• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Janusz Woytoń doktorem honoris causa WUM

  29.06.2011. 12:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Prof. Janusz Woytoń, jeden z twórców nowoczesnej perinatologii w Polsce, odebrał we wtorek tytuł doktora honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.

  Najwyższą akademicką godność akademicką przyznał prof. Woytoniowi Senat uczelni w listopadzie 2010 r. za "wybitne osiągnięcia naukowe i kliniczne o wymiarze światowym w dziedzinie perinatologii i położnictwa oraz dla rozwoju badań naukowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym".

   

  Promotorem w postępowaniu o nadanie doktoratu honoris causa prof. Januszowi Woytoniowi był prof. Stanisław Radowicki, a recenzentami w procesie: prof. Antoni Basta i prof. Longin Marianowski.

  "Prof. Janusz Woytoń całym swoim życiem zawodowym i naukowym przyczynił się do znaczącego podniesienia rangi polskiego położnictwa i ginekologii na świecie. Jest uznanym na świecie inicjatorem i niekwestionowanym autorytetem w zakresie badań płynu owodniowego" - napisał w laudacji prof. Radowicki.

  Jak przypomniał, prof. Woytoń tworząc na bazie II Kliniki Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej we Wrocławiu jeden z pierwszych na świecie ośrodków badających zależności pomiędzy właściwościami biochemicznymi i biofizycznymi płynu owodniowego a stanami zagrożenia płodu "przyczynił się do zbudowania podstaw nowoczesnej perinatologii w naszym kraju."

  Prof. Janusz Woytoń urodził się w 1932 roku w Tarnopolu. W 1949 roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, dyplom lekarza otrzymując w 1954 roku. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę we wrocławskim Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym im. L. Neugebauera. W 1961 roku otrzymał tytuł doktora nauk medycznych w Akademii Medycznej we Wrocławiu, a osiem lat później tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych. W roku 1988 na podstawie dorobku naukowego otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

  W 1974 roku został kierownikiem II Kliniki Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, którą kierował do chwili przejścia na emeryturę, czyli do 2002 roku.

  W swoim dorobku prof. Woytoń ma 209 prac naukowych, z czego 38 ogłoszono w recenzowanych czasopismach zagranicznych.

  "Prof. Janusz Woytoń na początku lat 60. jako pierwszy na świecie rozpoczął badania dotyczące zmian biochemicznych i biofizycznych płynu owodniowego u kobiet z ciążą powikłaną. W roku 1963 ogłoszone przez niego na łamach czasopism zagranicznych prace dotyczące zachowań stężeń elektrolitów, kreatyniny, wybranych białek oraz aktywności enzymów proteolitycznych w płynie owodniowym w ciąży powikłanej, były nowatorskimi doniesieniami w tym zakresie" - przypomniał w laudacji prof. Radowicki.

  Jak podkreślił, nowatorskimi były także opracowane przez prof. Woytonia nowe techniki pobierania płynu owodniowego do badań. "Należy podkreślić, że wyniki tych prac pozwoliły opracować nowoczesne metody wczesnego wykrywania zagrożeń dla matki i jej płodu w ciąży patologicznej" - dodał.

  Drugim obszarem zainteresowań naukowych i zawodowych prof. J. Woytonia jest ginekologia operacyjna. Zaproponowane przez niego zmiany postępowania chirurgicznego znalazły licznych naśladowców oraz uzyskały pozytywną ocenę w literaturze naukowej.

  Uczony jest honorowym członkiem Europejskiego Towarzystwa Endokrynologii Ginekologicznej, a także Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Towarzystwa Ginekologów Niemieckich i Towarzystwa Ginekologów Słowiańskich. W roku 2002 prof. Woytoń otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

  Podczas wtorkowej uroczystości dyplomy odebrało również 14 nowych doktorów habilitowanych i 60 nowo promowanych doktorów nauk medycznych I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii WUM.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska. Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk. Marian Władysław Goluda (zm. 3 listopada 2013) – polski lekarz, prof. dr hab. n. med., specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii, kierownik II Katedry i Kliniki Ginekologii Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1994-2001.

  Acta Angiologica – oficjalny dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Janusz Siebert. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Wanda Horst-Sikorska. Chirurgia Polska (ang. Polish Surgery) – to oficjalny półrocznik Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Krzysztof Ziaja. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Walerian Staszkiewicz oraz prof. Piotr Szyber.

  Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie jest niepubliczną uczelnią zawodową powstałą w marcu 2005 r. na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Pierwszym rektorem uczelni był prof. dr hab. Michał Gnatowski. Od 1 października 2009 r. rektorem uczelni jest dr Janusz Kowalski. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach: ekonomia i filologia. Założycielem uczelni od marca 2011 r. jest Fundacja Al Farabi. Wśród samodzielnych pracowników kadry naukowo dydaktycznej są: były rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Klemens Białecki, prof. Krzysztof Marecki, prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. dr hab. Halina Szmarłowska oraz Dyrektor Centrum Języków Obcych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku prof.dr hab. Ludmila Khvedchenya. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej (WSTiE) – niepubliczna wyższa uczelnia z siedzibą w zamku suskim zwanym Małym Wawelem. Powstała w 2001 roku i prowadzi studia na trzech wydziałach: Turystyki i Rekreacji, Informatyki oraz Nauk Społecznych, w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Rektorem uczelni jest prof. dr hab. Janusz Sondel, kanclerzem Maria Grzechynka. Wśród kadry dydaktyczno-naukowej są m.in. prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński, prof. dr hab. Jan Rusek, prof. dr hab. Andrzej Pankowicz (do 2011 roku, zmarł).

  Przegląd Rusycystyczny – kwartalnik wydawany pod patronatem Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego (PTR). Powstał w roku 1978. Pierwszym redaktorem naczelnym był doc. dr Olgierd Spirydowicz (do 1991, zeszyt 1–2), kolejnym prof. Wanda Zmarzer (1991–1999), obecnym zaś – prof. Piotr Fast (od 2000). Komitetowi Redakcyjnemu (do 1987 – Radzie Redakcyjnej) przewodniczyli: 1978–1982 – prof. Mścisław Olechnowicz, (1983–1984 wakat), 1985–1987 – prof. Bazyli Białokozowicz, 1988–1996 prof. Antoni Semczuk, 1997–1999 – prof. Piotr Fast, od 2000 ponownie prof. Antoni Semczuk. prof.zw.dr hab.inż. Bogdan Mizieliński - urodził się 4 marca 1938r. W Warszawie. Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej ukończył w 1965 roku. Rozpoczyna karierę naukową uzyskując kolejno: w 1975r – tytuł doktora, w 1984r – doktora habilitowanego a w 2001 tytuł profesora i w 2007r profesora zwyczajnego PW.

  Polski Przegląd Neurologiczny – to kwartalnik Polskiego Towarzystwa Neurologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Ryszard Podemski. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Roman Mazur.

  Nagroda KLIO (zwana Noblem dla historyków) – nagroda przyznawana od 1995 za wybitny wkład w badania historyczne przez jury w składzie: prof. Tomasz Szarota (przewodniczący, od 1996), prof. Barbara Grochulska (1998-2006), prof. Tomasz Kizwalter (od 2007), prof. Jan Kieniewicz (od 1996), prof. Andrzej Paczkowski (1995), prof. Henryk Samsonowicz (od 1995), prof. Jerzy Skowronek (1995), prof. Janusz Tazbir oraz red. Tomasz Łubieński (od 2005), red. Marian Turski (od 1995) i red. Tadeusz J. Żółciński (1995-2004). Sekretarzem jest od 1995 r. Zbigniew Czerwiński (Warszawa). Inicjatorem fundatorem nagrody jest Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. Nagroda wręczana jest w ramach Targów Książki Historycznej.

  Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego – utworzone w 1992 roku stowarzyszenie naukowe skupiające specjalistów prawa konstytucyjnego. Kolejnymi prezesami Towarzystwa byli: prof. dr hab. Kazimierz Działocha (1992-2001), prof. dr hab. Leszek Garlicki (2001-2002), prof. dr hab. Andrzej Szmyt (2002-2006). Obecnie funkcję tę pełni prof. dr hab. Marian Grzybowski. Tomasz Hergesel (ur. 1943 w Dobrzeniu Wielkim) – ksiądz katolicki, biblista. Studia filozoficzno–teologiczne odbył w Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca 1969. Kontynuował studia w Rzymie, gdzie w 1973 roku uzyskał licencjat na Biblicum. Doktorat obronił na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w 1975 roku. Od 1976 roku - prefekt w Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Jako adiunkt na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu prowadzi wykłady z egzegezy Nowego Testamentu, wstępu do Nowego Testamentu i teologii biblijnej. Studiował germanistykę na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1979–1981. Habilitował się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1983 roku. Autor popularnych artykułów z zakresu biblistyki w czasopiśmie Jak być człowiekiem?. Od 1997 roku jest Kapelanem honorowym Ojca Świętego, od 1999 prof. nauk. humanistycznych, a od 2001 - prof. zwyczajnym Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

  Barbara Gumińska (ur. 25 września 1924 we Lwowie) – prof. dr hab., polska uczona, specjalistka w zakresie botaniki i mykologii. Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie w 1951, w 1994 uzyskała tytuł prof. zwyczajnego. Była na tej uczelni pracownikiem Instytutu Botaniki, kierownikiem Zakładu Taksonomii Roślin i Fitogeografii (1977-79), kierownikiem Pracowni Mykologicznej od 1979. Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Rady Naukowej PAN od 1990. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Marek Bolanowski. Zastępcami redaktora naczelnego jest prof. Ewa Małecka-Tendera.

  Dodano: 29.06.2011. 12:33  


  Najnowsze