• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zmiany klimatu a rozstrój żołądka w Europie

  30.04.2013. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wiele powiedziano na temat oddziaływania zmian klimatu, jednak niewiele wiadomo o ich wpływie na kwestie zdrowotne powiązane z wodą. Naukowcy sugerują obecnie, że większe opady i silniejsze burze mogą być przyczyną poważniejszego rozstrojenia żołądków w niektórych częściach Europy.

  Projekt VIROCLIME poświęcony był analizie oddziaływania zmian klimatu na przenoszenie i los patogenów wirusowych w wodzie i zarządzanie związanym z nimi ryzykiem. W ciągu czterech lat realizacji projektu poszukiwano sposobów na poradzenie sobie ze skutkami zmian klimatu i ryzykiem związanym z chorobami wirusowymi. Dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 2,4 mln EUR umożliwiło przyjęcie podejścia polegającego na zaprojektowaniu modeli hydrologicznych i unowocześnieniu narzędzi do śledzenia szkodliwych wirusów w ściekach trafiających do wód europejskich, aby określić następnie zagrożenia zdrowotne.

  Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) brak bezpiecznej wody pitnej dotyka niemal 1 mld ludzi. Co więcej prognozuje ona, że można by zapobiec 4% globalnego obciążenia chorobami poprzez poprawę zaopatrzenia w wodę, warunków sanitarnych i higieny.

  To cel projektu VIROCLIME, którym kierują profesor David Kay i dr Peter Wyn-Jones z Uniwersytetu w Aberystwyth, Zjednoczone Królestwo. Naukowcy przeprowadzili studia przypadku i monitorowali stężenie wirusa na pięciu, wrażliwych pod względem środowiskowym, stanowiskach w Brazylii, Grecji, Hiszpanii, Szwecji i na Węgrzech. Te kraje są szczególnie narażone na zmiany klimatu i podatne na ulewne deszcze.

  Testy objęły analizę poziomu ekspozycji, aby oszacować zagrożenie chorobami powiązanymi z takimi zmianami klimatu jak ulewne deszcze. Opracowano także narzędzia i wprowadzono nowe metody oczyszczania ścieków oraz pobierania próbek ścieków i wody, aby przeprowadzić ilościową analizę wykrywanych docelowych wirusów.

  Modele, opracowane na podstawie istniejących modeli epidemiologicznych, posłużyły do przetestowania chorób wirusowych w społeczności, a analiza wskaźnikowa pomogła prześledzić wszelkie powiązania między stężeniem wirusów a normami jakości wody. Zanalizowano także zmiany w stężeniu wirusów w wodzie oraz ryzyko związane z wpływającymi na zdrowie społeczeństwa zajęciami, takimi jak kąpiele w zanieczyszczonej wodzie czy spożywanie skorupiaków.

  W wyniku przeprowadzonych badań powstała obszerna baza danych ponad 1800 próbek, która umożliwia wykonywanie testów pod kątem całej gamy wirusów jelitowych i wskaźników bakteryjnych jakości wody. To z kolei pozwala naukowcom prognozować zmienność stężeń wirusów w rozmaitych scenariuszach zmian klimatu.

  Partnerzy projektu twierdzą, że ich dane pomogą w informowaniu decydentów i naukowców, jak i szerszego grona odbiorców, o prawdopodobnych skutkach zmian klimatu.

  Przegląd badań VIROCLIME został opisany w artykule pt. "Extreme water-related weather events and waterborne disease" (Ekstremalne zdarzenia pogodowe związane z wodą a choroby przenoszone przez wodę), opublikowanym w czasopiśmie Cambridge Journal, Epidemiology and Infection.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Scenariusze RCP (representative concentration pathways) - cztery scenariusze zmian koncentracji dwutlenku węgla, które zostały zaakceptowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu w projekcie porównania globalnych modeli klimatu (tzw. projekt CMIP5) Reanaliza meteorologiczna (reintegracja) to powtórne przeanalizowanie długich szeregów czasowych pomiarów meteorologicznych (np temperatury ziemi) w skali globu lub w skali regionalnej. Ma na celu odrzucenie błędnych wyników pomiarowych i integrację danych pomiarowych z różnych obserwacji. Reanaliza meteorologiczna umożliwia badanie zmian klimatu na podstawie pomiarów, a nie badanie zmian wynikających z innych czynników takich jak zmiany technik pomiarowych. Bezpieczeństwo wodne – pojęcie określające zdolność danej populacji do zapewnienia sobie dostępu do źródeł wody pitnej. Zapewnienie bezpieczeństwa wodnego jest narastającym problemem gdyż mają na niego wpływ takie czynniki jak przyrost naturalny, susze, zmiany klimatu, zjawiska El Niño i La Niña, coraz większe zanieczyszczenie istniejących źródeł wody, zbędne zużycie wody przez przemysł i nadmierne zużywanie wód gruntowych i artezyjskich. Poziom bezpieczeństwa wodnego ulega drastycznej redukcji w wielu krajach świata zjawisko to określa się z języka angielskiego jako „water stres”.

  Niwelacja oceanograficzna – metoda polegająca na wyznaczaniu różnic wysokości reperów osadzonych na nadbrzeżach na podstawie rejestrowania poziomu swobodnego zwierciadła wody w akwenie. Przy analizowaniu zmian poziomu zwierciadła wody na podstawie ilościowego szacowanie przyczyn je wywołujących mamy do czynienia z metodą dynamiczną. Istnieje również metoda kinematyczna, polegająca na rejestrowaniu i analizowaniu zmian poziomów wody w akwenie i wpływu na te zmiany różnorodnych przyczyn bez ich ilościowego szacowania. EdGCM jest modelem ogólnej cyrkulacji atmosfery (ang. Global Circulation Model, w skrócie GCM) napisanym w celach edukacyjnych. Model może być uruchamiany na PC, ma wbudowany prosty interfejs graficzny i bazę danych i może być wykorzystany do badań zmian klimatu. Jest oparty na modelu z NASA Goddard - GISS Model II. Pozwala nauczycielom i uczniom wyrobić intuicję dotyczącą współczesnych problemów klimatycznych i zapoznanie się z narzędziami wykorzystywanymi przez naukowców w badaniach zmian klimatu.

  Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Warszawa 2013 znana z skrócie jako szczyt w Warszawie – międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce zmian klimatu. Obdywała się od 11 do 22 listopada 2013 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Organizuje ją Sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ds. zmian klimatu, a gospodarzem konferencji był rząd Polski. Gośćmi spotkania byli delegacji rządowi wszystkich krajów. Piąty Raport IPCC (The Fifth Assessment Report of the IPCC; w skrócie AR5) - piąty raport podsumowujący obecne i przewidywane zmiany klimatu opracowywany przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC).

  Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Poznań 2008 - międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce zmian klimatu. Odbywała się od 1 do 12 grudnia 2008 roku w Poznaniu na terenie Centrum Kongresowego Międzynarodowych Targów Poznańskich. Organizował ją Sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ds. zmian klimatu, a gospodarzem konferencji był rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Gośćmi spotkania było ponad 190 delegacji rządowych, a wzięło w niej udział łącznie ponad 11 tys. osób. Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Kopenhaga 2009 znana z skrócie jako szczyt w Kopenhadze – międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce zmian klimatu. Odbywała się od 7 do 18 grudnia 2009 w Bella Center w Kopenhadze. Organizował ją Sekretariat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ds. zmian klimatu, a gospodarzem konferencji był rząd Danii. Gośćmi spotkania było ponad 190 delegacji rządowych.

  Projekt Baltex (ang. The Baltic Sea Experiment) – rozpoczęty w 1992 roku projekt badający zmiany klimatu, zarządzanie zasobami wodnymi oraz jakość powietrza i wody w rejonie Morza Bałtyckiego.

  Czwarty Raport IPCC (The Fourth Assessment Report of the IPCC; w skrócie AR4) - czwarty raport podsumowujący zmiany klimatu, raporty są publikowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC).

  Model ogólnej cyrkulacji (ang. global climate model or general circulation model, w skrócie GCM) - model numeryczny opisujący zachowanie się klimatu na podstawie równań mechaniki płynów oraz innych równań fizyki i chemii opisujących procesy istotne z punktu widzenia zmian klimatu. Międzynarodowa Satelitarna Klimatologia Chmur (ang. the International Satellite Cloud Climatology Project, w skrócie ISCCP) to projekt badawczy mający na celu wieloletnią globalną analizę rozkładu chmur w atmosferze, ich dziennych, sezonowych i rocznych zmian. ISCCP (wymawiane "iskip") jest międzynarodowym satelitarnym projektem zapoczątkowanym w 1982 roku. Wyniki używane są do celów badania zmian klimatu, wymiany energetycznej na Ziemi, i oceny wpływu chmur na cykl hydrologiczny.

  Tara Oceans – wyprawa badawcza na statku Tara, mająca na celu szczegółowe poznanie górnej warstwy oceanów – do 200 m głębokości. Badania koncentrują się m.in. na badaniu planktonicznych protistów i roślin, a zwłaszcza relacji fitoplanktonu ze zmianami stężenia dwutlenku węgla i związanym z nimi globalnym ociepleniem i zakwaszeniem wód. Wśród innych badanych zagadnień przewidywane są również badania raf koralowych. Rezultaty przeprowadzonych badań mogą przyczynić się do lepszego poznania wczesnych etapów ewolucji życia na Ziemi, globalnych cykli biogeochemicznych oraz zrozumienia funkcjonowania klimatu i skutków jego zmian. Intergovernmental Panel on Climate Change (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu, w skrócie IPCC) – organizacja założona w 1988 przez dwie organizacje Narodów Zjednoczonych – Światową Organizację Meteorologiczną (WMO) oraz Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) w celu oceny ryzyka związanego z wpływem człowieka na zmianę klimatu.

  Ściśliwość wody morskiej - zdolność wody morskiej do zmian obiętości właściwej pod wpływem zmian wywieranego na nią ciśnienia. Miarą tej ściśliwości jest współczynnik ściśliwości wody morskiej, zależny od temperatury, zasolenia i ciśnienia w wodzie.

  Dodano: 30.04.2013. 15:37  


  Najnowsze