• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bill Gates coraz intensywniej angażuje się w europejskie badania i rozwój

  11.05.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Podczas niedawnego Dnia Innowacji Microsoft w Brukseli Bill Gates, prezes Microsoft, wyraził swoją opinię na temat innowacji w Europie i na nowo potwierdził swoje zaangażowanie we współpracę z europejskimi partnerami.

  - Agenda lizbońska była bardzo ambitnym zamierzeniem, obejmującym osiągnięcie 3-procentowego poziomu wydatków na B+R [badania i rozwój], umożliwienie uzyskania przez uniwersytety właściwego dofinansowania na działalność B+R oraz zwiększenie środków na finansowanie szerokiego zakresu działalności badawczej. Jesteśmy tym programem bardzo podekscytowani - stwierdził w swoim wystąpieniu programowym. - Uważamy, że w ten sposób sprawy zostały skierowane na właściwy tor, tak aby Europa mogła mieć swój bardzo duży udział w ogromnym postępie, jaki się dokonuje.

  Microsoft już w tej chwili przeznacza poważne nakłady na badania w Europie. Firma otworzyła niedawno nowy ośrodek B+R w Portugalii i rozszerzyła współpracę z wiodącymi ośrodkami informatycznymi na kilku europejskich uniwersytetach. Centra badawcze Microsoft biorą czynny udział w szeregu europejskich projektów badawczych, co według Billa Gatesa przynosi firmie doskonałe efekty.

  - Dążymy do tego, aby stać się przykładem, prawdziwymi ewangelistami dla firm z sektora przemysłowego i badawczego - skomentował Bill Gates. - Sądzimy, że jest to nasza najlepsza inwestycja. Przeprowadzenie tych badań spowodowało, że przed nami rysuje się świetlana przyszłość.

  Uczestniczący w wydarzeniu fiński premier Matti Vanhanen zauważył, że innowacje stanowią jeden z najważniejszych priorytetów prezydencji jego kraju w UE. - Innowacje zajmują wysoką pozycję w programie politycznym, zarówno w Finlandii, jak i w UE - stwierdził. - Moje głębokie osobiste zaangażowanie jako premiera stanowi wyraźny sygnał, że innowacje i tworzenie społeczeństwa informacyjnego są ważnymi priorytetami rządu i państwa.

  Premier Vanhanen zachęcał firmy do uczestnictwa we wspólnych platformach badawczych, zwracając uwagę, że mogą się one ubiegać o środki z budżetu siódmego programu ramowego (7. PR) jako wspólne inicjatywy technologiczne.

  - Stanowią one [wspólne inicjatywy technologiczne] praktyczny nowy sposób doskonalenia działalności badawczej i stymulowania całego procesu bardziej przez sektor prywatny, który do tej pory był słabym ogniwem europejskiej polityki innowacyjnej - powiedział. - Mając do dyspozycji platformy technologiczne, to przedsiębiorstwa, a nie urzędnicy czy komitety, wskazują obiecujące dziedziny.

  W wydarzeniu wziął również udział europejski komisarz ds. badań naukowych Janez Potočnik, który wygłosił przemówienie na temat technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). - Dla mnie ICT wiążą się ze wzmocnieniem pozycji - oznajmił. Zauważył, że ICT umożliwiają znalezienie informacji dostępnej na kliknięcie, komunikowanie się z dowolnego miejsca oraz demonstrowanie własnych pomysłów i wartości.

  Według komisarza, ICT to dziedzina badawcza, z której mogą wypływać wnioski przydatne dla badań w ogólności. - Pokazuje ona, że technologia może umożliwiać, wspierać i wspomagać rozwój wielu dziedzin - stwierdził.

  - Sektor ICT unaocznia znaczenie inwestycji w długoterminowe badania przekraczające granice wiedzy... Ponadto uczy nas, że długofalowe wizje powinny przewidywać zapewnienie społeczeństwu wyników badań, które są zbieżne z jego potrzebami - dodał.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Bezpieczeństwo narodowe - stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin działalności państwa. Bezpieczeństwo narodowe, to także najważniejsza wartość, potrzeba narodowa i priorytetowy cel działalności państwa, jednostek i grup społecznych, a jednocześnie proces obejmujący różnorodne środki, gwarantujące trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój narodowy (państwa) w tym obronę państwa jako instytucji politycznej oraz ochronę jednostek i całego społeczeństwa, ich dóbr i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, które w znaczący sposób ograniczają jego funkcjonowanie lub godzą w dobra podlegające szczególnej ochronie.

  Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTG) – organizacja propagująca osiągnięcia naukowe z zakresu badań środowiska glebowego oraz stymulująca rozwój gleboznawstwa, chemii rolnej i mikrobiologii rolniczej. Jej celem są również starania przyczyniające się do ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami. Towarzystwo realizuje swoje zadania poprzez organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, zacieśnianie współpracy międzynarodowej, prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej oraz inicjowanie badań naukowych i współdziałanie w ich prowadzeniu.

  Bezpieczeństwo narodowe - stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin działalności państwa. Bezpieczeństwo narodowe, to także najważniejsza wartość, potrzeba narodowa i priorytetowy cel działalności państwa, jednostek i grup społecznych, a jednocześnie proces obejmujący różnorodne środki, gwarantujące trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój narodowy (państwa) w tym obronę państwa jako instytucji politycznej oraz ochronę jednostek i całego społeczeństwa, ich dóbr i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, które w znaczący sposób ograniczają jego funkcjonowanie lub godzą w dobra podlegające szczególnej ochronie.

  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

  OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku) założona w 1997 roku polska organizacja zawodowa zrzeszająca pracodawców, dla których głównym przedmiotem działalności gospodarczej są badania opinii i rynku (w przeciwieństwie do Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii skupiającego badaczy opinii jako osoby indywidualne). OFBOR za swój podstawowy cel przyjęła budowę i umacnianie publicznego zaufania do badań opinii i rynku, stanowienie i propagowanie standardów profesjonalizmu w procesie badawczym oraz tworzenie warunków niezależnej i obiektywnej oceny przestrzegania tych standardów. OFBOR przyjmuje jako obowiązujące dla swoich członków zalecenia “Międzynarodowego Kodeksu postępowania w badaniach rynkowych i społecznych" Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) i Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii i Rynku (ESOMAR), a jednocześnie w oparciu o nie przygotowuje własne zbiory zasad profesjonalnego postępowania przeznaczone dla rynku polskiego oraz kontroluje ich przestrzeganie. OFBOR jest twórcą oraz administratorem Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów mającym na celu podniesienie jakości zbierania danych w badaniach rynku i opinii publicznej. Ponadto od września 2005 roku OFBOR realizuje program „Twoja Opinia ma znacznie” mający na celu wzmocnienie publicznego zaufania do badań rynku i opinii oraz zachęcenie Polaków do uczestnictwa w badaniach opinii i rynku poprzez zobrazowanie wpływu, jaki ich wyniki wywierają wpływ na rzeczywistość, społeczeństwo, gospodarkę.

  OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku) założona w 1997 roku polska organizacja zawodowa zrzeszająca pracodawców, dla których głównym przedmiotem działalności gospodarczej są badania opinii i rynku (w przeciwieństwie do Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii skupiającego badaczy opinii jako osoby indywidualne). OFBOR za swój podstawowy cel przyjęła budowę i umacnianie publicznego zaufania do badań opinii i rynku, stanowienie i propagowanie standardów profesjonalizmu w procesie badawczym oraz tworzenie warunków niezależnej i obiektywnej oceny przestrzegania tych standardów. OFBOR przyjmuje jako obowiązujące dla swoich członków zalecenia “Międzynarodowego Kodeksu postępowania w badaniach rynkowych i społecznych" Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) i Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii i Rynku (ESOMAR), a jednocześnie w oparciu o nie przygotowuje własne zbiory zasad profesjonalnego postępowania przeznaczone dla rynku polskiego oraz kontroluje ich przestrzeganie. OFBOR jest twórcą oraz administratorem Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów mającym na celu podniesienie jakości zbierania danych w badaniach rynku i opinii publicznej. Ponadto od września 2005 roku OFBOR realizuje program „Twoja Opinia ma znacznie” mający na celu wzmocnienie publicznego zaufania do badań rynku i opinii oraz zachęcenie Polaków do uczestnictwa w badaniach opinii i rynku poprzez zobrazowanie wpływu, jaki ich wyniki wywierają wpływ na rzeczywistość, społeczeństwo, gospodarkę.

  Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową.

  Dodano: 11.05.2011. 16:26  


  Najnowsze