• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Opieka zdrowotna w Europie pod presją złamań niskoenergetycznych kości

  06.07.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W ubiegłym roku tylko we Francji, Hiszpanii, Niemczech, Szwecji, Wlk. Brytanii i Włoszech odnotowano około 2,5 mln nowych złamań niskoenergetycznych kości, jak czytamy w najnowszym raporcie Międzynarodowej Fundacji Osteoporozy (IOF), przygotowanym we współpracy z Europejską Federacją Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA). Raport dostarcza obszernych informacji o tym, jak bardzo niedoszacowane jest obciążenie tym niedomaganiem fizycznym na kontynencie. Zaprezentowany w czasopiśmie Archives of Osteoporosis raport "Osteoporoza: obciążenie, zapewnienie opieki zdrowotnej i możliwości w Unii Europejskiej" (Osteoporosis: Burden, healthcare provision and opportunities in the European Union) analizuje dwa kluczowe czynniki w osteoporozie i złamaniach osteoporotycznych w Europie - epidemiologię i ekonomię zdrowia.

  Raport wskazuje, że 2,5 mln odnotowanych przypadków odpowiada 280 złamaniom na godzinę. Zwraca również uwagę, że 80 zgonów dziennie jest przypisywanych złamaniom niskoenergetycznym kości.

  Z perspektywy globalnej co piąty mężczyzna i co trzecia kobieta w wieku powyżej 50 lat doznają złamania osteoporotycznego. Większość pacjentów zmaga się z ogromnym bólem i cierpieniem, a czasami dochodzi do niepełnosprawności lub nawet śmierci. W konsekwencji osteoporoza stanowi ogromne obciążenie dla społeczeństwa i dla chorego.

  Prezes IOF, John Kanis, zauważa: "Ten przełomowy raport przedstawia wiele poważnych problemów i wyzwań związanych z zapewnieniem opieki zdrowotnej w zakresie złamań niskoenergetycznych kości. Szczególnie uderzającym jest fakt, że obciążenie ekonomiczne złamaniami zwiększyło się w ciągu zaledwie dekady. W 2000 r. obciążenie ekonomiczne złamaniami w Unii Europejski szacowano na 36 mld EUR. Bieżące szacunki rzędu 30,7 mld EUR dla zaledwie 6 krajów w dużej mierze odzwierciedlają zwiększoną liczbę złamań wynikającą ze starzenia się populacji w Europie."

  Raport ujawnia, że złamania przyczyniły się do około 34.000 zgonów w 2010 r., z czego 49% związanych było ze złamaniem biodra. Całkowite obciążenie, jakie stanowią dla opieki zdrowotnej złamania osteoporotyczne, obliczone według lat życia skorygowanych o jakość (QALY), oszacowano na około 850.000 QALY. Koszt opieki zdrowotnej wynoszący 30,7 mld EUR odpowiadał 3,5% łącznych nakładów na opiekę zdrowotną w 6 krajach. W kosztach tych ujęto profilaktykę farmakologiczną. Leczenie złamań na oddziale szpitalnym odpowiada za większość łącznych nakładów, podczas gdy profilaktyka farmakologiczna i leczenie ambulatoryjne stanowiły zaledwie 4,7% kosztów. Jedynie niewielka liczba osób jest objęta profilaktyką złamań.

  Eksperci twierdzą, że liczba złamań gwałtowanie wzrośnie w 2025 r. o 29%, tj. do 3,2 mln, i szacuje się, że koszty opieki zdrowotnej wzrosną do 38,5 mld EUR. Są przekonani, że wdrożenie lepszych wytycznych klinicznych może pomóc w uzupełnieniu tej "luki terapeutycznej", obniżeniu kosztów i zapobiegnięciu niemal 700.000 złamań.

  Raport pokazuje, że koszty leczenia złamań w sześciu krajach przekraczają koszty leczenia udarów, choroby Parkinsona, stwardnienia rozsianego i migren.

  Wypowiadając się na temat danych Dyrektor generalny EFPIA, Richard Bergström, stwierdził: "W Europie liczba osób starszych ma wyraźnie wzrosnąć i oczekuje się, że średnia życia będzie wyższa niż kiedykolwiek wcześniej. Wiemy również, że częstotliwość złamań stopniowo rośnie z wiekiem, a zatem możemy spodziewać się znaczącego wzrostu oddziaływania społeczno-ekonomicznego tego problemu, chyba że zostaną podjęte działania. Na szczęście mamy do dyspozycji mnóstwo skutecznych opcji diagnostycznych i terapeutycznych i przyszedł czas, aby wszystkie te postępy w pełni wdrożyć."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  e-pacjent – osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information Communication Technology) niezależnie od tego czy jest zdrowa czy chora. Tradycyjna, występująca na wszystkich poziomach (mikro, mezo, makro), relacja pacjent-lekarz została rozszerzona o technologię przybierając na poziomie mikro postać lekarz-technika biomedyczna-pacjent. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) usprawniają dziś biznesowo-administracyjny aspekt funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, ale także wspomagają pracę personelu medycznego, wpływając przez to na jakość opieki zdrowotnej, a tym samym i satysfakcję pacjentów. Są zdolne do przetwarzania ogromnych ilości danych, umożliwiają konsultacje medyczne bez konieczności przemieszczania się pacjenta i lekarza. Znaczenie ICT potwierdza raport The Case for e-Health. Według niego:
  Obciążenie zrywające względne - obciążenie zrywające przypadające na jednostkę szerokości paska włóknistego półproduktu, papieru lub tektury, wyrażone w kiloniutonach na metr (kN/m). Ekonomika zdrowia dziedzina ekonomii zajmująca się gospodarowaniem zasobami w systemie opieki zdrowotnej. W szerszym znaczeniu jest to dziedzina obejmująca zarządzanie niedostatkiem środków finansowych w stosunku do nieograniczonego zapotrzebowania na rynku usług zdrowotnych. W Polsce rozwój ekonomiki zdrowia nastąpił w latach 70 - tych XX wieku - kiedy w krajach rozwiniętych wzrosły koszty związane z opieką zdrowotną. Do podejmowania działań w obszarze ochrony zdrowia niezbędne są narzędzia - ekonomiczne analizy i oceny.

  System opieki zdrowotnej w Polsce – zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym. Opieka zdrowotna – ogół środków mających na celu zapobieganie i leczenie chorób. Realizowana jest za pomocą systemu opieki zdrowotnej.

  Podstawowa opieka zdrowotna (POZ, lekarz pierwszego kontaktu) - to nazwa zasadniczego elementu opieki zdrowotnej w Polsce. Złamania części twarzowej czaszki (złamania struktur kostnych masywu szczękowo-sitowego) stanowią do 20% złamań w obrębie kości twarzy.

  Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej - organizacja skupiająca związki zawodowe działające w środowiskach medycznych, lekarskich i pielęgniarskich, opowiadający się za zapewnieniem godniejszych wynagrodzeń pracowniczych i socjalnych dla pracowników opieki zdrowotnej. Federacja należy do OPZZ. Przewodniczącą organizacji jest Urszula Michalska.

  Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – służba ratownictwa medycznego, wykonująca w polskim systemie opieki zdrowotnej zadania z zakresu lotniczego transportu ratowniczego i sanitarnego. Pogotowie powstało w 2000 roku jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej podległy Ministrowi Zdrowia. Dyrektorem LPR jest dr n. med. Robert Gałązkowski.

  Sprzężenie w przód (sprzężenie do przodu, sprzężenie wyprzedzające, ang. feedforward) - termin odnoszący się do elementu lub drogi w układzie sterowania, która przenosi sygnał sterujący od źródła znajdującego się w środowisku zewnętrznym układu - często jest to sygnał podawany przez zewnętrzne urządzenie obsługujące układ - do, znajdującego się w innym miejscu, wejścia zewnętrznego obciążenia układu. W odpowiedzi układu regulacji, który pracuje jedynie ze sprzężeniem w przód, uwidacznia się jedynie określona odpowiedź na sygnał sterujący - nie widać wpływu obciążenia. Kontrastuje to z układem pracującym ze sprzężeniem zwrotnym, w którym sygnał wyjściowy układu kształtuje się tak by uwzględnić jego wpływ na obciążenie układu i zarazem nieprzewidywalną zmienność samego obciążenia. Obciążenie traktowane tu jest jako przynależące do środowiska zewnętrznego układu.

  Podział złamań miednicy według Judeta i Letournela – najbardziej rozpowszechniony obecnie i obowiązujący podział złamań miednicy, który po raz pierwszy opublikowano w 1964 roku. Judet i Letournel wprowadzili takie pojęcia, jak tylna i przednia kolumna. Wyróżnili łącznie 10 stopni złamań miednicy, uwzględniając podział na: Technologia medyczna - w ujęciu szerokim to dowolny rodzaj wiedzy zaangażowanej w realizację zadań i osiąganie określonych rezultatów systemu opieki zdrowotnej. W ujęciu wąskim technologie medyczne to środki niematerialne (wiedza, umiejętności, procedury, rozwiązania organizacyjne) i materialne (leki, urządzenia) związane bezpośrednio lub pośrednio z udzielanymi świadczeniami opieki zdrowotnej i konkretnymi interwencjami (leczniczymi, diagnostycznymi, rehabilitacyjnymi bądź prewencyjnymi).

  Szpital – jedna z najważniejszych jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej. W szpitalu udziela się świadczeń zdrowotnych w warunkach zamkniętych. Najważniejszym zadaniem szpitali jest leczenie pacjentów, ale oprócz tego zajmują się opieką zdrowotną ludzi zdrowych, np. szpitale położnicze.

  Dodano: 06.07.2011. 16:17  


  Najnowsze