• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komisja ogłasza 53 zaproszenia do składania wniosków w 7PR

  03.07.2012. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska ogłosiła szereg zaproszeń do składania wniosków dotyczących różnych tematów Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Tematy w ramach programu szczegółowego Współpraca obejmują:
  - Zdrowie (trzy zaproszenia);
  - Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia (jedno zaproszenie);
  - Technologie informacyjne i komunikacyjne (dwa zaproszenia);
  - Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne (sześć zaproszeń);
  - Energia (cztery zaproszenia);
  - Środowisko (w tym zmiany klimatu) (jedno zaproszenie);
  - Transport (sześć zaproszeń);
  - Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne (cztery zaproszenia);
  - Kosmos (jedno zaproszenie);
  - Bezpieczeństwo (jedno zaproszenie).

  Zaproszenia w ramach programu szczegółowego Możliwości są poświęcone następującym tematom:
  - Infrastruktury badawcze (dwa zaproszenia);
  - Badania naukowe na rzecz MŚP (jedno zaproszenie);
  - Regiony wiedzy (jedno zaproszenie);
  - Potencjał badawczy (dwa zaproszenia);
  - Nauka w społeczeństwie (cztery zaproszenia);
  - Działania w zakresie współpracy międzynarodowej (cztery zaproszenia).

  Dodatkowe siedem zaproszeń interdyscyplinarnych obejmuje jednocześnie do pięciu różnych tematów. Ponadto granty dla rozpoczynających niezależnych naukowców (trzy podzaproszenia) Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) mają służyć wsparciu dobrze zapowiadających się wiodących naukowców, którzy tworzą lub konsolidują własny zespół badawczy i rozpoczynają niezależne badania w Europie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zaproszenia ślubne – rodzaj zaproszenia związany z uroczystością ślubną, obecnie głównie przybiera formę papierowej karty, stanowiącej pisemne zaproszenie gości. Jednak w przeszłości nade wszystko zaproszenie na ślub było przekazywane ustnie. Save the date – powiadomienie o planowanym ślubie, przyjęciu czy imprezie. Zwyczajowo jest ono wysyłane przed dostarczeniem formalnych zaproszeń, nawet na rok przed planowanym terminem wydarzenia. Przetarg ograniczony – forma przetargu charakteryzująca się skierowaniem zaproszenia do składania ofert do ograniczonego kręgu podmiotów. Ograniczenie to może być dokonywane np. poprzez wskazanie w publicznym ogłoszeniu przesłanek, których spełnienie dopuszcza do złożenia oferty, czy też poprzez kierowanie indywidualnych zaproszeń do określonych podmiotów. W przypadkach dotyczących gospodarki podmiotów sektora publicznego często sposób przeprowadzenia przetargu ograniczonego jest szczegółowo uregulowany prawem, np. w zakresie zamówień publicznych, zbywania nieruchomości czy sprzedaży wierzytelności.

  Zaproszenie dla cudzoziemca – dokument urzędowy wystawiany przez właściwy organ administracji publicznej (w Polsce przez urzędy wojewódzkie), potwierdzający posiadanie przez cudzoziemca ubiegającego się o prawo do wjazdu do danego kraju środków na pokrycie kosztów pobytu i powrotu do ojczyzny (koszty te zobowiązuje się ponieść zapraszający, na wniosek którego wystawiono zaproszenie). Zaproszenia umożliwiają cudzoziemcowi otrzymanie wizy w placówkach dyplomatycznych kraju, do którego zamierza wjechać. Nie są wymagane przez wszystkie państwa. Google+ (znany także jako Google Plus lub G+) – serwis społecznościowy firmy Google Inc. Został uruchomiony 28 czerwca 2011 w fazie testowej. Następnego dnia użytkownicy mogli już wysłać zaproszenia do rejestracji dla swoich znajomych. Możliwość zarejestrowania się w fazie testowej istniała po otrzymaniu zaproszenia, a dla kilku losowych użytkowników rejestracja została otwarta. Pierwszym sloganem promującym projekt jest zdanie: "dzielenie się tak, jak w prawdziwym życiu. Przemyślane pod kątem internetu". Google+ ma również aplikację przeznaczoną do mobilnego systemu operacyjnego Android oraz na telefony iPhone.

  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Dyskusja wikiprojektu:Biblia/Archiwum/1: To nawet nie jest zadanie, ale może ktoś będzie miał pomysł. Potrzebujemy symbolu do userboksu, zaproszenia i szablonów związanych z projektem. Najlepiej, żeby była to grafika wektorowa (SVG), bo zwykłe ilustracje kiepsko wyglądają w wielkości 30px...

  Sposób użycia:
  {{subst:Wikipedia:WikiProjekt Telefony komórkowe/Zaproszenie|~~~~}}
  wklejamy na stronę dyskusji użytkownika
  co wyjdzie: Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  Bullingdon Club (Klub Bullingdonu) – elitarny klub towarzyski działający na Uniwersytecie Oksfordzkim. Klub nie ma stałej siedziby. Zyskał rozgłos ze względu na zamożność swych członków oraz urządzane przez nich huczne biesiady. Członkostwo klubu uzyskać można wyłącznie w drodze zaproszenia przez osobę już będącą jego członkiem; wiąże się ono ze znacznymi kosztami, ze względu na obowiązek zakupu klubowego munduru i partycypacji w kosztach wystawnych biesiad i naprawy wyrządzanych przy tej okazji szkód.

  Zbiory Dokumentów Życia Społecznego - zespoły obiektów wydzielone z ogólnych zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu 16 marca 1974, gromadzone, opracowywane, udostępniane i przechowywane przez Sekcję Dokumentów Życia Społecznego, jedną z siedmiu agend Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki. Zbiory obejmują różne pod względem formy i treści dokumenty o charakterze informacyjnym, normatywnym, reklamowym i propagandowym, będące wynikiem efemerycznych wydarzeń życia gospodarczego, politycznego i kulturalnego regionu kujawsko-pomorskiego.Gromadzone są róże formy dokumentów: druki ulotne czyli zaproszenia, afisze, ulotki informacyjne, bilety ; druki zwarte: broszury, foldery, jednodniówki ; dokumenty ikonograficzne: fotografie, pocztówki, znaczki, naklejki ; dokumenty audiowizualne: filmy, nagrania dźwiękowe ; artefakty: medale, gadżety. Tego typu dokumentacja spełnia ważne funkcje w procesie komunikacji społecznej: przekazuje treści, informuje, reklamuje, propaguje. Zbiory stanowią cenne źródło do badań  regionu kujawsko-pomorskiego w zakresie  zarówno nauk społecznych zajmujących się komunikacją, propagandą, reklamą, zjawiskami masowymi jak i  historii, historii literatury i historii sztuki, etnologii, socjologii, bibliologii, politologii.

  Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (ang. European Union Contest for Young Scientists, w skrócie EUCYS) jest organizowany przez Komisję Europejską od 1989 roku. Obecnie jest częścią Programu Doskonalenia Badawczego Potencjału Ludzkiego (IHP) w ramach VI Programu Ramowego. Ocenia się, że w Konkursie uczestniczy co roku ponad 30 tysięcy młodych naukowców. Zapytanie ofertowe (z angielskiego Request For Proposal -- RFP) to zaproszenie dla dostawców do wzięcia udziału w procesie składania ofert, mającego na celu dostarczenie konkretnego produktu lub usługi.

  Yes Men – grupa aktywistów zajmująca się "prowokacjami kulturowymi" (ang. culture jamming), uprawiają, jak sami to nazywają, "poprawę tożsamości" (ang. identity correction) poprzez udawanie decydentów i rzeczników prasowych istotnych organizacji. Tworzą i utrzymują fałszywe strony podobne do tych które chcą sparodiować, a potem przyjmują zaproszenia otrzymane przez nie, aby pojawić się na konferencjach, sympozjach i w programach telewizyjnych. Tym sposobem przedstawiają swój punkt widzenia na często dehumanizujące działania korporacji i agencji rządowych. International Standard Payload Rack (ISPR, Międzynarodowa Standardowa Szafa Ładunkowa) została zaadoptowana do programu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) w ramach zwiększania integracji i wymienialności komponentów, a także aby umożliwić jak największą współpracę naukowców pracujących w ramach różnych programów badawczych. Na pokładzie ISS znajduje się 37 gniazd na ISPR zawierające ładunki badawcze. Gniazda te zawierają komplet złącz, zapewniających takie same warunki niezależnie od miejsca instalacji. W niektórych miejscach dodatkowo zainstalowano niestandardowe złącza, aby spełnić wymagania konkretnych ładunków.

  Pojęcie efekt domina jest metaforą używaną dla określenia sytuacji, w której jedno drobne zdarzenie uruchamia szereg następujących po sobie, wynikających jedno z drugiego zdarzeń. Sformułowania tego używa się zazwyczaj w odniesieniu do procesów gwałtownych, destrukcyjnych, niemożliwych do opanowania, po tym, gdy już zostaną zainicjowane. Dyskusja wikiprojektu:Sztuka współczesna: Możesz zaprosić kogoś do udziału w projekcie wpisując na jego stronie dyskusji: {{Wikiprojekt:Sztuka współczesna/Zaproszenie}}.

  Dodano: 03.07.2012. 17:49  


  Najnowsze