• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Odwiedziny w szpitalu zyskują nowy wymiar dzięki robotom terapeutycznym

  14.05.2013. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Odwiedzanie chorych w szpitalu przez roboty może wydać się dziwną formą terapii, niemniej zdaniem ekspertów z dziedziny robotyki mogą być one niezwykle pomocnymi narzędziami terapeutycznymi.

  Źródłem pomysłu jest projekt MOnarCH (Wielorobotowe systemy kognitywne działające w szpitalach). Koordynowane przez Instituto Superior Técnico (IST) w Lizbonie konsorcjum dziewięciu europejskich przedsiębiorstw i ośrodków badawczych z pięciu krajów ma zamiar opracować i wdrożyć flotę robotów, która będzie współpracować z personelem medycznych i wchodzić w interakcje z pacjentami. Koszt projektu wyniesie 4,5 mln EUR, z czego środki unijne pokryją nieco ponad 3,3 mln EUR.

  Wykorzystanie robotów do celów terapeutycznych to niezupełnie nowa koncepcja. Naukowcy analizują korzyści, jakie przynoszą roboty społeczne nawiązujące relacje z dziećmi autystycznymi. Japoński robot Paro jest podobno w stanie poprawić nastrój osób starszych. Wiadomo także, iż ma swój udział w leczeniu depresji po trzęsieniu ziemi i tsunami, jakie po nim nastąpiło, które obróciło w perzynę w marcu 2011 r. północno-wschodnie wybrzeże Japonii.

  Niemniej celem projektu jest bardziej szczegółowa analiza społeczeństwa, w którym światy ludzi i robotów przenikają się. Trzyletni projekt skoncentruje się przede wszystkim na dzieciach chorujących na nowotwory. Zamiast relacji jeden na jeden (jeden robot, jeden pacjent), w toku projektu MOnarCH planowane jest opracowanie floty lub grupy robotów społecznych, które są w stanie wchodzić w interakcje ze wszystkimi pacjentami, zaspokajając ich rozmaite potrzeby psychiczne.

  Naukowcy z laboratorium robotycznego Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) będą odpowiedzialni za opracowanie i zaprogramowanie wszystkich działań podejmowanych przez roboty oraz ich interaktywnego zachowania. Polegać będzie to między innymi na opracowaniu sposobów porozumiewania się robotów, bawienia się z dziećmi i dostosowywania się do potrzeb konkretnej osoby.

  Aby przeprowadzić ewaluację tych działań oraz wyzwań społecznych i technologicznych, prowadzone są obecnie badania pilotażowe na oddziale pediatrycznym w portugalskim Instytucie Onkologicznym w Lizbonie.

  Naukowcy chcieliby wyprowadzić roboty z laboratorium i umieścić je w realnym środowisku. Do tej pory większość badań nad robotami społecznymi prowadzona była w ściśle kontrolowanych środowiskach. Jak podkreśla profesor Salichs z UC3M: "Wprowadzenie grupy autonomicznych robotów społecznych do otoczenia o takiej charakterystyce to coś nowego i mamy nadzieję, że projekt pomoże nam posunąć naprzód prace nad robotami potrafiącymi nawiązywać kontakt z ludźmi w złożonych sytuacjach i scenariuszach".

  Kierownik projektu z ramienia UC3M, profesor Miguel Ángel Salichs z Wydziału Inżynierii i Automatyki, dodaje: "Mamy zamiar poczynić postępy w opracowywaniu robotów, które są w stanie funkcjonować autonomicznie przez długie okresy bez pomocy operatorów, co jak dotąd nie zostało osiągnięte w tak złożonych sytuacjach".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Robot mobilny to taki robot, który może dowolnie zmieniać swoje położenie w przestrzeni. Roboty tego rodzaju mogą pływać, latać lub jeździć. Roboty mobilne mogą być robotami autonomicznymi tzn. takimi których prawie nic nie ogranicza np. przewody sterujące bądź zasilające (a jedyne ograniczenia to np. ściany lub przestrzeń w jakiej się znajdują itp.). Poniższe informacje dotyczą robotów poruszających się po ziemi. RoboCup – międzynarodowe zawody robotów odbywające się od 1997. Celem zawodów jest tworzenie autonomicznie działających robotów, z zamiarem promocji badań naukowych w zakresie sztucznej inteligencji i robotyki. Nazwa RoboCup jest skrótem od Robot Soccer World Cup. Planowanie trasy dotyczy robotów mobilnych, opisuje sposoby na szukanie trasy od punktu startowego do punktu końcowego i podzielone jest na dwa odrębne działy. W pierwszym dziale znajduje się wiele rozwiązań dla jednej klasy robotów mobilnych (robotów holonomicznych), w drugim dziale niewiele rozwiązań dla pozostałych klas.

  Roboty medyczne – stanowią grupę robotów wspomagających procedury medyczne. Grupę tę stanowią w większości telemanipulatory, które wykorzystują działanie lekarza po jednej stronie i efektora po drugiej stronie. Zadaniem lekarza jest sterowanie ruchami robota oraz decydowanie o zadaniach do wykonania. Efektor z kolei, jak wynika z nazwy, ma za zadanie wykonywanie zadanych mu poleceń z nieosiągalną dla człowieka precyzją. Natomiast manipulatory rehabilitacyjne mogą być sterowane m.in. ruchami głowy, brody, gałki ocznej. Roboty medyczne stosowane są także do obsługi pacjentów oraz osób niepełnosprawnych pomagając w takich zadaniach jak np. przemieszczanie się, czy spożywanie posiłków. Społeczeństwo sieciowe - jeden z typów społeczeństwa, którego istotą jest sieć relacji społecznych oraz swobodny dostęp do uczestniczenia w różnych organizacjach i grupach społecznych czy kręgach zainteresowań przez jednostkę.

  Problem społeczny – taki stan społeczny, który znaczna część społeczeństwa definiuje jako łamanie norm społecznych, będących dla nich szczególnie cennymi. Problemy społeczne mogą stanowić przeszkodę dla efektywnego funkcjonowania państwa, utrudniają, bądź nawet uniemożliwiają realizację celów społecznych. Problem społeczny stanowi rozdźwięk między uznanymi wzorami a aktualnym stanem rzeczy. Warty podkreślenia jest fakt, że żadne warunki społeczne nie mogą być uznane za problem społeczny, jeśli nie zostaną one określone za pomocą uznanych wartości jako problem przez znaczącą liczbę ludności. Projekt socjalny – zespół zaplanowanych działań mających na celu poprawę sytuacji społecznej, oparty na założeniach teoretycznych oraz diagnozie społecznej. Opis projektu jest podstawą do wdrożenia oraz jego ewaluacji (oceny).

  Sprawczość (ang. agency) – w naukach społecznych termin ten oznacza zdolność, dzięki której jednostka może oddziaływać na inne jednostki czy wpływać poprzez takie działanie na szerszą sieć relacji społecznych, i jest z reguły przywoływany w kontekście problemu władzy. Związki pomiędzy jednostkową sprawczością a strukturami ograniczającymi możliwość jej całkowicie wolnej ekspresji (np. system prawny i edukacyjny) są jednym z głównych obszarów badawczych w nowoczesnych naukach społecznych. Mimo iż zwykle pojęcie to jest odnoszone jedynie do działających ludzi, część badaczy społecznych przypisuje sprawczość również przedmiotom. Tym, co odróżnia działanie ludzkie od działalności innych podmiotów sprawczych jest jego intencjonalność oraz zdeterminowanie. Robocode – to opensourcowa gra programistyczna stworzona przez Mathewa Nelsona. Obecnie rozwijana jest głównie przez Flemminga N. Larsena oraz Pavla Šavarę. Została zaprojektowana jako aplikacja pomagająca w nauce programowania w Javie. Zadaniem gracza jest napisanie przy użyciu tego właśnie języka wirtualnego robota, który następnie bierze udział w walce ze stworzonymi przez innych pojazdami. Początkujący użytkownicy mogą skorzystać z dostępnych, między innymi na stronie projektu, gotowych robotów, a bardziej zaawansowani programiści mają wręcz nieograniczone możliwości jeśli chodzi o wzbogacanie ich o nowe funkcje.

  Robot Wsparcia Inżynieryjnego MAREK – polski robot o wysokiej mobilności, przeznaczony do wykonywania misji IED/EOD. Został zaprojektowany przez Zespół Maszyn Inżynieryjnych i Robotów Katedry Budowy Maszyn Wojskowej Akademii Technicznej w ramach projektu badawczo-rozwojowego OR 00 0012 05 dofinansowanego kwotą 1,9 mln zł ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt powstał w latach 2008–2011; kierował nim dr inż. Marian Janusz Łopatka.

  Świadczenie społeczne to środki zaspokojenia potrzeb jednostek i rodzin, które nie jest związany z ich własną pracą. Przede wszystkim jest ono używane przez polityków społecznych dla realizacji bezpieczeństwa socjalnego. Prawo do świadczenia społecznego należy do podstawowych praw człowieka.

  Socjologia nauki (socjologia wiedzy naukowej) to jeden z działów szczegółowych socjologii. Jak ujął przedmiot zainteresowań tej nauki szczegółowej Paweł Rybicki : „Socjologia nauki nie ujmuje nauki w znaczeniu wytworów i systemów wiedzy, nie docieka bezpośrednio ich zawartości. Socjologia zajmuje się ludźmi uprawiającymi naukę, ich działalnością, stosunkami społecznymi, jakie zawiązują się między ludźmi nauki w ramach ich działalności, wreszcie powiązaniem tych ludzi i ich ugrupowań z szerszą społecznością.” System społeczny oznacza całokształt wzorców, funkcji i społecznie akceptowanych sposobów zachowania, obowiązujących w danym społeczeństwie czy też w danej grupie ludzkiej. Według J. Stępnia SYSTEM SPOŁECZNY to wzajemnie ze sobą powiązane elementy rzeczywistości społecznej. Jest ujmowany w kategoriach działań, w które angażują się jednostki lub grupy jednostek w obrębie danego środowiska społecznego.

  Badania terenowe (ang. field work) to termin odnoszący się do wszelkiego rodzaju badań z zakresu nauk społecznych, w których badacz "rusza zza biurka" i przeprowadza swój projekt w analizowanej społeczności. Aspiracje społeczne – pragnienia lub dążenia dotyczące udziału w działalności wymagającej nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Do aspiracji społecznych można zaliczyć aspiracje kierownicze, aspiracje towarzyskie, aspiracje prestiżu społecznego oraz aspiracje prospołeczne.

  Ideologia polityczna – zespół poglądów artykułujących generalne cele działalności politycznej i dopuszczalne metody ich osiągania. Nadrzędną funkcją ideologii politycznej jest definiowanie celów i środków uzgadniania zachowań współzależnych grup społecznych o sprzecznych interesach w sposób rokujący ochronę i zwiększanie szans przeżycia i osiągania satysfakcji z życia jej adresatów. Ideologiczne samookreślanie ruchów i instytucji politycznych - partii, rządów, międzynarodowych organizacji i sojuszów - dokonuje się przez definiowanie jakie interesy społeczne uznawane są za priorytetowe oraz jakie sposoby ich osiągania za dopuszczalne. Siła wpływów ideologii politycznych jest uwarunkowana ich zgodnością z interesami społecznymi. Rzeczywistej praprzyczyny wszelkich działań politycznych należy poszukiwać przede wszystkim w interesach sił społecznych, a w ideologiach tylko o tyle, o ile je adekwatnie artykułują. Wzmacnianiu siły wpływów ideologii politycznych służy powoływanie się na uznawane powszechniej doktryny naukowe i religijne. Wsparcie społeczne – pomoc dostępna jednostce w sytuacjach trudnych. Zachowania pomocne w zaspokajaniu potrzeb w trudnych sytuacjach oferowane przez osoby znaczące i grupy odniesienia danej osoby.

  Dodano: 14.05.2013. 17:37  


  Najnowsze