• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Systemy opieki zdrowotnej pod lupą

  29.03.2010. 17:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Nowy projekt finansowany ze środków unijnych porówna systemy opieki zdrowotnej z 27 państw członkowskich i zbada solidność wyników opieki zdrowotnej wykorzystywanych obecnie przez urzędników zajmujących się oceną technologii medycznych. Projekt ECHOUTCOME (Europejskie konsorcjum badania wyników oraz kosztów i zysków w kontekście opieki zdrowotnej), który uzyskał wsparcie na kwotę około 1 mln EUR z Siódmego Programu Ramowego (7PR), rozpocznie się w marcu.

  "Większość europejskich decydentów potrzebuje badań z zakresu oceny technologii medycznych (HTA) do ewaluacji kosztów i wyników leczenia" - wyjaśnia dr Béresniak, dyrektor spółki Data Mining International ze Szwajcarii, partnera projektu ECHOUTCOME i lidera jednego z pakietów roboczych. "Niektóre służby medyczne sugerują wykorzystanie wskaźników syntetycznych takich jak QALY."

  Zespół ECHOUTCOME przewiduje, że na podstawie ewaluacji odkryje podobieństwa systemów opieki zdrowotnej w bloku UE-27. "W ramach projektu ECHOUTCOME mają zostać odkryte ewentualne podobieństwa niektórych europejskich systemów opieki zdrowotnej i zaproponowane kategorie tych systemów oraz ocenione kluczowe właściwości według kategorii" - stwierdza dr Béresniak w wypowiedzi dla RTD Headlines.

  "Spodziewamy się pewnych podobieństw między europejskimi systemami opieki zdrowotnej, a z kolei główne różnice dotyczyć będą ubezpieczeń społecznych i instytucji opieki zdrowotnej" - dodaje dr Béresniak, który jest kierownikiem projektu ECHOUTCOME.

  Partnerzy ECHOUTCOME rozważą właściwości i konsekwencje stosowania przypadków modelowych we wspieraniu dążeń UE do zapewnienia lepszej opieki zdrowotnej w Europie. "Stosowanie zatwierdzonych i solidnych wyników umożliwi poprawę jakości badań oceniających systemy opieki zdrowotnej" - mówi dr Béresniak.

  Przedstawiciel Data Mining International zauważył, że w porównywaniu 27 europejskich systemów opieki zdrowotnej partnerzy ECHOUTCOME zastosują modelowanie wieloczynnikowe.

  Aby pomóc europejskim decydentom sprostać potrzebom Europejczyków w zakresie opieki zdrowotnej partnerzy projektu ocenią naukową istotność wskaźników syntetycznych, w tym QALY (Lata życia skorygowane o jakość), DALY (Lata życia skorygowane niesprawnością) czy HYE (Lata życia w pełnym zdrowiu) i przygotują zalecenia dla państw członkowskich na zakończenie projektu w 2013 r.

  "Stosowanie wskaźników zdrowia takich jak QALY [jest] sugerowane przez niektóre służby medyczne takie jak National Institute of Clinical Excellence w Wlk. Brytanii" - podkreśla dr Béresniak. "Literatura naukowa informuje o niespójnych i rozbieżnych wynikach badań QALY. W ramach projektu ECHOUTCOME zostaną sprawdzone teoretyczne założenia takich wskaźników" - powiedział CORDIS News.

  Zdaniem dr Béresniaka postępy w podejściu do wyników oraz kosztów i zysków w opiece zdrowotnej wpłyną na europejskich decydentów, pomagając im w podejmowaniu istotnych decyzji.

  Koordynowany przez profesora Michela Lamure'a z Université Claude Bernard Lyon we Francji, projekt ECHOUTCOME gromadzi ekspertów z Uniwersytetu Bocconi we Włoszech, Wolnego Uniwersytetu Brukselskiego (ULB) w Belgii, a także z Francuskiego Towarzystwa Ekonomii Zdrowia (SFES) i trzech małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) specjalizujących się w zaawansowanych technikach modelowania oraz w zarządzaniu międzynarodowymi projektami, to jest ze wspomnianego wcześniej Data Mining International oraz z francuskich spółek Cyklad Group i Lyon Ingenierie Projects (LIP). Przedsiębiorstwo biofarmaceutyczne Bristol-Myers Squibb Europe to konsorcjum, które bierze udział w projekcie, ale nie otrzymało dofinansowania unijnego.

  Dr Béresniak podkreśla kluczową rolę, jaką odgrywają przedsiębiorstwa dla sektora opieki zdrowotnej, określając je mianem "głównego podmiotu zapewniającego innowacyjne produkty medyczne".

  Najważniejsze wyzwania, jakie stają dzisiaj przed europejskim systemem opieki zdrowotnej to dostęp do innowacji, równość i finansowanie. Partnerzy ECHOUTCOME liczą na kontynuowanie prac nad zatwierdzaniem i opracowywaniem nowych metodologii oceny. Chociaż projekt ogranicza się do regionu europejskiego, jak zauważa dr Béresniak "dalsze prace mogłyby objąć kraje spoza Europy w ramach nowego projektu".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – służba ratownictwa medycznego, wykonująca w polskim systemie opieki zdrowotnej zadania z zakresu lotniczego transportu ratowniczego i sanitarnego. Pogotowie powstało w 2000 roku jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej podległy Ministrowi Zdrowia. Dyrektorem LPR jest dr n. med. Robert Gałązkowski. Sanitariusz/sanitariuszka – pracownik opieki zdrowotnej wykonujący podstawowe, niezastrzeżone dla innych zawodów medycznych czynności w zakładach opieki zdrowotnej. Sanitariusz (w odniesieniu do kobiet stosuje się formę sanitariuszka) – pracownik opieki zdrowotnej wykonujący podstawowe, niezastrzeżone dla innych zawodów medycznych czynności w zakładach opieki zdrowotnej.

  Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki. Podstawowa opieka zdrowotna (POZ, lekarz pierwszego kontaktu) - to nazwa zasadniczego elementu opieki zdrowotnej w Polsce.

  System opieki zdrowotnej w Polsce – zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym. Poliklinika – zakład opieki zdrowotnej, udzielający porad lekarskich ogólnych i specjalistycznych, mający jednocześnie zadania naukowo-dydaktyczne.

  Opieka zdrowotna – ogół środków mających na celu zapobieganie i leczenie chorób. Realizowana jest za pomocą systemu opieki zdrowotnej. Pogotowie ratunkowe – jedna z jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej. Pogotowie ratunkowe świadczy usługi medyczne głównie poprzez niesienie pierwszej pomocy – w ramach ratownictwa medycznego, prowadzi ambulatoria oraz transport chorych.

  Warszawski Szpital dla Dzieci (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej) – szpital mieszczący się w Warszawie przy ul. Kopernika 43.

  109 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie (109 SzWzP SP ZOZ) – szpital nadzorowany przez Ministra Obrony Narodowejsamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

  Dodano: 29.03.2010. 17:12  


  Najnowsze