• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyniki badań sugerują, że chemioterapia w czasie ciąży nie ma wpływu na dziecko

  20.10.2011. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wyniki nowych badań europejskich sugerują, że kobiety poddane chemioterapii w czasie ciąży nie muszą się martwić o to, czy leczenie wywarło wpływ na ich dziecko. Naukowcy z Belgii, Czech i Holandii odkryli, że rozwój procesów poznawczych dziecka oraz prawidłowa praca serca pozostają nienaruszone. Wyniki badań zaprezentowano na niedawnym Europejskim Interdyscyplinarnym Kongresie Onkologicznym w Sztokholmie, Szwecja.

  "Wedle naszej najlepszej wiedzy jest to pierwsze badanie dzieci w wieku 18 miesięcy i starszych po chemioterapii przeprowadzonej w okresie płodowym - zauważa profesor Frederic Amant ze Szpitali Uniwersyteckich w Leuven w Belgii - a wiadomości, co do wpływu chemioterapii na funkcje poznawcze i funkcje serce są uspokajające."

  Dodaje, że 47 z 70 dzieci urodzonych w wyniku rozwiązania 68 ciąż to wcześniaki i to raczej fakt przedwczesnego urodzenia, a nie chemioterapia miał wpływ na rozwój kognitywny dzieci. We współpracy z kolegami z Czech i Holandii profesor Amant rozpoczął w 2005 r. rekrutację dzieci do badań. Dzieci urodziły się w latach 1991 - 2004 i 2005 - 2010, a rozpiętość wieku wyniosła od 18 miesięcy do 18 lat. Zespół przeprowadził ocenę dzieci po urodzeniu oraz ponownie w wieku 18 miesięcy, 5 - 6 lat, 8 - 9 lat, 11 - 12 lat, 15 - 16 lat i 18 lat. Naukowcy śledzili również zdrowie dzieci przez okres 2 lat. Niektóre dzieci były objęte obserwacją do 18 roku życia.

  Sześćdziesiąt osiem kobiet ciężarnych, u których zdiagnozowano różne nowotwory, zostało poddanych samej chemioterapii lub w połączeniu z radioterapią bądź operacją chirurgiczną albo jednym i drugim. Rak piersi występował najczęściej i cierpiało na niego 35 kobiet, za nim uplasowały się nowotwory hematologiczne, jak białaczka i chłoniaki (18 kobiet), nowotwór jajników (6 kobiet), rak szyjki macicy (4 kobiety) oraz nowotwory mózgu, skóry, okrężniczo-odbytnicze, nosowo-gardłowe i mięsak Ewinga (nowotwór kości lub tkanek miękkich).

  Zespół zgromadził informację na temat leczenia matek i ich dokumentacji medycznej. Następnie naukowcy ocenili ogólny stan zdrowia dzieci, wyniki uzyskiwane w szkole oraz ewentualnie podejmowaną aktywność sportową. Uwzględniono również sytuację społeczną rodziny.

  Naukowcy przeanalizowali rozwój procesów umysłowych u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem inteligencji, pamięci werbalnej i niewerbalnej, pamięci krótkotrwałej, uwagi i funkcji wykonawczych (tj. na ile dobrze dzieci są w stanie kontrolować i regulować inne umiejętności i zachowania). Rodziców poproszono o wypełnienie ankiety dotyczącej problemów behawioralnych i emocjonalnych dzieci.

  "Nasze wyniki sugerują jak dotychczas, że dzieci wystawione w okresie prenatalnym na działanie chemioterapii radzą sobie najwyraźniej równie dobrze jak dzieci z ogólnej populacji, a leczenie pozostaje bez wpływu na rozwój procesów umysłowych czy pracę serca w przypadku dzieci objętych przez nas obserwacją średnio przez 22 miesiące" - zauważa profesor Amant.

  "Jesteśmy przekonani, że te wyniki pozwalają nam wydać rekomendację dotyczącą chemioterapii w ciąży: kobiety ciężarne cierpiące na nowotwory nie muszą opóźniać swojego leczenia onkologicznego ani przerywać ciąży. Korzyści, jakie chemioterapia przynosi matkom przeważają wszelkie potencjalne, długofalowe szkody wyrządzane dzieciom."

  Niemniej podkreśla, że należy podejmować wszelkie środki, aby zapewnić donoszenie dziecka, aż do rozwiązania, co najmniej 37 tygodni, gdyż odkrycia sugerują, że dzieci cierpią bardziej z powodu przedwczesnych narodzin niż chemioterapii prenatalnej.

  "Akcja porodowa w przypadku kobiet ciężarnych poddawanych chemioterapii często jest pobudzana w momencie osiągnięcia przez płód zdolności do życia, [chociaż] nie jest on dojrzały" - stwierdza belgijski naukowiec. "Nasze wyniki pokazują, że należy tego unikać."

  Wypowiadając się na temat przyszłych planów, profesor Amant podsumowuje: "Na tym etapie nie znamy wszystkich, długofalowych skutków chemioterapii prenatalnej, w tym jej wpływu na płodność dzieci i prawdopodobieństwo zapadnięcia przez nie na nowotwory w starszym wieku. Z tego powodu kontynuujemy współpracę międzynarodową, aby obserwować większą liczbę dzieci przez dłuższy czas."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Dzikie dzieci, wilcze dzieci – dzieci egzystujące w społecznej izolacji, wychowywane przez zwierzęta lub posiadające jedynie pośredni kontakt z ludźmi (np. dzieci trzymane w niewoli i nie kontaktujące się z innymi ludźmi). Literackim przykładem dzieci wilczych są Romulus i Remus lub Mowgli. Zespół Westa, napady zgięciowe – występuje u niemowląt i małych dzieci - najczęściej między 3. a 9. miesiącem życia. Pojawienie się zespołu Westa u dzieci młodszych na ogół wiąże się z gorszym rokowaniem. Zespół Westa częściej stwierdza się u chłopców. Charakteryzuje się napadami, których objawem osiowym jest skłon ku przodowi. Skłon może być szybki lub powolny, mogą dołączyć się inne napady. Rozwój psychoruchowy dzieci zostaje zahamowany. Rokowanie jest na ogół niepomyślne. Napady zgięciowe występują ok. 4 roku życia, ale przeważnie dołączają się inne napady. Łysienie u dzieci – dolegliwość chorobowa występująca u niemowląt bądź dzieci starszych. Choroba ujawnia się w okresie dzieciństwa. Najczęściej występującą formą łysienia u dzieci jest wypadanie włosów kwalifikowane do stanu łysienia plackowatego. Wyróżniona została również oddzielna jednostka chorobowa znana pod nazwą hypotrichosis simplex.

  Wykorzystywanie seksualne dzieci przez dorosłych – forma krzywdzenia dzieci, w której dziecko jest wykorzystywane w celu pobudzenia lub zaspokojenia seksualnego osoby dorosłej lub starszej młodzieży. Oprócz bezpośredniego kontaktu seksualnego, wykorzystywaniem seksualnym dzieci jest również każda sytuacja, w której dorosły nieprzyzwoicie obnaża swoje genitalia wobec dziecka, namawia (prosi lub naciska na dziecko) do brania udziału w czynnościach o charakterze seksualnym, prezentuje dziecku pornografię lub wykorzystuje dzieci do produkcji pornografii dziecięcej. Profil psychoedukacyjny, PEP – test oparty na rozwojowej koncepcji oceny służący do diagnozowania charakterystycznych, zindywidualizowanych sposobów uczenia się w rozwoju i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Z założenia przeznaczony jest dla osób funkcjonujących na poziomie przedszkolnym i niższym – w wieku od 6 miesięcy do 7 lat. Stosowany jest w diagnostyce dzieci do 12 roku życia, jeżeli istnieje podejrzenie, że niektóre funkcje rozwojowe są poniżej poziomu siódmego roku życia. Dla osób powyżej 12 roku przeznaczony jest profil psychoedukacyjny dla młodzieży i dorosłych (AAPEP).

  Dzieci Zamojszczyzny – określenie dotyczące dzieci mieszkających na Zamojszczyźnie, które podczas II wojny światowej objęto przymusowymi wysiedleniami, w celu założenia tu nowych osad dla ludności niemieckiej. Według szacunków historyków Niemcy wysiedlili z Zamojszczyzny ponad 30 000 dzieci. Antek – nowela Bolesława Prusa z roku 1880. Podejmuje tematykę trudnego życia na wsi w XIX wieku, a co za tym idzie niełatwego losu dzieci. Jako główne problemy XIX-wiecznej wsi zostały ukazane zacofanie ludności, wykorzystywanie dzieci do ciężkich prac oraz brak możliwości kształcenia i rozwijania talentów przez dzieci i młodzież.

  Eksperyment łódzki – eksperyment pedagogiczny będący działalnością doświadczalną rozpoczętą w 1959 w Szkole Podstawowej nr 101 w Łodzi. Wszelkie działania prowadzone były pod kierunkiem A. Majewskiej oraz kierowniczki szkoły I. Laskowskiej. Eksperyment polegał na gruntownym przebadaniu wszystkich dzieci z klas I przez lekarzy, psychologów i nauczycieli. Miało to na celu ustalenia ich sytuacji rodzinnej, stanu zdrowia oraz rozwoju umysłowego. U uczniów wykazujących jakiekolwiek braki rozwojowe została zastosowana edukacja w szkołach specjalnych. Z pozostałej części dzieci postanowiono utworzyć nową klasę wyrównawczą. Dzieci wracały do klas macierzystych po wyrównaniu swoich braków. Skala Denver, The Denver Developmental Screening Test (DDST) – powszechnie używany test skyningowy wykorzystywany do wyszukiwania zaburzeń na tle rozwoju psychoruchowego u dzieci w wieku przedszkolnym. Test został skonstruowany przez Williama K. Frankenburga i po raz pierwszy wprowadzony przez Josiah B. Dobbs’a w 1967 roku. Zrewidowany Test Denver (DENVER II), który służy ocenie dzieci w wieku od urodzenia do ukończenia 5 roku życia, jest obecnie sprzedawany przez Denver Developmental Materials, Inc., w Denver w stanie Colorado.

  Animizm (łac. anima) – cecha myślenia dziecięcego, stan postrzegania świata, które przypisuje posiadanie "duszy" i żywotność lalkom i innym przedmiotom. Jest to cecha charakteryzująca dzieci w początkowym okresie wczesnego dzieciństwa lat (zdaniem Jeana Piaget w okresie wyobrażeń przedoperacyjnych (inteligencji reprezentującej)). Piaget (1973) sugerował, że dzieci posiadają tę cechę w wieku 2-4 lat, jednakże Subbotsky (2000) podsumował, że dzieci nawet do 6 roku życia mogą wykazywać animizm.

  Dzieciobójstwo – potoczna nazwa uśmiercenia własnego dziecka, a w szerszym, zoologicznym znaczeniu - zabicie młodych, które nie osiągnęły jeszcze dojrzałości pozwalającej na podjęcie samodzielnego życia. W wielu społeczeństwach dzieciobójstwo traktowane było jako dopuszczalna, kulturowa metoda kontroli populacji, przyjmująca często rytualne formy eliminowania dzieci niepełnosprawnych lub chorych, poświęcania dzieci bogom w ofierze. Współcześnie dzieciobójstwo jest traktowane jako przestępstwo polegające na zabiciu dziecka przez matkę lub ojca. Dzieciobójstwo jest powszechnie spotykane wśród ludzi i zwierząt. Wśród ludzi występuje unikalna, niespotykana u zwierząt forma selektywnego dzieciobójstwa w zależności od płci noworodka, przy czym częściej dotyczy to dzieci płci żeńskiej.

  Telewizyjny Teatrzyk Piosenki dla Dzieci "Fasola" – popularny w latach 80. muzyczny program telewizyjny dla dzieci, pierwsza dziecięca lista przebojów. Rumień nagły (gorączka trzydniowa, trzydniówka, choroba szósta, łac. exanthema subitum) – choroba zakaźna dzieci, głównie w wieku do 2 lat, wywołana przez wirus HHV-6 (występujący w odmianie A i B) oraz HHV-7. Gorączkę trzydniową po raz pierwszy opisano w 1910 roku, jej przyczynę znaleziono w 1988 roku. Chorują na nią dzieci między 6 a 24 miesiącem życia. Okres wylęgania wynosi od 7 do 17 dni.

  Skradzione pokolenia (ang. Stolen Generations) – powszechnie używana nazwa na określenie dzieci Aborygenów, które w latach 1900-1970 zostały przez władze australijskie odseparowane od swoich rodzin w ramach przymusowej asymilacji. Niektóre dzieci zabierane były rodzicom bez ich zgody, w innych przypadkach rodzice zgadzali się na tę praktykę. Część dzieci była wychowywana w internatach, część była adoptowana przez białe rodziny.

  Dodano: 20.10.2011. 16:49  


  Najnowsze