• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unijni naukowcy informują o pracach nad precyzyjniejszym testem na raka prostaty

  17.12.2010. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy, których prace są częściowo finansowane z Siódmego Programu Ramowego (7PR) zidentyfikowali warianty ludzkiego DNA (kwasu dezoksyrybonukleinowego), które zwiększają możliwości prognozowania na podstawie testu wykorzystywanego do pomiaru swoistego antygenu sterczowego (PSA) - białka wytwarzanego przez normalne komórki prostaty, którego poziom jest podwyższony w przypadku obecności nowotworu. Wyniki zostały zaprezentowane w czasopiśmie Science Translational Medicine.

  Badania, prowadzone pod kierunkiem islandzkiej grupy deCODE Genetics, zostały wsparte przez dwa projekty finansowane ze środków unijnych: PROMARK (Genetyczne warianty nowotworu prostaty jako biomarkery postępu choroby) oraz CANCERGENE (Identyfikacja i charakterystyka funkcjonalna genetycznych wariantów zagrożenia nowotworem). Projekt PROMARK otrzymał 2,71 mln EUR z tematu "Zdrowie" 7PR, a projektowi CANCER-GENE przyznano grant z budżetu Działania Marie Curie o wartości 1,5 mln EUR.

  Na ogół lekarze zlecają przeprowadzenie badania poziomu PSA w celu ustalenia, czy pacjent cierpi na raka prostaty. Eksperci sugerują, że biopsja prostaty powinna być wykonywana u mężczyzn, których poziom PSA przekracza określony próg. Problem polega jednak na tym, że pacjenci wolni od raka również mogą mieć wysoki poziom PSA. Należy zauważyć, że występują znaczne różnice między poziomami odniesienia notowanymi u osób zdrowych. To oznacza, że zdarzają się przypadki mężczyzn dotkniętych rakiem, którzy nie są poddawani testom oraz biopsje przeprowadzane u zdrowych mężczyzn.

  Naukowcy z Europy i USA przeanalizowali cztery polimorfizmy pojedynczego nukleotydu (SNP) i odkryli, że można je wykorzystać do ustalenia indywidualnego progu PSA, który dostarczy precyzyjnych informacji, u których mężczyzn dodatni wynik biopsji jest bardziej prawdopodobny, a którzy nie potrzebują tego badania.

  Ich odkrycia wskazują, że dziedziczne czynniki odgrywają rolę w około 40% zmienności poziomu PSA w ogólnej populacji. Zatem skorygowanie wyników testu o wpływ genetyczny może potencjalnie poprawić czułość i specyficzność badania. Zespół przeprowadził badania asocjacyjne całego genomu oraz analizę kontrolną na podstawie danych PSA 16.211 mężczyzn (15.757 Islandczyków i 454 Brytyjczyków) - u których nie zdiagnozowano raka prostaty - aby ustalić warianty sekwencyjne powiązane z poziomem PSA. Naukowcy odkryli w całym genomie powiązanie poziomu PSA z SNP w sześciu loci.

  Następnie przeprowadzono ocenę ponad 300.000 SNP w dużych kohortach kliniczno-kontrolnych z Islandii, Holandii, Rumunii, Hiszpanii i USA, aby sprawdzić, czy istnieje powiązanie między poziomem PSA niezależnie od samego zagrożenia rakiem prostaty.

  Naukowcy odkryli, że 3 allele łączone z wysokim poziomem PSA są powiązane z wyższym prawdopodobieństwem ujemnego wyniku biopsji u 3.834 mężczyzn, których poddano temu badaniu. Analizując powiązanie między 6 loci a zagrożeniem rakiem prostaty u 5.325 chorych i 41.417 zdrowych mężczyzn z grupy kontrolnej, naukowcy odkryli, że SNP dwóch alleli były powiązane wyłącznie z poziomem PSA, podczas gdy inne 4 loci wiązały się z zagrożeniem rakiem prostaty.

  "To zwyczajna genetyka o bezpośrednim zastosowaniu klinicznym" - wyjaśnia szef deCODE Genetics, Kari Stefansson, naczelny autor raportu z badań. "Wczesne wykrycie raka prostaty umożliwia niemal całkowite wyleczenie. Wyzwanie stanowi skuteczniejsza stratyfikacja populacji pod względem zagrożenia, aby rozpoznawać i poddawać biopsji osoby o wysoki zagrożeniu i z agresywną postacią choroby, minimalizując liczbę wykonywanych biopsji z wynikiem ujemnym" - dodaje.

  "Wykorzystując genetykę zwiększamy czułość i specyficzność testów PSA. Jak niemal w przypadku każdego białka w organizmie, poziom PSA różni się między poszczególnymi osobami w zależności od SNP, które regulują ekspresję genów. Przedstawione dzisiaj SNP umożliwiają nam spersonalizowanie progów PSA, zmieniając tym samym decyzję o ewentualnej biopsji w stosunku do znacznego odsetka mężczyzn."

  Wkład w badania wnieśli naukowcy z Hiszpanii, Holandii, Islandii, Rumunii, USA i Wlk. Brytanii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Wczesny antgen raka prostaty 2 (ang. – early prostate cancer antigen 2 – EPCA-2)- białko, które występuje u osób chorych na raka prostaty. Podwyższenie jego poziomu jest bardziej czułym i swoistym wskaźnikiem tego nowotworu, niż poziom PSA.

  Wczesny antgen raka prostaty 2 (ang. – early prostate cancer antigen 2 – EPCA-2)- białko, które występuje u osób chorych na raka prostaty. Podwyższenie jego poziomu jest bardziej czułym i swoistym wskaźnikiem tego nowotworu, niż poziom PSA.

  XMRV (ang. xenotropic murine leukemia virus-related virus) – gammaretrowirus, który może wpływać na rozwój rodzinnej postaci raka prostaty. Pierwszy poznany gammaretrowirus, który powoduje zakażenie u człowieka. Nazwa wirusa odnosi się do jego podobieństwa do mysiego wirusa MuLV, chociaż istnieją pomiędzy nimi znaczące różnice. Uważa się, że wirus XMRV jest związany z rakiem prostaty poprzez rybonukleazę L, która jest częścią linii naturalnej obrony komórek przed wirusami.

  Antygen Ki-67 – białko, marker komórkowej proliferacji. W czasie interfazy można wykazać obecność antygenu Ki-67 w jądrze komórkowym, szczególnie w jąderkach. W czasie mitozy Ki-67 stwierdzany jest na powierzchni chromosomów, jest jednym z białek wchodzącym w skład warstwy perichromosomalnej. Ki-67 jest obecny w komórce podczas wszystkich faz czynnych cyklu komórkowego (G1, S, G2 i mitoza), i niewykrywalny w fazie G0. Ki-67 uważany jest za dobry wskaźnik indeksu mitotycznego komórek i frakcji dzielacych się komórek. Indeks Ki-67 często koreluje z przebiegiem choroby nowotworowej, zwłaszcza raka prostaty i raka sutka, i ma dużą wartość prognostyczną w tych chorobach.

  Glukozynolany, glukozynolaty – grupa związków organicznych, należących do glikozydów, złożonych z reszty cukrowej, którą stanowi glukon i łańcucha bocznego - różnego dla różnych glukozynolanów.
  Glukozynolany występują naturalnie w roślinach, ich bogatym źródłem są rośliny z rodziny Brassicaceae. Badania naukowe dowodzą, że często spożywane glukozynolaty mogą zapobiegać rozwojowi raka piersi, prostaty, płuc i żołądka.

  Movember (zbitka angielskich słów moustache (wąsy) i November (listopad)) – coroczna, trwająca miesiąc akcja, uczestnictwo w której polega na zapuszczeniu wąsów w listopadzie. Jej celem jest podniesienie świadomości społecznej na temat problemów zdrowotnych mężczyzn, przede wszystkim raka prostaty i innych rodzajów raka dotykająch mężczyzn („zmienić oblicze męskiego zdrowia”). Strona główna wydarzenia to Movember.com.

  Rak gruczołu krokowego (prostaty) – choroba nowotworowa gruczołu krokowego, występująca u 11% mężczyzn z rozpoznanym nowotworem i będąca przyczyną 9% zgonów z powodu chorób nowotworowych u mężczyzn.

  Dodano: 17.12.2010. 17:26  


  Najnowsze