• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rektorzy przeciwni projektowi ustawy o działalności leczniczej

  09.10.2010. 09:48
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Rektorzy, skupieni w Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w Polsce, są przeciwni projektowi ustawy o działalności leczniczej, który według nich może się przyczynić do "likwidacji finansowej" uczelni.

  Konferencja rektorów, która w piątek zakończyła swoje obrady w Białymstoku, przyjęła stanowisko w tej sprawie, które trafi do minister zdrowia Ewy Kopacz.

  Rektorzy wzięli w piątek udział w centralnej inauguracji roku akademickiego uczelni medycznych, która odbyła się w obchodzącym 60-lecie istnienia Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

  Jak powiedziała PAP przewodnicząca konferencji, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Ewa Małecka-Tendera, ustawa, nad którą prace w parlamencie mają się rozpocząć już w przyszłym tygodniu, jest "realnym zagrożeniem dla funkcjonowania wszystkich uczelni medycznych". "Zarówno w aspekcie naukowym, jak i dydaktycznym, grożącą potencjalną likwidacją finansową uczelni" - powiedziała.

  Podkreśliła, że uniwersyteckie szpitale kliniczne są podstawą działalności uczelni. "Nie da się uczyć studentów bez szpitali klinicznych, nie da się kreować nauki klinicznej bez dostępu do pacjentów" - powiedziała.

  Dodała, że projekt ustawy o działalności leczniczej przewiduje także rozdzielnie funkcji kierownika kliniki od ordynatora oddziału, "którym może być również lekarz wyznaczony przez dyrektora szpitala". "Być może temu lekarzowi wcale nie będzie zależało na tym, aby na tym oddziale była kreowana nauka i dydaktyka. Jego naczelnym zadaniem będzie dbanie o stan finansów szpitala" - powiedziała przewodnicząca konferencji rektorów.

  Dodała także, że jeśli szpital nie będzie miał dodatniego wyniku finansowego - a wiele szpitali jest i tak obciążonych długami z minionych lat - to będą musiały obligatoryjnie przekształcać się w spółki handlowe Skarbu Państwa. "To oznacza przejęcie długów szpitala przez uczelnię. Jest to niezgodne z prawem o szkolnictwie wyższym, gdzie jedyną dotacją, jaką uczelnia dostaje, jest dotacja na dydaktykę i na naukę. (...) Grozi to po prostu zapaścią finansową uczelni" - powiedziała przewodnicząca konferencji rektorów uczelni medycznych.

  Małecka-Tendera poinformowała, że ok. 41 proc. szpitali klinicznych prowadzonych przez uczelnie nie ma długów. Podała przykład swojej uczelni, która w Śląskiem prowadzi siedem szpitali klinicznych; trzy z nich są zadłużone. Według danych rektorów, wszystkie szpitale kliniczne w Polsce mają łącznie kilka miliardów złotych długów. Dodała, że to skala, która "w żaden sposób nie zmierzy się z finansami każdej uczelni".

  Rektorzy podnoszą też, że przygotowywane nowe przepisy spowodują, że władze uczelni będą miały mały wpływ na powoływanie dyrektorów szpitali klinicznych, bo "zostanie to obwarowane wieloma przepisami". Nowych dyrektorów miałby akceptować minister zdrowia. "Wszystkie obowiązki na nas, a coraz mniej praw" - dodała przewodnicząca.

  Obecny w piątek na inauguracji roku akademickiego uczelni medycznych wiceminister zdrowia Cezary Rzemek powiedział, że "ani uczelnie, ani żadna inna jednostka samorządu nie muszą być obciążane długami". "Wystarczy, że zarządzający obecnie nie będzie się zadłużał" - dodał.

  Przypomniał, że w 1998 roku wszystkie szpitale były oddłużone. "Co takiego się stało, być może po prostu ten system, który w tej chwili istnieje, jest niedobry i trzeba go zmienić. Ta ustawa zmieni ten system. Zarówno nadzór przez ministra zdrowia przy wyborze dyrektora, jak również możliwość przejęcia przez rektorów zadłużenia, wyniku finansowego ujemnego za bieżący rok, spowoduje większe zaangażowanie kadry zarządzającej" - powiedział Rzemek proszony przez PAP o odniesienie się do uwag zgłaszanych przez rektorów.

  Małecka-Tendera powiedziała, że minister Kopacz informowała już, że procedowanie nad projektem ustawy o działalności leczniczej ma się zacząć w przyszłym tygodniu. Dodała, że o tych zagadnieniach uczelnie mówią od dwóch lat i "nie mogą się przebić do świadomości ministerstwa". KOW

  PAP - Nauka w Polsce

  abe/ jbr/ krf/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Szkolnictwo wyższe w Polsce: W roku 2011/12 w Polsce istniało 460 uczelni, w tym: 19 uniwersytetów, 25 uczelni technicznych, 7 uczelni rolniczych, 77 uczelni ekonomicznych, 17 uczelni pedagogicznych, 9 uczelni medycznych, 2 uczelnie morskie, 6 akademii wychowania fizycznego, 23 uczelnie artystyczne, 14 uczelni teologicznych, 7 uczelni resortu obrony narodowej i resortu spraw wewnętrznych oraz 254 pozostałe placówki. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) - dobrowolne zrzeszenie rektorów polskich zawodowych szkół wyższych. Została powołana 15 grudnia 2005 na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 roku. Drugą obok KRZaSP przewidzianą w ustawie konferencją rektorów jest Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, reprezentująca uczelnie mające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Wykaz uczelni niepublicznych działających na podstawie ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" wpisanych do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych oraz uczelni kościelnych, których status reguluje szereg innych ustaw i które nie podlegają nadzorowi ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego (oznaczonych *).

  Wiesław Banyś (ur. 30 sierpnia 1951 roku w Olkuszu) – profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk humanistycznych (filologii romańskiej), od 2008 roku rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przewodniczący Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) – dobrowolne zrzeszenie rektorów polskich szkół wyższych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub uprawnienia równorzędnego. Została powołana 7 czerwca 1997 r. Obecnie Konferencję tworzy 105 rektorów szkół wyższych. Drugą obok KRASP przewidzianą w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 r. konferencją rektorów jest Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, reprezentująca uczelnie zawodowe.

  Konferencja Rektorów Uczelni Niepaństwowych (KRUN) - była dobrowolnym zrzeszeniem polskich niepublicznych szkół wyższych, reprezentowanych przez rektorów. Została powołana w 1994 roku z inicjatywy dra inż Mirosława Zdanowskiego. W latach 1997-2000 funkcję przewodniczącego sprawował dr Krzysztof Pawłowski, a w kolejnych dwóch kadencjach, do 2005 roku, prof. dr hab. Józef Szabłowski. Senat uczelni – kolegialny organ uczelni, działający w oparciu o przepisy prawa i statut danej uczelni. Uczelnie w ramach swojej autonomii określają samodzielnie skład senatu, tryb wyboru i procentowy udział w składzie senatu przedstawicieli nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, tryb zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy tego organu. W przypadku uczelni publicznej kadencja senatu trwa cztery lata.

  Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą Gdańsku rozpoczęła swoją działalność na mocy wpisu do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) pod nr. 244 od roku 2002. Do końca 2011 r. szkoła działała pod nazwą "Gdańska Wyższa Szkoła Administracji". W 2013 nastąpiło połączenie uczelni niepublicznych, poprzez włączenie Mazurskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Ełku do Gdańskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Gdańsku. Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą Gdańsku rozpoczęła swoją działalność na mocy wpisu do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) pod nr. 244 od roku 2002. W 2013 nastąpiło połączenie uczelni niepublicznych poprzez włączenie Mazurskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Ełku do Gdańskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Gdańsku.

  Prorektor ds. nauki, zastępca rektora uczelni wyższej, która prócz edukacji prowadzi działalność naukowo-badawczą. Ponieważ każda uczelnia ma autonomię, zakres obowiązków poszczególnych osób na tym stanowisku może się nieco różnić. Może obejmować:

  Dodano: 09.10.2010. 09:48  


  Najnowsze