• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • UE przeznacza nowe środki na wydłużenie średniej życia w zdrowiu

  30.07.2011. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wysiłki na rzecz zwiększenia liczby lat przeżywanych przez Europejczyków w dobrym zdrowiu właśnie mają zostać zintensyfikowane, dzięki zastrzykowi funduszy w wysokości 4,2 mln EUR, które naukowcy otrzymali od UE. W ramach partnerstwa innowacji na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się Komisji Europejskiej, średnia życia w zdrowiu wydłuży się o dwa lata do 2020 r., skutecznie łagodząc niepokoje związane ze starzeniem się i dobrym samopoczuciem.

  Naukowcy, którzy chcą zmierzyć się z tym wyzwaniem mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach pierwszego w Europie wspólnego zaproszenia do badań nad starzeniem się: ERA-AGE 2 (Europejska Przestrzeń Badawcza w dziedzinie starzenia się 2). Inicjatywa jest finansowana w ramach schematu ERA-NET, pomagając Europejczykom radzić sobie z problemem starzenia się poprzez konsolidację zasobów badawczych i specjalistycznej wiedzy oraz optymalizację oddziaływania badań naukowych na politykę, praktykę i opracowywanie produktów.

  "To ogromny krok w badaniach nad starzeniem się" - zauważa Alan Walker, profesor na Uniwersytecie w Sheffield, Wlk. Brytania, i koordynator ERA-AGE 2. "To pierwszy tego typu program europejski, którego bezpośrednim celem jest pogłębianie wiedzy naukowej, umożliwiającej krajom europejskim przygotowanie się na starzejącą się populację, oraz maksymalizacja zdrowego życia w późnym wieku."

  Zaproszenie ERA-AGE 2 stwarza naukowcom z różnych dyscyplin możliwość zajęcia się aplikacjami wspomagającymi "Aktywne i zdrowe starzenie się w ciągu całego życia". Ostatecznie pozyskane środki pomogą naukowcom wypracować sposoby na to, by ludzie mogli cieszyć się zdrowym i aktywnym życiem mimo posuwania się w latach.

  Należy zauważyć, że Rada ds. Badań Ekonomiczno-Społecznych (ESRC) i Rada Badań Biotechnologicznych i Biologicznych (BBSRC) z siedzibą w Wlk. Brytanii przyłączyły się do agencji z Finlandii, Francji, Izraela, Kanady, Luksemburga, Łotwy, Rumunii i Szwecji, aby wspierać interdyscyplinarne zespoły, w których skład wchodzi do pięciu krajów partnerskich.

  "ESRC jest dumna z pełnienia roli lidera w tym nowym programie europejskim" - mówi Adrian Alsop, dyrektor ds. badań naukowych i strategii międzynarodowej ESRC. "Będzie czerpać ze swoich znakomitych, krajowych prac badawczych i zajmie się wyzwaniem, które jest kluczowe dla całej Europy. Stwarza najlepszym socjologom brytyjskim możliwość współpracy z ekspertami z innych krajów, co przyniesie korzyści ogółowi społeczeństwa."

  Wypowiadając się na temat tego, jak istotne znaczenie dla europejskich naukowców ma współpraca, dyrektorka ds. badań naukowych BBSRC, profesor Janet Allen, stwierdziła: "Partnerstwo naukowców z całej Europy jest niezwykle cenne. Zachęcając do tego typu pracy, dążymy do zagwarantowania, że niektóre z największych problemów, jakie przed nami stają mogą zostać rozwiązane poprzez najwyższej jakości badania naukowe. Program ERA-AGE 2 ma zgromadzić niektórych z najlepszych ekspertów oraz zasoby z całej Europy, aby wypracować wiedzę, która ostatecznie poprawi stan zdrowia i dobre samopoczucie wielu ludzi w późniejszym okresie ich życia."

  Wymiana informacji i rozwijanie partnerstwa między wiodącymi, multidyscyplinarnymi i interdyscyplinarnymi naukowcami z całego świata przełożą się na pozytywne wyniki nie tylko dla programu ERA-AGE 2, ale ostatecznie również dla Europejczyków w każdym wieku.

  Naukowcy mogą składać wstępne propozycje pierwszego etapu do 3 października 2011 r. w następujących obszarach: (1) generowanie nowej wiedzy nt. czynników biologicznych, klinicznych, behawioralnych, społecznych i środowiskowych, które umożliwiają jednostkom prowadzenie aktywnego i zdrowego trybu życia w późniejszym okresie; (2) analiza komparatywna różnych modeli, metod, metodologii i dobrych praktyk w reakcjach społecznych na zwiększoną długość życia, które kładą nacisk zarówno na inkluzję społeczną, jak i zrównoważenie; oraz (3) zaangażowanie w efektywne działania wymiany wiedzy, które będą wspomagać kraje w Europie i poza jej granicami w osiąganiu celu wydłużenia średniej życia w zdrowiu o dwa lata do 2020 r.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych. Badania etnograficzne (grec. etno ← èthnes ‘lud, naród, warstwa społeczna’ + grec. gráphe ‘piszę’) – obserwacja zachowań danego społeczeństwa bądź grupy w jej środowisku naturalnym, rutynowym (praca, dom, szkoła itp.), sposobu życia i kultury; etnografia-opis życia ludzi. Analiza życia społecznego dążąca do detalicznego i szczegółowego opisu rzeczywistości społecznej.W orbicie zainteresowań badań etnograficznych mniejsze znaczenie ma wyjaśnianie. Badania powinny odbywać się przez ciągły czas- możliwie jak najdłuższy aby zatopić się w życie codzienne. Pamiętać należy, że nie należy skupiać się na jednostce. Inne nazwy to „antropologia społeczna” lub „metody terenowe” Do dziś etnografia zajmuje się poszerzaniem wiedzy na tematu ludowości oraz jej rozpowszechniania. Etnograf musi stać się refleksyjny na tyle na ile potrafi. COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Oświata – pojęcie "oświata" używane jest często zamiennie z wyrażeniem "system oświaty". Według Słownika Pedagogicznego W. Okonia jest to działalność ogółu powiązanych ze sobą placówek i instytucji zajmujących się upowszechnianiem kształcenia, wychowaniem bezpośrednim i pośrednim, umożliwiając obywatelom zdobywanie ogólnego i zawodowego wykształcenia oraz zapewniając możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości, które są niezbędne przyszłemu obywatelowi. Ważnym elementem systemu oświaty jest odnoszenie historycznych doświadczeń społecznych do teraźniejszych w celu stworzenia jak najlepszych warunków życia i rozwoju dla przyszłości społeczeństwa.

  Charles Booth (ur. 30 marca 1840 w Liverpoolu, zm. 23 listopada 1916 w Whitwick) – brytyjski reformator społeczny, pionier badań społecznych, filantrop i działacz społeczny. Autor pierwszego opracowania naukowego dotyczącego warunków życia i pracy ludności miejskiej, które stały się wzorem dla późniejszych badań tego typu, obecnie znanych jako tzw. social survey. Program ESPRIT (ang. European Strategic Programme for Research in Information Technologies) Europejski Program Strategiczny w Dziedzinie Badań Technologii – pierwszy z wielu programów badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej zainicjowany 28 lutego 1984 r. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Historia tego programu sięga 1970 r., kiedy to powołany został Komitet ds. Badań Naukowych i Technicznych posiadający uprawnienia zarządczo-wykonawcze. Kolejnym etapem było zwołanie tzw. Okrągłego Stołu 12 wiodących firm elektronicznych w celu połączenia wysiłków w dziedzinie badań i rozwoju instytucji wspólnotowych oraz przedsiębiorstw prywatnych. Efektem obrad było powołanie do życia i uruchomienie programu pięcioletniego programu ESPRIT w latach 1984–1989, ESPRIT II w latach 1989–1992 oraz ESPRIT III w latach 1992–1994. Programy te finansowane były z dwóch źródeł: budżetu WE i środków własnych uczestników kontraktów.

  Stosunki międzynarodowe – dziedzina wiedzy i dyscyplina akademicka zaliczana do nauk społecznych, a często także (choć wzbudza to poważne kontrowersje wśród badaczy) do nauk politycznych. Przedmiotem badań są wszelkie "stosunki społeczne, które kształtują się ponad granicami państw i dotyczą relacji między różnymi podmiotami życia międzynarodowego". Promocja zdrowia – proces umożliwiający jednostkom i grupom społecznym zwiększenie kontroli nad uwarunkowaniami zdrowia w celu poprawy ich stanu zdrowia, oraz sprzyjający rozwijaniu zdrowego stylu życia, a także kształtowaniu innych środowiskowych i osobniczych czynników prowadzących do zdrowia.

  Prewencja rentowa - działanie prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych mające na celu leczenie ludzi pobierających od dłuższego czasu (min. 30 dni) zasiłek dla bezrobotnych i mających realną szansę na odzyskanie zdolności do pracy. Najczęściej są to ludzie cierpiący na choroby układu krążenia lub schorzenia układu ruchu. ZUS ma za zadanie wspierać ubezpieczonych, aby zminimalizować wydatki na świadczenia z tytułu niezdolności do pracy. W tym orzeka, a następnie kieruje na rehabilitację leczniczą i pokrywa część kosztów tej rehabilitacji. Zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest również przeprowadzanie badań na temat przyczyn inwalidztwa (wynikłego z tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych) oraz finansowe wspieranie badań naukowych dotyczących tych kwestii.

  Polskie Towarzystwo Religioznawcze (PTR) - założona w 1958 roku organizacja skupiająca polskich naukowców zajmujących się religioznawstwem i naukami pokrewnymi. Podstawowym celem stowarzyszenia jest szerzenie i pogłębianie wiedzy w dziedzinie religioznawstwa. Towarzystwo swoją działalność finansuje ze składek członkowskich oraz pomocy finansowej Komitetu Badań Naukowych na działalność wydawniczą i konferencyjną.

  EurLife – interaktywna baza danych dotycząca warunków i jakości życia w Europie, oferująca dane pozyskane z badań Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy oraz innych publikacji. Baza obejmuje 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Turcję. Reintegracja społeczna - działalność mająca odbudowywać oraz umacniać u osób objętych takimi działaniami, umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, życia i pobytu.

  Dodano: 30.07.2011. 16:49  


  Najnowsze