• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kudrycka: w 2010 r. powstanie Biblioteka Wirtualnej Nauki

  29.09.2009. 11:36
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce stworzyć Bibliotekę Wirtualnej Nauki (BWN), dzięki której wszystkie instytucje naukowe w Polsce będą miały bezpłatny dostęp do najbardziej aktualnych światowych periodyków naukowych. BWN będzie działać od stycznia 2010 r. "Nadrzędnym celem Biblioteki Wirtualnej Nauki jest wyrównanie szans w dostępie do źródeł naukowych uczonym z wszystkich ośrodków badawczych w kraju" - powiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka.

  Jej zdaniem, w Polsce naukowcy mają ograniczony dostęp do baz danych publikacji naukowych. "Uczelnie do tej pory nie zawsze było stać na zakup odpowiednich licencji" - tłumaczyła minister i podkreśliła, że tego rodzaju dostęp do informacji naukowych na polskich uczelniach powinien zaistnieć już wiele lat temu.

  Kudrycka zapowiedziała, że od stycznia 2010 r. MNiSW zapewni wszystkim instytucjom naukowym w kraju dostęp do czasopism, książek, bibliografii, norm i opisów patentowych, z których poza naukowcami i nauczycielami akademickimi będą mogli korzystać także studenci.

  Resort pokryje koszty zakupu licencji krajowych, by udostępnić jednostkom naukowym bazy danych takie jak: Web of Science (z archiwizacją), Springer, EBSCO Publishing, ScienceDirect, Journal Citation Reports i CPCI. Ponadto MNISW dofinansuje dostęp do: Nature, Math, Science, Scopus oraz Source OECD. "To są najważniejsze i najbardziej potrzebne bazy danych" - oceniła minister nauki.

  Podkreśliła, że ze zbiorów BWN skorzystają zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne.

  W opinii Kudryckiej, BWN będzie wsparciem dla uczonych w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i we wszystkich specjalnościach naukowych w Polsce.

  "W obecnych czasach nauka ma charakter globalny i w zasadzie najnowsze zdobycze wyczytujemy szybciej w internecie niż w publikacjach drukowanych" - dodała minister nauki.

  Koszt realizacji BWN wyniesie ok. 170 mln zł.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3. Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej. Lista czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – lista czasopism naukowych, które są uwzględniane przy ocenie parametrycznej placówek naukowych, uczelni, instytutów, jednostek badawczo-rozwojowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (a wcześniej jego poprzedników, czyli Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz Komitet Badań Naukowych) i inne ministerstwa.

  Advances in Cognitive Psychology to czasopismo naukowe, poświęcone badaniom nad ludzkim umysłem. Właścicielem periodyku jest Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. Ze względu na międzynarodowy wymiar ACP przyjęto, że językiem publikacji będzie w tym przypadku język angielski. Począwszy od 2008 roku pismo wydawane jest w sposób ciągły w trybie on-line w oparciu o technologię Metapress. ACP znajduje się w wykazie czasopism naukowych polskich i zagranicznych prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych z przyznaną liczbą sześciu punktów. Czasopismo jest notowane
  w bazach naukowych takich jak: PubMed, Scopus, EBSCO, PsychINFO oraz DOAJ. Inżynieria materiałowa - interdyscyplinarna dziedzina nauki, działająca w obszarze nauk technicznych i dziedzinie nauk technicznych wymienionych w wykazie będącym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.

  Klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych w Polsce: Z dniem 1 października 2011, czyli wraz z wejściem w życie nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym, systematyka dziedzin naukowych leży w gestii ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego (a nie jak dotychczas Centralnej Komisji). Na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. 2011 Nr 179, poz. 1065) nowa systematyka przybrała trójstopniowy (a nie jak dotychczas dwustopniowy) podział nauk, uwzględniając:

  Dodano: 29.09.2009. 11:36  


  Najnowsze