• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zmiana stylu życia kluczowym elementem profilaktyki cukrzycy

  13.04.2010. 10:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W ramach badań finansowanych przez UE naukowcy i klinicyści podjęli walkę z cukrzycą i wygrywają to starcie. Partnerzy projektu IMAGE ("Opracowanie i wdrożenie wytycznych i standardów szkoleniowych w zakresie profilaktyki cukrzycy w Europie") sformułowali pierwszą paneuropejską strategię profilaktyki choroby znajdującej się w centrum zainteresowań naukowców. Projekt został sfinansowany kwotą w wysokości 1,2 miliona euro, pochodzącą ze środków Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Ochrony Zdrowia i Konsumentów.

  Eksperci przewidują, że w ciągu następnych 15 lat liczba przypadków cukrzycy wzrośnie z 53,2 do 64,1 miliona, co będzie stanowić wzrost o ponad 20%. Równie niepokojący jest fakt, że do roku 2030 10% ludności w wieku od 20 do 79 lat zachoruje na cukrzycę. Na cukrzycę nie zapadają wyłącznie osoby starsze. Obecnie chorują także nastolatki oraz małe dzieci. W związku z rosnącymi obawami związanymi z rosnącą liczbą przypadków cukrzycy UE jest zdeterminowana do podjęcia działań mających na celu wdrożenie programów profilaktycznych cukrzycy typu 2.

  Chociaż przedłożono wiele modeli profilaktyki, żaden z nich nie został wdrożony. Dzięki projektowi IMAGE sytuacja uległa zmianie. Poprzednie działania były ukierunkowane na polepszenie europejskiej profilaktyki cukrzycy typu 2, natomiast partnerzy projektu IMAGE zaproponowali zbiór sprawdzonych zaleceń mających na celu zatrzymanie dalszego rozprzestrzeniania się cukrzycy typu 2.

  Wśród zaleceń znalazła się zmiana diet pacjentów oraz zwiększenie aktywności fizycznej w celu profilaktyki cukrzycy typu 2, a także określenie i identyfikacja ludzi odznaczających się wyższym ryzykiem zachorowania na tę chorobę. Według zespołu badawczego najnowsze dowody wskazują, że do zmniejszenia ryzyka zachorowania na cukrzycę wystarczy spadek wagi o zaledwie 5% oraz 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej tygodniowo. Inną niewiarygodną wiadomością było stwierdzenie, że tempo rozwoju cukrzycy typu 2 wyniosło 0% u ludzi, którzy dokonali czterech zmian w stylu życia z pięciu zaproponowanych.

  Partnerzy projekty IMAGE zaprezentowali zalecenia końcowe na Szóstym Światowym Kongresie Profilaktyki Cukrzycy i Powikłań, który odbył się 9 kwietnia w Dreźnie. Konsorcjum IMAGE jest kierowane przez Drezdeński Uniwersytet Technologiczny. Wśród członków konsorcjum znajdują się pochodzący z 20 krajów europejskich specjaliści z różnych dziedzin, tacy jak eksperci ds. zdrowia publicznego i polityki zdrowia, badacze zdrowia, naukowcy behawioralni, epidemiolodzy oraz lekarze rodzinni.

  "Profilaktyka poprzez zmianę stylu życia osób narażonych na zwiększone ryzyko zachorowania jest ekonomiczna i powinna zostać uwzględniona w poddanych ocenie modelach ochrony zdrowia", brzmią wytyczne projektu IMAGE. "Oczekuje się, że skuteczne plany w zakresie profilaktyki zostaną wdrożone dzięki długofalowym inicjatywom rządowym obejmującym wspieranie, pomoc społeczności, zmiany fiskalne i prawne, zaangażowanie sektora prywatnego oraz stałe upowszechnianie zaleceń za pomocą środków masowego przekazu".

  W ramach projektu IMAGE zaoferowano także informator na temat formułowania skutecznych programów profilaktycznych. Informator zatytułowany "Podjęcie działań profilaktyki cukrzycy - narzędzia projektu IMAGE mające na celu profilaktykę cukrzycy typu 2 w Europie" przedstawia zakres działań do podjęcia przez dorosłe osoby narażone na ryzyko zachorowania na cukrzycę. W publikacji zawarto informacje na temat konieczności podjęcia działań, sposobów zmiany stylu życia, oceny i kontroli jakości oraz budżetowaniu i finansowaniu programów profilaktycznych.

  Dr Colin Greaves z placówki Peninsula College of Medicine & Dentistry prowadzonej przez brytyjski Uniwersytet w Exeter oraz Uniwersytet w Plymouth powiedział: "Jeśli politycy i podmioty działające na rynku ochrony zdrowia zastosują te wytyczne w celu opracowania narodowych strategii profilaktyki cukrzycy typu 2, oznaczać to będzie, że dokonano ogromnego postępu w dziedzinie polityki ochrony zdrowia w danym regionie.

  Zmiany stylu życia okazały się skuteczne, a potencjalne oszczędności kosztów ochrony zdrowia są ogromne. W przypadku wdrożenia wartościowych programów opartych na wytycznych projektu IMAGE w celu wsparcia zmian stylu życia ludzi narażonych na chorobę będzie można zmniejszyć o połowę częstość zachorowań na cukrzycę typu 2".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Cukrzyca typu MODY (MODY – akronim od ang. Maturity Onset Diabetes of the Young) – grupa rzadkich i uwarunkowanych genetycznie postaci cukrzycy, których objawy pojawiają się u osób w wieku 15-35 lat, a ich przebieg kliniczny jest zbliżony do cukrzycy typu 2. W przeciwieństwie do typu 1, który zawsze wymaga przyjmowania insuliny, chorzy z MODY często mogą przyjmować leki doustne. Stanowią 1–5% wszystkich przypadków cukrzycy. Doustne leki przeciwcukrzycowe – grupa leków w postaci tabletek stosowanych w cukrzycy. Leki te różnią się pod względem mechanizmu działania, profilu farmakologicznego, ale ich wspólną cechą jest zasadniczy efekt działania – obniżanie stężenia glukozy we krwi (działanie hipoglikemizujące). Doustne leki przeciwcukrzycowe znajdują zastosowanie przede wszystkim w leczeniu cukrzycy typu 2, oraz niektóre z nich (pochodne biguanidowe) pomocniczo w wybranych przypadkach cukrzycy typu 1 (zmniejszenie wahań glikemii poposiłkowej, obniżenie poziomu lipidów). Retinopatia cukrzycowa (łac. retinopathia diabetica) – uszkodzenie naczyń krwionośnych siatkówki oka pojawiające się w przebiegu cukrzycy, zaliczane do mikroangiopatii cukrzycowej. Zmiany te rozwijają się wprost proporcjonalnie do długości cukrzycy oraz jej typu. Po 20 latach trwania cukrzycy stwierdza się u prawie wszystkich chorych na cukrzycę typu 1 oraz u 60% osób chorych na cukrzycę typu 2. Podstawowe znaczenie w patogenezie mają hiperglikemia i nadciśnienie tętnicze. Istotne są procesy prowadzące do nasilenia stresu oksydacyjnego i nadmierne wytwarzanie czynników wzrostu (IGF-1, PEDF).

  Pramlintyd – (ang. pramlintide acetate) – nowy lek hipoglikemiczny stosowany w leczeniu cukrzycy, u pacjentów u których dotychczasowe leczenie insuliną nie przynosi wyrównania kontroli glikemii. Został zarejestrowany i dopuszczony, przez FDA, do stosowania w leczeniu cukrzycy w USA 16 marca 2005 do leczenia cukrzycy 1 i 2 typu. Zespół Mauriaca – zespół objawów spowodowany skrajną postacią niewyrównania cukrzycy typu 1 u dzieci (wynika z przewlekłego niedoinsulinowania), polegający na upośledzeniu wzrastania i organomegalii (spleno- i hepatomegalii). W związku z postępem w diagnostyce i leczeniu cukrzycy termin ma znaczenie historyczne. Zespół opisał Leonard Pierre Mauriac.

  Inhibitory dipeptydylo-peptydazy 4 (ang. dipeptidyl peptidase-4 inhibitors) – grupa doustnych leków hipoglikemizujących, działających przez blokowanie enzymu dipeptydylo-peptydazy 4 (DPP-4). Znajdują zastosowanie w farmakoterapii cukrzycy typu 2. Pierwszy lek z tej grupy, sitagliptyna, został dopuszczony przez FDA do stosowania na terenie USA w 2006 roku. W marcu 2007 Komisja Europejska udzieliła pozwolenia na dopuszczenie preparatu do obrotu w całej Unii Europejskiej, pod koniec tego roku została wprowadzona na australijski rynek leków do leczenia cukrzycy typu 2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) – fundacja charytatywna, której podstawowym celem zgodnie ze statutem jest: „działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”.

  Zespół metaboliczny (zespół polimetaboliczny, zespół X, zespół insulinooporności, zespół Raevena) – zbiór wzajemnie powiązanych czynników zwiększających istotnie ryzyko rozwoju miażdżycy i cukrzycy typu 2 oraz ich powikłań naczyniowych. Przeciwciała przeciwwyspowe - to przeciwciała przeciwko antygenom wysp trzustkowych Langerhansa, biorące udział w autoimmunologicznym ich uszkodzeniu, doprowadzając do rozwoju cukrzycy typu 1 lub cukrzycy LADA.

  Tolbutamid – metylowa pochodna sulfonylomocznika, lek należący do doustnych leków hipoglikemizujących, który był szeroko stosowany w leczeniu cukrzycy typu II.

  Promocja zdrowia – proces umożliwiający jednostkom i grupom społecznym zwiększenie kontroli nad uwarunkowaniami zdrowia w celu poprawy ich stanu zdrowia, oraz sprzyjający rozwijaniu zdrowego stylu życia, a także kształtowaniu innych środowiskowych i osobniczych czynników prowadzących do zdrowia.

  Biguanidy – grupa leków będących pochodnymi biguanidu, stosowanych m.in. w leczeniu cukrzycy typu 2 i malarii. Obecnie zastosowanie w leczeniu cukrzycy znajduje jedynie metformina, gdyż fenformina i buformina z uwagi na istotne efekty uboczne zostały wycofane z rynku. Mechanizm ich działania polega na zmniejszeniu syntezy ATP w wielu komórkach, co skutkuje hamowaniem glukoneogenezy w komórkach wątrobowych, wzrostem obwodowej beztlenowej glikolizy oraz zahamowaniem lipolizy, co skutkuje obniżeniem poziomu glukozy i lipidów we krwi oraz obniżeniem masy ciała. Eksenatyd (ang. Exenatide) − nowy lek zarejestrowany do leczenia cukrzycy, będący agonistą peptydu glukagonopodobnego typu 1 (GLP-1 Glucagon-like-peptide-1), wytwarzanego przez komórki L jelita cienkiego, który wiążąc się z komórką β (receptorem dla GLP-1) wysp trzustkowych zwiększa wydzielanie insuliny pod wpływem glukozy. Ponadto spowalnia wchłanianie glukozy oraz hamuje wpływ glukagonu na komórki receptorowe. Został dopuszczony do leczenia typu 2 cukrzycy przez FDA na rynku USA w 2005. Eksenatyd jest syntetycznym analogiem peptydu złożonego z 39 aminokwasów, pierwotnie wykrytego w ślinie helodermy arizońskiej.

  Insulina detemir – wolno działający analog insuliny ludzkiej o wydłużonym czasie działania. Jego preparat jest stosowany w postaci wstrzyknięć w leczeniu cukrzycy.

  Dodano: 13.04.2010. 10:12  


  Najnowsze