuje, że pochodzą one od genów eukariotycznych i zostały nabyte w trakcie ewolucji na drodze poziomego transferu genów . Komórki iPS (ang. iPSC – induced pluripotent stem cells) – rodzaj pluripotencjalnych komórek macierzystych, które zostały sztucznie otrzymane z nie-pluripotentnych komórek (przeważnie komórek somatycznych dorosłego człowieka) przez wymuszenie ekspresji odpowiednich genów w tych komórkach.

  Kontrola translacji białek – jeden z mechanizmów regulacji ekspresji genów, który odbywa się na poziomie syntezy białek po zakończeniu transkrypcji i obróbki post-transkrypcyjnej matrycowego RNA, przed obróbką post-translacyjną białek. Poziom białka w komórce zwykle nie koreluje z ilością odpowiadającego mu matrycowego transkryptu, co zwykle objawia się zwiększeniem (kontrola pozytywna) lub zmniejszeniem (kontrola negatywna) liczby kopii białka przypadających na jedną kopię mRNA. Przyczyną obserwowanego efektu zmiany wydajności syntezy białek jest wymieniona powyżej kontrola translacji, która obok innych mechanizmów regulacji ekspresji genów takich jak:
  a) metylacja wysp CpG promotorów genów,
  b) kondensacja chromatyny (zależna od acetylacji, metylacji, fosforylacji, rybozylacji i ubikwitynacji histonów),
  c) kontrola transkrypcji,
  d) kontrola dojrzewania RNA (składania transkryptu pierwotnego),
  e) modyfikacje post-transkrypcyjne sekwencji mRNA,
  f) kontrola transportu RNA z jądra do cytoplazmy,
  g) kontrola stabilności i aktywności białka (modyfikacje post-translacyjne tj. glikozylacja, fosforylacja, ubikwitynacja), decyduje o końcowej ilości białka w komórce. Naprawa DNA – szereg procesów prowadzących do identyfikacji i naprawy zmian w cząsteczkach DNA w żywej komórce. W komórkach organizmów żywych procesy metaboliczne i czynniki środowiskowe mogą powodować uszkodzenie DNA. W każdej komórce codziennie ma miejsce nawet milion takich uszkodzeń. Wiele z nich powoduje trwałe zmiany w cząsteczce DNA, które mogą upośledzić albo pozbawić komórkę możliwości prawidłowej transkrypcji kodowanego przez uszkodzony fragment DNA genu. Inne uszkodzenia mogą skutkować potencjalnie groźną dla genomu komórki mutacją, dotyczącą tej komórki i wszystkich następnych powstałych z niej po podziałach. Oznacza to, że proces naprawy DNA w komórce musi być cały czas aktywny, by móc szybko i skutecznie niwelować skutki każdego uszkodzenia komórkowego DNA.

  Dodano: 06.06.2012. 15:49  


  Najnowsze