• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przyznano stypendia L'Oreal Polska dla Kobiet i Nauki

  16.12.2010. 00:53
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Po raz dziesiąty L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO przyznało stypendia naukowe pięciu polskim badaczkom. Jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej uhonorowało stypendium doktoranckim w wysokości 25 tys. złotych Annę Kozieradzką, Magdalenę Lebiedzińską i Aleksandrę Maruszak. Stypendia habilitacyjne w wysokości 30 tys. złotych otrzymały dr Beata Pająk i dr Joanna Saluk-Juszczak. Nagrody przyznano w kategorii medycyny, biochemii, genetyki i biologii medycznej.

  Anna Kozieradzka pracuje w Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego Białymstoku. Jury uhonorowało ją za pracę w dziedzinie medycyny pt. "Czynniki wpływające na 5-letnie rokowanie chorych z zawałem serca leczonych inwazyjnie".

  Magdalena Lebiedzińska z Pracowni Bioenergetyki i Błon Biologicznych, Zakładu Biochemii, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie została nagrodzona za pracę w dziedzinie biochemii "Rola białka p66Shc w stresie oksydacyjnym związanym z procesem starzenia oraz dysfunkcją mitochondriów".

  W kategorii genetyka nagrodę za pracę "Analiza zmienności mitochondrialnego DNA oraz wybranych genów jądrowych u osób z chorobą Alzheimera" otrzymała Aleksandra Maruszak z Zespołu Kliniczno-Badawczego Chorób Zwyrodnieniowych Centralnego Układu Nerwowego, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie.

  Laureatka stypendium habilitacyjnego dr Beata Pająk z Zakładu Ultrastruktury Komórki, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie została nagrodzona za pracę w dziedzinie biologii medycznej. Jury uhonorowało pracę "Modulacja szlaków sygnałowych jako narzędzie eliminacji komórek nowotworowych".

  Druga laureatka stypendium habilitacyjnego, dr Joanna Saluk-Juszczak z Katedry Biochemii Ogólnej Uniwersytetu Łódzkiego otrzymała nagrodę za pracę "Ochrona płytek krwi przez antyoksydanty egzogenne w stresie oksydacyjnym wywołanym stanem zapalnym". Została ona przyznana w dziedzinie biochemii.

  Polska filia Grupy L'Oréal przyznaje stypendia naukowe od 10 lat. Każdego roku program wyłania młode talenty, których przykład ma zachęcić następne pokolenia do podejmowania badań naukowych. Jak podkreśla Maria Majdrowicz, dyrektor Komunikacji Korporacyjnej L'Oréal Polska, stypendystki podejmują wielkie wyzwania badawcze w dziedzinie m.in. medycyny, biotechnologii, biologii. "Przez swój program L'Oréal pragnie wyrazić uznanie dla ich osiągnięć i zachęcić do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki" - mówi Maria Majdrowicz.

  Do tej pory stypendia przyznano pięćdziesięciu badaczkom. Prowadzą one badania w Białymstoku, Gdańsku, Gliwicach, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.

  Warunkiem przystąpienia do konkursu, zarówno dla doktorantek (granica wieku 35 lat), jak habilitantek (do 45 lat), jest końcowy etap realizacji pracy. Kandydatury oceniane jedenastoosobowe jury. W jego skład wchodzą autorytety polskiego życia naukowego.

  "Stypendia L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu do spraw UNESCO są inicjatywą lokalną. Źródłem inspiracji była umowa zawarta w Paryżu między Grupą L'Oréal i UNESCO +For Women in Science+. W jej ramach, każdego roku, w paryskiej siedzibie UNESCO, wybitne przedstawicielki świata nauki oraz młode doktorantki, z pięciu kontynentów, otrzymują nagrody pieniężne oraz stypendia" - mówi Maria Majdrowicz.

  W ciągu 12 lat nagrody wręczono 67 wybitnym badaczkom z 30 krajów, a międzynarodowe stypendia otrzymało 165 młodych kobiet z 81 krajów. Lokalny, polski program przyznawania stypendiów stał się wzorem dla innych krajów. Obecnie prowadzi go już kilkadziesiąt filii Grupy L'Oréal.

  Więcej informacji na temat laureatek znajduje się na stronie www.lorealdlakobietnauki.pl

  PAP - Nauka w Polsce

  esz/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (IIMCB) w Warszawie rozpoczął działalność w 1999, na podstawie międzynarodowej umowy między UNESCO a rządem polskim. Pozycje szefów laboratoriów są obsadzane na drodze konkursu, który rozstrzyga Międzynarodowy Komitet Doradczy, który okresowo ocenia działalność zespołów badawczych. Instytut prowadzi badania naukowe w dziedzinie biologii i medycyny molekularnej (m. in. mechanizmy nowotworzenia i starzenia, molekularne podstawy chorób neurodegeneracyjnych).

  Stypendia Fundacji Tygodnika "Polityka" – stypendia dla młodych naukowców przyznawane w ramach akcji "Zostańcie z nami" przez Fundację Tygodnika "Polityka". Akcja Polityki rozpoczęła się raportem "Desperados czyli z życia młodego naukowca", opublikowanym w nr 10 tygodnika z 2001 r., po którym nastąpiła seria artykułów opisujących niepokojąco trudną sytuację młodych i zdolnych polskich naukowców. Stypendia przyznawane są od roku 2001.

  Małgorzata Frontczak-Baniewicz (ur. 1960) – polska badaczka, zajmująca się neurobiologią i patomorfologią. Należy do Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich. Rozprawę doktorską pt. Reakcja naczyń kapilarnych na doświadczalne ogniskowe uszkodzenie mózgu szczura, obroniła w 1999 roku w Instytucie Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Habilitację (nauki medyczne, biologia medyczna, specjalność biologia komórki i neurobiologia) otrzymała w 2011 roku na podstawie pracy Złącze nerwowo-naczyniowe w uszkodzeniu i przebudowie kory mózgowej szczura po urazie chirurgicznym. Zatrudniona w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, jako pełniąca obowiązki kierownika Zakładu Ultrastruktury Komórki. Publikowała między innymi na temat choroby Alzheimera, uszkodzeń mózgu. Zajmowała się też nanorurkami. Pracuje na uczelni Collegium Varsoviense.

  Janusz Marek Bujnicki (ur. 1975) – profesor nauk biologicznych, kierownik Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie; kierownik grupy badawczej w Laboratorium Bioinformatyki Pracowni Bioinformatyki Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Biologii UAM w Poznaniu; członek Akademii Młodych Uczonych PAN; członek Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN i Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN, członek-założyciel i wiceprezes (2008–2010) a następnie prezes (2011–2013) Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego; członek zarządu Society of Bioinformatics in Northern Europe, SocBiN; członek panelu Life, Environmental and Geo Sciences (LEGS) organizacji Science Europe; członek komitetu naukowego inicjatywy Innovative Medicines Initiative; redaktor wykonawczy, a wcześniej członek rady redakcyjnej czasopisma „Nucleic Acids Research”, zastępca redaktora sekcji w czasopiśmie "BMC Bioinformatics"; członek rady redakcyjnej czasopism „Journal of Applied Genetics”, „Database", „Journal of Nucleic Acids”; redaktor serii „Nucleic Acids and Molecular Biology”. Pierwszy polski laureat grantu w dziedzinie nauk biologicznych przyznawanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC), zwycięzca pierwszej edycji plebiscytu "Polacy z Werwą" w kategorii Nauka.

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN - instytut Polskiej Akademii Nauk zajmujący się badaniami w zakresie biologii medycznej oraz medycyny klinicznej.

  Ignacy Gryczyński - ur. 1948, fizyk, biolog, profesor biologii komórki i anatomii, dyrektor Głównych Zakładów Mikroskopii w Zakładzie Biologii Komórki i Genetyki University of North Texas. W 1966 ukończył liceum w Łobzie i zdał tutaj maturę . Ukończył studia i obronił doktorat z fizyki na Uniwersytecie Gdańskim. Dwukrotnie otrzymał za swoje badania nagrodę ministra nauki w roku 1975 (z A. Kawskim) i 1981. Autor ponad 400 publikacji Zainteresowania badawcze z zakresu spektroskopii fluorescencyjnej i jej zastosowań w biochemii i biologii. Członek Society for Experimental Biology and Medicine i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

  Włodzimierz Niemierko (ur. 28 lipca 1897 r. w Petersburgu, zm. 3 stycznia 1985 r. w Warszawie) - polski biochemik i fizjolog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, kierownik Zakładu Biochemii i dyrektor tego instytutu, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek licznych towarzystw naukowych. Mąż Stelli Niemierko (1906-2006), polskiej biochemik.

  Dodano: 16.12.2010. 00:53  


  Najnowsze