• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powstaje pierwsza europejska strategia w dziedzinie chorób neurozwyrodnieniowych

  16.04.2010. 17:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Dnia 15 kwietnia w Sztokholmie, Szwecja, zebrali się światowej klasy eksperci w dziedzinie chorób neurozwyrodnieniowych, aby rozpocząć prace nad paneuropejskim programem badań, który pokieruje realizacją nowego, wspólnego programu w zakresie chorób neurozwyrodnieniowych (JPND). JPND to pierwsza inicjatywa wspólnego programowania, a jej uruchomienie jest krokiem w stronę zmian w finansowaniu i koordynowaniu badań naukowych w Europie.

  Obecnie zaledwie 15% funduszy publicznych na działalność badawczą w UE jest zarządzane na szczeblu europejskim, a pozostałe 85% jest rozdzielane w ramach wielu programów krajowych. Mimo iż znaczna część z tych krajowych schematów jest do siebie podobna to nie ma pomiędzy nimi praktycznie żadnej koordynacji. Celem wspólnego programowania jest powiązanie krajowych schematów, które zajmują się zagadnieniami wagi europejskiej lub światowej. Dzięki zebraniu razem zasobów ograniczy się powielanie i zwiększy się efektywność badań naukowych. Państwa mogą przystępować do programów na zasadzie całkowitej dobrowolności, a rolą Komisji Europejskiej jest ułatwianie działań i ich koordynowanie.

  Choroba Alzheimera i inne choroby neurozwyrodnieniowe znalazły się w centrum zainteresowania pierwszego schematu wspólnego programowania, do której to inicjatywy przystąpiły już 24 państwa europejskie. Już teraz europejskie instytucje opieki zdrowotnej przeznaczają rocznie około 72 mld EUR na leczenie chorób neurozwyrodnieniowych. Istnieje niewiele terapii tych schorzeń, a te które są dostępne polegają raczej na leczeniu objawów aniżeli przyczyn leżących u podstaw choroby. Wiele z tych chorób wiąże się z wiekiem, a odsetek populacji europejskiej w wieku powyżej 65 lat wzrośnie do 2030 r. prawdopodobnie o 25% (z obecnych 16%). Częstotliwość występowania tych chorób oraz koszty społeczne i finansowe leczenia prawdopodobnie wzrosną w nadchodzących latach.

  Celem JPND jest szybkie pogłębienie naszej wiedzy na temat przyczyn chorób neurozwyrodnieniowych. Kolejnym jest wyposażenie lekarzy w narzędzia do diagnozowania i leczenia tych chorób na jak najwcześniejszym etapie, gdyż JPND powinno przełożyć się również na lepsze systemy opieki zdrowotnej i społecznej zarówno dla pacjentów, jak i ich opiekunów.

  Powołano już zarząd JPND, a Naukowa Rada Doradcza - złożona z 15 ekspertów z dziedziny badań podstawowych, klinicznych oraz społecznych/opieki zdrowotnej - spotka się po raz pierwszy w Sztokholmie.

  Obok rozpoczęcia prac nad przygotowaniem krótko-, średnio- i długoterminowych programów badań naukowych, Naukowa Rada Doradcza wybierze również w szwedzkiej stolicy przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Prezes Zarządu, profesor Philippe Amouyel ze Szpitala Uniwersyteckiego w Lille, Francja, ma nadzieję, że jego koledzy z Naukowej Rady Doradczej zaproponują pewną liczbę głównych tematów przed końcem 2010 r. Pełny program badań naukowych powinien być gotowy w 2011 r.

  Profesor Amouyel spodziewa się, że program będzie ułożony w formie menu, z którego państwa uczestniczące w JPND wybiorą interesujące je zagadnienia i ustalą najlepszy sposób koordynacji swoich działań w tej dziedzinie. "Po zdefiniowaniu i wybraniu priorytetu pierwszą rzeczą będzie sprawdzenie, czym już dysponujemy" - powiedział profesor Amouyel serwisowi CORDIS News.

  W niektórych przypadkach istniejące inicjatywy będzie można powiązać, podczas gdy inne zagadnienia mogą wymagać podjęcia nowych inicjatyw. Będzie możliwość ogłaszania wspólnych zaproszeń do składania wniosków, a profesor Amouyel jest przekonany, że niektóre państwa mogą być skłonne do finansowania prac naukowców spoza swoich terytoriów. "Wszystko jest otwarte i możliwe" - mówi.

  "Sukces opiera się na wspólnej wizji, która obejmując wiedzę, infrastrukturę, zaproszenia do ubiegania się o dofinansowanie, jak również tworząc masę krytyczną ze spójnymi, interdyscyplinarnymi metodami, wskaże najlepsze cele i odpowiedzi naukowe" - dodaje. "Działając w ten sposób zoptymalizujemy inwestycje w badania naukowe nad chorobami neurozwyrodnieniowymi w całej Europie."

  "Dzięki temu wspólnemu programowi najlepsi europejscy naukowcy z dziedziny medycyny będą pracować razem, łącząc zasoby, by pomóc milionom ludzi cierpiącym na chorobę Alzheimera i inne choroby neurozwyrodnieniowe" - komentuje Europejska Komisarz ds. Badań Naukowych, Innowacji i Nauki, Máire Geoghegan-Quinn.

  "Usprawniając badania naukowe i unikając powielania pracy, wspólny program zwiększy szanse na rzeczywisty postęp w profilaktyce i leczeniu tych schorzeń. Wnioski wyciągnięte z realizacji tego wspólnego programu zostaną wykorzystane na potrzeby badań naukowych prowadzonych w innych dziedzinach."

  Inicjatywa JPND postrzegana jest jako swego rodzaju pilotowe przedsięwzięcie wspólnego programowania. Dalsze schematy są już w przygotowaniu, a profesor Amouyel wyjaśnia, że wraz ze swoim zespołem jest już w kontakcie z osobami pracującymi nad innymi schematami wspólnego programowania. "Przekazujemy już informacje na temat sposobów pracy, organizowania się i identyfikacji tematów" - informuje.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Prewencja rentowa - działanie prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych mające na celu leczenie ludzi pobierających od dłuższego czasu (min. 30 dni) zasiłek dla bezrobotnych i mających realną szansę na odzyskanie zdolności do pracy. Najczęściej są to ludzie cierpiący na choroby układu krążenia lub schorzenia układu ruchu. ZUS ma za zadanie wspierać ubezpieczonych, aby zminimalizować wydatki na świadczenia z tytułu niezdolności do pracy. W tym orzeka, a następnie kieruje na rehabilitację leczniczą i pokrywa część kosztów tej rehabilitacji. Zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest również przeprowadzanie badań na temat przyczyn inwalidztwa (wynikłego z tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych) oraz finansowe wspieranie badań naukowych dotyczących tych kwestii.

  Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych. Program ESPRIT (ang. European Strategic Programme for Research in Information Technologies) Europejski Program Strategiczny w Dziedzinie Badań Technologii – pierwszy z wielu programów badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej zainicjowany 28 lutego 1984 r. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Historia tego programu sięga 1970 r., kiedy to powołany został Komitet ds. Badań Naukowych i Technicznych posiadający uprawnienia zarządczo-wykonawcze. Kolejnym etapem było zwołanie tzw. Okrągłego Stołu 12 wiodących firm elektronicznych w celu połączenia wysiłków w dziedzinie badań i rozwoju instytucji wspólnotowych oraz przedsiębiorstw prywatnych. Efektem obrad było powołanie do życia i uruchomienie programu pięcioletniego programu ESPRIT w latach 1984–1989, ESPRIT II w latach 1989–1992 oraz ESPRIT III w latach 1992–1994. Programy te finansowane były z dwóch źródeł: budżetu WE i środków własnych uczestników kontraktów.

  Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową. Polskie Towarzystwo Religioznawcze (PTR) - założona w 1958 roku organizacja skupiająca polskich naukowców zajmujących się religioznawstwem i naukami pokrewnymi. Podstawowym celem stowarzyszenia jest szerzenie i pogłębianie wiedzy w dziedzinie religioznawstwa. Towarzystwo swoją działalność finansuje ze składek członkowskich oraz pomocy finansowej Komitetu Badań Naukowych na działalność wydawniczą i konferencyjną.

  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Choroby społeczne - różnego typu schorzenia przewlekłe, szeroko rozpowszechnione w społeczności. Występujące u ponad 10% społeczeństwa. Ograniczają możliwość wykonywania podstawowych zadań życiowych np. pracy. Wymagają długiej regularnej opieki lekarskiej, są trudno wyleczalne, stanowią problem dla całego społeczeństwa. Dzięki zaliczeniu ich do tej grupy chorób, łatwiejsze jest rozpoznawanie ich i szybki dostęp do leków. Najczęściej występującymi chorobami społecznymi są: nadciśnienie i cukrzyca.

  Medycyna pracy – specjalność lekarska, której przedmiotem jest badanie wpływu środowiska pracy na pacjenta, diagnostyka, leczenie i profilaktyka chorób zawodowych. Lekarz medycyny pracy zajmuje się badaniami profilaktycznych pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne), prowadzeniem poradni zakładowej dla pracowników z gabinetami specjalistycznymi, przeprowadzeniem badań uczniów, badań kierowców, osób pracujących na morzu (marynarzy, rybaków), nurków i płetwonurków oraz badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

  Marek Jutel – profesor doktor habilitowany medycyny, specjalista chorób wewnętrznych, alergolog. Kierownik Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przewodniczący Komitetu Naukowego (Scientific Program Committee) (od 2012) i członek zarządu (Executive Committee – od 2009) Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologi Klinicznej. Autor licznych publikacji, m.in. w czasopiśmie „Nature”, głównie z zakresu mechanizmów tolerancji antygenów i alergenów oraz immunoterapii swoistej. Jest pionierem badań nad zastosowaniem alergenów rekombinowanych w leczeniu chorób alergicznych.

  Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane. Badania eksperymentalne – obok badań obserwacyjnych należą do podstawowych lub stosowanych badań naukowych, których celem jest ustalenie związków między badaną interwencją kliniczną a miarami ilościowymi, wybranymi do opisu próby badanej (najczęściej ocena skuteczności i bezpieczeństwa badanej interwencji).

  Metodologia badań pedagogicznych jest to nauka o metodach i działalności naukowej w pedagogice obejmującej sposoby przygotowania i prowadzenia badań naukowych na gruncie pedagogiki oraz opracowania ich wyników, budowy systemów naukowych oraz utrwalenie w mowie i w piśmie osiągnięć pedagogiki naukowej. Ze względu na zakres stosowania wyróżnia się metodologię ogólną, która zajmuje się ogólnymi problemami metod i systemów naukowych oraz metodologię szczegółową badającą metody i systemy wybranych nauk np.: pedagogicznych. Zbigniew Zdrojewski (ur. 1953) – polski profesor doktor habilitowany nauk medycznych, konsultant województwa pomorskiego w dziedzinie chorób wewnętrznych, koordynatorem do spraw kształcenia podyplomowego w zakresie geriatrii, specjalista interny, nefrologii, transplantologii klinicznej i hipertensjologii. Od 1 września 2008 prorektor do spraw klinicznych i szkolenia podyplomowego Akademii Medycznej w Gdańsku/Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 1 października 2008 został kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Toksykologii, a po zmianach statusu jednostki - Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii tejże uczelni. Jest także redaktorem działu "Hemodializa" w czasopiśmie specjalistycznym Forum Nefrologiczne oraz członkiem zarządu Towarzystwa Internistów Polskich. Jest autorem lub współautorem ponad 100 opublikowanych prac naukowych, w tym ponad 50 oryginalnych prac twórczych. Napisał również 30 rozdziałów w podręcznikach z zakresu nefrologii, chorób wewnętrznych i leczenia nerkozastępczego. Ponadto wygłosił lub przedstawił 140 prac na naukowych zjazdach zagranicznych i krajowych. Za swoją działalność naukową, szkoleniową i organizacyjną został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2003), Medalem Komisji Eudukacji Narodowej (2008), Medalem Pamiątkowym Akademii Medycznej w Gdańsku (2005) za aktywny udział i zaangażowanie w rozwój przeszczepienia nerek w Gdańskim Ośrodku Transplantacji.

  Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa albo analiza krytyczna jako metoda badań naukowych jest stosowana do prac naukowych i badań innych naukowców. Jest metodą stosowaną powszechnie w nauce. Powstają dzięki niej publikacje oparte nie na badaniach własnych, lecz na pracach i badaniach cudzych. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTG) – organizacja propagująca osiągnięcia naukowe z zakresu badań środowiska glebowego oraz stymulująca rozwój gleboznawstwa, chemii rolnej i mikrobiologii rolniczej. Jej celem są również starania przyczyniające się do ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami. Towarzystwo realizuje swoje zadania poprzez organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, zacieśnianie współpracy międzynarodowej, prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej oraz inicjowanie badań naukowych i współdziałanie w ich prowadzeniu.

  Dodano: 16.04.2010. 17:12  


  Najnowsze