• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zapobieganie chorobom układu krążenia: badania wskazują różnice pod tym względem w polityce poszczególnych krajów [0] UE

  14.09.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  10 września w ramach projektu mapowania EuroHeart współfinansowanego przez europejski Program Zdrowia Publicznego zostały przedstawione wyniki trzyletniego badania promocji zdrowego serca i środków zapobiegania chorobom układu krążenia w poszczególnych krajach europejskich. Badanie wykazało istnienie istotnych nierówności zarówno w krajowych politykach profilaktyki, jak i w poziomie śmiertelności spowodowanej chorobami układu krążenia.

  Choroby układu krążenia są główną przyczyną śmierci i niepełnosprawności w Europie. Jednak według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wystarczyłoby niewielkie zmniejszenie ciśnienia krwi, otyłości i korzystania z produktów tytoniowych wśród całej populacji, aby zmniejszyć ryzyko występowania tych chorób o połowę. Projekt mapowania EuroHeart (ďż˝Mapowanie i analiza narodowych planów, polityk i środków wpływających na promocję zdrowia układu krążenia i zapobieganie chorobom układu krążenia w Europieďż˝) został rozpoczęty w roku 2007 przez Europejską Organizację Kardiologiczną (European Heart Network) oraz Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (European Society of Cardiology) w celu określenia obszarów działań, poprzez które możliwe by było uniknięcie w jak największym możliwym stopniu zgonów i przypadków niepełnosprawności.

  Dzięki ostatniemu badaniu przeprowadzonemu w ramach projektu EuroHeart badacze zebrali wyczerpujące informacje na temat polityk, planów i środków wpływających zarówno na promocję zdrowia układu krążenia, jak i na zapobieganie chorobom układu krążenia w 16 krajach europejskich. Dane zostały zebrane za pomocą specjalnie opracowanych kwestionariuszy. Pomogły one w zidentyfikowaniu różnic i braków w politykach oraz działaniach, a także w określeniu kluczowych elementów krajowych strategii.

  Jednym z najważniejszych odkryć było, że chociaż choroby serca w dalszym ciągu są czołową przyczyną śmierci w Europie, w większości badanych krajów poziom śmiertelności zmniejsza się. Jednakże badacze stwierdzili także duże różnice pomiędzy krajami zarówno w poziomie śmiertelności spowodowanych chorobami układu krążenia, jak i w krajowych programach profilaktyki.

  Węgry, Estonia, Słowacja i Grecja posiadały największy poziom śmiertelności spowodowanej chorobą wieńcową wśród mężczyzn i kobiet poniżej 65 roku życia. Najniższy poziom tego współczynnika wśród mężczyzn poniżej 65 roku życia zaobserwowano we Francji, w Holandii, we Włoszech i w Norwegii, podczas gdy wśród kobiet należących do tej samej grupy wiekowej najniższe poziomy zaobserwowano w Islandii, Francji, Słowenii i we Włoszech.

  Oszacowano także obecność czynników zwiększonego ryzyka, jakim jest np. palenie tytoniu. W krajach, gdzie obecność takich czynników była największa, odnotowano także najwyższy wskaźnik poziomy śmiertelności spowodowanej chorobą wieńcową. Na przykład najwyższy odsetek osób palących zaobserwowano w Grecji (46%), Estonii (42%), Słowacji (41%), Niemczech (37%) i na Węgrzech (37%).

  Występowanie przypadków przedwczesnej śmierci spowodowanej chorobą wieńcową w poszczególnych krajach było wyraźnie zróżnicowane. Na przykład poziom śmiertelności w Finlandii w latach 1972-2005 spadł o 76%, podczas gdy w tym samym okresie w Grecji wzrósł o 11%.

  We wszystkie krajach biorących udział w badaniu obowiązuje ustawodawstwo regulujące zdrowie publiczne, zwalczanie palenia tytoniu i żywność. Jednakże o ile w Belgii, Estonii, Finlandii, Francji, Islandii, we Włoszech i w Słowenii istnieje kilka instrumentów polityki promujących zdrowie układu krążenia i mających na celu walkę z chorobą wieńcową, nadciśnieniem, wylewem i hiperlipidemią - to w Grecji istnieje tylko jeden taki instrument.

  W Danii i Grecji stwierdzono brak krajowych wytycznych w zakresie chorób układu krążenia. Wszystkie pozostałe państwa posiadają krajowe wytyczne zarządzania profilaktyką hiperlipidemii, cukrzycy i wylewom krwi. Większość krajów (z wyjątkiem Danii, Grecji i Słowenii) miało wytyczne w zakresie otyłości. Jedynymi krajami, które posiadają zalecenia w zakresie pierwszej pomocy, są Francja, Niemcy oraz Irlandia.

  ďż˝W szerszym ujęciu organizacji WHO, pomiędzy 53 krajami Europy (jako regionu) występują jeszcze większe różnice, które zwiększały się w ciągu ostatnich 20 latďż˝ - stwierdził Nata Menabde, Regionalny Wicedyrektor WHO w Europie. ďż˝Obserwujemy nawet dziesięciokrotną różnicę w poziomie śmiertelności z powodu chorób serca o podłożu niedokrwiennym u mężczyzn w wieku poniżej 65 lat. Drugą stroną medalu jest to, że w niektórych krajach byliśmy w stanie wdrożyć politykę mającą na celu zmniejszenie tego problemuďż˝.

  Europejski oddział organizacji WHO i Komisja Europejska wraz z państwami członkowskimi pracują wspólnie nad zwiększeniem efektywności służb ochrony zdrowia w Europie i rozwiązywaniem przyczyn chorób układu krążenia, takimi jak palenie tytoniu, otyłość, spożywanie alkoholu i brak aktywności fizycznej.

  Susanne Logstrup - dyrektor Europejskiej Organizacji Kardiologicznej, zauważyła, że nowe odkrycia pokazują, iż większość krajów podjęła kroki legislacyjne i prowadzi aktywną politykę w zakresie zdrowia publicznego, w szczególności chorób wieńcowych, palenia produktów tytoniowych, spożycia żywności i aktywności fizycznej. Dodała przy tym, iż ďż˝tylko w około połowie badanych krajów byliśmy w stanie zidentyfikować budżet przeznaczony na implementację tego typu polityki i programówďż˝.

  Badanie pokazało, że zakazy palenia istotnie wpłynęły na częstotliwość występowania ostrych przypadków choroby wieńcowej. Na przykład w lutym zeszłego roku władze Francji odnotowały spadek w wysokości 15% w liczbie przyjęć na ostry dyżur pacjentów z atakiem serca, rok po wprowadzeniu zakazu publicznego palenia tytoniu. Badacze we Włoszech i w Irlandii także zaobserwowali spadek liczby ostrych przypadków choroby wieńcowej o około 11% od czasu wprowadzenia zakazów palenia kilka lat temu. Co ciekawe, rok po wprowadzeniu w Szkocji zakazu palenia w marcu 2006 r. liczba ludzi przyjętych do szpitali z powodu ataku serca spadła o 17%.

  Project EuroHeart będzie prowadzony do marca 2010 roku. Oprócz mapowania i analizy, cele tego projektu to także szukanie wsparcia w promocji zdrowia układu krążenia i zapobiegania jego chorobom, badanie zagadnień odnośnie chorób układu krążenia u kobiet, doskonalenie praktyk profilaktycznych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej i wdrażanie oraz adaptowanie europejskich wytycznych zapobiegania chorobom układu krążenia do warunków krajowych.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC):
  http://www.escardio.org/

  Konferencja �Walka z chorobami serca i wylewami: planowanie zdrowszej Europy�:
  http://www.euroheart2009.eu

  Aby odwiedzić witrynę internetową projektu EuroHeart, kliknij:
  tutaj.

  Źródło danych: Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne; Projekt EuroHeart
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i projektu EuroHeart.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ang. European Society of Cardiology - ESC) - europejskie towarzystwo naukowe zrzeszające ponad 53 000 osób zajmujących się problemami chorób serca i naczyń, głównie kardiologów. Zostało założone 2 września 1950 roku podczas I Światowego Kongresu Kardiologicznego w Paryżu. W jego skład wchodzi m.in. 50 Towarzystw Kardiologicznych z poszczególnych europejskich państw (w tym Polskie Towarzystwo Kardiologiczne), 5 stowarzyszeń, 19 grup roboczych (ang. Working Group - WG) . Epidemiologia (język grecki "epi" – na , "demos" – lud, "logos" – słowo, nauka) – badanie występowania i rozmieszczenia stanów lub zdarzeń związanych ze zdrowiem w określonych populacjach oraz wpływu czynników wpływających na stan zdrowia a także zastosowanie tej wiedzy do kontrolowania problemów zdrowotnych . Epidemiologia bada wpływ czynników środowiskowych oraz warunków występowania epidemii spowodowanych chorobami w określonej populacji, wpływających na stan jej zdrowia. Może dotyczyć chorób ludzi, zwierząt i roślin. Zdrowie publiczne – nauka zajmująca się zdrowiem na poziomie populacji ludzkiej. Profesor Uniwersytetu Yale, C.-E.A. Winslow, zaproponował w roku 1920 następującą definicję: “zdrowie publiczne jest nauką i sztuką zapobiegania chorobom, przedłużania życia, promowania zdrowia i sprawności fizycznej poprzez zorganizowane wysiłki na rzecz higieny środowiska, kontroli chorób zakaźnych, szerzenia zasad higieny osobistej, organizowania służb medycznych i opiekuńczych w celu wczesnego rozpoznawania, zapobiegania i leczenia oraz rozwijania takich mechanizmów społecznych, które zapewnią każdemu standard życia umożliwiający zachowanie i umacnianie zdrowia".

  Niewydolność serca (łac. insufficiaentia cordis) – stan, w którym nieprawidłowa struktura lub funkcjonowanie serca upośledza zdolność do zapewnienia wystarczającego przepływu krwi zgodnie z zapotrzebowaniem organizmu. Nie należy mylić niewydolności serca z niewydolnością krążenia. Do częstych przyczyn niewydolności serca należą: zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca, choroby zastawkowe i kardiomiopatie. Niewydolność serca występująca po raz pierwszy, niezależnie od dynamiki zmian jest określana jako świeża. Pomostowanie aortalno-wieńcowe (ang. Coronary Artery Bypass Graft, CABG) – operacja kardiochirurgiczna wszczepienia pomostów naczyniowych (tzw. by-passów) omijających miejsce zwężenia w tętnicy wieńcowej stosowana w niektórych przypadkach zawału serca i zaawansowanej choroby wieńcowej.

  Rzężenia – nieprawidłowe szmery oddechowe; są to niedźwięczne, krótkie szmery wysłuchiwane nad płucami, mające nieciągły charakter (są przerywane) i różną częstotliwość. Rzężenia o wyższej częstotliwości określa się jako rzężenia drobnobańkowe lub trzeszczenia, rzężenia o niższej częstotliwości określane są jako grubobańkowe. Sercowy zespół X (ang. cardiac syndrome X) – postać choroby wieńcowej należąca do zespołów wieńcowych stabilnych. Składają się na ten zespół: bóle dławicowe, obniżenie odcinków ST w elektrokardiograficznej próbie wysiłkowej przy prawidłowym obrazie krążenia wieńcowego w badaniu koronarograficznym. Patogenezę zespołu X zazwyczaj wiąże się z patologią mikrokrążenia wieńcowego. Rozpoznanie stawiane jest po wykluczeniu innych możliwych przyczyn dławicy piersiowej. Zespół wyróżnił Kemp w 1973 roku.

  Globalne obciążenie chorobami (z ang. Global Burden of Disease, GBD) jest próbą sprecyzowania rozmiaru utraty zdrowia z powodu chorób, urazów i czynników zagrożenia według wieku, płci, w rozmieszczeniu w przestrzeni i w czasie. Jest kompleksową miarą stanu zdrowia obejmującą analizę umieralności, niepełnosprawności i czynników zagrażających zdrowiu.

  Dodano: 14.09.2009. 15:11  


  Najnowsze