• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Światowy Dzień Serca okazją do podsumowania unijnych projektów z zakresu chorób układu krążenia

  03.10.2011. 10:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  29 września na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Serca, mający przypominać o tym, że choroby serca i udar pozostają najczęstszą przyczyną śmierci na świecie. W samej UE na choroby te umiera rocznie ponad 1,5 mln osób. Z uwagi na starzenie się społeczeństw tendencja ta będzie się tylko nasilać, a choroby serca i układu krążenia pozostaną najpewniej w przewidywalnej przyszłości dużym problemem zdrowotnym. Do tego dochodzi jeszcze obciążenie systemów opieki zdrowotnej: szacuje się, że choroby układu krążenia kosztują państwa UE 169 mld euro rocznie.

  Światowy Dzień Serca, organizowany od 2000 r. jako inicjatywa Światowej Federacji Serca, organizacji pozarządowej z siedzibą w Szwajcarii, jest dla fundacji i kardiologów okazją do informowania społeczeństwa o swojej pracy.

  Także Komisja Europejska wykorzystuje go jako okazję do podsumowania i przeanalizowania finansowanych przez siebie projektów dotyczących zdrowia układu krążenia.

  Badania nad chorobami serca prowadzone ze środków tematu "Zdrowie" siódmego programu ramowego UE (7PR) uzyskały 215 mln euro w ramach 33 różnych projektów. Projekty te poświęcone są przede wszystkim ulepszaniu diagnostyki, profilaktyki, leczenia i monitorowania chorób serca i układu krążenia.

  Zajmują się one różnymi kwestiami związanymi z chorobami serca, takimi jak niewydolność serca, miażdżyca, kardiomiopatie, wrodzona wada serca, terapie regeneracyjne, zakrzepica w stencie, a także badania konkretnych markerów chorób serca i naczyń krwionośnych.

  Choroby układu krążenia są zasadniczo chorobami przewlekłymi, które rozwijają się lub utrzymują przez długi czas, chociaż mogą czasem prowadzić do przypadków ostrych, na przykład ataku serca lub udaru, do którego dochodzi, gdy zostanie zablokowane naczynie krwionośne dostarczające krew do serca lub mózgu. Zarówno choroba wieńcowa, jak i udar są powiązane z miażdżycą, czyli nagromadzeniem tłuszczów i innych zbędnych cząstek na wewnętrznych ścianach naczyń krwionośnych.

  Jeden z dużych projektów unijnych dotyczy zagrażających życiu form arytmii serca, choroby charakteryzującej się nieregularną aktywnością elektryczną serca. Schorzenie wiąże się z dużym ryzykiem nagłego zgonu. Projekt EUTrigTreat ("Identyfikacja i ukierunkowane leczenie powszechnych mechanizmów powodujących arytmię"), przewidziany na lata 2009-2014, otrzymał 12 mln euro unijnego dofinansowania. Jest to konsorcjum, w którego skład wchodzi 16 partnerów z Belgii, Francji, Grecji, Holandii, Niemiec, Szwajcarii, Włoch, Zjednoczonego Królestwa i USA. Głównym celem projektu jest lepsze poznanie mechanizmów wywołujących arytmię i związanych z nimi biomarkerów ryzyka.

  Dzisiejsze metody profilaktyki, wykorzystujące leki i urządzenia medyczne, pozostają w dużej mierze nieefektywne i wiążą się z licznymi skutkami ubocznymi. Aby to zmienić, konsorcjum EUTrigTreat bada mechanizmy i biomarkery związane z ryzykiem wystąpienia arytmii, analizuje główne czynniki genetyczne i środowiskowe odpowiedzialne za arytmię oraz opracowuje przełomowe, nowatorskie metody leczenia.

  Projekt już teraz ma na koncie owocne rezultaty, takie jak opracowanie metody leczenia arytmii nowatorskim, wydajnym energetycznie urządzeniem, charakteryzującej się mniejszymi skutkami ubocznymi i dużo niższymi kosztami niż leczenie istniejącym wszczepialnym kardiowerterem-defibrylatorem serca (ICD).

  Inny ważny projekt unijny to EVINCI ("Ocena zintegrowanego obrazowania kardiologicznego w celu wykrywania i tworzenia charakterystyki choroby niedokrwiennej serca"), który otrzymał wsparcie w wysokości 2,6 mln euro na prace dotyczące porównania narzędzi diagnostyki obrazowej chorób serca.

  Celem projektu jest przetestowanie efektywności łączonego anatomiczno-funkcjonalnego nieinwazyjnego obrazowania kardiologicznego stosowanego do wykrywania i tworzenia charakterystyki choroby niedokrwiennej serca (IHD).

  Projekt przewiduje przeprowadzenie prospektywnej próby w wielu europejskich ośrodkach na kohorcie 700 pacjentów z podejrzeniem IHD. Pacjenci, u których określono średnie prawdopodobieństwo wystąpienia choroby, zostaną poddani badaniu wskaźników klinicznych i biohumoralnych, w tym nowych markerów ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia.

  Istotną częścią badania EVINCI będzie stworzenie zaawansowanej platformy informatycznej, pozwalającej na syntetyczne przedstawienie pacjentom i lekarzom profilu diagnostyki kardiologicznej pacjenta w oparciu o wyniki analizy wskaźników kliniczno-biohumoralnych i diagnostyki obrazowej. Konsorcjum projektu EVINCI składa się z 21 aktywnych partnerów z 9 państw europejskich.

  W Światowym Dniu Serca na całym świecie odbywają się liczne wydarzenia, takie jak publiczne debaty, badania przesiewowe, spacery i biegi, koncerty i imprezy sportowe. Z okazji przypadającej w ubiegłym roku 10. rocznicy Światowego Dnia Serca, Światowa Federacja Serca opublikowała sprawozdanie pod tytułem "Stan serca" ("State of the Heart"), które podsumowuje osiągnięcia w zakresie badań nad chorobami układu krążenia dokonane w ostatniej dekadzie, jak również opisuje wyzwania, z jakimi trzeba będzie zmierzyć się w przyszłości.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Niewydolność serca (łac. insufficiaentia cordis) – stan, w którym nieprawidłowa struktura lub funkcjonowanie serca upośledza zdolność do zapewnienia wystarczającego przepływu krwi zgodnie z zapotrzebowaniem organizmu. Nie należy mylić niewydolności serca z niewydolnością krążenia. Do częstych przyczyn niewydolności serca należą: zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca, choroby zastawkowe i kardiomiopatie. Niewydolność serca występująca po raz pierwszy, niezależnie od dynamiki zmian jest określana jako świeża. Wszczepialny kardiowerter-defibrylator serca (ang. ICD, implantable cardioverter defibrillator) – wszczepialne urządzenie medyczne, mające za zadanie przerwać potencjalnie groźną dla życia arytmię i przywrócić rytm zatokowy serca. Wszczepienia urządzenia dokonuje się u chorych, u których pomimo leczenia farmakologicznego istnieje duże ryzyko wystąpienia groźnych dla życia (tak zwanych złośliwych) zaburzeń rytmu serca, mogących doprowadzić do nagłego zatrzymania krążenia i śmierci sercowej. Echo serca płodu jest rodzajem badania echokardiograficznego wykonywanego kobietom ciężarnym. Badanie obejmuje ocenę anatomii klatki piersiowej i serca płodu oraz jego funkcjonowania. Podczas tego badania można zdiagnozować nieprawidłowości budowy (wady serca) oraz zaburzenia rytmu i funkcji serca. Informacje uzyskane w czasie badania płodu mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji o dalszym przebiegu ciąży oraz miejscu i czasie porodu. Dzieci z rozpoznanymi wadami serca powinny się rodzić w wysokospecjalistycznych ośrodkach posiadających odpowiednie doświadczenie i warunki do opieki.

  Koronaroplastyka - technika przezskórnych interwencji w tętnicach wieńcowych serca. Służy jako zabiegowa metoda leczenia choroby niedokrwiennej serca. Jest podstawowym sposobem leczenia ostrego zawału mięśnia sercowego. Operacja Norwooda to operacja serca, która po raz pierwszy została pomyślnie przeprowadzona przez Norwooda i jego współpracowników. Operację tę stosuje się w przypadku leczenia zespołu niedorozwoju lewej części serca, atrezji zastawki dwudzielnej lub innych wad serca o typie pojedynczej komory.

  Diastole (rozkurcz serca) – faza w cyklu pracy serca, w której główne pompujące jamy (komory) będąc w stanie rozkurczu napełniają się krwią napływającą z górnych jam serca (przedsionków). Prawe uszko serca (łac. auricula cordis dextra) – twór należący do prawego przedsionka serca, które zwłaszcza podczas skurczu komór serca obficie wypełnia się krwią.

  Szmery sercowe (łac. strepitus cordis) to zjawiska akustyczne stwierdzane oprócz tonów serca w trakcie osłuchiwania układu krążenia, które są wywołane wibracjami (drganiami) powstającymi w tkankach serca i naczyń krwionośnych, a także samym strumieniu krwi przy jego przejściu z przepływu warstwowego w turbulentny. Akustycznie jest to stosunkowo długo trwająca seria drgań, które różnią się częstotliwością, głośnością, czasem trwania i czasem pojawienia się w trakcie cyklu pracy serca.
  Szmery sercowe odgrywają istotną rolę w rozpoznawaniu chorób serca i naczyń, jednak większość szmerów nie ma znaczenia chorobowego - są to tzw. "szmery niewinne". Terapia resynchronizująca (ang. Cardiac Resynchronization Therapy, CRT) - metoda leczenia zaawansowanej niewydolności serca, polegająca na wprowadzeniu do serca elektrod w celu prowadzenia kardiostymulacji obu komór serca. W wybranych przypadkach możliwe jest też prowadzenie kardiostymulacji wyłącznie lewej komory serca.

  Przeszczepienie serca (heart transplantation, HTX) to metoda leczenia schyłkowej niewydolności serca, polegająca na przeszczepieniu serca pozyskanego od martwego dawcy. Wykonywana jest jedynie w specjalistycznych ośrodkach.

  Lewe uszko serca (łac. auricula cordis sinistra) – twór należący do lewego przedsionka serca, które zwłaszcza podczas skurczu komór serca obficie wypełnia się krwią.

  Dodano: 03.10.2011. 10:37  


  Najnowsze