• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badanie w liceach: matematyka ulubionym przedmiotem ścisłym

  16.11.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Matematyka i biologia to najbardziej lubiane przez polskich licealistów przedmioty ścisłe - wynika z badań "Barometr edukacyjny Bayer", które ogłoszono we wtorek na Politechnice Warszawskiej, podczas obchodów święta uczelni.  Celem badań "Barometr edukacyjny Bayer", było zdiagnozowanie postaw polskich licealistów względem nauk ścisłych. Projekt ten to element programu promocji nauk ścisłych wśród młodzieży.

  Jak wynikło z badań, najbardziej lubianym przedmiotem ścisłym polskich licealistów jest matematyka (wskazało ją 31,5 proc. respondentów), następnie biologia (29,5 proc.) i chemia (25 proc.). Przedmioty te wypadają jednak gorzej niż języki obce (42,5 proc.) oraz język polski (32 proc). Polscy uczniowie najrzadziej deklarowali, że lubią fizykę (17 proc.).

  Licealiści cenią matematykę jako przedmiot rozwijający intelekt i zdolność logicznego myślenia. Biologia jest lubiana ze względu na walory poznawcze wynikające z jej empirycznego charakteru, natomiast chemia i fizyka - ze względu na realizowane doświadczenia.

  W zestawieniu przedmiotów, których licealiści uczą się pod kątem przyszłej pracy zawodowej najlepiej wypadły języki obce. Matematyka i biologia - ocenione wyżej niż język polski - zajęły tu drugie i trzecie miejsce.

  "Jeżeli uczniowie lubią języki obce, to fizyka, matematyka i chemia to są takie języki obce.(...) Język matematyki, fizyki czy chemii jest trudniejszy niż hieroglify" - skomentował we wtorek w PW prof. Robert Hołyst, dyrektor Instytutu Chemii Fizycznej PAN.

  Jak wynika z ankiety, licealiści dostrzegają korzyści, jakie mogą mieć przedmioty ścisłe dla ich życia zawodowego. Według badanych, matematyka daje możliwość zatrudnienia w wielu zawodach, biologia i chemia zapewnią ciekawą, rozwijającą pracę, a dzięki fizyce łatwo znaleźć zatrudnienie za granicą.

  "Zrozumienie pojęć z zakresu nauk ścisłych wymaga dużego nakładu pracy, dobrego przygotowania, wielu ćwiczeń, rozwijania logicznego myślenia i pomocy dorosłych w tej żmudnej pracy - mówi dr Stefania Elbanowska-Ciemuchowska z Zakładu Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, konsultant merytoryczny programu. - Czynnikiem wpływającym na emocje i powodującym zwiększenie atrakcyjności przedmiotu są doświadczenia".

  Badanie ,,Barometr edukacyjny Bayer", zrealizował na zlecenie firmy Bayer instytut Millward Brown SMG/KRC. Ankietę przeprowadzono w październiku br. na próbie 543 uczniów klas pierwszych liceów ogólnokształcących w całym kraju.

  PAP - Nauka w Polsce, Ludwika Tomala

  lt/ ls/  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  zDolny Ślązak Gimnazjalista - konkurs rangi wojewódzkiej dla gimnazjów Dolnego Śląska, organizowany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Odbywa się regularnie od 2002 roku. W 2005 zmieniono regułę konkursu i wprowadzono "blokowanie" przedmiotów. Obecnie jest sześć bloków: matematyczny (matematyka, fizyka), przyrodniczny (geografia, biologia oraz chemia), humanistyczny (język polski, historia z elementami WOS), język angielski, język niemiecki oraz język francuski. Nauka w XVII wieku: Renesans przebudził ludzką ciekawość świata i zerwał scholastyczne okowy, które ją krępowały. Wiek XVII to pogłębienie tendencji zapoczątkowanych w Renesansie – wśród uczonych staje się powszechne przekonanie, że świat można objaśniać rozumowo, bo podlega on prawom matematyki. To ona jest językiem, w którym Bóg zapisał reguły rządzące światem, a my potrafimy je odczytać i wykorzystać. Ten nowy sposób myślenia pociągnął za sobą szybki rozwój nauk empirycznych, w których zaczęto też, po raz pierwszy w dziejach, formułować wnioski ilościowe – prawa nauk. Była to już zapowiedź rewolucji naukowo-technicznej, która rozpoczęła się w następnym stuleciu; tymczasem gwałtownie rozwijały się fizyka i jej zastosowania, zaczęła rodzić się biologia i chemia, która z oporami, ale jednak, poczęła zajmować miejsce odchodzącej w zapomnienie alchemii. Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.

  Sieć złożona to graf o nietrywialnych właściwościach topologicznych. Przykłady takich sieci to: WWW, Internet, sieć współpracy pomiędzy aktorami, sieć współpracy pomiędzy naukowcami, sieć kontaktów seksualnych. W badaniach nad sieciami złożonymi uczestniczą naukowcy z wielu dziedzin, m.in.: matematyki, fizyki, biologii, informatyki, socjologii, epidemiologii. Prim - znak ′ (U+2032). Stosowany jest w matematyce, fizyce i chemii do wyróżniania grup zmiennych, liczebników lub lokantów.

  Studia Matematyczno-Przyrodnicze Uniwersytetu Jagiellońskiego – 5-letnie, interdyscyplinarne, międzywydziałowe studia zapewniające możliwość uczęszczania na zajęcia oferowane przez wszystkie wydziały matematyczno-przyrodnicze Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyróżnia je indywidualny tok studiów (już od ich rozpoczęcia), pod opieką tutora (opiekuna naukowego). Po drugim roku studiów studenci wybierają kierunek wiodący spośród 9 dostępnych (astronomia, biologia, chemia, fizyka, geologia, geografia, informatyka, ochrona środowiska i matematyka), którego też tytuł magistra otrzymują po ich ukończeniu. Obwiednia sygnału – chwilowa wartość amplitudy sygnału, jako funkcja czasu, zmieniająca się znacznie wolniej niż sam sygnał. Pojęcie obwiedni sygnału jest intuicyjne i nieścisłe, a mimo to użyteczne i często stosowane w fizyce, akustyce, elektronice i wielu innych dziedzinach techniki. Ścisłym odpowiednikiem tego pojęcia w matematyce jest obwiednia rozumiana jako ograniczenie danej rodziny krzywych.

  Doskonałość – termin określający cechę m.in. osoby, czynności, umiejętności, dzieła, przedmiotu, produktu. Używany w wielu dziedzinach, np. w naukach przyrodniczych, matematyce, fizyce, chemii, a także sztuce, teologii, teorii na temat moralności, jak i w życiu potocznym. W teorii poznania zastąpiony przez inne określenia (np. nie istnieje prawda niedoskonała – w takim przypadku jest jedynie prawdopodobieństwem). Nagroda im. Grzegorza Białkowskiego – nagroda przyznawana za najwybitniejsze prace doktorskie w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, astronomii i chemii, obronione w poprzedzających trzech latach kalendarzowych. Przyznawana jest wspólnie przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej od 1995. Dziedzinę uwzględnianą w konkursie w danym roku oraz termin nadsyłania prac określają corocznie organizatorzy. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbywa się w końcu roku kalendarzowego.

  Przyroda – przedmiot szkolny. Obejmuje on treści z zakresu biologii, chemii, fizyki i geografii. W Polsce przedmiot ten jest nauczany w klasach IV-VI szkoły podstawowej w wymiarze 3 godzin tygodniowo i w szkole ponadgimnazjalnej jako przedmiot uzupełniający w wymiarze 2-3 godzin tygodniowo. W gimnazjum i w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej przedmiot jest rozdzielony na 4 wyżej wymienione nauki przyrodnicze. Na zajęcia z przyrody w szkole ponadgimnazjalnej uczęszczają uczniowie uczący się przedmiotów humanistycznych w zakresie rozszerzonym. Przedmiot został wprowadzony do szkół ponadgimnazjalnych w 2009 roku.

  Neuroinformatyka – interdyscyplinarna dziedzina nauki starająca się stosować w neurobiologii metody pomiarów, analizy i modelowania pochodzących z nauk fizycznych. Jest to dziedzina powstająca na pograniczu nauk o mózgu, informatyki, biologii, kognitywistyki, neurokognitywistyki, medycyny, fizyki i matematyki.

  Czysta matematyka - matematyka motywowana innymi celami niż jej praktyczne zastosowanie. Odróżnia się poprzez swój rygoryzm i abstrakcję. Jako odrębna dziedzina nauk matematycznych funkcjonowała od XIX w., czasem określano ją też jako matematykę spekulatywną, i przeciwstawiano koncepcji matematyki tworzonej dla usprawniania innych dziedzin nauki czy techniki, jak nawigacja, astronomia, fizyka itd. Matematyka stosowana - gałąź matematyki zajmująca się przede wszystkim technikami i ich stosowaniem w innych dziedzinach. Interakcja między zastosowaniami matematyki a rozwojem matematyki czystej powoduje, iż obszar matematyki stosowanej nie jest precyzyjnie zdefiniowany. Zalicza się do niej działania rozwijające aparat matematyczny na potrzeby innych nauk, w szczególności medycyny, biologii, informatyki i techniki. Można wyróżnić w niej działy takie jak:

  Matematyka stosowana – gałąź matematyki zajmująca się przede wszystkim technikami i ich stosowaniem w innych dziedzinach. Interakcja między zastosowaniami matematyki a rozwojem matematyki czystej powoduje, iż obszar matematyki stosowanej nie jest precyzyjnie zdefiniowany. Zalicza się do niej działania rozwijające aparat matematyczny na potrzeby innych nauk, w szczególności medycyny, biologii, informatyki i techniki. Można wyróżnić w niej działy takie jak: Matematyka (z łac. mathematicus, od gr. μαθηματικός mathēmatikós, od μαθηματ-, μαθημα mathēmat-, mathēma, „nauka, lekcja, poznanie”, od μανθάνειν manthánein, „uczyć się, dowiedzieć”; prawd. spokr. z goc. mundon, „baczyć, uważać”) – nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem dotycząca prawidłowości rozumowania. Ponieważ ścisłe założenia mogą dotyczyć najróżniejszych dziedzin myśli ludzkiej, a muszą być czynione w naukach ścisłych, technice a nawet w naukach humanistycznych, zakres matematyki jest szeroki i stale się powiększa.

  Nauka ścisła - nauka, w której ściśle i dokładnie opisuje oraz modeluje się zjawiska, a także weryfikuje się hipotezy za pomocą doświadczeń i dowodów matematycznych. Do opracowywania danych doświadczalnych stosowana jest statystyka. Nauki ścisłe to nauki matematyczne i nauki przyrodnicze.

  Dodano: 16.11.2011. 00:04  


  Najnowsze