• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 7PR zdaje egzamin i udowadnia swoją rolę w wychodzeniu z kryzysu

  04.05.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Największy jak dotąd program finansowania przez Unię Europejską badań naukowych i rozwoju dobrze wypadł w przeglądzie swoich dwóch pierwszych lat funkcjonowania. Według sprawozdania okresowego Siódmy Program Ramowy (7PR) jest na dobrej drodze, by odpowiedzieć na społeczno-gospodarcze potrzeby UE i pełni szczególnie ważną rolę w pokonywaniu problemów wynikających z obecnego kryzysu finansowego.

  Przygotowanie sprawozdania okresowego nt. 7PR to wymóg prawny, który otwiera drogę do ewaluacji programu przez niezależną grupę ekspertów, jaka ma być przeprowadzona po czterech latach jego realizacji, czyli w roku 2010. Sprawozdanie zawiera wstępną ocenę skuteczności 7PR podczas dwóch lat realizacji, tj. od inauguracji w roku 2007. Ma także na celu nakreślić obecny, społeczno-gospodarczy krajobraz UE w celu prognozowania nadchodzących wyzwań i sprostania im.

  Jak czytamy w raporcie: "Długofalowe problemy, z którymi borykaliśmy się przed kryzysem nie zniknęły i cele strategii lizbońskiej są dziś jak najbardziej aktualne. Czas by zwiększać a nie obcinać wydatki na badania naukowe i innowację, zarówno po to by stawić czoła tym problemom, jak i położyć podwaliny pod drogę do wyjścia z kryzysu.

  7PR pozostaje kluczowym instrumentem promowania doskonałości naukowej i rozwoju technologicznego, odpowiadając na priorytety polityki UE oraz potrzeby przedsiębiorców i społeczeństwa" - mówi dalej sprawozdanie.

  Europejski Komisarz ds. Nauki i Badań, Janez Potocnik, stwierdził, że kryzys gospodarczy stanowi swego rodzaju sprawdzian rzeczywistości dla programów badawczych. "Cieszę się, że 7PR zdaje egzamin - dzięki niemu wpływają nowe środki na wspieranie badań naukowych a pomiędzy rokiem 2007 a 2013 budżet roczny zostanie niemal podwojony, co stanowi zachętę dla państw członkowskich."

  Wyniki uzyskane przez instrumenty finansowania 7PR oraz inicjatywy programowe są dowodem na to, że program jest na dobrej drodze. W ciągu pierwszych 2 lat 7PR wpłynęło niemal 36.000 propozycji badawczo-rozwojowych, z których ponad 5.500 zakwalifikowało się do finansowania (w sumie na kwotę około 10 mld EUR). Sprawozdanie potwierdza jakość procesu ewaluacji propozycji, gdzie 91% oceniających deklaruje, że proces zachowuje taką samą lub wyższą jakość w porównaniu z ewaluacją stosowaną w programach krajowych.

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN), formalnie założona w 2007 r. i stanowiąca integralną część 7PR, wybrała już ponad 500 projektów badawczych (na pierwsze zaproszenie wpłynęło 11.000 wniosków) do swoich 2 podstawowych programów: grantów dla rozpoczynających niezależnych naukowców oraz grantów dla doświadczonych naukowców. Granty te pomagają naukowcom - odpowiednio, tym którzy rozpoczynają niezależną karierę albo liderom świata naukowego posiadającym już pewien dorobek potwierdzający ich doskonałość naukową - w prowadzeniu pionierskich projektów w Europie.

  Podobnie wspólne inicjatywy technologiczne (WIT) 7PR pozwoliły stworzyć pięć partnerstw publiczno-prywatnych na wielką skalę, które zajmują się obszarami o strategicznym znaczeniu dla przyszłości Europy. Inicjatywy, których celem jest wspomaganie badań naukowych wynikających z potrzeb przemysłowych, już w tej chwili wspierają wspólne projekty badawcze w zakresie innowacyjnej medycyny, osadzonych systemów komputerowych, ochrony czystości nieba, nanoelektroniki oraz ogniw paliwowych i wodorowych.

  Nowe instrumenty wdrożone w celu ograniczenia biurokracji oraz poprawy uczestnictwa w 7PR także zaczynają przynosić efekty. Do instrumentów tych należy nowy Fundusz Gwarancyjny, dzięki któremu większość wcześniej wymaganych kontroli rentowności finansowej stała się zbyteczna, oraz System Indywidualnej Rejestracji (URF), który umożliwia jednorazowe złożenie dokumentacji wymaganej przepisami. W podsumowaniu sprawozdanie mówi, iż w porównaniu z Szóstym Programem Ramowym (6PR) certyfikaty audytowe i wymagane kontrole rentowności finansowej zredukowano o współczynnik równy 10.

  Lista sukcesów 7PR nie kończy się na tym, bo dalej znajdujemy na niej Finansowy Instrument Podziału Ryzyka (RSFF) stworzony przez Komisję Europejską oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), który udostępnia kredyty i gwarancje na inwestycje przeznaczone na projekty badawcze, rozwojowe i innowacyjne. Od czasu uruchomienia w czerwcu 2007 r. zatwierdzono już 30 operacji o wartości kredytów sięgającej na początku 2009 r. 2 mld EUR.

  Sprawozdanie okresowe nt. 7PR podkreśla także obszary wymagające poprawy, jak np. potrzeba zachęcania do czynniejszego udziału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz zwiększenia liczby kwalifikujących się wniosków z nowych państw członkowskich UE.

  Źródło: CORDIS

  Pod poniższym adresem można uzyskać więcej informacji i pobrać raport:
  http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=reports

  Siódmy Program Ramowy (7PR):
  http://cordis.europa.eu/fp7/

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN):
  http://erc.europa.eu/

  Wspólne inicjatywy technologiczne (WIT):
  http://cordis.europa.eu/fp7/jtis/home_en.html

  Źródło danych: Komisja Europejska
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych od Komisji Europejskiej (IP/09/665)

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących. JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – Wspólne Europejskie Zasoby dla Przedsiębiorstw od Mikro do Średnich) – program Unii Europejskiej, realizowany przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny, przewidziany na lata 2007-2013. Stanowi on jeden z kluczowych elementów polityki spójności Unii Europejskiej. Ideą wprowadzenia inicjatywy JEREMIE jest zapewnienie zasobów europejskich sektorowi mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

  Program ESPRIT (ang. European Strategic Programme for Research in Information Technologies) Europejski Program Strategiczny w Dziedzinie Badań Technologii – pierwszy z wielu programów badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej zainicjowany 28 lutego 1984 r. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Historia tego programu sięga 1970 r., kiedy to powołany został Komitet ds. Badań Naukowych i Technicznych posiadający uprawnienia zarządczo-wykonawcze. Kolejnym etapem było zwołanie tzw. Okrągłego Stołu 12 wiodących firm elektronicznych w celu połączenia wysiłków w dziedzinie badań i rozwoju instytucji wspólnotowych oraz przedsiębiorstw prywatnych. Efektem obrad było powołanie do życia i uruchomienie programu pięcioletniego programu ESPRIT w latach 1984–1989, ESPRIT II w latach 1989–1992 oraz ESPRIT III w latach 1992–1994. Programy te finansowane były z dwóch źródeł: budżetu WE i środków własnych uczestników kontraktów. Erasmus (ang. ERASMUS programme) – program uruchomiony przez Komisję Europejską 15 czerwca 1987 obejmujący szkolnictwo wyższe, a mający na celu finansowanie wyjazdów studentów na studia w innym kraju europejskim przez okres do jednego roku oraz wspieranie europejskiej współpracy uczelni wyższych ze wszystkich krajów członkowskich UE, EOG oraz kandydujących przez wspólne opracowanie programów nauczania a także wymiany kadry akademickiej.

  Sieci Transeuropejskie (ang. Trans-European Networks (TEN) - program przygotowany przez Unię Europejską mający za zadanie rozbudowę i modernizację sieci europejskiej infrastruktury głównych linii spinających kontynent europejski. Został utworzony na mocy Traktatu z Maastricht, w którym zapisano, iż Unia Europejska promuje rozwój sieci transeuropejskich jako kluczowego czynnika niezbędnego dla stworzenia wspólnego rynku i zapewnienia spójności gospodarczej i społecznej. Komisja Europejska przygotowała wytyczne, które określiły zakres, priorytetowe obszary i projekty, wraz z harmonogramem ich realizacji. Utworzono również specjalny instrument finansowy, który zapewnia wsparcie realizacji tych projektów. CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

  Uczenie się przez całe życie (ang. Lifelong Learning Programme - LLP) - program edukacyjny uruchomiony przez Komisję Europejską w 2007 r. jako kontynuacja programu Socrates II. LLP przewidziany został do realizacji w latach 2007-2013. Ma na celu jeszcze większe wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie wymiany studentów i nauczycieli z krajów członkowskich. Narodową Agencją programu LLP w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 jest instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Dokument określa cele, priorytety i zasady dotyczące korzystania z działań wraz z przewidywanym budżetem przeznaczonym na ich realizację. Na tej podstawie wspierane są finansowo określone działania dotyczące wspierania rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich. PROW jest dokumentem przygotowanym zgodnie ze strategicznym podejściem zaproponowanym przez Komisję Europejską. Zgodnie z nim na poziomie unijnym opracowywany został dokument strategiczny identyfikujący silne i słabe strony obszarów wiejskich, wspólne dla krajów członkowskich osie priorytetowe oraz wskaźniki dla mierzenia postępu w osiąganiu unijnych priorytetów. W oparciu o strategię UE przygotowywana została strategia krajowa, która realizowana jest poprzez PROW. Dokumenty podobne do PROW przygotowywane są w każdym z krajów członkowskich UE. Program może odnosić się do terytorium całego kraju (tak jak to ma miejsce w Polsce) lub też przyjmowanych jest wiele różnych programów dla poszczególnych regionów (np. Wielkiej Brytanii). PROW posiada cztery tzw. osie priorytetowe:

  Lubelski Festiwal Nauki – największa impreza naukowa w Lublinie, mająca na celu popularyzację nauki w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży), prezentację projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych, promocję uczelni i jednostek badawczych oraz integrację lubelskiego środowiska naukowego. Festiwal ma także zachęcić do uprawiania i podglądania nauki oraz pracy naukowców, pokazać, że praca naukowca może być ciekawa, a studia mogą pomóc w realizacji marzeń.

  JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Zrównoważonego Inwestowania w Obszarach Miejskich) – program Unii Europejskiej, będący wspólnym przedsięwzięciem realizowanym przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Rozwoju Rady Europy, należący obok inicjatyw JASPERS oraz JEREMIE do głównych elementów unijnej polityki spójności. Realizację programu przewidziano na okres 2007-2013.

  Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich wydawnictwo instytucji i organów Unii Europejskiej podporządkowane Komisji Europejskiej, z siedzibą w Luksemburgu. Urząd przygotowuje i rozpowszechnia publikacje urzędowe, takie jak Dziennik Urzędowy UE, Budżet UE oraz Raport Generalny na temat działalności UE (przewidziane przepisami Unii), a także inne biuletyny informacyjne. Urząd prowadzi także kilka portali internetowych związanych z działalnością Unii (EUR-Lex, TED, EU Bookshop, CORDIS) oraz ma własną internetową księgarnię. Polskie Towarzystwo Religioznawcze (PTR) - założona w 1958 roku organizacja skupiająca polskich naukowców zajmujących się religioznawstwem i naukami pokrewnymi. Podstawowym celem stowarzyszenia jest szerzenie i pogłębianie wiedzy w dziedzinie religioznawstwa. Towarzystwo swoją działalność finansuje ze składek członkowskich oraz pomocy finansowej Komitetu Badań Naukowych na działalność wydawniczą i konferencyjną.

  Euret (ang. European Transport - EURET) - program przygotowany przez Unię Europejską, a przyjęty przez Komisję Europejską w 1990 dotyczący polityki transportowej na terenie krajów członkowskich. Program wspiera opracowanie i wprowadzenie w życie wspólnej polityki transportowej. Ogólnym założeniem programu jest optymalizacja systemów transportu we Wspólnocie za pośrednictwem prowadzonych badań, które mają przyczynić się do rozwoju i integracji bardziej sprawnego systemu transportowego i jego optymalizacji. Działalność badawcza obejmuje zarówno kwestie polityki ogólnej, jak i różne poziomy geograficzne (europejski, krajowy, regionalny, miejski). Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego (ERDM) to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej i krajów członkowskich Unii Europejskiej, powołana do życia przez Parlament Europejski na mocy decyzji z 18 grudnia 2006 roku. Rok 2008 został ogłoszony Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego, by promować tolerancję i wzajemny szacunek pomiędzy przedstawicielami różnych narodów, kultur i religii. Formuła "Europejskiego Roku" powstała w 1983 roku, który to rok ogłoszono Europejskim Rokiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Rzemiosła. Od tamtego czasu, co roku Komisja Europejska wyznacza zagadnienia, którym poświęcone będą kolejne lata. Ich zadaniem jest zwiększenie świadomości społecznej na problemy społeczeństwa

  Fraternité2020 to europejska inicjatywa obywatelska, która została założona w 2010 roku przez Europejską Sieć Obywateli. Głównym celem tej inicjatywy jest promowanie programów wymian międzynarodowych (EVS – Wolontariat Europejski, Erasmus, itp.) na obszarze Unii Europejskiej. Wspieranie tych programów, miało by polegać między innymi na przeznaczaniu dla nich większych środków z budżetu UE. Za cel Fratemité2020 stawia sobie także, aby 20% Europejczyków spędziło co najmniej 20 tygodni w innym kraju europejskim do końca 2020 roku. Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową.

  Program SPES - (ang. Stimulation Plan for Economic Science) Program Stymulowania Nauk Ekonomicznych - program Unii Europejskiej z dziedziny ekonomicznej zainicjowany w 1989 roku. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Dotyczy przede wszystkim stymulowanie mobilności kadry ekonomistów na obszarze UE i EFTA poprzez promocję współpracy w ramach projektów naukowo-badawczych oraz podnoszenia poziomu kształcenia. Do pozostałych zadań programu należy pomoc dla ekonomicznych środowisk uniwersyteckich (przede wszystkim Akademie Ekonomiczne i wyższe uczelnie kształcące z zakresu marketingu i zarządzania), zachęcanie młodych ekonomistów do dalszej pracy naukowo-badawczej (stypendia, fundusze na projekty) oraz wymiana informacji pomiędzy naukowcami państw należących do Unii Europejskiej oraz wspomaganie centrów badawczych.

  Dodano: 04.05.2009. 15:11  


  Najnowsze