• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eksperci: dzieci powinny rozpoczynać naukę języków jak najwcześniej

  25.11.2010. 00:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dzieci powinny rozpoczynać naukę języków obcych jak najwcześniej - uznali uczestnicy konferencji Fundacji Instytutu Jakości w Edukacji. Powinno to być robione umiejętnie, bo błędy popełnione na najniższym poziomie edukacji później bardzo trudno naprawić.

  Podczas zorganizowanej w Bibliotece Narodowej w Warszawie konferencji, w której udział wzięli dyrektorzy placówek oświatowych oraz nauczyciele nauczania początkowego i języków obcych, rozmawiano na temat nowych metod edukacji, materiałów dydaktycznych oraz możliwości wykorzystania multimediów w nauczaniu języków.

  Przedmiotem konferencji były kwestie wskazywane nie tylko przez przez ekspertów, lecz także pedagogów, dyrektorów szkół i przedszkoli, którzy wzięli udział w przeprowadzonej przed konferencją anonimowej ankiecie.

  "Za pośrednictwem tej konferencji Fundacja Instytutu Jakości w Edukacji chce pomóc nauczycielom i placówkom oświatowym w rozwiązaniu kilku kwestii związanych z edukacją językową najmłodszych" - powiedział prezes fundacji Paweł Poszytek.

  "Należy dopracować metody uczenia języków w klasach 1-3. Ten element edukacji wymaga szczególnej uwagi ponieważ obowiązek rozpoczynania nauki języka obcego w pierwszej klasie istnieje dopiero od dwóch lat" - powiedział.

  Zdaniem Poszytka, jednym z ważniejszych problemów, czekających na rozwiązanie w dziedzinie edukacji, jest nauczanie języków w przedszkolach państwowych, które jako placówki oświatowe nie są do tego zobligowane. "Nie wiadomo, na jakim poziomie i jakimi metodami są uczone przedszkolaki, ponieważ nikt tego nie monitoruje" - powiedział Poszytek. Wyjaśnił, że "lekcje języka wprowadzane z woli rodziców organizują władze przedszkola, zatrudniając najczęściej nauczycieli z lokalnych szkół językowych. Tymczasem większość takich szkół lokalnych w Polsce nie ma akredytacji".

  "Tą konferencją chcemy nie tylko upowszechniać wiedzę na temat nauczania języków obcych w wieku najmłodszym wśród nauczycieli, lecz także zwrócić uwagę decydentów - władz edukacyjnych szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego, na potrzebę kontrolowania tego obszaru nauczania" - powiedział prezes fundacji.

  "Zachęcamy do rozpoczynania nauki języków obcych jak najwcześniej, jednak pod warunkiem, że będzie to robione umiejętnie" - powiedział Poszytek. Dodał, że "błędy popełnione na poziomie najniższym edukacji bardzo trudno potem naprawić".

  Podobne zdanie wyraził obecny na konferencji Ramon Shindler, współtwórca i jeden z bohaterów emitowanego w latach 2003-2006 na antenie TVP1 serialu telewizyjnego "Lippy and Messy". Program, który poprzez zabawę uczy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym języka angielskiego, cieszył się dużą popularnością.

  Jak powiedział PAP Shindler, "najlepszą metodą na nauczenie dziecka obcego języka jest zapewnienie kontaktu z nim. Słuchając piosenek czy dialogów, dziecko uczy się znacznie szybciej niż dorosły dzięki temu, że w pierwszym okresie życia jedynie słucha". Odtwórca roli czarodzieja Wizzy'ego zajmuje się również dydaktyką języka angielskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

  FIJED powstała w 2009 roku, aby podwyższać jakość nauczania języków obcych w Polsce. Fundacja bierze udział w europejskim projekcie monitorowania edukacji językowej "Language Rich Europe", który finansuje Komisja Europejska. W ramach projektu opracowano zestaw pytań, które będą zadawane w prawie dwudziestu krajach europejskich różnym osobom zaangażowanym w nauczanie języków: od metodyków i nauczycieli po pracowników ministerstw i naukowców.

  Projekt "Language Rich Europe" dotyczy szeroko pojętej edukacji zarówno obcych, jak i ojczystych i regionalnych, języków w szkołach publicznych oraz prywatnych czy zakładach pracy. Powstały w wyniku badania raport zostanie przedstawiony władzom krajów objętych programem. Prowadzony przez Instytut Brytyjski w Berlinie projekt rozpoczął się 1 listopada tego roku. MCE

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Języki Obce w Szkole – czasopismo skierowane do nauczycieli języków obcych. Powstało w 1957 roku jako pismo przedmiotowo-metodyczne ówczesnego Ministerstwa Oświaty. Języki Obce w Szkole dostarczają nauczycielom informacji teoretycznych i praktycznych z zakresu glottodydaktyki, językoznawstwa, psycholingwistyki i kulturoznawstwa. Służą wymianie doświadczeń, poszukują najskuteczniejszych metod i technik nauczania, inspirują do efektywnej pracy, informują o wszelkich nowościach wydawniczych, pracach MENu, instytutów naukowych związanych z oświatą i wydarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na nauczanie języków obcych. Polityka językowa – zbiór zasad i założeń przyjęty przez władze danego państwa w stosunku do języka lub języków obowiązujących bądź używanych na jego terenie. Obejmuje ona przyjęcie języka urzędowego, określenie sposobu jego nauczania, status języków mniejszości narodowych a także stosunek do ochrony języka przed wpływem obcych kultur. European Language Competence Licence Quality Alliance (ELCL QA) – międzynarodowe stowarzyszenie na rzecz jakości w nauczaniu języków obcych. Wspiera oraz upowszechnia wdrażanie CEFR – Common European Framework of Reference for Languages. Inicjatywa ELCL QA funkcjonuje w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Polsce, we Włoszech oraz na Węgrzech, planowane jest rozszerzenie obszaru działania na kolejne kraje. Akredytację ELCL QA mogą uzyskać szkoły językowe, SJO uczelni wyższych, ośrodki szkoleniowe, prowadzące kursy językowe oraz niezależni lektorzy, którzy program nauczania języków obcych realizują zgodnie z zaleceniami CEFR oraz spełnieniają wymogi jakościowe ELCL QA.

  ELCL QA: European Language Competence Licence Quality Alliance (ELCL QA) jest międzynarodowym stowarzyszeniem na rzecz jakości w nauczaniu języków obcych. Wspiera oraz upowszechnia wdrażanie CEFR – Common European Framework of Reference for Languages. Inicjatywa ELCL QA funkcjonuje w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Polsce, we Włoszech oraz na Węgrzech i wciąż trwa jego ekspansja na kolejne kraje. Akredytację ELCL QA mogą uzyskać szkoły językowe, SJO uczelni wyższych, ośrodki szkoleniowe, prowadzące kursy językowe oraz niezależni lektorzy, którzy program nauczania języków obcych realizują zgodnie z zaleceniami CEFR oraz spełnieniają wymogi jakościowe ELCL QA. Komunikacyjne nauczanie języka (CLT) jest to metoda nauczania języka drugiego i języka obcego, która kładzie nacisk na interakcję jako zarówno środek jak i ostateczny cel uczenia się języka. Jest ono również nazywane “komunikacyjną metodą nauczania języków obcych” lub po prostu "metodą komunikacyjną”.

  Jacek Izydor Fisiak (ur. 10 maja 1936 w Konstantynowie Łódzkim) – polski filolog angielski, historyk języka angielskiego, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 1965–2005 dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej, w latach 1985–1988 rektor tegoż uniwersytetu; w latach 1988–1989 minister edukacji narodowej; profesor Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu; członek Polskiej Akademii Nauk, członek Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury. Oświata w Czechach: W Czechach system szkolny jest zdecentralizowany. Jego podstawę stanowi znowelizowane w 1995 prawo oświatowe, które gwarantuje autonomię szkół, bezpłatny i obligatoryjny charakter edukacji podstawowej, bezpłatne kształcenie na poziomie szkoły średniej i wyższej oraz prawo do tworzenia szkół wyznaniowych i prywatnych (w roku szkolnym 1995/1996 działało 39 placówek prywatnych i 16 wyznaniowych, co stanowi 1,3% wszystkich szkół). Na edukację przeznacza się 5,9% PKB (1995). Do przedszkoli uczęszcza 88% dzieci w odpowiednim wieku. 9-letnia obowiązkowa szkoła podstawowa (Zakladni skola), mająca 2 stopnie: pierwszy 5-letni i drugi 4-letni, dzieci rozpoczynają w niej naukę w 6. roku życia. Edukacją na poziomie podstawowym jest objętych 100% dzieci. W kształceniu na poziomie średnim bierze udział 92% młodzieży. Szkoły średnie dzielą się na:

  Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Siedlcach powstało w 1992 roku z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Siedlcach i Uniwersytetu Warszawskiego. Opiekę naukowo-dydaktyczną nad Kolegium sprawują Instytuty Anglistyki, Germanistyki i Romanistyki, które nadają tytuł Licencjata Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki temu absolwenci Kolegium legitymują się wykształceniem wyższym zawodowym licencjackim, oraz mogą kontynuować studia magisterskie uzupełniające we wszystkich uczelniach w kraju i w większości krajów świata, na dowolnie wybranym kierunku. Kolegium, zgodnie ze swoim Statutem, prowadzi dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w zakresie oraz na zasadach określonych przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Program Lingua (ang. Programme to Promote Foreign Language Learning - Lingua) - część programu Socrates I i Socrates II oraz Lifelong Learning Programme dotycząca promocji nauczania języków obcych mająca na celu doskonalenie znajomości języków obcych. Program Lingua został zapoczątkowany w 1989 r. i skierowany przede wszystkim do uczniów szkół średnich, studentów i nauczycieli. Następnie rozszerzono jego działanie o obywateli Unii Europejskiej pracujących zawodowo na jej terenie.

  Językoznawstwo ogólne to nauka o uniwersalnych regułach budowy i struktury języków świata, badająca też funkcje języka. Językoznawstwo ogólne pojawiło się w związku z potrzebą opisów języków obcych.

  Gramatyka kontrastywna (gramatyka konfrontatywna) zajmuje się porównywaniem gramatyk dwóch lub więcej języków w celu poznania lub uświadomienia sobie ich właściwości i różnic. Ma ona także zastosowanie w nauce języków obcych. Dzięki precyzyjnemu i dokładnemu opisowi podobieństw oraz różnic między językiem A i B, możliwe jest opracowanie takiego podręcznika języka A dla użytkowników języka B, który kładzie nacisk na różnice, pobieżnie tylko wspominając o podobieństwach.

  Publiczne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu - Powołane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jako jedno z pierwszych w kraju w 1990 roku. Nauka w Kolegium trwa 3 lata (6 semestrów), w trybie dziennym jest bezpłatna. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia NKJO oraz mogą uzyskać stopień licencjata Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sprawując opiekę naukowo-dydaktyczną nad Kolegium, UMK umożliwia absolwentom kontynuację studiów w celu uzyskania stopnia magistra. Ulica Sezamkowa (ang. Sesame Street) – amerykański telewizyjny program edukacyjny dla dzieci, który zyskał dużą popularność w USA oraz wielu innych krajach świata, stanowiąc wzór dla późniejszych programów tego typu. Jest dobrym przykładem wykorzystania edukacji rozrywkowej w procesie edukacji społecznej, w tym wypadku edukacji najmłodszych.

  Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie jest wyższą uczelnią zawodową wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 285. Założycielem uczelni jest mgr Jadwiga Barbara Moroz, która była dyrektorem działającego do 2007 r. prywatnego Policealnego Studium Turystyki, Języków Obcych i Zarządzania w Warszawie. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu (NKJO) rozpoczęło swoją działalność w 1990 roku. Organem prowadzącym NKJO jest Samorząd Województwa Podkarpackiego, natomiast nadzór pedagogiczny Minister Edukacji Narodowej i Sportu.Nauka w NKJO odbywa się w dwóch specjalnościach:

  Ramowe plany nauczania - określone wymiary godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych przez dany rodzaj szkoły. W Polsce o ramowych planach edukacji decyduje Ministerstwo Edukacji Narodowej publikując odpowiednie dokumenty i rozporządzenia bezpośrednio z tym związane.

  Dodano: 25.11.2010. 00:33  


  Najnowsze