• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Projekt SCOOTT w poszukiwaniu sposobu na ślepotę rzeczną

  20.07.2009. 16:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Onchocerkoza, powszechnie znana jako ślepota rzeczna, jest trzecią infekcyjną przyczyną ślepoty na świecie. Europejscy i afrykańscy naukowcy i lekarze pracują wspólnie nad sposobem na tę chorobę. Prace stanowią część projektu SCOOTT (Zrównoważona kontrola onchocerkozy dzisiaj i jutro), finansowanego z tematu "Specyficzne działania w zakresie międzynarodowej współpracy naukowej" (INCO) Szóstego Programu Ramowego (6PR). Finansowanie projektu sięga kwoty 2,8 mln EUR.

  W czasie niedawnych warsztatów w Kamerunie naukowcy i eksperci debatowali nad sposobami opanowania onchocerkozy. Profesor William David Taylor z Uniwersytetu Edynburskiego, Wlk. Brytania, koordynator projektu SCOOTT, podkreślił najważniejsze jak dotąd osiągnięcia projektu, a dr Benjamin Makepeace z brytyjskiej Liverpool School of Tropical Medicine, partnera SCOOTT, wypowiadał się szeroko na temat leczenia antybiotykowego choroby u bydła w ramach modelu eksperymentalnego.

  Mimo problemów, z jakimi borykają się partnerzy SCOOTT, takimi jak brak odpowiednich modeli testowych, udało im się zidentyfikować modele bydła i myszy, które można wykorzystać - jak informują.

  Profesor Meba Banla z Uniwersytetu w LomĂŠďż˝ Togo, omówił onchocerkozę wraz z leczeniem skojarzonym iwermektyną i doksycyliną, a profesor Adjei Ohene z ghańskiego Kumasi Collective Research Centre mówił na temat leczenia antybiotykowego onchocerkozy u ludzi.

  Zdaniem naukowców, leczenie skojarzone iwermektyną wybranych objawów, nie masowa terapia, zapewni krótkoterminowe wyniki, stwarzając ramy dla długofalowej wizji zintegrowanej kontroli ślepoty rzecznej za pomocą chemioterapii i szczepionek.

  Projekt SCOOTT, który ma się zakończyć w październiku 2010 r., dąży do udoskonalenia dostępnych na rynku sposobów leczenia chemioterapeutycznego oraz do zidentyfikowania nowych celów i metodologii zintegrowanej kontroli, która połączyłaby chemioterapię ze szczepieniami. To pomogłoby w trwałym opanowaniu choroby.

  W ramach prac przygotowawczych do stworzenia szczepionki konsorcjum łączy środowiskowe badania kliniczne z badaniami laboratoryjnymi, korzystając z systemów modelowych. Do tej pory odkryto, że doksycyklina może być podawana w rejonach endemicznych innego patogenu nicieniowego (tj. związanego z lub zakażonego pasożytami przenoszącymi) zwanego loajozą lub Loa loa.

  Naukowcy i lekarze próbują opanować ślepotę rzeczną w Kamerunie i subsaharyjskiej Afryce od ponad dwudziestu lat.

  Członek projektu SCOOTT, dr Nicholas Tendongfor z Fundacji Badań Chorób Tropikalnych i Środowiska w Kamerunie, potwierdził 80% spadek przypadków ślepoty rzecznej w rejonach podawania doksycykliny, gdzie leczenie pacjenta trwało 42 dni. To dobry wynik, ponieważ poprzedni lek - iwermektynę - podaje się pacjentowi przez 16 lat zanim pojawią się jakiekolwiek rozstrzygające wyniki co do leczenia.

  Ślepotę rzeczną wywołuje pasożyt - Onchocerca volvulus. Larwy pasożyta są roznoszone przez meszki, które gryząc ludzi przenoszą na nich chorobę. Ostatnie dane pokazują, że ślepota rzeczna dotyka około 18 milionów ludzi w Afryce i Ameryce Południowej, a eksperci twierdzą, że w przypadku zakażenia przy porodzie, człowiek zazwyczaj ślepnie przed osiągnięciem wieku 40 lat.

  Źródło: CORDIS

  Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu SCOOTT, proszę kliknąć:
  tutaj

  Międzynarodowe programy współpracy badawczej UE:
  http://cordis.europa.eu/inco/

  Źródło danych: Nowy portal allAfrica.com i projekt SCOOTT
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z portalu "www.allafrica.com" i z projektu SCOOTT

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Karta Projektu (Project Charter) – dokument definiujący zakres, udziałowców oraz cele projektu. Dostarcza podstawowe informacje na temat ról oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekt (definiuje kierownika projektu, sponsora oraz klienta). Ślepota rzeczna (onchocerkoza, ang. onchocerciasis, river blindness) – występująca w Afryce choroba, odmiana filariozy. Szacuje się, że na tę chorobę cierpi ponad 150 milionów ludzi na całym świecie. Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego.

  Ślepota barw – zwana też zaburzeniem rozpoznawania barw (często ogólnie i mylnie nazywana daltonizmem), u ludzi jest niezdolnością do spostrzegania różnic pomiędzy niektórymi lub wszystkimi barwami, które normalnie są dostrzegane przez inne osoby. Ślepota barw jest zazwyczaj wadą wrodzoną, uwarunkowaną genetycznie, dziedziczoną recesywnie w sprzężeniu z chromosomem X. Z tego też powodu znacznie częściej dotyczy mężczyzn (ok. 1,5%) niż kobiet (ok. 0,5%). Ponieważ mężczyźni nie przekazują swojego chromosomu X swoim męskim potomkom, zatem mężczyzna ze ślepotą barw nie przekaże jej swojemu synowi. Kobieta, mając dwa chromosomy X może być nosicielką genu ślepoty barw nawet o tym nie wiedząc. Jeżeli po stronie rodziny matki jest mężczyzna, który ma ślepotę barw, to jest duża szansa, że jej dziecko odziedziczy jego gen. Przyczyni się to do ślepoty barw zazwyczaj w przypadku, gdy dziecko będzie płci męskiej. W bardzo rzadkich przypadkach matka sama będzie miała tę wadę. Oznaczać to będzie, że posiada dwa „ślepe na barwy” chromosomy X. Fakt, że gen ślepoty barw jest w chromosomie X, jest przyczyną, że prawdopodobieństwo wystąpienia tej choroby u mężczyzn jest od 10 do 20 razy większe niż u kobiet. Kierownik projektu (PM – Project Manager) – specjalista w dziedzinie zarządzania projektami. Jest odpowiedzialny za planowanie, realizację i zamykanie projektu. Podstawowym zadaniem kierownika projektu jest zapewnienie osiągnięcia założonych celów projektu, wytworzenie produktu spełniającego określone wymagania jakościowe. PM jest odpowiedzialny za efekt końcowy realizowanego projektu i musi być aktywny podczas wszystkich etapów projektu. Kierownik projektu może kierować m.in. projektami w budownictwie, projektami informatycznymi, projektami telekomunikacyjnymi, projektami finansowymi.

  Na parametry projektu składają się: zakres projektu, koszt projektu i czas projektu. Parametry projektu określa się czasami mianem „magicznego trójkąta”. Projektowanie zintegrowane - jest to sposób realizacji inwestycji, który w optymalny sposób, pod względem współpracy zespołu projektowego, w skład którego wchodzą: architekt, inżynier, inwestor, wykonawca i użytkownik, pozwala stworzyć obiekt zrównoważony pod względem kosztów budowy jak i kosztów eksploatacji. Na każdym etapie projektowania przedstawiciele poszczególnych branży mają możliwość wyrażania własnych opinii na temat powstającego projektu, natomiast architekci są angażowani podczas prac wykonawczych. W fazie przygotowania koncepcji projektu architekt i specjalista z dziedziny efektywności energetycznej budynku stanowią podstawę zespołu projektowego odpowiedzialnego za powstanie projektu. Pozwala to na zaangażowanie kolejnych członków zespołu wraz z ich wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie instalacji sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji, a także elektryki, na poszczególnych etapach powstawania inwestycji. Taki system współpracy pozwala na osiągnięcie konsensusu pośród osób włączonych w realizację inwestycji, a w rezultacie osiągnięcie perfekcyjnej jakości projektowanych i budowanych przedsięwzięć.

  Akinetopsja, znana też jako ślepota ruchu – niezwykle rzadka choroba neuropsychologiczna, w której pacjent nie jest w stanie widzieć poruszających się rzeczy, mimo że bez problemu widzi statyczne przedmioty, w związku z czym świat dla chorych na akinetopsję staje się pozbawiony ruchu. Większość tego co wiadomo o tej chorobie pochodzi z przypadku jednego pacjenta, zwanego LM. LM była 43-letnią kobietą, przyjęta do szpitala w październiku 1978 r. z bólami i zawrotami głowy. Obecnie nie ma skutecznej metody leczenia akinetopsji. Zespół Ushera – względnie rzadka choroba genetyczna, która powstaje w wyniku mutacji jednego z 10 genów typowych dla tej choroby. Zespół cechuje głuchota i stopniowa utrata wzroku; jest najczęstszą przyczyną głuchoślepoty.

  Tworzenie gry komputerowej zaczyna się od zaprojektowania jej, stworzenia dokumentu projektu. Określa on najpierw podstawowe dane o grze (gatunek, docelowa grupa odbiorców, świat gry), następnie powstaje design doc (z ang. dokument projektu), w którym zawarte są praktycznie wszystkie informacje o grze. Sam proces tworzenia gry jest zależny od przyjętej strategii twórców, stosowanej przez nich metodologii projektowej.

  Zarządzanie projektem – zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Zawiera się w nim między innymi planowanie, harmonogramowanie, realizacja i kontrola zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu.

  Matryca logiczna projektu - jest kompleksowym narzędziem stosowanym na etapie planowania działań projektowych, jak i późniejszego zarządzania realizacją projektu. W syntetyczny sposób przedstawia planowaną drogę realizacji i weryfikacji projektu. Formalnie została przejęta przez Komisję Europejską jako narzędzie ułatwiające projektowanie w 1992r. Niezależnie od rodzaju projektu dla którego matryca jest sporządzana zawiera ona zawsze elementy służące: Komitet sterujący – jest organem wspierającym kierownictwo przedsiębiorstwa w jego działaniu. Dotyczy to głównie podejmowania strategicznych decyzji w zakresie przyszłej realizacji projektów inwestycyjnych podmiotu. Podejmuje on decyzje o tym, który z przedstawionych w danym momencie projektów ma być wcielony w życie, a który nie. Jest odpowiedzialny za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring. Oznacza to kontrolę realizacji projektu na poziomie strategicznym, weryfikacji zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami i utrzymaniem założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie, muszą one być najpierw przedstawione komitetowi, a potem przez niego zatwierdzone. Tylko wtedy można je uwzględnić w projekcie. Komitet sterujący ocenia i akceptuje, na zasadzie konsensusu, zaproponowane przez zespół projektowy działania dla realizacji projektu. Zajmuje się także ich koordynacją i spójnością z innymi realizowanymi projektami. Komitet sterujący powołuje grupy robocze i wybiera ekspertów, z którymi przedsiębiorstwo będzie współpracować przy projekcie. Przed komitetem odpowiada kierownik projektu (bądź dyrektor – w zależności od wielkości i działalności jednostki gospodarczej).

  Dodano: 20.07.2009. 16:11  


  Najnowsze