• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komisarz orędowniczką badań podczas ogłaszania w Dublinie nowego zaproszenia w 7PR

  23.07.2012. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Unijna Komisarz ds. Badań Naukowych, Innowacji i Nauki, Máire Geoghegan-Quinn zaprezentowała ostatnie i największe zaproszenie w Siódmym Programie Ramowym (7PR) na specjalnej sesji informacyjnej zorganizowanej 11 lipca przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Irlandii.

  W dublińskim wydarzeniu wzięli udział czołowi interesariusze ze świata badań naukowych, środowiska akademickiego i przemysłowego oraz przedstawiciele władz, a także spora liczba uczestników 7PR.

  "Kluczem do konkurencyjności każdej gospodarki na świecie jest obecnie wiedza, a to oznacza badania naukowe i innowacyjność" - stwierdziła Komisarz Geoghegan-Quinn. "Dla Europy badania naukowe i innowacje mają zasadnicze znaczenie. W przypadku Irlandii, małej i otwartej gospodarki w Europie, są nawet ważniejsze. Jeżeli Europa zamierza utrzymać swoją konkurencyjność w XXI w., to musimy wspierać badania naukowe i innowacje, które generują wzrost i miejsca pracy".

  Dodała: "Jestem dumna, że zapowiadamy 8,1 mld EUR na nowe, unijne projekty badawcze, które to środki trafią do wszelkiego typu organizacji naukowych, indywidualnych naukowców i innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym także do tych małych i średnich (MŚP)".

  W ostatnim zaproszeniu, które stanowi pomost między 7PR a Horyzontem 2020 (kolejnym programem finansowania badań unijnych, który będzie realizowany w latach 2014 - 2020), przeznaczono 1,2 mld EUR dla MŚP, w tym 970 mln EUR na temat Współpraca i 250 mln EUR na kierowany do MŚP program "Badania naukowe na rzecz MŚP".

  W czasie wydarzenia otwarta została również wystawa "Badania naukowe w działaniu" (Research in Action) - specjalne wydarzenie prezentujące projekty badawcze dofinansowane ze środków 7PR. Kilkoro irlandzkich koordynatorów i partnerów projektów badawczych finansowanych ze środków 7PR spotkało się z Komisarz, aby omówić swoje prace i opowiedzieć, jaką różnicę wniosło wsparcie z 7PR.

  Jednym z prezentowanych projektów był RUBICON (Robotyczna, wszechobecna sieć kognitywna), który otrzymał 2.506.767 EUR z tematu TIK 7PR. Koordynowany przez University College w Dublinie, Irlandia, projekt ma na celu opracowanie samouczącej się ekologii robotycznej złożonej z urządzeń robotycznych, czujników bezprzewodowych i efektorów osadzonych w powszednich środowiskach, które współpracują w wykonywaniu złożonych zadań, takich jak pomaganie osobom starszym w samodzielnym funkcjonowaniu. Samoucząca się ekologia robotyczna, która może dostosowywać się do zmian w potrzebach użytkowników lub do środowiska objętego nadzorem człowieka w stopniu jedynie minimalnym, przełoży się na tańsze, inteligentniejsze i przydatniejsze rozwiązania robotyczne.

  W ramach innego projektu zostanie poddane ocenie ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2. Naukowcy pracujący nad projektem DEXLIFE (Mechanizmy profilaktyki cukrzycy typu 2 poprzez zmiany w trybie życia u osób na etapie stanu przedcukrzycowego lub wysokiego ryzyka progresji), który otrzymał dofinansowanie w wysokości 5,5 mln EUR z tematu "Zdrowie" 7PR, dążą do zidentyfikowania nowych biomarkerów diagnostycznych i predyktywnych, które pomogą skuteczniej wykrywać progresję w kierunku cukrzycy w grupie osób wysokiego ryzyka. Co więcej, biomarkery przewidywać będą również indywidualną reaktywność na zmiany w trybie życia, których celem jest obniżenie prawdopodobieństwa rozwoju pełnoobjawowej cukrzycy typu 2.

  Pozostałe projekty prezentowane w czasie wydarzenia koncentrują się na takich problemach społecznych, jak opracowywanie niezawodnych i szybkich testów diagnostycznych wczesnego wykrywania nowotworów opartych na badaniu poziomu cukru, funkcjonowanie nowego konwertora energii fal czy pogłębienie wiedzy o rafie koralowej odkrytej u zachodnich wybrzeży Irlandii.

  Wystawa - otwarta od 9 do 20 lipca - dostępna będzie dla wszystkich zainteresowanych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych. Moon Zoo – jeden z ogólnodostępnych internetowych projektów astronomicznych, zapoczątkowanych projektem Galaxy Zoo. Z tego projektu wywodzi się zakrojona na szeroką skalę inicjatywa nazwana "Zooniverse", do której należą również takie zoo-projekty jak: Galaxy Zoo Mergers, Galaxy Zoo Supernovae, Solar Stormwatch, Galaxy Zoo Hubble i inne. Celem "Zooniverse" jest stworzenie miejsca dla całego pakietu projektów, które pozwolą każdemu, kto ma dostęp do internetu, przyczynić się do rozwoju nauki. Wszystkie z nich wykorzystują możliwości internetu poprzez udział internautów w badaniach naukowych, wspierających projekty badawcze opracowane przez astronomów, a które wymagają udziału dużej liczby uczestników. Są to badania, które wymagają szczególnie inteligencji oraz spostrzegawczości człowieka (wykorzystanie komputerów nie daje w tych badaniach oczekiwanych rezultatów). Literatura przedmiotu obejmuje publikacje lub ich części, w których przedstawione są wyniki badań naukowych analogicznych, ogólniejszych lub bardziej szczegółowych w stosunku do tematu podejmowanego przedsięwzięcia badawczego.

  Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty badań klinicznych stworzona w celu zapewnienia właściwej ochrony godności ludzkiej podczas prowadzenia badań. Komisja Bioetyczna sprawdza m.in.: zasadność, wykonalność i plan badania klinicznego, analizę przewidywanych korzyści i ryzyka, poprawność protokołu badania klinicznego. Badania klinicznego nie można rozpocząć bez zgody komisji bioetycznej. Towarzystwo Badań Naukowych Sigma Xi (Sigma Xi: The Scientific Research Society) – międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, założone w 1886 w Cornell University, dla uhonorowania najwybitniejszych przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych i zainicjowania współpracy pomiędzy nimi. Celem towarzystwa jest wspieranie i promocja oryginalnej pracy naukowej. W tym celu Sigma Xi wydaje magazyn American Scientist, przyznaje granty naukowe wyróżniającym się studentom i sponsoruje różne programy wspierające etykę w badaniach, w nauce i w edukacji, a także współpracę międzynarodową. Duży nacisk kładzie też na badania interdyscyplinarne, współpracę nauki z przemysłem oraz rozwój laboratoriów rządowych.

  Badania eksperymentalne – obok badań obserwacyjnych należą do podstawowych lub stosowanych badań naukowych, których celem jest ustalenie związków między badaną interwencją kliniczną a miarami ilościowymi, wybranymi do opisu próby badanej (najczęściej ocena skuteczności i bezpieczeństwa badanej interwencji). Ciekawość (łac. curiosus) – zachowanie polegające na nieświadomym pragnieniu poznania, poszukiwania, badania lub uczenia się. Ciekawość jest cechą człowieka jak i wielu zwierząt. Zachowanie to w dużej mierze zależy od czynników zewnętrznych, środowiska, a także od doświadczenia we wcześniejszej znajomości tematu. Termin może być także używany do określenia zachowania powodowanego przez emocje, polegającego na dążeniu do poznania nowych rzeczy, będących siłą napędową badań naukowych i innych dyscyplin ludzkiej pracy.

  Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową. Monitor badań klinicznych (ang. Clinical Research Associate, CRA) – pracownik firmy sponsorującej badanie kliniczne lub jego przedstawiciel np. firma CRO (Contract Research Organization), którego głównym zadaniem jest monitorowanie badania. Monitor badań klinicznych jest odpowiedzialny za ocenę zgodności prowadzonego badania klinicznego z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej, zapewnienie przestrzegania protokołu badania, czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów uczestniczących w badaniu w tym prawidłowe raportowanie ciężkich zdarzeń niepożądanych, wyjazdy monitorujące do ośrodków badawczych, weryfikowanie danych wpisanych do Karty Obserwacji Klinicznej z historią choroby pacjenów, kontrolę gospodarki badanym produktem, raportowaniem po każdej wizycie monitorującej faktycznego stanu badania w poszczególnych ośrodkach badawczych, rejestrację badania w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych i Komisji Bioetycznej oraz rutynowymi kontaktami z zespołem badawczym każdego ośrodka uczestniczącego w badaniu. Jakość uzyskiwanych danych przez ośrodki badawcze jest na bieżąco kontrolowana przez Monitora Badań Klinicznych, jest to pierwsza osoba weryfikująca wiarygodność danych.

  Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTG) – organizacja propagująca osiągnięcia naukowe z zakresu badań środowiska glebowego oraz stymulująca rozwój gleboznawstwa, chemii rolnej i mikrobiologii rolniczej. Jej celem są również starania przyczyniające się do ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami. Towarzystwo realizuje swoje zadania poprzez organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, zacieśnianie współpracy międzynarodowej, prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej oraz inicjowanie badań naukowych i współdziałanie w ich prowadzeniu.

  Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów.

  Nauka obywatelska (ang. citizen science, franc. sciences citoyennes, ros. гражданская наука) to badania naukowe, w których wolontariusze współpracują z badaczami zawodowymi, a także (szczególnie od lat 1990.) forma edukacji naukowej, forma współpracy w badaniach naukowych oraz ruch społeczny. PLOS Medicine (do 2012 r. PLoS Medicine) – recenzowane czasopismo naukowe, publikujące na zasadach wolnej licencji prace naukowe z dziedziny medycyny. Najwyższy priorytet do publikacji w PLOS Medicine mają prace badawcze związane z czynnikami i warunkami, które powodują największe obniżenie oczekiwanej długości życia w zdrowiu, a dodatkowo skierowane są do szerszego grona odbiorców lub związane są ogólną polityką zdrowotną czy mogące mieć potencjalny wpływ na badania kliniczne. Główna siedziba redakcji czasopisma mieści się w Stanach Zjednoczonych, a czasopismo publikowane jest w języku angielskim.

  Dodano: 23.07.2012. 16:17  


  Najnowsze