• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stypendia na badania żywności

  09.08.2011. 00:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Studenci i doktoranci prowadzący badania nad żywnością i żywieniem mogą ubiegać się o stypendium Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców. Stypendia wynoszą odpowiednio 500 i 1000 zł miesięcznie. Zgłoszenia trwają do 31 sierpnia.

  Celem programu stypendialnego jest promowanie realizacji prac naukowych, które mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w przemyśle żywnościowym.

  Program skierowany jest do studentów stacjonarnych studiów magisterskich i doktoranckich realizowanych w państwowych akademickich ośrodkach naukowych w obszarach związanych z żywnością i żywieniem.

  Stypendium dla studentów wynosi 500 zł miesięcznie i wypłacane może być maksymalnie przez 9 miesięcy, z kolei stypendium dla doktorantów to 1000 zł miesięcznie. Wypłacane może być przez maksymalnie 20 miesięcy.

  Organizatorzy zaznaczają, że stypendia wypłacane są nie dłużej niż do dnia obrony pracy dyplomowej oraz nie dłużej niż do 6 miesięcy od nominalnej daty zakończenia studiów.

  Szczegóły na stronie http://www.pfpz.pl/nowosci/?id_news=2279&lang_id=1

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ tot/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - to rozliczenia, które trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego i dotyczą np. kwoty zapłaconej z góry do rozliczenia w poszczególnych miesiącach (czynsz, podatki). Należą do aktywów trwałych. Dodatek pielęgnacyjny – świadczenie wypłacane przez ZUS jako dodatek do emerytury lub renty (a więc dla osoby uprawnionej do emerytury/renty), jako pomoc ze strony państwa dla beneficjenta świadczenia w przynajmniej częściowym pokryciu kosztów wynikających z jego niezdolności bądź ograniczonej zdolności do samodzielnego funkcjonowania. Wysokość tego świadczenia wynosi 203,50 zł miesięcznie (marzec 2013). Miesięcznik jest to czasopismo, które ukazuje się regularnie raz w miesiącu. Przeważnie miesięczniki poświęcone są jakiejś konkretnej problematyce, np. z zakresu sztuki, nauki, techniki, sportu, turystyki czy gier komputerowych, a także konkretnym regionom oraz problematyce politycznej i społecznej. Niektóre miesięczniki wydawane są też w formie poradników.

  Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa (PKZP) to forma samopomocy pracowniczej. Kasy mogą być tworzone przez pracowników oraz emerytów i rencistów, we wszystkich zakładach pracy, jako zakładowe lub międzyzakładowe. Ze składek wypłacane są bezzwrotne zapomogi w sytuacjach określonych regulaminem i nieoprocentowane pożyczki, spłacane w ratach miesięcznych. Hypomenorrhoea - skąpe miesiączki (utrata krwi poniżej 30 ml), trwające zwykle krócej niż 1 lub 2 dni. Skąpe miesiączki w postaci plamień lub krwistych upławów mogą być uwarunkowane:

  Renta socjalna – świadczenie wypłacane co miesiąc przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom niezdolnym do pracy. Prawo do renty socjalnej przysługuje osobom pełnoletnim, mieszkającym w Polsce, posiadającym orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (stałe lub czasowe). Renta socjalna przysługuje tym osobom, które nie wypracowały okresu składkowego przed utratą zdrowia (np. niepełnosprawnym od urodzenia, niepracującym studentom i doktorantom). Renta ta stanowi 84% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i podlega corocznej waloryzacji. ZUS przyznaje i wypłaca rentę od 1 października 2003 roku. Możliwe jest przyznanie renty stałej (gdy niezdolność do pracy ma charakter stały) lub czasowej. Wypłata renty może zostać zawieszona, jeśli odbiorca świadczenia osiąga dochód w wysokości przekraczającej 70% średniego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w kwartale, dla którego dane te ostatnio ogłosił Główny Urząd Statystyczny. Pogotowie opiekuńcze – instytucja zajmująca się wychowaniem i opieką młodzieży. Trafiają do niej dzieci znajdowane na ulicy, uciekające z domów lub innych placówek wychowawczo-opiekuńczych, niepełnoletnie ofiary przemocy domowej lub małoletni przestępcy, przebywając w tej placówce w czasie trwania procesu sądowego.Okres pobytu w pogotowiu nie powinien przekraczać 3 miesięcy, choć może myć maksymalnie przedłużony o dalsze 3 miesiące (brane są pod uwagę trwające sprawy dotyczące wychowanka, lub też ukończenie roku szkolnego), formalnie maksymalnym okresem jest 6 miesięcy.

  Niezależny Miesięcznik Studentów Szkoły Głównej Handlowej Magiel – jest czasopismem wydawanym od grudnia 1996 roku przez studentów Szkoły Głównej Handlowej. Zawiera artykuły poświęcone życiu uczelni, działalności organizacji studenckich, felietony polityczne i ekonomiczne, magazyn kulturalny oraz inne stałe rubryki. Miesięcznik Magiel jest czasopismem bezpłatnym, koszty druku pokrywają sponsorzy i reklamodawcy. Od 2011 roku miesięcznik ukazuje się również na Uniwersytecie Warszawskim. Marketing i Rynek - polski miesięcznik wydawany przez PWE, Miesięcznik ukazuje się od 1994 r. Czasopismo jest skierowane głównie do osób profesjonalnie zajmujących się marketingiem, a więc szefów dużych i małych przedsiębiorstw, szefów i pracowników działów marketingu, pracowników agencji reklamowych i badania rynku itp., a także do studentów marketingu w wyższych uczelniach różnych typów oraz do ich wykładowców. Pismo jest czasopismem naukowym punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (9 punktów).

  Sprawy Nauki - ogólnopolski, niezależny miesięcznik publicystyczno - informacyjny traktujący o nauce w Polsce, polityce naukowej, organizacji i finansowaniu badań, związkach nauki z gospodarką, ze sztuką oraz popularyzujący osiągnięcia polskich uczonych i ośrodków naukowych. Pełni też rolę forum dyskusyjnego dla środowiska naukowego w Polsce. Skierowany głównie do placówek naukowych oraz środowisk opiniotwórczych.

  Renta Rolnicza Szkoleniowa jest to świadczenie przeznaczone dla osób ubezpieczonych w KRUS i spełniających warunki niezbędne do uzyskania renty rolniczej z tytułu trwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Koszty przekwalifikowania zawodowego pokrywane są przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoba zakwalifikowana do grupy osób otrzymujących powyższe świadczenie kierowana jest do Powiatowego Urzędu Pracy w celu przekwalifikowania zawodowego. Rentę można pobierać przez 6 miesięcy lub dłużej (maksymalnie do 36 miesięcy), jeśli czas potrzebny do przekwalifikowania się wydłuży. Jeśli ustanie prawo do pobierania renty szkoleniowej wypłacana jest renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy.

  Metoda LAM (ang. lactational amenorrhea method (LAM) – metoda laktacyjnego braku miesiączki) – metoda regulacji poczęć, oparta na naturalnej, czasowej poporodowej bezpłodności, która występuje, gdy kobieta nie miesiączkuje i karmi wyłącznie piersią. Jeśli nie jest połączona ze stosowaniem środków chemicznych i mechanicznych, metoda ta może być uznana za jedną z metod naturalnego planowania rodziny (NPR). W celu skutecznego zapobiegania ciąży w razie powrotu miesiączek, zmniejszenia częstości lub długości trwania karmienia piersią, po wprowadzeniu karmienia butelką, a także po upływie 6 miesięcy od porodu, należy zastosować inną metodę antykoncepcji. Świąteczna Zbiórka Żywności – ogólnopolska zbiórka żywności organizowana rokrocznie od 1997 roku przez Federację Polskich Banków Żywności na przełomie listopada i grudnia na terenie sklepów. Jej celem jest zebranie żywności, która zostaje następnie przekazana w okresie przedświątecznym osobom najuboższym przez organizacje współpracujące z polskimi bankami żywności, a także zwrócenie uwagi na problemy biedy i niedożywienia w Polsce. Do 2012 roku zebrano łącznie ponad 6400 ton żywności. Kolejna, 17. Świąteczna Zbiórka Żywności, odbywać się będzie w dniach 29 listopada – 1 grudnia 2013 roku.

  Katecheta. Miesięcznik poświęcony katechezie i wychowaniu religijnemu. – miesięcznik katolicki wydawany przez wydawnictwo Księgarni świętego Wojciecha. Redaktorem naczelnym jest ks. dr Artur Filipiak. Miesiąc – jednostka czasu. Pierwotnie miesiąc wywodził się z cyklu księżycowego, tj. 29 i pół dnia jakie Księżyc potrzebuje na przejście wszystkich swych faz, czyli miesiąc synodyczny. Geneza ta odbiła się także w dawnej polskiej nazwie, która była synonimem słowa Księżyc (księżyc dosłownie syn księcia, tj. Słońca).

  Sonda – pierwszy ogólnopolski miesięcznik popularnonaukowy tworzony w całości przez studentów Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Na łamach Sondy zamieszczane są artykuły promujące przede wszystkim naukę, technikę oraz przedsiębiorczość. Pismo jest całkowicie bezpłatne. Pierwszy numer miesięcznika ukazał się 27 kwietnia 2009 r. Redaktorem naczelnym Sondy jest Tomasz Surynowicz. Marketing Polityczny – pierwszy na polskim rynku miesięcznik poświęcony problematyce marketingu politycznego, skierowany między innymi do polityków, lobbystów, specjalistów od marketingu politycznego, reklamy, promocji i public relations. Twórcami magazynu byli absolwenci studiów na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego - Piotr P. Gołębiowski, Łukasz Cieniak oraz Maciej Klimowicz.

  Consuetudo bononiensis, consuetudo bononiana, styl boloński – popularny w średniowieczu sposób oznaczania dni w miesiącu, w którym w pierwszej połowie miesiąca dni liczono według liczby porządkowej kolejnych dni, a w drugiej – wstecz, od ostatniego dnia miesiąca.

  Dodano: 09.08.2011. 00:33  


  Najnowsze