• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zachęta i wsparcie, by pomóc otyłym kobietom dojeżdżać do pracy rowerem

  08.05.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Według wyników badań przeprowadzonych przez naukowców w Szwecji, dodatkowe wsparcie i zachęta może skłonić większą liczbę kobiet do ćwiczeń w czasie codziennego dojeżdżania do pracy. Takie ćwiczenia mogą wspomóc profilaktykę problemów zdrowotnych, jak np. cukrzyca czy choroby sercowo-naczyniowe, u otyłych kobiet. Wyniki opublikowane w czasopiśmie International Journal of Obesity pokazują, w jaki sposób proste środki mogą uczynić wielką różnicę i pomóc ludziom w zmianie nawyków i nabyciu nowych.

  Zdaniem dr Erika Hemmingssona z Instytutu Karolińskiego w Sztokholmie, który kierował projektem badawczym: "Transport związany z aktywnością fizyczną to chyba najpewniejszy sposób, aby pomóc populacjom zagrożonym chorobami serca i cukrzycą zwiększyć poziom aktywności fizycznej, gdyż na dojazd do pracy i z pracy musimy poświęcać czas tak czy inaczej".

  Badania, które trwały 18 miesięcy, objęły 120 kobiet w wieku od 30 do 60 lat, które miały otyłość brzuszną (obwód pasa równy co najmniej 88 cm) i nienajlepszą kondycję fizyczną. Kobiety zostały losowo przydzielone do jednej z dwóch grup: piechurek (grupa kontrolna) i piechurek zachęcanych do jeżdżenia na rowerze (grupa interwencyjna).

  Badane w grupie piechurek otrzymały krokomierze. W czasie dwóch dwugodzinnych spotkań grupowych były zachęcane do przemierzania pieszo drogi do i z pracy. Celem każdej badanej było zwiększanie powoli liczby kroków wykonywanych dziennie. Każda biorąca udział w programie, który polega na standardowych ćwiczeniach, odniesie sukces, jeżeli wykona dziennie około 10.000 kroków.

  Grupa interwencyjna wzięła udział w tym samym programie, uzupełnionym jednak o kilka ważnych elementów. Każda z uczestniczek odbyła trzy indywidualne konsultacje z lekarzem, który zalecił każdej z kobiet podejmowanie aktywności fizycznej, zachęcając je w szczególności do jeżdżenia rowerem do i z pracy. Badane wzięły udział w dwóch dodatkowych spotkaniach grupowych i wypożyczono im nowe rowery damskie, z których mogły korzystać w czasie 18-mięsiecznych badań. Każda biorąca udział w programie odniesie sukces, jeżeli wykona około 10.000 kroków lub przejedzie na rowerze średnio 2 kilometry dziennie.

  Obydwie grupy były zachęcane do chodzenia do pracy lub, w przypadku grupy interwencyjnej, do chodzenia bądź jeżdżenia na rowerze. Sugestie podsuwane badanym polegały na działaniach takich jak poruszanie się środkami transportu publicznego i wysiadanie o jeden przystanek wcześniej niż zazwyczaj.

  Badane z grupy rowerowej, które otrzymały znacznie większe wsparcie niż kobiety z grupy pieszej, zdecydowanie lepiej radziły sobie ze zmianą reżimu i utrzymaniem go. W tej grupie 38,7% badanych przejeżdżało rowerem dwa lub więcej kilometrów dziennie. W grupie kontrolnej, jedynie około 9% kobiet osiągało cel 10.000 kroków dziennie.

  Mniej więcej taka sama liczba kobiet z obydwu grup znacznie zwiększyła dystans pokonywany pieszo, co sugeruje, że jeżdżenie na rowerze nie zniechęca do poruszania się pieszo. W obydwu grupach u znacznej liczby badanych zmniejszył się obwód pasa, ale nie waga.

  "Mając w pamięci, że wiele kobiet z grupy rowerowej po raz ostatni jeździło na rowerze kiedy były dziećmi, krzepiącym jest fakt, że tak wielu z nich udało się rzeczywiście regularnie jeździć rowerem do pracy" - zauważył dr Hemmingsson. "Program wsparcia, którym objęta była grupa interwencyjna, celowo nie był szczególnie kosztowny, gdyż chcieliśmy, aby był on realną opcją dla podstawowej opieki zdrowotnej" - dodał. "Pozytywnym skutkiem ubocznym był spadek o 34% wyjazdów samochodem."

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Instytut Karoliński:
  http://ki.se

  International Journal of Obesity:
  http://www.nature.com/ijo

  Źródło danych: Instytut Karoliński
  Referencje dokumentu: Hemmingsson E., et al. (2009) Increased physical activity in abdominally obese women through support for changed commuting habits: a randomised clinical trial. Int J Obesity (w druku). Publikacja internetowa z dnia 5 marca; DOI: 10.1038/ijo

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Otyłość brzuszna – zwana inaczej "otyłością centralną", "otyłością typu jabłko", "otyłością trzewną", "otyłością wisceralną", "otyłością androidalną". Jest częściej spotykana u mężczyzn niż u kobiet. Jej powikłaniami mogą być: Praca Obywatelska - dwutygodnik Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet o tematyce społeczno-politycznej. Był wydawany w latach 1928-1939 jako pismo obozu politycznego Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Redakcję tworzyły przede wszystkim dawne członkinie Ligi Kobiet Polskich. Objętość wyrzutowa serca (ang. SV - stroke volume) - ilość krwi wtłaczanej przez jedną z komór serca do odpowiedniego zbiornika tętniczego w czasie pojedynczego skurczu serca. U dorosłego mężczyzny o masie 70 kg, w spoczynku, w pozycji leżącej, każda z komór tłoczy około 80 ml krwi w czasie jednego cyklu pracy serca. W końcu skurczu w każdej komorze pozostaje około 50 ml krwi, stanowiącej objętość krwi zalegającej. Zależna jest od wielu czynników.

  Doba pracownicza - kolejne 24 godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (art. 128 § 3 Kodeksu pracy).

  Definicja została wprowadzona nowelizacją ustawy Kodeks pracy z 14 listopada 2003 roku. Pojęcie doby pracowniczej nie jest ściśle związane z potocznym znaczeniem słowa „doba”, przez które rozumiemy dobę astronomiczną, rozpoczynającą się każdej nocy o godz. 00:00.

  Dwukrotne zatrudnienie pracownika w ramach jednej doby pracowniczej z reguły powoduje pracę w godzinach nadliczbowych. Dlatego takie planowanie pracy jest niedopuszczalne: Kodeks pracy dopuszcza pracę w godzinach nadliczbowych w przypadku m.in. powstania szczególnych potrzeb pracodawcy (art. 151), a te nie mogą być zaplanowane.

  Ponadto Państwowa Inspekcja Pracy traktuje dwukrotne zatrudnianie pracownika w ramach jednej doby pracowniczej jak ominięcie przepisów o przerywanym czasie pracy (art. 139 KP).

  Program 12 kroków (ang. twelve steps, w niektórych polskich wspólnotach Al-Anon nazywane 12 Stopniami) – popularna wśród osób uzależnionych forma samopomocy, polegająca na wymianie doświadczeń związanych z praktykowaniem Programu 12 kroków (stopni), stanowiącą zbiór zaleceń dla osoby uzależnionej, członka grupy samopomocowej 12 kroków, które systematycznie stosowane i wymieniane z innymi uczestnikami mają pomóc uczestnikowi wspólnoty wyzwolić się z uzależnienia.

  Przywódca zorientowany na ludzi - W psychologii pracy przywódca, który preferuje demokratyczny styl kierowania. Lider zorientowany na ludzi (tak zwany lider demokratyczny) kieruje grupą dbając przede wszystkim o dobre samopoczucie członków grupy. Zwykle jest serdeczny, otwarty, ugodowy, okazuje zaufanie, tłumaczy swoje decyzje, zachęca ludzi do uczestniczenia w procesie decyzyjnym. Taki przywódca (w odróżnieniu od przywódcy autorytarnego) ma skłonność do dość pozytywnego oceniania najmniej pożądanego pracownika. ok 66% pracowników pragnie być kierowanymi w ten sposób - jawi się on w opisach pracowników jako idealny. Społeczny inspektor pracy (właśc. zakładowy społeczny inspektor pracy - zsip) - pracownik danego zakładu pracy, który jest członkiem związku zawodowego i nie zajmuje stanowiska kierownika zakładu pracy lub stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu. Zakładowe organizacje związkowe mogą postanowić, że społecznym inspektorem pracy może być również pracownik zakładu niebędący członkiem związku zawodowego. Sprawowanie funkcji społecznego inspektora pracy stanowi służbę społeczną, pełnioną przez pracowników dla zapewnienia przez zakłady pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy.

  Lubelski Festiwal Nauki – największa impreza naukowa w Lublinie, mająca na celu popularyzację nauki w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży), prezentację projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych, promocję uczelni i jednostek badawczych oraz integrację lubelskiego środowiska naukowego. Festiwal ma także zachęcić do uprawiania i podglądania nauki oraz pracy naukowców, pokazać, że praca naukowca może być ciekawa, a studia mogą pomóc w realizacji marzeń. 12 kroków (ang. twelve steps, w niektórych polskich wspólnotach Al-Anon nazywane 12 Stopniami) – zbiór zaleceń dla osoby uzależnionej, członka grupy samopomocowej 12 kroków, które systematycznie stosowane i wymieniane z innymi uczestnikami mają pomóc uczestnikowi wspólnoty wyzwolić się z uzależnienia.

  Prawo Olsona - wraz ze wzrostem liczebności grupy pogarsza się jej wydajność, zwiększanie liczby członków obniża możliwość osiągnięcia celu, chyba że dokonamy podziału na grupy zadaniowe (wtedy możliwość osiągnięcia wyznaczonych zadań wydatnie się zwiększa), zwiększanie liczby członków zmniejsza jednolitość grupy, w dużych grupach obniża się częstość i jakość komunikacji.

  Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu - tydzień zainicjowany przez Komisję Europejską w 2002 roku odbywający się regularnie w dniach od 16 do 22 września. Celem kampanii jest zachęcenie mieszkańców miast do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: chodzenia pieszo, jazdy na rowerze, korzystania z komunikacji miejskiej czy car-poolingu.

  Jądro półgrupy - najmniejszy dwustronny ideał danej półgrupy. Nie każda półgrupa posiada ideał. Jądro jest półgrupą idealnie prostą, to znaczy nie zawiera żadnego właściwego ideału dwustronnego. Rozwój algebraicznej teorii półgrup rozpoczął się od pracy rosyjskiego matematyka A. K. Suszkiewicza w Mathematische Annalen (1928), w której wyjaśnił on strukturę jądra dowolnej półgrupy skończonej.

  Dodano: 08.05.2009. 15:11  


  Najnowsze