• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polskie operacje leczenia zaburzeń słuchu obejrzeli specjaliści z całego świata

  28.05.2010. 04:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dwie operacje leczenia zaburzeń słuchu prowadzone przez prof. Henryka Skarżyńskiego, kierownika Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach, obejrzało w czwartek kilkanaście tysięcy specjalistów ze wszystkich kontynentów - poinformowała PAP rzecznik prasowy placówki Renata Korneluk.

  Centrum zostało bowiem włączone do prestiżowej interaktywnej sieci wymiany wiedzy w dziedzinie otolaryngologii i otochirurgii Fundacji LION.

  W czwartek, podczas najważniejszej telekonferencji poświęconej nowoczesnym technikom chirurgicznym w otolaryngologii (5. Global Otology-Neurotology Live Surgical Broadcast), pokazano symultanicznie dwadzieścia operacji - z zakresu otologii, neurootologii i chirurgii podstawy czaszki - prowadzonych na żywo przez 17 światowej sławy otologów z Hiszpanii, Holandii, Włoch, Francji, Niemiec, Turcji, Brazylii, Indii, USA i - po raz pierwszy - z Polski, z Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach.

  Jak powiedział PAP prof. Henryk Skarżyński, to wirtualne spotkanie służy edukacji i popularyzacji najnowszych metod leczenia wad słuchu. Jego uczestnicy, rozproszeni na całym świecie, mieli możliwość obserwowania za pośrednictwem internetu skomplikowanych zabiegów, a także dyskusji i zadawania pytań chirurgom oraz wykładowcom.

  Organizatorzy szacują, że operacje prowadzone przez otochirurgów we własnych ośrodkach obserwowało kilkanaście tysięcy specjalistów ze wszystkich kontynentów.

  Zdaniem prof. Skarżyńskiego, telekonferencje to przyszłość edukacji medycznej, gdyż w prosty sposób umożliwiają one lekarzom interaktywny dostęp do międzynarodowych ekspertów z różnych dziedzin, w tym wypadku z dziedziny otolaryngologii. .

  Polski specjalista pokazał kolegom z całego świata operację rekonstrukcji delikatnych elementów ucha środkowego z wykorzystaniem polskiego wynalazku - cementu szkło-jonomerowego, który był wielokrotnie nagradzany na arenie międzynarodowej. Zaprezentował też operację leczenia częściowej głuchoty, które jego ośrodek jako pierwszy na świecie zaczął wykonywać na tak szeroką skalę.

  Organizator czwartkowej telekonferencji, Fundacja LION, działa na rzecz promocji najwyższej jakości programów kształcenia ustawicznego dla lekarzy i chirurgów. Jej celem jest stworzenie stałej, światowej interaktywnej sieci wymiany wiedzy i promocja teleedukacji z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik telekonferencji.

  PAP - Nauka w Polsce, Joanna Morga

  kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Henryk Skarżyński (ur. 3 stycznia 1954 w Rosochate-Kościelne) – polski lekarz otolaryngolog, audiolog i foniatra, twórca i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Od roku 2011 Konsultant Krajowy w dziedzinie Otorynolaryngologii. Próba Webera (ang. Weber test) – subiektywna metoda badania słuchu polegająca na przyłożeniu wprawionego w drgania stroika do czoła lub szczytu czaszki pacjenta. Zadaniem chorego jest określenie w którym uchu dźwięk słyszany jest głośniej. W przypadku zdrowych badanych dźwięk słyszany jest jednakowo w obu uszach. Badanemu z przewodzeniowym uszkodzeniem słuchu dźwięk wyda się głośniejszy w chorym uchu. Dzieje się tak ponieważ ucho to nie słyszy dźwięków otoczenia i może skupić się wyłącznie na odbiorze dźwięków przewodzonych drogą kostną. Taka sytuacja może być nawet uzyskana eksperymentalnie poprzez zatkanie jednego ucha palcem. Natomiast chory z odbiorczym uszkodzeniem słuchu będzie lepiej słyszał stroik w uchu zdrowym. Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia.

  Psychologia słuchu (dawniej psychologia dźwięku) - dziedzina psychologii oraz muzykologii systematycznej mocno powiązana z psychologią muzyki oraz fizjologią głosu i słuchu. Zajmuje się ona zagadnieniami wykorzystywania zmysłu słuchu w postrzeganiu oraz interpretacji informacji. Edukacja ekologiczna (element edukacji środowiskowej) – koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem myśleć globalnie – działać lokalnie. Edukacja ekologiczna definiowana jest także jako psychologiczno-pedagogiczny proces oddziaływania na człowieka w celu kształtowania jego świadomości ekologicznej. Edukacja ekologiczna obejmuje wprowadzanie do programów szkół wszystkich szczebli tematyki z zakresu ochrony środowiska i kształtowania środowiska, umożliwiającej łączenie wiedzy przyrodniczej z postawą humanistyczną, tworzenie krajowych i międzynarodowych systemów kształcenia specjalistów i kwalifikowanych pracowników dla różnych działów ochrony środowiska, nauczycieli ochrony środowiska, dokształcanie inżynierów i techników różnych specjalności oraz menedżerów gospodarki, a także powszechną edukację szkolną i pozaszkolną.

  Alalia - rozwojowe zaburzenie mowy, powstające w wyniku uszkodzenia struktur korowych mózgu jeszcze przed opanowaniem mowy, z zachowaniem prawidłowego słuchu. Audiometria tonalna (ang. Pure Tone Audiometry, PTA) – jedna z najczęściej stosowanych metod subiektywnego badania słuchu. Jej głównym celem jest ocena progu słyszenia, pozwalająca określić rodzaj oraz stopień upośledzenia tego zmysłu.

  Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca S.A. (skrót PAKS, ang. American Heart of Poland S.A) - kliniki założone w 2000 roku przez grupę lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych z ideą rozpowszechnienia najnowszych metod leczenia schorzeń sercowo-naczyniowych poprzez stworzenie sieci oddziałów kardiologii interwencyjnej, angiologii i kardiochirurgii na terenie południowej Polski. Wyrównanie głośności lub objaw wyrównania głośności zwany inaczej efektem wyrównania głośności (ang. loudness recruitment) – jest to zjawisko fizjologiczne występujące w przypadku uszkodzenia słuchu, związane z szybszym przyrostem odczuwanej głośności wraz ze wzrostem natężenia bodźca akustycznego, niż w uchu prawidłowo słyszącym. Termin wyrównanie głośności został wprowadzony przez Edmunda Fowlera w 1937 roku.

  Zbigniew Słowik (ur. 1972 w Żyrardowie) – polski kompozytor i aranżer. Absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie na wydziale kompozycji, pod kierunkiem prof. Zbigniewa Bagińskiego. Aktualnie uczy Zasad Muzyki i Kształcenia Słuchu w PSM I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Żyrardowie.

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) to polska uczelnia medyczna mająca swoją siedzibę w Warszawie prowadząca studia specjalizacyjne dla lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i dla dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, zapewniająca możliwość kształcenia ustawicznego oraz prowadząca studia doktoranckie. Uczelnia jest organem założycielskim dla dwóch szpitali: Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy w Otwocku.

  Operacje pokojowe – operacje wojskowe zapobiegania, ograniczania, łagodzenia i zakańczania działań wojennych między państwami albo wewnątrz państwa poprzez interwencję strony trzeciej na rzecz pokoju, zorganizowaną i kierowaną przez organizację międzynarodową przy użyciu personelu wojskowego, policyjnego i cywilnego do przywrócenia i utrzymania pokoju. Operacje pokojowe – podobnie jak operacje wsparcia pokoju – prowadzone są na podstawie prawnej, której źródłem może być w pierwszej kolejności Organizacja Narodów Zjednoczonych, czy też inne organizacje międzynarodowe. Operacje te prowadzone są zawsze w celu wsparcia, zapewnienia lub utrzymania pokoju. O ile, w literaturze przedmiotu, pod pojęciem operacji pokojowych rozumie się wszelkie działania o charakterze pokojowym których podstaw szukać należy w rezolucjach ONZ, o tyle operacje wsparcia pokoju to działania wyłącznie militarne prowadzone metodami i narzędziami walki zbrojnej. Często także na podstawie mandatu ONZ przekazanego organizacji o charakterze militarnym bądź państwu zgłaszającemu chęć przewodnictwa w takiej operacji. Takie organizowanie i prowadzenie operacji mieści się w warunkach reagowania kryzysowego, w odróżnieniu od tego ostatniego jednak, stanowi reakcję wyłącznie na zagrożenia o charakterze militarnym. Audiometria impedancyjna – metoda audiometrii obiektywnej, opierająca się na pomiarze odruchów mięśnia strzemiączkowego i naprężeniu błony bębenkowej. Jest jedną z najczęściej stosowanych i najbardziej dokładnych metod badania słuchu.

  Polskie Towarzystwo Leczenia Ran – stowarzyszenie, powstałe w 2004 roku z inicjatywy prof. dra hab. med. Zbigniewa Rybaka, z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją 0000158561. Członek Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran (European Wound Management Association (ang.) EWMA). Akustyka fizjologiczna – drugi obok psychoakustyki dział akustyki słuchu. Przedmiotem badań akustyki fizjologicznej jest poznanie praw rządzących pracą układu słuchowego.

  Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska.

  Dodano: 28.05.2010. 04:18  


  Najnowsze