• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Partnerzy donoszą o obiecujących postępach w projekcie MeDALL

  04.04.2012. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Przyczyny stojące za epidemicznymi chorobami IgE-zależnymi (alergicznymi) pozostają niejasne, ale naukowcy, pracujący nad finansowanym ze środków unijnych projektem, który ma na celu pogłębienie wiedzy o mechanizmach zapoczątkowywania alergii ze szczególnym naciskiem na dzieciństwo, starają się rozwikłać tę zagadkę. Wyniki, jak do tej pory, są obiecujące.

  W czasie drugiego, dorocznego spotkania poświęconego projektowi MeDALL (Mechanizmy powstawania alergii), które odbyło się pod koniec stycznia w Paryżu, naukowcy i interesariusze związani z projektem przedstawili podsumowanie głównych działań zrealizowanych w 2011 r.

  Projekt MeDALL, który otrzymał wsparcie finansowe na kwotę 11.990.939 EUR z tematu "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE, gromadzi naukowców z Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Szwajcarii, Szwecji, USA, Wlk. Brytanii i Włoch.

  Jego głównym celem jest wypracowanie nowych definicji fenotypów chorób alergicznych, aby poznać sposób, w jaki sieć czynników molekularnych i środowiskowych prowadzi do złożonych fenotypów alergicznych.

  Zaprezentowano najważniejsze jak do tej pory osiągnięcia różnych pakietów roboczych.

  Dotychczas zespół zbudował zbiorczą bazę danych kohort urodzeniowych aktualnie poddawanych obserwacji w zakresie fenotypów alergicznych (alergia pokarmowa, atopowe zapalenie skóry, nieżyt nosa i astma). Naukowcy wykorzystali dane historyczne 14 kohort urodzeniowych MeDALL z całej Europy, dzięki czemu, pod względem zróżnicowania geograficznego, badania te są wyjątkowe. Uwzględniono dane 22.417 czterolatków i 18.975 ośmiolatków.

  Dane ze zbiorczej bazy posłużyły do analizy prewalencji klasycznych fenotypów przy wykorzystaniu uprzednio ustalonych definicji dla każdego przedziału wiekowego i kohorty oraz według dostępności IgE. Opracowane i opublikowane zostały standardowe procedury operacyjne (SOP) w zakresie gromadzenia próbek biologicznych w kohortach urodzeniowych, a także stworzono w formie elektronicznej nową, wspólną ankietę na temat objawów, leczenia i aktywności fizycznej.

  W 2011 r. zaprojektowano mikromacierz obejmującą 176 różnych białek. To oznacza, że jednocześnie istnieje możliwość przetestowania dużej liczby próbek z kohort urodzeniowych i ustalenia profili sensytyzacji.

  Kolejnym obszarem badanym przez naukowców jest metylacja. Jeżeli geny przechodzą metylację, dodanie grupy metylowej do substratu lub zastąpienie jednego atomu przez grupę metylową, ich transkrypcja i ekspresja mogą ulec inhibicji. Aby zbadać tę hipotezę przeprowadzono systematyczny przegląd literatury w poszukiwaniu genów, kandydatów na alergię. Miejsca metylacji w wybranych genach zostaną zidentyfikowane na późniejszym etapie projektu. Celem jest lepsze poznanie roli mechanizmu epigenetycznego w postawaniu chorób alergicznych.

  Kolejnym osiągnięciem jest opracowanie modelu roztoczy kurzu domowego, który podlega modyfikacji przez modyfikatory epigenetyczne. Zaprojektowano również mysz transgeniczną z receptorem komórek T.

  W czasie dorocznego spotkania, partnerzy projektu MeDALL, prócz prezentacji wyników, wzięli udział w sesji poświęconej badaniom i integracji mechanistycznej, w czasie której bliżej zostało zaprezentowane podejście MeDALL do epigenetyki, a także mikromacierze IgE oraz integracja badanych i próbek.

  Kolejny cel projektu polega na zbadaniu kwestii etycznych dotyczących badań z udziałem dzieci. Projekt MeDALL dostarczy nowych informacji o tym, jak postępować ze zgodą na udzielenie informacji i ich ujawnianie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Komitet sterujący – jest organem wspierającym kierownictwo przedsiębiorstwa w jego działaniu. Dotyczy to głównie podejmowania strategicznych decyzji w zakresie przyszłej realizacji projektów inwestycyjnych podmiotu. Podejmuje on decyzje o tym, który z przedstawionych w danym momencie projektów ma być wcielony w życie, a który nie. Jest odpowiedzialny za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring. Oznacza to kontrolę realizacji projektu na poziomie strategicznym, weryfikacji zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami i utrzymaniem założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie, muszą one być najpierw przedstawione komitetowi, a potem przez niego zatwierdzone. Tylko wtedy można je uwzględnić w projekcie. Komitet sterujący ocenia i akceptuje, na zasadzie konsensusu, zaproponowane przez zespół projektowy działania dla realizacji projektu. Zajmuje się także ich koordynacją i spójnością z innymi realizowanymi projektami. Komitet sterujący powołuje grupy robocze i wybiera ekspertów, z którymi przedsiębiorstwo będzie współpracować przy projekcie. Przed komitetem odpowiada kierownik projektu (bądź dyrektor – w zależności od wielkości i działalności jednostki gospodarczej). Cyproheptadyna – należy do grupy leków przeciwhistaminowych I generacji. Charakteryzuje się dodatkowo silnym działaniem serotoninolitycznym. Stosowana w przypadku chorób alergicznych z towarzyszącym silnym świądem skóry. Moon Zoo – jeden z ogólnodostępnych internetowych projektów astronomicznych, zapoczątkowanych projektem Galaxy Zoo. Z tego projektu wywodzi się zakrojona na szeroką skalę inicjatywa nazwana "Zooniverse", do której należą również takie zoo-projekty jak: Galaxy Zoo Mergers, Galaxy Zoo Supernovae, Solar Stormwatch, Galaxy Zoo Hubble i inne. Celem "Zooniverse" jest stworzenie miejsca dla całego pakietu projektów, które pozwolą każdemu, kto ma dostęp do internetu, przyczynić się do rozwoju nauki. Wszystkie z nich wykorzystują możliwości internetu poprzez udział internautów w badaniach naukowych, wspierających projekty badawcze opracowane przez astronomów, a które wymagają udziału dużej liczby uczestników. Są to badania, które wymagają szczególnie inteligencji oraz spostrzegawczości człowieka (wykorzystanie komputerów nie daje w tych badaniach oczekiwanych rezultatów).

  Alergia krzyżowa – zjawisko charakteryzujące się wystąpieniem tożsamych objawów alergicznych u tej samej osoby po wprowadzeniu do jej organizmu różnych alergenów (najczęściej różną drogą). W praktyce, np. osoba uczulona na pyłki brzozy, może mieć te same objawy alergiczne po spożyciu jabłek, ananasów. Zarządzanie projektem – zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Zawiera się w nim między innymi planowanie, harmonogramowanie, realizacja i kontrola zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu.

  Operacyjne bazy danych - bazy wykorzystywane wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba nie tylko na gromadzenie danych, ale również na możliwość ich modyfikowania. Ten typ baz przechowuje dane dynamiczne, tzn. takie, które ulegają ciągłym zmianom i przedstawiają aktualny stan rzeczy, której dotyczą. Zazwyczaj to ten typ bazy można spotkać w różnych organizacjach i firmach. Przykładem takiej bazy danych są np. bazy inwentaryzacyjne lub bazy obsługi zamówień. Geny kodujące białka mechanizmów naprawy DNA człowieka: DNA komórki jest stale narażone na czynniki uszkadzające. Sprawnie działające mechanizmy naprawy DNA funkcjonują w komórkach organizmów zarówno prokariotycznych jak i eukariotycznych. Badania genomu ludzkiego pozwoliły zidentyfikować szereg genów kodujących białka biorące udział w różnorodnych mechanizmach naprawy DNA. Poznano dotąd ponad 130 genów o takiej, udowodnionej lub prawdopodobnej, funkcji. Nowe geny naprawy DNA są ciągle odkrywane dzięki badaniom porównawczym sekwencji genów człowieka i homologów tych genów u organizmów modelowych, takich jak E. coli i S. cerevisiae. Badania te mają znaczenie dla medycyny, ponieważ do tej pory zidentyfikowano już kilkanaście chorób, w których patogenezie mają udział niesprawne mechanizmy naprawy DNA.

  Projekt "The Europlanet Research Infrastructure - ERI" (Infrastruktura Naukowa Europlanet) jest czteroletnim projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej pod patronatem Siódmego Programu Strukturalnego. Od stycznia 2009 ERI ułatwia dostęp do infrastruktury naukowej z zakresu planetologii zwiększając wydajność pracy naukowców poprzez możliwość wspólnego korzystania z danych. Beklometazon – organiczny związek chemiczny, syntetyczny glikokortykosteroid mający działanie przeciwzapalne i przeciwalergiczne, stosowany głównie w terapii astmy oskrzelowej i alergicznych nieżytów nosa. W Polsce występuje pod nazwami handlowymi: Beclonasal Aqua, Becodisk, Cortare oraz w połączeniu z formoterolem jako Fostex.

  System Informacji Geograficznej (GIS, ang. Geographic Information System) – system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, którego jedną z funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego. Każdy system GIS składa się z: bazy danych geograficznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz twórców i użytkowników GIS. W przypadku, gdy System Informacji Geograficznej gromadzi dane opracowane w formie mapy wielkoskalowej (tj. w skalach 1:5000 i większych), może być nazywany Systemem Informacji o Terenie (LIS, ang. Land Information System).

  Krajowy System Informacji o Terenie – zakładany jest i prowadzony przez Głównego Geodetę Kraju dla obszaru całego kraju, a na szczeblach województwa i powiatu, przez marszałka województwa i starostę. Dla tych obszarów zakłada się bazy danych zawierające stosowne dane, bazy metadanych obejmujące istniejące bazy danych systemów już istniejących, a także inne dane związane ze statusem prawnym systemu.

  PESEL2 to program rozwoju systemu dostępu obywateli (w szczególności przedsiębiorców) do informacji i usług publicznych on-line, projekt przeprowadzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w celu realizacji koncepcji społeczeństwa informacyjnego, obejmujący w szczególności usprawnienie obsługi obywatela i przedsiębiorcy przez stworzenie możliwości świadczenia usług przez administrację publiczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, takich jak internet lub telefonia mobilna, mający uprościć systemy informatyczne i procedury administracyjne oraz poprawić wiarygodność informacji. Program PESEL2 jest przedsięwzięciem w zakresie budowy nowoczesnej e-administracji dla potrzeb zarządzania państwem. World Values Survey - projekt badawczy o zasięgu globalnym, którego głównym przedmiotem zainteresowania są wartości i przekonania, ich zmiany zachodzące w czasie i wpływ, jaki wywierają na życie społeczne i polityczne. Badania prowadzone są przez sieć naukowców działających na całym świecie, która od 1981 r. przeprowadziła szereg badań w niemal 100 krajach. Obecnie World Values Survey pozostaje głównym źródłem danych empirycznych na temat postaw, w tym wyznawanych wartości i przekonań, blisko 90% światowej populacji.

  Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS, zwyczajowa nazwa: sanepid) – wyspecjalizowana instytucja wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia. Inspekcja gromadzi również m.in. dane epidemiologiczne dotyczące niektórych chorób oraz wydaje decyzje w zakresie chorób zawodowych.

  Dodano: 04.04.2012. 16:37  


  Najnowsze