• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • UE i Libia opracowują strategię walki z HIV/AIDS

  03.09.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  UE i Libia uruchomiły projekt mający na celu opracowanie strategii walki z HIV i programu wsparcia w północno-afrykańskim państwie. Liverpool School of Tropical Medicine (LSTM) w Wlk. Brytanii kieruje projektem i zapewnia wsparcie techniczne rządowi libijskiemu, aby mógł on zrealizować plan działań. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 1 mln EUR od Delegacji Komisji Europejskiej w Libii.

  Naukowcy z Międzynarodowej Grupy ds. Zdrowia przy LSTM, instytucji libijskich i Wydziału Biostatystyki Uniwersytetu Harvarda (HUBD) w USA pracują wspólnie nad zaprezentowaniem nowych i pełnych informacji na temat obecnej epidemiologii infekcji HIV (wirus nabytego braku odporności) w Libii. Zdaniem naukowców dwuletnia współpraca pozwoli wypracować skuteczną, krajową strategię walki z HIV.

  Libia staje obecnie w obliczu wielu problemów w swoich dążeniach do uzyskania lepszej kontroli nad HIV i zapewnienia odpowiedniego leczenia, opieki i wsparcia osobom w każdym wieku, żyjącym z HIV i AIDS (zespół nabytego niedoboru odporności). W swoim oświadczeniu naukowcy z LSTM napisali, że problem zapewnienia lepszej opieki dzieciom zarażonym HIV jest "spotęgowany przez konieczność opanowania skoncentrowanej epidemii HIV", która poważnie wpływa na życie najbardziej narażonych osób, a o której nie zebrano wystarczającej ilości danych epidemiologicznych.

  Co więcej, pomimo najnowszej wiedzy na temat HIV i AIDS, większość osób w Libii ma niewielką świadomość czynników wywołujących epidemię wśród najbardziej zagrożonych populacji, jak również "percepcji ryzyka i wiedzy na temat HIV wśród wpływowych sektorów społeczności" - zdaniem naukowców z LSTM. Strach przed tą chorobą jest powszechny, a chorzy są napiętnowani.

  Eksperci są przekonani, że przedstawiciele lokalnych władz powinni przyjąć na siebie obowiązek przedstawienia opinii publicznej strategii ścisłego nadzoru. Źródła podają, że HIV/AIDS jest napiętnowaną chorobą z uwagi na jej powiązania z zażywaniem narkotyków i seksem pozamałżeńskim. Wyniki badań przeprowadzonych pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w. do połowy pierwszej dekady XXI w. wskazują również na niską prewalencję zakażeń HIV w takich środowiskach jak więzienia i szpitale.

  Główne cele partnerów projektu, pracujących pod kierunkiem profesora Josepha Valadeza z LSTM, obejmują opracowanie krajowej strategii walki z HIV, koncentrującej się na libijskich priorytetach w zakresie profilaktyki HIV i opieki, opracowanie polityki i procedur, aby jak najlepiej wdrażać dobre praktyki i oparte na danych działania zmierzające do minimalizacji szkód wśród kluczowych grup wysokiego ryzyka (np. osób świadczących usługi seksualne czy osób dożylnie zażywających narkotyki) oraz koordynację i popularyzację informacji o strategii i polityce związanych z HIV.

  Partnerzy zaprojektują sondaże na temat "wiedzy, postaw i praktyk" (KAP), które wykorzystają do zebrania danych i sprostowania błędnych wyobrażeń na temat sposobu przenoszenia HIV i profilaktyki związanej z tą chorobą. Zbiorą również informacje na temat stosunku miejscowej ludności wobec osób dotkniętych tą chorobą. Profesor Valadez, jeden z pionierów metod oceniających KAP, wykorzystał je do programów oceny HIV w wielu krajach.

  Według partnerów sondaże będą się opierać na instrumentach przetestowanych na skalę globalną i dostosowanych do potrzeb libijskiej opinii publicznej. Sondaże w znacznym stopniu pomogą partnerom określić lepsze sposoby szkolenia i rozwijania umiejętności pracowników służby zdrowia, młodzieży, a nawet przywódców religijnych.

  "Ten projekt ustali ogólną strategię walki z HIV na potrzeby Libii i zapewni ramy do podejmowania istotnych decyzji dotyczących sposobu kontrolowania HIV" - stwierdza profesor Valadez. "Pomoże również Libii przyłączyć się do innych krajów północno-afrykańskich, które dysponują strategiami walki z HIV i są członkami międzynarodowej społeczności UNAIDS [Wspólny Program Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS]. Mamy nadzieję, że ten projekt pomoże również nam wszystkim lepiej poznać proces rozprzestrzeniania się HIV w Afryce Północnej i dostarczy, miejmy nadzieję, informacji na temat sposobów lepszego kontrolowania go."

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Liverpool School of Tropical Medicine
  http://www.liv.ac.uk/lstm/

  Źródło danych: Liverpool School of Tropical Medicine
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z Liverpool School of Tropical Medicine

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Red Hot (RHO) – międzynarodowa organizacja charytatywna działająca na rzecz walki z AIDS, której założycielem jest John Carlin. Celem organizacji jest szerzenie wiedzy na temat AIDS i HIV przy pomocy artystów popkultury. Od roku 1989 organizacja wydała czternaście albumów kompilacyjnych, z których zebrane pieniądze rzeznaczone były na organizacje walczące z AIDS. RHO zebrała około siedmiu milionów dolarów. GRID (ang. gay-related immune deficiency – zespół niedoboru odporności gejów) – pierwsza nazwa zaproponowana dla AIDS w 1982, w związku z zauważeniem przez naukowców zwiększonej częstości zachorowań na mięsaka Kaposiego i pneumocystowe zapalenie płuc wśród homoseksualnych mężczyzn w Kalifornii i Nowym Jorku. Później zanotowano zwiększoną częstość zachorowań tych chorób u Haitańczyków, osób chorych na hemofilię, wstrzykujących dożylnie narkotyki, partnerek seksualnych pacjentów chorych na AIDS oraz biorców krwi bez żadnych oczywistych w tamtym czasie czynników ryzyka. UNAIDS( z ang. The Joint United Nations Programme on HIV and AIDS, po polsku: Wspólny Program Narodów Zjednoczonych Zwalczania HIV i AIDS) jest projektem Organizacji Narodów Zjednoczonych, którego celem jest koordynacja i poprawa skuteczności działań poszczególnych krajów w walce z HIV i AIDS.

  Krajowe Centrum ds. AIDS – państwowa jednostka budżetowa, agenda Ministerstwa Zdrowia zajmująca się szeroko pojętą problematyką AIDS/HIV i realizacją zadań z zakresu zapobiegania i zwalczania HIV/AIDS. Efekt potwierdzenia, błąd konfirmacji, strategia konfirmacyjna – tendencja do preferowania informacji, które potwierdzają wcześniejsze oczekiwania i hipotezy, niezależnie od tego, czy te informacje są prawdziwe. Powoduje, że ludzie poszukują informacji i zapamiętują je w sposób selektywny, interpretując je w błędny sposób. Efekt ten jest szczególnie silny w przypadku zagadnień wywołujących silne emocje i dotyczących mocno ugruntowanych opinii. Przykładowo, czytając o polityce dostępu do broni, ludzie zwykle preferują źródła, które potwierdzają to, co sami na ten temat sądzą. Mają również tendencję do interpretowania niejednoznacznych dowodów jako potwierdzających ich własne zdanie.

  System informacji marketingowych (SIM) - sformalizowany i powiązany wewnętrznie zespół osób, urządzeń oraz procedur stworzonych w celu zapewnienia uporządkowanego dopływu trafnych informacji ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych. To metoda ciągłego planowania, zbierania i przechowywania oraz analizy danych. System informacji marketingowej ułatwia podejmowanie dwóch kategorii decyzji: programowanych i nieprogramowanych. SIM powinien być okresowo weryfikowany w celu oceny wartości dostarczonych informacji i sformułowania zapotrzebowania na nowe informacje. Wyniki badań marketingowych i informacje uzyskane z systemu informacji marketingowej są względem siebie komplementarne. Ze względu na potrzebę sprawnego przetwarzania dużej liczby danych, SIM funkcjonuje zazwyczaj przy wykorzystaniu techniki komputerowej. World Values Survey - projekt badawczy o zasięgu globalnym, którego głównym przedmiotem zainteresowania są wartości i przekonania, ich zmiany zachodzące w czasie i wpływ, jaki wywierają na życie społeczne i polityczne. Badania prowadzone są przez sieć naukowców działających na całym świecie, która od 1981 r. przeprowadziła szereg badań w niemal 100 krajach. Obecnie World Values Survey pozostaje głównym źródłem danych empirycznych na temat postaw, w tym wyznawanych wartości i przekonań, blisko 90% światowej populacji.

  Epidemiologia (język grecki "epi" – na , "demos" – lud, "logos" – słowo, nauka) – badanie występowania i rozmieszczenia stanów lub zdarzeń związanych ze zdrowiem w określonych populacjach oraz wpływu czynników wpływających na stan zdrowia a także zastosowanie tej wiedzy do kontrolowania problemów zdrowotnych . Epidemiologia bada wpływ czynników środowiskowych oraz warunków występowania epidemii spowodowanych chorobami w określonej populacji, wpływających na stan jej zdrowia. Może dotyczyć chorób ludzi, zwierząt i roślin. Zespół nabytego niedoboru (rzadziej upośledzenia) odporności, AIDS (ang. Acquired Immunodeficiency Syndrome lub Acquired Immune Deficiency Syndrome, SIDA łac. Syndroma Immunitatis Defectus Acquisiti) – końcowe stadium zakażenia wirusem zespołu nabytego braku odporności (HIV) charakteryzujące się bardzo niskim poziomem limfocytów CD4, a więc wyniszczeniem układu immunologicznego (odpornościowego), co skutkuje zapadalnością na tzw. choroby wskaźnikowe (niektóre formy nowotworów, grzybic, nietypowe zapalenia płuc) mogące zakończyć się śmiercią pacjenta. W latach 1983–2008 na AIDS zmarło 25 mln ludzi; obecnie rocznie z tego powodu umiera 2 mln osób.

  Hemoplazmy - atypowe bakterie o powinowactwie do krwinek czerwonych. Te bakterie infekują erytrocyty, przyłączając się do powierzchni czerwonych krwinek. Początkowo termin "hemoplazma" odnosił się do hematotropowych mykoplazm. Znaczenie terminu jest szersze i obejmuje również alfaproteobakterie, które zachowują się podobnie jak mykoplazmy w organizmie ssaków. Powodują one niedokrwistość i małopłytkowość immunologiczną u zwierząt (np. kotów czy owiec). Opisano również pojedyncze przypadki zakażeń ludzi /pojedyncze opisy mogą wynikać z braku wiedzy na temat zakażeń hemoplazmami i ograniczeń diagnostycznych/. Wiele członków rodziny Anaplasmataceae przystosowały się do pasożytowania w stawonogach, niektóre są przekazywane przez ugryzienia kleszcza i mogą być przyczyną infekcji u ludzi np. z AIDS lub na leczeniu immunosupresyjnym. Bakterie te prowadzą życie wewnątrzkomórkowe, są Gram-ujemne.

  Puppets Against AIDS (Lalki przeciwko AIDS) – to innowacyjny projekt stworzony przez organizację The African Research and Educational Puppetry Program (AREPP), który łącząc elementy teatru maskowego i teatru lalek, przekazuje widzom w sposób rozrywkowy informacje o zagrożeniach związanych z HIV/AIDS. Pomysłodawcą projektu i założycielem AREPP był Gary Friedman, lalkarz, performer, reżyser i producent teatru edukacyjnego i telewizyjnego.

  Wspólnotowy System Szybkiej Informacji (RAPEX) – stworzony w 1984 system, działający na obszarze Jednolitego Rynku Unii Europejskiej, którego celem jest szybka wymiana informacji między Komisją Europejską a państwami członkowskimi UE na temat produktów nieżywnościowych mogących stanowić zagrożenie dla konsumentów, a także na temat środków podjętych przez poszczególne państwa wspólnoty, mających na celu wyeliminowanie zagrożenia dla konsumentów przez ograniczenie lub zakaz wprowadzania danego produktu na rynek. Wymiana informacji następuje za pośrednictwem Narodowych Punktów Kontaktowych (ang. National Contact Points). Strategia ABC (z ang. "Abstinence, Be faithful, use a Condom": Abstynencja, Wierność, używanie prezerwatywy), znana również jako "Edukacja seksualna oparta na abstynencji" to polityka edukacji seksualnej, która polega na redukcji czynników ryzyka zarażenia się chorobami przenoszonymi drogą płciową. Podejście ABC zostało rozwinięte w Afryce w obliczu rosnącej epidemii HIV/AIDS.

  Porównanie klientów poczty elektronicznej. Poniższe tabele porównują ogólne oraz niektóre techniczne informacje na temat programów klienta poczty elektronicznej. W dalszej części artykułu, na określenie klienta poczty elektronicznej używana będzie nazwa program pocztowy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat danego programu, proszę skorzystać z dedykowanego artykułu.

  Dodano: 03.09.2009. 15:11  


  Najnowsze