• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wyniki światowego badania pomogą zmienić błędne wyobrażenia na temat raka

  02.10.2008. 15:37
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Błędne wyobrażenia na temat przyczyn chorób nowotworowych są źródłem ogromnego stresu u pacjentów i powodem do skonfundowania w świecie medycznym. Na zlecenie Międzynarodowej Unii Walki z Rakiem (UICC - International Union Against Cancer) Roy Morgan Research i Gallup International przeprowadziły ankietę, której wyniki rzucają pewne światło na ten problem. Okazuje się, że ludzie mają tendencję do przeceniania zagrożeń wynikających z czynników środowiskowych, nawet jeżeli ich wpływ na zachorowanie jest niewielki. Z drugiej strony natomiast lekceważą rolę różnych ryzykownych zachowań jako czynników chorób nowotworowych. Wyniki ankiety zaprezentowano na Światowym Kongres Onkologicznym UICC (World Cancer Congress), który odbył się niedawno w Szwajcarii.

  W oparciu o próbę 29.925 osób z 29 krajów naukowcy określili obszary, w których można ocalić życie pacjenta oraz błędne wyobrażenia, którym można zaradzić. Jest to pierwsze tego rodzaju badanie, w szczególności z uwagi na to, że zebrano w jego ramach porównywalne dane dotyczące postrzegania czynników ryzyka nowotworowego z perspektywy globalnej.

  Według przewodniczącego-elekta UICC dr. Davida Hilla rezultaty badania skłonią rządy na całym świecie do organizowania kampanii edukacyjnych umożliwiających poprawę życia wielu ludzi. - Badanie ukazuje ważne, nie słyszane dotąd informacje - mówi dr Hill, kierujący również australijską organizacją Cancer Council Victoria. - Tego rodzaju dane pomagają nam w ilościowym ujęciu różnic występujących pomiędzy poszczególnymi krajami oraz w ustaleniu obszarów, w których potrzeba dodatkowych wysiłków. - Niektóre z tych krajów rzadko kiedy dysponowały jakimikolwiek danymi populacyjnymi, pomocnymi w planowaniu programów.

  Zdaniem dr. Hilla należy ludziom dać wskazówki uświadamiające im konieczność zmiany, w szczególności w zakresie postrzegania chorób nowotworowych. - Trzeba im pokazać, jak dokonać zmiany, trzeba im zapewnić środki i wsparcie w tej zmianie - wyjaśnia dr Hill. Jak dodaje, zmianę można osiągnąć także dzięki wzmocnieniu pozytywnemu. - Wszystko to można uzyskać dzięki programom edukacyjnym dającym motywację do zmiany zachowań i wspierających tę zmianę.

  Z badania wynika, że mieszkańcy krajów o wysokim poziomie dochodów wyższe postrzegane ryzyko nowotworowe (59%) wiążą z niewystarczającym spożyciem warzyw i owoców niż ze spożyciem alkoholu (51%). Tymczasem, według naukowców, dowiedziono, że w porównaniu z profilaktycznym efektem jedzenia warzyw i owoców spożycie alkoholu ma bardzo szkodliwy wpływ na stan zdrowia pacjenta. Odsetek takich odpowiedzi jest niższy w przypadku krajów o średnim i niskim poziomie dochodów - związek między spożyciem alkoholu a ryzykiem nowotworowym nie występuje według 26% respondentów o średnich dochodach oraz 15% respondentów o niskich dochodach.

  Z ankiety wynika także, że na skuteczność terapii nowotworowej mieszkańcy krajów o średnich i niskich dochodach zapatrują się raczej pesymistycznie, natomiast mieszkańcy krajów o wysokich dochodach - raczej optymistycznie. Według 48% respondentów z grupy o niskich dochodach rak nie jest naprawdę uleczalny i "niewiele można zrobić". Sceptyczny stosunek do terapii onkologicznej ma jedynie 17% respondentów z grupy o wysokich dochodach oraz 39% respondentów z grupy o średnich dochodach.

  Do grupy państw o wysokim poziomie dochodów zaliczono w badaniu m.in. Australię, Austrię, Czechy, Grecję, Nową Zelandię i Stany Zjednoczone. Pośród krajów o średnich dochodach znalazły się Gruzja, Panama, Rumunia i Ukraina. Jako kraje o niskim poziomie dochodów wybrano natomiast Kenię i Nigerię.

  Większość respondentów z wszystkich 29 krajów stwierdziła, że skłonni są akceptować pogląd, że to czynniki zewnętrzne (np. zanieczyszczenia) mogą wywoływać raka, nie zaś czynniki, na które oni sami mają wpływ, np. masa ciała.

  Jeżeli chodzi o terapię, 72% respondentów z grupy o wysokich dochodach uważało, że decyzję o jej przebiegu powinien podjąć chory wspólnie z lekarzem lub sam chory, natomiast 75% respondentów o niskich dochodach było zdania, że decyzja powinna być w gestii lekarza.

  Dr Hill zapowiedział, że uzyskane w ramach badania informacje zostaną wykorzystane przez UICC do podniesienia poziomu świadomości na całym świecie, w szczególności w zakresie opracowania skutecznych programów walki z nowotworami.

  Więcej informacji:

  UICC
  http://www.uicc.org/


  Artkuł z serwisu CORDIS
  Źródło danych:, Międzynarodowa Unia Walki z Rakiem (UICC)
  Referencje dokumentu: W oparciu o informacje z Międzynarodowej Unii Walki z Rakiem (UICC)

  RCN: 29922

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Światowy Dzień Walki z Rakiem lub Światowy Dzień Raka (ang. World Cancer Day) – święto ustanowione na Światowym Szczycie Walki z Rakiem zorganizowanym pod egidą prezydenta Francji i dyrektora generalnego UNESCO w lutym 2000 roku w Paryżu. Na spotkaniu przyjęto Kartę Paryską, w myśl której rządy krajów świata, które ją podpisały, zobowiązały się do stworzenia programów zapobiegających i metod leczenia chorób nowotworowych. Badania ankietowe umożliwiają uzyskanie od respondentów w sposób bezpośredni informacji dotyczącej tego jak osoba ankietowana ocenia i postrzega badane zjawisko. Podstawowym narzędziem badania ankietowego jest kwestionariusz ankietowy, który zawiera uporządkowaną listę pytań. Pytania mogą mieć charakter pytań otwartych, które dają swobodę formułowania odpowiedzi, lub pytań zamkniętych, które ograniczają odpowiedź do jednego z podanych w ankiecie wariantów. Ankiety mogą być wypełniane przez respondentów lub przez ankietera. Paradoks Easterlina – zjawisko z dziedziny ekonomii dobrobytu, zauważone po raz pierwszy przez Richarda Easterlina w 1974 roku. Mimo iż wewnątrz danego społeczeństwa ludzie o wyższych dochodach wykazują wyższy poziom satysfakcji z życia, efekt ten nie istnieje pomiędzy krajami o różnych poziomach dochodów, a w krajach powyżej pewnego stopnia zamożności wzrost dochodów w czasie nie wywołuje wzrostu satysfakcji.

  Sojusz Małych Państw Wyspiarskich (Alliance of Small Island States, AOSIS) to koalicja państw - małych wysp i krajów leżących na niskich wybrzeżach założona w 1990. Głównym celem Sojuszu jest zintegrowanie głosów krajów rozwijających się znajdujących się na małych wyspach w kwestii zmian klimatu. AOSIS był bardzo aktywny od jego powołania, zgłaszając pierwszą propozycję tekstu w ramach negocjacji Protokołu z Kioto już w 1994. AOSIS ma 43 członków i obserwatorów na całym świecie. 37 z nich jest członkami Narodów Zjednoczonych. Sojusz reprezentuje 28% krajów rozwijających się, 20% wszystkich członków ONZ i 41 mln ludzi co łącznie ze wszystkimi państwami SIDS stanowi ok. 5% światowej populacji. Londyński Instytut Badawczy (ang. The Cancer Research UK London Research Institute) – instytucja prowadząca badania w zakresie biologii raka. Należy do Cancer Research UK – organizacji zajmującej się badaniami nad rakiem.

  Współczesne kraje arabskie to kraje, w których znaczącą część ludności stanowią Arabowie lub które są ściśle związane z Arabami. Pojęcie "kraju arabskiego" nie jest ściśle zdefiniowanym. Wyznaczają go zachodzące na siebie kryteria językowe, historyczne, kulturowe i polityczne. W krajach Maghrebu znaczną rolę odgrywają Berberowie, na tyle silnie zarabizowani, że krajów tych nie wyłącza się z grupy krajów arabskich. Krajów arabskich nie można utożsamiać z ogółem krajów islamskich – są one wyodrębnione ze względu na istnienie kulturowej i językowej wspólnoty (kultura arabska kształtowana jest zresztą przez wiele religii). Arabowie stanowią, według różnych źródeł, jedynie od 15 do 20% wszystkich wyznawców islamu, zaś krajem o największej populacji muzułmanów na świecie jest Indonezja – kraj niearabski. Tuż po niej na liście plasują się kraje spoza świata arabskiego: Pakistan, Indie i Bangladesz. Pytanie filtrujące – rodzaj pytania kwestionariuszowego umieszczane (w kwestionariuszu) jako poprzedzające w stosunku do następnego (następnych). Najczęściej nazwę tę stosuje się wobec pytań stawianych na samym początku wywiadu i mających ustalić, czy respondent spełnia wymogi określone przez twórcę badania. Zazwyczaj jest to przynależność do populacji podlegającej badaniu (ewentualnie jednej z wielu, jeśli poszczególnym grupom przyznane zostały parytety). Wśród najczęstszych pytań tego typu są pytania o wiek, płeć, przedział dochodu, profile zachowań itp. Bardzo częste jest pytanie o badania ankietowe, w których respondent brał udział – badacze wolą unikać "zawodowych respondentów" jako mniej wiarygodnych.

  Kung-fu (z jęz. chiń. 功夫, Gōngfu) – w języku chińskim oznacza osiągnięcie wysokiego poziomu umiejętności w jakiejś dziedzinie. Natomiast zbiorowym określeniem wszystkich odmian chińskiej sztuki walki jest wushu. Za pośrednictwem środków masowego przekazu doszło do pewnego zniekształcenia, polegającego na odejściu od pierwowzoru językowego i upowszechnienia w większości krajów świata zwrotu kung fu właśnie na oznaczenie chińskich sztuk walki. Nie wiadomo kto pierwszy określił chińskie sztuki walki jako kung fu; takie jednak określenie przyjęło się w większości krajów i stało się normą językową, także w Polsce. Basic Capabilities Index (BCI) - Social Watch stworzył BCI w celu zdefiniowania biedy bez potrzeby opierania się na danych opartych na dochodach. Najpowszechniej używane wskaźniki dotyczące biedy to określona przez Bank Światowy na 1 lub 2 dolary dziennie granica skrajnego ubóstwa lub ranking stworzony przez UNDP na podstawie Wskaźnika Rozwoju Społecznego, który jest z kolei wyliczany na podstawie danych dotyczących zdrowia i edukacji. BCI jest na tym tle stosunkowo łatwy do obliczenia i zastosowania również na poziomie miast i regionów, bez potrzeby przeprowadzania kosztownych badań dotyczących dochodów gospodarstw domowych. Dzięki braku konieczności użycia dochodu, BCI jest bardzo konsekwentny jeśli chodzi o definicję biedy, zakładającej, że stanowi ona zaprzeczenie praw człowieka.

  Wedding jest dzielnicą (Ortsteil) Berlina położoną w środkowo-zachodniej jego części. W czasie podziału Berlina na sektory po II wojnie światowej Wedding należał do sektora francuskiego. Obecnie, po reformie administracyjnej z dnia 1 stycznia 2001 r., stracił on status samodzielnego rejonu (Bezirk) i stał się częścią rejonu Mitte. Ponieważ koszty najmu lokali w Weddingu są niższe niż w większości innych dzielnic, mieszka tu wielu ludzi o niskich dochodach, imigrantów, studentów, a także młodych artystów. Według szacunków odsetek cudzoziemców w Weddingu wynosił w 2007 r. 31,8%.

  Międzynarodowa Agencja Badania Raka lub Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem lub Międzynarodowa Agencja Badań nad Nowotworami (IARC z ang. International Agency for Research on Cancer) – agenda WHO mieszcząca się w Lyonie we Francji i zajmująca się klasyfikacją czynników i substancji rakotwórczych.

  Dodano: 02.10.2008. 15:37  


  Najnowsze