• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Budowanie sieci uczonych w obszarze nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych

  13.08.2010. 22:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Międzynarodowa współpraca w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych (SSH) poprawia się w ciągu ostatnich lat w dużej mierze dzięki działaniom podejmowanym w ramach unijnego projektu, który ułatwia udział naukowców zajmujących się SSH w unijnych programach ramowych na rzecz badań naukowych. Projekt NET4SOCIETY (Ponadnarodowa współpraca Krajowych Punktów Kontaktowych w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych) tworzy nowe struktury wymiany doświadczeń i pomysłów. Został dofinansowany na kwotę 2,6 mln EUR z tematu "SSH" Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Trzon projektu NET4SOCIETY tworzą Krajowe Punkty Kontaktowe (KPK), które udzielają naukowcom na całym świecie cennych porad na temat możliwości udziału w unijnych programach ramowych na rzecz badań naukowych. KPK pomagają naukowcom między innymi wyszukać odpowiednie zaproszenia do składania wniosków i znaleźć partnerów, zapewniają pomoc przy pisaniu wniosków oraz oferują wsparcie w zakresie złożonych aspektów administracyjnych i finansowych zarządzania projektem unijnym.

  Ponad 47 KPK SSH współpracuje w ramach społeczności NET4SOCIETY, której członkowie pochodzą z tak odległych miejsc jak Argentyna, Egipt czy Meksyk. Najnowszy członek grupy pochodzi z Tajwanu. Inicjatywa NET4SOCIETY zapewnia zróżnicowanemu zbiorowi KPK platformę, za pośrednictwem której mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i pomysłami.

  Obok szkoleń i wspomagania systemu mentorskiego, społeczność NET4SOCIETY oferuje dedykowane bazy danych o badaniach naukowych kluczowych podmiotów SSH i prowadzi sondaż doświadczeń SSH w obrębie 7PR. Zdaniem koordynatorki projektu, Angeli Schindler-Daniels z Agencji Zarządzania Projektami Niemieckiego Centrum Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej i KPK SSH w Niemczech, projekt okazał się niezwykle popularny, zwłaszcza wśród KPK z mniejszych krajów, które są zazwyczaj odpowiedzialne za wiele obszarów tematycznych 7PR.

  "Otrzymują wsparcie w ramach sieci, jakiego nie otrzymują gdzie indziej i jest ono bardzo dobrze przyjmowane" - powiedziała CORDIS News.

  Sieć NET4SOCIETY pomogła niedawno zorganizować konferencję nt. badań naukowych nad edukacją pt. "Edukowanie Europy - nauki pedagogiczne w 7PR i poza nim", która odbyła się w Brukseli, Belgia. Zważywszy na fakt, że edukacja jest tradycyjnie postrzegana jako sprawa przede wszystkim krajowa, naukowcy zajmujący się nauczaniem w poszczególnych krajach członkowskich zazwyczaj dobrze się znają. Celem konferencji było zgromadzenie naukowców z dziedziny pedagogiki z wielu krajów, aby umożliwić im spotkanie i dyskusje na wspólne tematy. Co ważne wydarzenie uwypukliło znaczenie badań pedagogicznych dla innych, kluczowych obszarów polityki, takich jak zatrudnienie i opieka społeczna.

  Wybiegając w przyszłość, zakończenie projektu NET4SOCIETY zaplanowano na początek 2011 r., ale jest już przygotowywany projekt kontynuujący, który powinien umożliwić konsorcjum dalsze świadczenie usług na rzecz KPK SSH z większym naciskiem na programy o szerszym zasięgu kierowane do szerszej społeczności SSH.

  Chociaż wspólnoty nauk społecznych są obecnie dosyć dobrze zintegrowane z unijnymi programami ramowymi, nadal potrzebne są dalsze prace, zwłaszcza nad przekonywaniem do czynnego udziału wielu naukowców-humanistów.

  Tymczasem KPK SSH chciałyby zwiększenia budżetu przyznanego na badania SSH w ramach zbliżających się programów ramowych. Obecne zainteresowanie zaproszeniami do składania wniosków w ramach tematu "SSH" 7PR znacznie przewyższa budżet i ostatecznie mniej niż 10% projektów otrzymuje dofinansowanie. Podczas gdy część projektów jest odrzucana z powodu jakości, wiele innych spełnia rygorystyczne wymagania ewaluacyjne, ale nie otrzymuje dofinansowania, ponieważ nie wystarcza dla nich pieniędzy.

  "Jest wiele doskonałych badań SSH, które pilnie potrzebują dofinansowania" - mówi Schindler-Daniels, dodając że nauki społeczne i humanistyczne zajmują się kluczowymi zagadnieniami, takimi jak zatrudnienie, dobrobyt społeczny, integracja, obywatelskość i wiele innych. "Większość Europejczyków zmaga się z tymi problemami każdego dnia!" - podkreśla.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych. Badania terenowe (ang. field work) to termin odnoszący się do wszelkiego rodzaju badań z zakresu nauk społecznych, w których badacz "rusza zza biurka" i przeprowadza swój projekt w analizowanej społeczności. Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową.

  Workcamp (z ang. - praca na obozie) – obóz wolontariacki; projekt, w ramach którego międzynarodowa grupa wolontariuszy razem pracuje na rzecz lokalnej społeczności lub organizacji pozarządowej. Celem, oprócz wykonania powierzonego zadania realizującego określone dobro wspólne, jest również wzajemne poznanie oraz integracja uczestników projektu i lokalnej społeczności (gospodarza). Zdecydowana większość workcampów to projekty krótkoterminowe (trwające od 2 do 4 tygodni). Nie są to wyłącznie projekty młodzieżowe. W workcampach biorą udział osoby w różnym wieku. Członkowie Polskiej Akademii Nauk – jedno z najbardziej prestiżowych naukowych ciał kolegialnych w Polsce. Członków Akademii wybiera jej Zgromadzenie Ogólne spośród najwybitniejszych naukowców polskich i zagranicznych. Członkowie krajowi Akademii w liczbie nie większej niż 350 dzielą się na dwie grupy, członków rzeczywistych i członków korespondentów. Członkostwo w Akademii jest funkcją sprawowaną dożywotnio, przy czym po ukończeniu 70. roku życia członkowie otrzymują status członka-seniora. Skład Akademii podzielony jest na 5 wydziałów, grupujących naukowców według tematyki badań. Aktualny skład Polskiej Akademii Nauk zestawiono tabelarycznie.

  Nauki o obronności – jedna z dyscyplin naukowych wchodzących w skład obszaru nauk społecznych i dziedziny nauk społecznych, utworzona uchwałą Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. 2011 nr 14 poz. 149). Institute for Advanced Studies in the Humanities – interdyscyplinarny instytut badawczy założony w 1969 roku przy Uniwersytecie Edynburskim. Głównym zadaniem instytutu jest promowanie badań w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. W tym celu co roku przyznawane są stypendia wyróżniającym się naukowcom. Od momentu swojego powstania instytut gościł ponad 700 stypendystów z 58 państw.

  Nauki społeczne - nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Obok nauk przyrodniczych i nauk humanistycznych zaliczają się do nauk empirycznych. Nauki społeczne odróżniają się od nauk humanistycznych naukowymi metodami poznania oraz tym, że stosują ścisłe kryteria. Nauki o bezpieczeństwie – jedna z dyscyplin naukowych wchodzących w skład obszaru nauk społecznych i dziedziny nauk społecznych, utworzona uchwałą Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. 2011 nr 14 poz. 149).

  Maciej Duszczyk (ur. 1971) – doktor habilitowany nauk humanistycznych. Absolwent Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie Zastępca Dyrektora ds. naukowych i programów badawczych Instytutu Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rad Naukowych: Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Ośrodka Badań nad Migracjami, Instytutu Zachodniego. Kierownik Zespołu Polityk Migracyjnych Ośrodka Badań nad Migracjami.

  Soul City (tłum. Miasto dusz) to popularny program edukacji rozrywkowej w Afryce Południowej, który kształtuje świadomość zdrowotną i obywatelską społeczeństw kilku krajów afrykańskich. Tematyka programu dotyczy wielu problemów związanych z profilaktyką i ochroną zdrowia, ale skupia się również na kwestiach rozwoju społecznego wskazując pożądane postawy społeczne i zachowania w ramach społeczności lokalnych.

  Mała grupa społeczna (ang. small group) – w naukach społecznych, niewielka grupa osób "zaangażowanych w interakcje między sobą w ramach pojedynczych spotkań twarzą w twarz lub ciągów spotkań, w czasie których każdy członek otrzymuje pewną ilość wrażeń lub spostrzeżeń na temat innych członków w sposób wystarczająco wyraźny by umożliwić mu – w danym momencie czy też później, gdy odpowiada na pytania – traktowanie każdego z nich jako indywidualną osobę, nawet jeśli będzie to tylko wspomnienie jego obecności". Zdaniem m.in. Znanieckiego, członkowie małej grupy uznają wspólne cele i mają podobne oczekiwania dotyczące zachowania się innych.

  Dodano: 13.08.2010. 22:12  


  Najnowsze