• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Starzenie się - wyniki badań wskazują, że aktywne życie to więcej lat w formie

  04.11.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Nowe badania przeprowadzone przez szwedzkich naukowców pokazują, że systematyczna aktywność fizyczna jest powiązana z niższym ryzykiem zapadnięcia na depresję w starszym wieku. W artykule opublikowanym w czasopiśmie Health Psychology zespół z Uniwersytetu w Gothenburgu wyjaśnia, że wedle dokonanych odkryć samookreślona motywacja i postrzegana wydolność to istotne czynniki w przekonywaniu starszych osób do większej aktywności fizycznej.

  Wyniki opierają się na badaniu 17.500 starszych osób z całej Europy, których średnia wieku wyniosła 64 lata. Dane pochodziły z finansowanych ze środków unijnych dużych badań populacyjnych SHARE (Badania nt. zdrowia, starzenia się i emerytur w Europie), które początkowo uzyskały częściowe wsparcie na kwotę 2.758.630 EUR z tematu "Jakość życia i zarządzanie żywymi zasobami" Piątego Programu Ramowego (5PR) Komisji Europejskiej.

  Obecnie projekt SHARE stanowi istotny komponent Europejskiej Przestrzeni Badawczej. W 2008 r. znalazł się w grupie projektów wybranych do realizacji w ramach Europejskiego Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI) - strategicznego instrumentu rozwijania integracji naukowej w Europie i umacniania jej międzynarodowego zasięgu. Po zainicjowaniu w 2002 r. projekt otrzymał dalsze wsparcie finansowe od Komisji Europejskiej za pośrednictwem tematu "Infrastruktury badawcze" Szóstego i Siódmego Programu Ramowego (odpowiednio 6PR i 7PR), co umożliwiło kontynuowanie prac i zbieranie danych.

  Magnus Lindwall z Uniwersytetu w Gothenburgu wypowiedział się na temat odkryć swojego zespołu:
  "Nie wiemy na razie z całą pewnością, jak wygląda powiązanie przyczynowe aktywności fizycznej z depresją. Nie ma jednak wątpliwości, że osoby starsze, aktywne fizycznie są mniej przygnębione, niemniej wyższy poziom depresji może również doprowadzić do ograniczenia zażywania ruchu, a to sugeruje istnienie wzajemnego oddziaływania. Badania te jako jedne z pierwszych analizują zarówno wpływ aktywności fizycznej na przyszłą depresję i vice versa, jak i sposób, w jaki zmiana w aktywności fizycznej jest powiązana ze zmianą w depresji na przestrzeni czasu."

  Zważywszy na starzenie się populacji w Europie, tego typu badania mają zasadnicze znaczenie dla wspomagania zaleceń władz, dotyczących wykorzystywania aktywności fizycznej jako potężnego środka profilaktycznego, chroniącego osoby starsze przed problemami ze zdrowiem psychicznym. Jeżeli depresja wśród osób starszych powstrzymuje ich przed podjęciem aktywności fizycznej, wywołuje to efekt domina w całym systemie opieki zdrowotnej.

  Magnus Lindwall dodaje: "Ważne pytanie, na które powinni znaleźć odpowiedź naukowcy, to co motywuje starsze osoby do utrzymywania aktywności fizycznej. Współczesne teorie motywacji mówią na przykład, że osoby czujące się kompetentne i władne podejmować decyzje za siebie, posiadające swobodę wyboru, odczuwające społeczną rolę aktywności fizycznej, doświadczają bardziej uwewnętrznionej i mniej kontrolowanej formy motywacji do zażywania ruchu. Ta forma motywacji, w odróżnieniu od niesamostanowionej, zewnętrznej formy motywacji, wiąże się również z utrzymywaniem długofalowej aktywności fizycznej, która zwiększa także szanse na pozytywne skutki, jakie zażywanie ruchu może wywrzeć zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Obecnie opracowujemy i testujemy zorganizowany program, który ma wzmocnić motywację do podejmowania aktywności fizycznej wśród osób starszych, oparty na teoriach mających obecnie silne fundamenty naukowe."

  Badania SHARE to interdyscyplinarna i międzynarodowa, panelowa baza mikrodanych na temat zdrowia, statusu socjoekonomicznego oraz sieci społecznych i rodzinnych ponad 45.000 osób w wieku od 50 lat w górę. Początkowe badania przeprowadzono w 2004 r., a dane pochodziły z Austrii, Belgii, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Szwajcarii, Szwecji i Włoch.

  W latach 2005 - 2006 dodano dane z Czech, Izraela i Polski, a Irlandia przyłączyła się do drugiej fali gromadzenia danych, która miała miejsce w latach 2006 - 2007.

  Trzecia fala gromadzenia danych - pod tytułem SHARELIFE - miała miejsce w latach 2008 - 2009 i skupiła się na historiach życia ludzi. SHARELIFE wiąże indywidualne mikrodane z całego życia respondentów z makrodanymi instytucjonalnymi na temat państwa opiekuńczego. To oznacza, że naukowcy mogą wykorzystywać dane do oceny pełnego oddziaływania interwencji państwa opiekuńczego na życie jednostek i proponować zalecenia strategiczne. Ankieta SHARELIFE obejmuje wszystkie istotne obszary życia respondentów, w tym partnerów i dzieci, warunki mieszkaniowe i historię pracy oraz szczegółowe pytania na temat zdrowia i opieki zdrowotnej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Medycyna sportowa (medycyna aktywności ruchowej) – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy lekarskiej, obejmującą całość procesów dokonujących się w organizmie człowieka pod wpływem aktywności fizycznej lub jej braku. Dogging – angielski eufemizm określający podejmowanie aktywności seksualnej w miejscach publicznych (takich jak park lub kino) lub oglądanie osób podejmujących taką aktywność (stąd powiązanie z voyeuryzmem i ekshibicjonizmem). Osoby biorące udział w doggingu mogą być oglądane przez przypadkowych widzów lub przez osoby zaproszone przez internet. Całkowita przemiana materii, CPM – suma wszystkich wydatków energetycznych człowieka, które ponosi podczas aktywności fizycznej.

  Współczynnik aktywności zawodowej informuje o stosunku osób w aktywności zawodowej (tzn. pracujących i bezrobotnych) w danym wieku (najczęściej jest to 15-64, lub 15+) do ogółu ludności w tym wieku. Kulturfilme – seria niemieckich filmów edukacyjnych, zazwyczaj dokumentalnych, tworzonych od lat 20. XX wieku w wytwórni Universum Film Aktiengesekkschaft (UFA). Kulturfilme mogły być krótko- lub pełnometrażowe i podejmowały różne tematy, m.in. pochwałę aktywności fizycznej (Drogi do siły i piękna, 1925), rolę i przyszłość ludzkości w świetle wiedzy astronomicznej i fizycznej (Cud stworzenia, 1926), działanie psychoanalizy (Tajemnice duszy, 1926), hodowlę psów (Des Menschen Freund, 1924), tematykę medyczną, przyrodniczą, podróżniczą itp.

  Aktywność polityczna - ogół działań polegających na formułowaniu i realizacji celów politycznych, związanych z rolami spełnianymi przez jednostki bądź grupy w ramach systemu politycznego. Aktywność polityczna określa stopień uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji oraz poziom zaangażowania w życie polityczne. Wychowanie fizyczne (w-f, WF) stanowi zamierzone i świadome działanie ukierunkowane na kształtowanie postaw (tj. stosunku do ciała i fizycznego funkcjonowania) oraz postawa prospołecznych (tj. stosunku do życia i innych ludzi, przekonań i wartości moralnych), a równocześnie nastawione na wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowia oraz kształtowanie trwałego obyczaju aktywności fizycznej i troski o wydolność fizyczną, sprawność motoryczną i prawidłową postawę ciała (Wiesław Jan Osiński, 2011)

  Wychowanie fizyczne (w-f, WF) – zamierzone i świadome działanie ukierunkowane na kształtowanie postaw (tj. stosunku do ciała i fizycznego funkcjonowania) oraz postawa prospołecznych (tj. stosunku do życia i innych ludzi, przekonań i wartości moralnych), a równocześnie nastawione na wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowia oraz kształtowanie trwałego obyczaju aktywności fizycznej i troski o wydolność fizyczną, sprawność motoryczną i prawidłową postawę ciała (Wiesław Jan Osiński, 2011) RunKeeper to darmowa aplikacja służąca do rejestrowania aktywności fizycznej za pomocą między innymi modułu GPS wbudowanego w smartfony. Jest ona dostępna na platformy Android (w Google Play) i iOS, a dzięki portalowi runkeeper.com umożliwia śledzenie aktywności również za pomocą komputerów.

  Akademicki Związek Sportowy (oficjalny skrót AZS) – studenckie stowarzyszenie sportowe, działające na terenie Polski, którego głównymi celami są: rozwój kultury fizycznej, promocja zdrowego stylu bycia, wychowanie młodzieży w atmosferze sportu i aktywności fizycznej.

  Nadwaga – nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie przekraczające optymalne ilości zdrowotne. Nadwaga staje się typową cechą w populacjach, gdzie nie ma problemów z brakiem żywności i dominuje styl życia pozbawiony aktywności fizycznej.

  Aktywność nasycenia – osiągana poprzez ciągłe napromieniowywanie substancji (aktywację) stała w czasie aktywność. Przyrost i ubytek jąder promieniotwórczych w stanie aktywności nasycenia są sobie równe: Współczynnik aktywności to bezwymiarowy współczynnik pozwalający przeliczyć wielkości fizyczne o charakterze stężenia obliczane na podstawie ilości substancji i wielkości układu lub ciśnienie mierzone w sposób mechaniczny na wielkości o charakterze termodynamicznym nazywane aktywnością. Dla układów idealnych (gaz doskonały, roztwór doskonały) w których nie występują (lub mogą być pominięte) oddziaływania pomiędzy parami cząsteczek, a także w przypadku układów bardzo rozcieńczonych (niskie stężenie lub ciśnienie) współczynniki aktywności są równe jedności.

  Apatia – stan znacznie zmniejszonej wrażliwości na bodźce emocjonalne i fizyczne. Towarzyszy mu obniżenie aktywności psychicznej i fizycznej, utrata zainteresowań, zmniejszenie liczby kontaktów społecznych, anhedonia. Swinging (czasem nazywany "swingującym stylem życia" albo "swingowaniem") – forma poligamicznej aktywności seksualnej, traktowana zwykle jak każda inna aktywność, która może być doświadczana w parze.

  Learning Management System, (LMS z ang.: System Zarządzania Nauczaniem) – pomocny w zarządzaniu aktywnością szkoleniową i kompetencjami w organizacji. Z punktu widzenia użytkownika końcowego LMS zapewnia efektywny sposób śledzenia indywidualnych umiejętności i kompetencji, proste metody lokalizacji aktywności szkoleniowych i rejestracji na kursy. LMS zarządza dostępem do kursów online na które użytkownik został zarejestrowany. LMS ułatwia wprowadzenie, śledzenie, zarządzanie, i raportowanie aktywności szkoleniowych w organizacji. Wartością dodaną do LMS jest szeroki zakres funkcjonalności. Motywacja zewnętrzna (ang. extrinsic motivation) – angażowanie się w daną aktywność dla osiągnięcia konsekwencji zewnętrznych (w odróżnieniu od motywacji wewnętrznej).

  Dodano: 04.11.2011. 17:26  


  Najnowsze