• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Oszczędność energii zyskuje nowe wsparcie w europejskim sektorze TIK

  01.10.2010. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Kilka ważnych, europejskich przedsiębiorstw z sektora TIK (technologii informacyjnych i komunikacyjnych) dołączyło do swoich odpowiedników, podejmując wspólne i dobrowolne zobowiązanie do promowania oszczędności energii w europejskim sektorze TIK. Niedawna konferencja "TIK 2010: postęp cyfrowy" w Brukseli stworzyła idealną okazję dla przedsiębiorstw, aby wpisać swoją nazwę na długą listę spółek TIK, które już zobowiązały się do przestrzegania odpowiednich kodeksów postępowania. Spotkanie sygnatariuszy wysokiego szczebla, które odbyło się dnia 28 września 2010 r., było sporym wydarzeniem.

  Takie poparcie zapewnia dodatkowy impet procesowi wdrażania Agendy cyfrowej dla Europy. Przyjęta w maju 2010 r. Agenda cyfrowa zachęca w szczególności europejski sektor TIK do odgrywania znaczącej roli w obniżaniu emisji gazów cieplarnianych.

  Dobrowolne kodeksy postępowania, które są zarządzane przez Wspólne Centrum Badawcze (WCB) przy Komisji Europejskiej, umożliwiają interesariuszom z europejskiego sektora TIK definiowanie działań mających przyczynić się do obniżenia zużycia energii związanej z TIK i poprawy wydajności energetycznej w całym sektorze. W sumie opracowano pięć kodeksów postępowania, które odnoszą się odpowiednio do sprzętu szerokopasmowego, centrów danych, usług telewizji cyfrowej, wydajności dostaw energii i awaryjnych systemów zasilania.

  Spotkanie sygnatariuszy w sposób zdecydowany umieściło dwa pierwsze kody w centrum uwagi. Kodeks postępowania dotyczący sprzętu szerokopasmowego, ogłoszony w 2007 r. i obejmujący działalność, która odpowiada za około 15% całkowitego zużycia energii przez sektor, ustala limity maksymalnego zużycia energii przez różnego typu sprzęt wykorzystywany przez konsumentów oraz w podstacjach operatorów telekomunikacyjnych. Do tego rodzaju urządzeń zalicza się modemy, przełączniki, routery i tzw. home gateways.

  Oszczędności uzyskuje się w tym przypadku głównie dzięki zastosowaniu odpowiednich energooszczędnych komponentów. Wśród nowych sygnatariuszy, którzy zobowiązali się w czasie wydarzenia do przestrzegania kodeksu, znalazły się takie firmy jak: A1 Telekom Austria AG, Belgacom (Belgia), British Telecom, KPN (Holandia), France Telecom-Orange, OTE (Grecja), Portugal Telecom, Telefonica (Hiszpania), Telenor (Norwegia) oraz Turk Telekom. Dzięki temu postanowienia kodeksu stosują się w sumie do 65 milionów linii szerokopasmowych w UE, co stanowi 72% plus kolejne 10 milionów linii w Norwegii, Szwajcarii i Turcji.

  Kodeks postępowania dotyczący centrów danych ma zastosowanie do obiektów, w których mieszczą się centra danych, infrastruktury i osprzętu komunikacyjnego serwerów. Wprowadzony w październiku 2008 r. ma na celu obniżenie udziału szybko rozwijającej się działalności, która już teraz odpowiada za 18% konsumpcji energii w europejskim sektorze TIK - czyli około 56 TWh (terawatogodzin) energii elektrycznej rocznie. Belgacom, France Telecom-Orange, TDC Services, Telecom Italia, Telefonica oraz Turk Telekom wykorzystały okazję, aby podpisać kodeks, który jest już stosowany przez 26 uczestników i popierany przez ponad 100 zwolenników.

  Máire Geoghegan-Quinn, unijna Komisarz ds. Badań Naukowych, Innowacji i Nauki, powiedziała: "Sukces kodeksów postępowania pokazuje przekonanie branży, że innowacja mająca na celu zwiększenie wydajności energetycznej jest handlowym, ekonomicznym i środowiskowym priorytetem. To dobry przykład zakulisowej pracy WCB na rzecz strategii Europa 2020."

  Dzięki w sumie 16 nowym sygnatariuszom obydwu kodeksów, kampania obniżania zużycia energii w sektorze TIK nabiera tempa. Sygnatariusze zobowiązują się do obniżenia zużycia energii o ustaloną wielkość w ściśle określonym czasie poprzez wprowadzenie najlepszych praktyk. Sprzęt i usługi TIK odpowiadają obecnie za ponad 8% zużycia energii elektrycznej w UE i generują około 4% emisji CO2 w UE.

  Komentując ten nowy krok milowy, Neelie Kroes, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. Agendy cyfrowej, stwierdziła: "Wdrożenie tych dwóch kodeksów postępowania w znacznym stopniu obniży zużycie energii elektrycznej w UE i może przynieść oszczędności rzędu 4,5 mld EUR rocznie. Cieszę się z tej pracy na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Miedź w energooszczędnych silnikach elektrycznych: Wysoka przewodność elektryczna miedzi jest istotnym czynnikiem projektowym, który umożliwia zwiększenie sprawności energetycznej silników elektrycznych. Jej znaczenie wynika stąd, że silniki elektryczne i napędzane nimi układy są znaczącymi odbiornikami energii elektrycznej pobierającymi 43%-46% całkowitego globalnego zużycia energii i 69% całkowitej energii elektrycznej zużywanej przez przemysł. Postępowania odrębne – postępowania uregulowane w Kodeksie postępowania cywilnego inaczej niż postępowanie w trybie zwykłym ze względu na przedmiot postępowania. Zostały uregulowane w tytule VII księgi pierwszej wspomnianego kodeksu. Ów tytuł składa się z kolei z siedmiu działów, które są poświęcone konkretnym postępowaniom odrębnym. Jednakże istnieje piętnaście postępowań odrębnych, a to ze względu na fakt, iż prawie wszystkie wspomniane działy (z wyjątkiem trzech) podzielone zostały na rozdziały, które szczegółowiej regulują kwestię postępowań odrębnych. Wyróżnić zatem należy takie postępowania odrębne: Standardowy profil zużycia energii elektrycznej – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej w poszczególnych godzinach doby przez grupę odbiorców końcowych:

  Grupa Kapitałowa Energa – polska grupa kapitałowa zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej, dostarcza prąd do około 2,7 mln odbiorców, co stanowi ok. 17-procentowy udział w rynku obrotu energii elektrycznej. Najważniejsze spółki Grupy to: zarządzająca Energa, operator systemu dystrybucyjnego Energa-Operator (dystrybucja energii elektrycznej), spółka – Energa-Obrót (handel na krajowym i międzynarodowym hurtowym rynku energii elektrycznej oraz sprzedaż energii klientom indywidualnym i biznesowym), Energa Elektrownie Ostrołęka, Energa Hydro, Energa Bio (budowa biogazowni), Energa Invest (realizacja przedsięwzięć mających na celu budowę nowych źródeł wytwarzania energii), Energa-Oświetlenie, oraz Energa Obsługa i Sprzedaż, spółka obsługująca klientów w imieniu i na rzecz spółek Energa-Operator i Energa-Obrót. Zawieszenie postępowania (w postępowaniu administracyjnym) – wstrzymanie biegu postępowania, z możliwością jego podjęcia, bez potrzeby powtarzania dokonanych czynności procesowych. Zawieszenie postępowania admin. może być obligatoryjne (obowiązkowe) bądź fakultatywne (dobrowolne). To pierwsze odbywa się z urzędu drugie zaś na wniosek zainteresowanej strony.

  Miejsce dostarczania energii elektrycznej (ang. point of supply, supply terminals) MD – umowny punkt, w którym następuje przekazanie (dostawa lub odbiór) energii elektrycznej przez jednego partnera handlowego drugiemu. Miejscem dostarczenia (MD) może być fizyczny punkt w sieci będący umownym punktem granicznym, w którym następuje przekazanie energii elektrycznej. Wielkość energii elektrycznej dostarczonej lub odebranej jest wyznaczana na podstawie pomiarów energii oraz algorytmów wyznaczania ilości energii. Obowiązek informowania o udziale źródeł energii w produkcji energii elektrycznej – wymóg wprowadzony w państwach członkowskich Unii Europejskiej artykułem 3 dyrektywy 2003/54/WE dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 96/92/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. Państwa UE są zobowiązane zapewnić, że dostawcy energii elektrycznej udostępniają odbiorcom końcowym na rachunkach lub wraz z rachunkami, a także w materiałach promocyjnych, informację na temat udziału poszczególnych źródeł energii w całkowitej mieszance paliw zużywanych przez dostawcę w poprzednim roku. Informacja powinna też obejmować odniesienie do istniejących źródeł informacji, takich jak strony internetowe, gdzie zamieszczone są publicznie dostępne informacje dotyczące wpływu na środowisko, co najmniej w formie określenia emisji dwutlenku węgla i powstawania odpadów radioaktywnych, wynikających z produkcji energii elektrycznej.

  Postępowanie sprawdzające - faza wstępna postępowania przygotowawczego określona w art. 307 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. Śledztwo - podstawowa forma prowadzenia postępowania przygotowawczego, uregulowana przez przepisy kodeksu postępowania karnego.

  Ogólne zasady postępowania administracyjnego - normy wyszczególnione w art. 6-16 Kodeksu postępowania administracyjnego, ustalające dyrektywy działania organów administracji publicznej. Niezastosowanie bądź nieprawidłowe zastosowanie zasad stanowi rażące naruszenie przepisów postępowania administracyjnego.

  Kondycjonowanie energii – to proces mający na celu umożliwienie i optymalizację współpracy źródeł energii elektrycznej i odbiorów, poprzez zmianę parametrów energii.

  Daylighting – sposób umieszczania okien lub innych otworów i powierzchni odbijających światło, tak aby w ciągu dnia światło naturalne zapewniło efektywne oświetlenie wewnętrzne. Szczególną uwagę zwraca się na daylighting podczas projektowania budynków, w których celem jest maksymalizacja komfortu wizualnego lub zmniejszenie zużycia energii. Oszczędność energii osiąga się poprzez obniżenie wykorzystania sztucznego (elektrycznego) oświetlenia lub pasywnego ogrzewania słonecznego. Do tego światło elektryczne automatycznie, w odpowiedzi na obecność światła dziennego, musi być przygaszane bądź rozjaśniane. Pożądane jest wprowadzenie automatyki umożliwiającej taki system zarządzenia oświetleniem. Polityka energetyczna to element polityki publicznej, realizowanej przez władze, w której określone są takie strategiczne kwestie, jak m.in.: wielkość i źródła produkcji energii (odnawialne źródła energii/nieodnawialne źródła energii), sposób jej dystrybucji i konsumpcja. Polityka energetyczna może obejmować takie elementy, jak przepisy krajowe, umowy międzynarodowe, zachęty do inwestycji, wytyczne dotyczące oszczędzania oraz efektywności energetycznej, podatki i inne instrumenty związane z polityką publiczną.

  Postępowanie incydentalne - jedna z kategorii postępowania dodatkowego. W jego toku załatwia się kwestie dodatkowe, które pojawiają się w czasie postępowania zasadniczego. W literaturze jako przykład postępowania incydentalnego podaje się kwestię tymczasowego aresztowania. BS EN 16001 - System Zarządzania Energią. Pierwszego lipca 2009 British Standards Institution (BSI) opublikowało nowy standard. Dotyczy on Systemu Zarządzania Energią. Treść EN 16001 zawiera przewodnik oraz wymagania zgodności z systemem zarządzania energią, wśród których są m.in. konieczność wprowadzenia polityki energetycznej, identyfikacja obecnego oraz planowanego zużycia energii, wprowadzenie systemu monitorowania oraz mierzenia zużycia energii. Wszystko to owocuje poprawą efektywności energetycznej oraz redukcji zużycia energii, redukcją emisji gazów cieplarnianych, zmianami behawioralnymi w organizacji. Wprowadzony, certyfikowany i nadzorowany system zapewnia także zgodność z wymogami prawnymi, lokalnymi, krajowymi a także dyrektywami UE o Usługach Energetycznych i Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych. Podejście systemowe jest analogiczne jak w innych systemach, oparte na metodologii Plan-Do-Check-Act -Cykl Deminga. Prace nad standardem przeprowadzone zostały w Wielkiej Brytanii przez komitet CEN (Europejski Komitet dla Standaryzacji) wraz z komitetem Zarządzania Energią BSI. BS EN 16001 jest podstawą międzynarodowego draftu standardu ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) Systemu Zarządzania Energią ISO 50001. Draft tego standardu został opublikowany do publicznego komentarza jako ISO/DIS 50001, natomiast jego ostateczna wersja standardu zostanie opublikowana w pierwszej połowie 2011 roku. British Standards Institution zapewnia, że transfer certyfikacji na ISO 50001 odbędzie się płynnie i bezproblemowo.

  Skarga – w znaczeniu ogólnym, wypowiedź, w której ktoś uskarża się na coś. W języku prawnym mianem skargi nazywa się odformalizowany środek kontroli w postępowaniu administracyjnym który przysługuje każdemu podmiotowi. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. O tym, które organy są właściwe do rozpatrzenia danych skarg przesądza Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy szczególne. Perpetuatio fori – łaciński zwrot prawniczy używany na określenie zasady, że sąd właściwy do rozpoznania danej sprawy w chwili wszczęcia postępowania, niezależnie od późniejszych zmian podstaw określających jego właściwość, pozostaje właściwy aż do ukończenia postępowania. Zasada ta znajduje swój wyraz w art. 15 Kodeksu postępowania cywilnego. Doznaje ona jednak wyjątku w paragrafie 2 art. 193 Kodeksu postępowania cywilnego. Gdy bowiem powód zmienia powództwo w sądzie rejonowym w ten sposób, że występuje z nowym roszczeniem obok pierwotnego, należy przekazać całe zmienione powództwo właściwemu rzeczowo i miejscowo sądowi okręgowemu.

  Parytet sieci (ang. grid parity) to określenie sytuacji, w której nowe źródło energii może dostarczać energii elektrycznej po koszcie uśrednionym mniejszym albo równym kosztowi nabycia energii w sieci energetycznej. Termin ten jest najczęściej używany w dyskusjach na temat nowych instalacji odnawialnych źródeł energii, w szczególności nowych technologii produkcji energii z biomasy, wiatrowej i słonecznej, które obecnie wchodzą na rynek.

  Dodano: 01.10.2010. 16:49  


  Najnowsze