• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wielomilionowe zaangażowanie w nanomedycynę

  27.11.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W wyniku pierwszego zaproszenia do składania wniosków, które ogłoszono w maju 2009 r., aby promować wspólne i interdyscyplinarne badania w dziedzinie nanomedycyny nad praktycznymi zastosowaniami nanotechnologii w opiece zdrowotnej, w ramach inicjatywy EuroNanoMed unijnej sieci ERA-NET zostanie dofinansowanych na kwotę 17 mln EUR osiem ponadnarodowych projektów badawczych.

  Pierwsze zaproszenie do składania wniosków EuroNanoMed poświęcone było trzem głównym obszarom nanomedycyny: diagnostyka, uwalnianie substancji czynnych w organizmie, medycyna regeneracyjna. Drugie zaproszenie zostanie ogłoszone w 2010 r. Łączny budżet obydwu zaproszeń mieści się w przedziale między 40 a 60 mln EUR, a przydzielanie środków na projekty opiera się na kryteriach naukowych, technicznych, translacyjnych i/lub potencjale komercyjnym.

  "To wyjątkowe zaangażowanie w tworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA)" - mówi dr Pierre-Noel Lirsac, koordynator EuroNanoMed. "Żadne inne narzędzie krajowe czy europejskie nie ma takiej elastyczności, by wspierać ponadnarodowe projekty BRT równie skutecznie."

  Inicjatywę EuroNanoMed podjęto, aby wspierać badania w dziedzinie nanomedycyny za pośrednictwem unijnych projektów badawczo-rozwojowych (B+R). Wśród partnerów pochodzących z 18 krajów znalazły się instytucje opieki zdrowotnej, uczelnie wyższe oraz przedsiębiorstwa. Ma ona na celu wspieranie konkurencyjności poprzez propagowanie innowacyjnej wiedzy za pośrednictwem krajowych i ponadnarodowych projektów badawczych w dziedzinie nanomedycyny.

  "Projekty zajmują się istotnymi problemami medycznymi z wykorzystaniem wysokiej jakości nauki i technologii, jak również pomogą w opracowaniu branżowej wizji nowych i skutecznych sposobów leczenia" - mówi profesor Frank Barry, przewodniczący międzynarodowego panelu oceniającego EuroNanoMed. Podkreślił wysoką jakość projektów wybranych przez EuroNanoMed oraz ich międzynarodową konkurencyjność i potencjał innowacyjny.

  EuroNanoMed ma na celu zbliżenie do siebie przedsiębiorców i naukowców w dziedzinie nanomedycyny. Poprzez tworzenie interdyscyplinarnych projektów badawczych, które połączą działania przedstawicieli środowiska akademickiego i przedsiębiorców, inicjatywa poprawi ciągłość między wynikami badań a ich zastosowaniem w przemyśle w formie technologii nanomedycznych.

  Nowoczesna nauka i medycyna odniosły ogromne sukcesy, pomagając zwalczyć wiele chorób, które przerażały ludzi przez wieki, takie jak cholera, ospa, błonica, dur brzuszny czy polio, a teraz zwalczają inne poważne zagrożenia naszych czasów takie jak choroba Alzheimera, cukrzyca, nowotwory i choroby sercowo-naczyniowe.

  Nanomedycyna przyczyni się do znacznie lepszego poznania funkcjonowania organizmu człowieka na poziomie molekularnym i nanometrycznym za pomocą całego wachlarza nanotechnik takich jak biosensory elektroniczne i nanotechnologie molekularne, aby wykrywać chorobę lub zmiany nawet w pojedynczych komórkach organizmu.

  "Krzepiącym jest fakt, że medycyna regeneracyjna, która wcześniej postrzegana była jako technologia dopiero się wyłaniająca, teraz rywalizuje ze znacznie dojrzalszymi dyscyplinami" - mówi adiunkt Karin Forsberg Nilsson, przewodnicząca komitetu wykonawczego sieci EuroNanoMed.

  rdo: CORDIS

  informacji: EuroNanoMed: http://www.euronanomed.net/ Teksty pokrewne: 28392, 29007, 31300 Kategoria: Projekty
  Źródło danych: EuroNanoMed
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z EuroNanoMed
  Indeks tematyczny: Nanotechnologie i nanonauki RCN: 31515   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Moon Zoo – jeden z ogólnodostępnych internetowych projektów astronomicznych, zapoczątkowanych projektem Galaxy Zoo. Z tego projektu wywodzi się zakrojona na szeroką skalę inicjatywa nazwana "Zooniverse", do której należą również takie zoo-projekty jak: Galaxy Zoo Mergers, Galaxy Zoo Supernovae, Solar Stormwatch, Galaxy Zoo Hubble i inne. Celem "Zooniverse" jest stworzenie miejsca dla całego pakietu projektów, które pozwolą każdemu, kto ma dostęp do internetu, przyczynić się do rozwoju nauki. Wszystkie z nich wykorzystują możliwości internetu poprzez udział internautów w badaniach naukowych, wspierających projekty badawcze opracowane przez astronomów, a które wymagają udziału dużej liczby uczestników. Są to badania, które wymagają szczególnie inteligencji oraz spostrzegawczości człowieka (wykorzystanie komputerów nie daje w tych badaniach oczekiwanych rezultatów). CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (pol. Towarzystwo Fraunhofera) – największa w Europie organizacja zajmująca się badaniami stosowanymi i ich wdrożeniami w przemyśle, założona 26 marca 1949, skupia 66 niemieckich instytutów naukowo-badawczych (Fraunhofer-Institute) i samodzielnych jednostek badawczych. Towarzystwo zatrudnia 22 000 pracowników [stan na 31 grudnia 2012]. Specjalizuje się w obszarach takich jak techniki informatyczne i telekomunikacyjne, mikroelektronika, techniki produkcyjne, energetyka, transport, inżynieria środowiska i technologie materiałowe. Towarzystwo uzyskuje 70% budżetu w wyniku umów, kontraktów i projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez przedsiębiorstwa przemysłowe; 30% badań finansowanych jest ze środków publicznych przez niemiecki rząd centralny i rządy krajów związkowych.

  Działanie innowacyjne (ang. innovative actions) – specjalne projekty finansowane z funduszy strukturalnych, za pomocą których Komisja Europejska zamierza promować strategie rozwoju regionalnego (pobudzanie gospodarek regionalnych do uzyskiwania większej konkurencyjności dzięki wykorzystaniu innowacji technologicznych, budowaniu struktur społeczeństwa informatycznego, opracowywaniu projektów badawczych i tworzeniu tożsamości regionalnej, działania w zakresie zatrudnienia i szkoleń, inwestycje w sektorze rybołówstwa). Budżet programów działań innowacyjnych na lata 2000-2006 wynosił około l mld euro. Lubelski Festiwal Nauki – największa impreza naukowa w Lublinie, mająca na celu popularyzację nauki w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży), prezentację projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych, promocję uczelni i jednostek badawczych oraz integrację lubelskiego środowiska naukowego. Festiwal ma także zachęcić do uprawiania i podglądania nauki oraz pracy naukowców, pokazać, że praca naukowca może być ciekawa, a studia mogą pomóc w realizacji marzeń.

  Program SPES - (ang. Stimulation Plan for Economic Science) Program Stymulowania Nauk Ekonomicznych - program Unii Europejskiej z dziedziny ekonomicznej zainicjowany w 1989 roku. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Dotyczy przede wszystkim stymulowanie mobilności kadry ekonomistów na obszarze UE i EFTA poprzez promocję współpracy w ramach projektów naukowo-badawczych oraz podnoszenia poziomu kształcenia. Do pozostałych zadań programu należy pomoc dla ekonomicznych środowisk uniwersyteckich (przede wszystkim Akademie Ekonomiczne i wyższe uczelnie kształcące z zakresu marketingu i zarządzania), zachęcanie młodych ekonomistów do dalszej pracy naukowo-badawczej (stypendia, fundusze na projekty) oraz wymiana informacji pomiędzy naukowcami państw należących do Unii Europejskiej oraz wspomaganie centrów badawczych. oikos International - międzynarodowa organizacja studencka inspirowana ideą zrównoważonego rozwoju, która powstała by wspierać przedsiębiorczość przyjazną środowisku naturalnemu oraz uwrażliwiać studentów kierunków ekonomicznych na problem zrównoważonego wzrostu gospodarczego. oikos International posiada obecnie ponad 50 000 członków, zrzeszonych w 39 oddziałach lokalnych w 20 państwach świata. Działalność oikosu obejmuje organizację wykładów, konferencji i warsztatów o tematyce prospołecznej i proekologicznej oraz realizację projektów mających na celu praktyczne zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce. Większość działań to oddolne inicjatywy dopasowane do potrzeb lokalnego środowiska danego oddziału. Niemniej jednak, oikos International realizuje również szereg projektów o skali globalnej, które mają przybliżać międzynarodowej społeczności ideę zrównoważonego rozwoju oraz prowokować do dyskusji na temat szans i zagrożeń globalnej gospodarki, której przyszło rozwijać się w granicach wytyczonych przez naturę. Część projektów ma charakter typowo edukacyjny, służy wzrostowi wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności przez członków oikos International, dzięki czemu możliwy jest wzrost oddziaływania samej organizacji.

  Izraelski Instytut Badań nad Biologią (hebr. המכון למחקר ביולוגי בישראל) w Ness Ziona jest rządowym instytutem naukowym w Izraelu, rozwijajacym technologie w dziedzinie medycyny, biologii i środowiska. Zatrudnia około 350 pracowników, w tym 150 naukowców. Ściśle współpracuje z licznymi uniwersytetami, realizuje rządowe oraz międzynarodowe projekty badawcze. Wyniki badań często są publikowane w krajowych i międzynarodowych publikacjach naukowych. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  Kreator-Projekty – ogólnopolski kwartalnik branżowy rynku gotowych projektów domów (do końca 2008 dwumiesięcznik), wydawany przez KRN media sp. z o.o. Na rynku czasopismo obecne jest od roku 1999; najpierw pod nazwą "Projekty – Domy i Wnętrza". Nazwa "Kreator-Projekty" została przyjęta począwszy od pierwszego numeru w roku 2004.

  Badanie przesiewowe (skriningowe, skrining, z ang. screening) – w medycynie rodzaj strategicznego badania, które przeprowadza się wśród osób nie posiadających objawów choroby, w celu jej wykrycia i wczesnego leczenia, dla zapobieżenia poważnym następstwom choroby w przyszłości.

  Park naukowy – organizacja zarządzana przez profesjonalistów / fachowców, których celem jest wzrost zasobności przedsiębiorstw i instytucji naukowo-badawczych w niej zrzeszonych poprzez promowanie/ popieranie rozwoju innowacji i konkurencyjności. Park zarządza wiedzą i technologią wśród uniwersytetów, instytucji B+R, firm, sprzyja powstawaniu i wzroście liczby firm działających w oparciu o innowacje w wyniku procesów inkubacji i spin-off oraz zapewnia wysokiej jakości usługi. Polska Technologia Górnicza – Poltegor – nieistniejące już przedsiębiorstwo badawczo-projektowe, które powstało w 1950 roku jako wrocławski oddział Centralnego Biura Projektów Przemysłu Węglowego w Katowicach. W 1955 przekształcono je w samodzielne Dolnośląskie Biuro Projektów Górniczych, które w 1957 przejęło obowiązki generalnego projektanta przemysłu węgla brunatnego. W 1971 stało się instytucją wiodącą w pracach naukowo-badawczych i projektowaniu dla górnictwa odkrywkowego wszelkich kopalin. Zmieniono wówczas nazwę na Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego Poltegor.

  Akcja na rzecz Współpracy w zakresie Gospodarki (ang. Action for Co-operation in the Field of Economics, ACE) – akcja działająca od 1990 roku jako część programu PHARE w celu wspierania wymiany doświadczeń i zdobytej wiedzy pomiędzy naukowcami Unii Europejskiej i Europy Środkowowschodniej w dziedzinie ekonomii. ACE ma promować współpracę w zakresie projektów badawczych dotyczących gospodarki, np. modyfikacja i rozwój spółek, rynków, wspieranie zarządzania, reformę sektora finansowego itd.

  Dodano: 27.11.2009. 15:12  


  Najnowsze