• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mapowanie źródeł informacji dla europejskich rolników

  11.04.2014. 16:27
  opublikowane przez: Redakcja

  W dobie zmieniających się warunków oraz silnej presji ze strony rynku i społeczeństwa wymagającej adaptacji i innowacji, społeczność rolnicza potrzebuje łatwego dostępu do wiedzy i informacji, a także szkoleń i edukacji.

  Decydenci z całej Europy otrzymają pomocną dłoń w określaniu sposobów docierania do rolników z nowymi informacjami i rewidowaniu usług doradczych, dzięki dofinansowanemu ze środków unijnych projektowi PRO AKIS (Prospects for Farmers Support: Advisory Services in the European Agricultural Knowledge and Information Systems).

  Zespół PRO AKIS sporządza mapę wielu różnych źródeł informacji dostępnych dla rolników. Analizuje usługi doradztwa rolniczego w kontekście systemów wiedzy i informacji rolniczej (AKIS).

  Przewidziana na 30 miesięcy inicjatywa, finansowana z budżetu 7PR, skupiła konsorcjum partnerów z siedmiu organizacji europejskich.

  Półmetek osiągnęła wraz z ukończeniem prac nad wykazem usług informacyjno-doradczych w 27 krajach UE.

  Świadczenie usług doradczych to jeden z najważniejszych sposobów usprawnienia rozwiązywania problemów, wymiany informacji i procesów generujących innowacje. Tego typu usługi mogą być świadczone przez rozmaite podmioty, w tym przez instytucje kształcenia formalnego i pomaturalnego oraz NGO, ale także przez przedstawicieli administracji czy instytucji badawczych. Od 2009 r. obowiązuje rozporządzenie unijne obligujące państwa członkowskie do ustanowienia systemu doradztwa rolniczego.

  W ramach projektu PRO AKIS już zorganizowano serie warsztatów regionalnych w Kopenhadze, Paryżu i Krakowie, z których każdy miał zaprezentować państwom w danym regionie pierwsze ustalenia i raporty krajowe.

  Pracami konsorcjum PRO AKIS kieruje &#187The James Hutton Institute&#171 ze Zjednoczonego Królestwa, czołowa na świecie organizacja naukowa z wieloma oddziałami.

  Dr Katrin Prager, koordynatorka projektu z ramienia &#187The James Hutton Institute&#171, odpowiedzialna za dane ze Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, zauważyła: &#132Sporządziliśmy wykaz organizacji, które tworzą, przekazują i rozpowszechniają wiedzę związaną z rolnictwem, między innymi uczelnie i instytuty badawcze, szkoły rolnicze drugiego stopnia i organizacje doradcze. Wykazy z 27 państw zostały zaprezentowane w czasie trzech warsztatów regionalnych obejmujących całą Europę. Obecnie interesariusze reprezentujący ministerstwa, organizacje doradcze i związki rolnicze wypowiadają się na temat systemów informacji funkcjonujących w swoich państwach i dowiadują się, jak inne kraje organizują i świadczą usługi doradcze. Chciałabym podziękować wszystkim uczestnikom i członkom zarządu za ich dotychczasowy wkład i sugestie&#148.

  Michael Kuegler, kierownik niemieckich izb rolniczych i biura Europejskiego forum usług doradztwa rolniczego (EUFRAS) w Brukseli, stwierdził: &#132Jako członek rady ekspertów PRO AKIS, EUFRAS nieustannie dąży do optymalizacji procesów nauczania na rzecz całej społeczności wiejskiej. Niezwykle radzi jesteśmy z mapowania, jakie prowadzi PRO AKIS w Europie, gdyż pomaga nam ono w identyfikowaniu i redukowaniu wąskich gardeł oraz wypracowywaniu sposobu transgranicznego kształcenia doradców rolnych&#148.
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Geoxa - Rodzina oprogramowania pozwalającego w pełni wykorzystać najistotniejsze cechy systemów GIS (Geographic Information System) zwany również jako System Informacji Geograficznej (SIG), System Informacji Przestrzennej (SIP) oraz System Informacji o Terenie (SIT). Dzięki oprogramowaniu zarówno pozyskiwanie informacji z istniejących już baz przestrzennych jak i tworzenie ich od podstaw jest niezwykle łatwe. Duża łatwości obsługi przy zachowaniu wszystkich najpotrzebniejszych funkcji sprawia, że rozwiązania oparte na oprogramowaniu Geoxa są idealne w dziedzinach zajmujących się zjawiskami lub obiektami występującymi przestrzennie. Oprogramowanie z rodziny Geoxa doskonale sprawdza się również w administracji państwowej (miasta, gminy, powiaty) pomagając w planowaniu przestrzennym. Dla lepszego dopasowania funkcji oprogramowania do potrzeb występuje ono w trzech wersjach: Akis (Acis) – w mitologii greckiej syn Fauna i nimfy Symaithis. Sycylijski pasterz, śmiertelnik, którego pokochała nereida Galatea.
  Zakochany w niej cyklop Polifem ujrzawszy parę zakochanych zaczął ich ścigać. Galatea uciekła przed Polifem wskakując do morza, Akis zaś został śmiertelnie przywalony skałą. Galatea zamieniła jego krew w rzekę – Acis. Trwały nośnik (ang. durable media) – materiał lub urządzenie (każdy nośnik informacji) umożliwiające przechowywanie - przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania - zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane.

  SEFI – Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Inżynierskiej jest główną organizacją zajmującą się problematyką kształcenia inżynierów w Europie. SEFI zostało założone w roku 1973 i posiada siedzibę w Brukseli. Misją SEFI jest promocja wymiany informacji dotyczących kształcenia inżynierów pomiędzy nauczycielami, naukowcami, studentami w krajach Europejskich. SEFI rozwija współpracę pomiędzy instytucjami kształcącymi inżynierów oraz przemysłem zatrudniającym inżynierów. SEFI działa również na poziomie politycznym i koordynacyjnym oraz reprezentuje Europę w tym obszarze na forum światowym. Skrót SEFI pochodzi od francuskojęzycznej nazwy tej organizacji. Członkami indywidualnymi są głównie nauczyciele akademiccy. Członkami instytucjonalnymi, których jest ok. 200, są Europejskie wyższe uczelnie techniczne. SEFI grupuje także członków przemysłowych oraz wspierających – zainteresowanych edukacją inżynierską. REDIAL (Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina) (Europejska Sieć Informacji i Dokumentacji nt. Ameryki Łacińskiej) jest stowarzyszeniem skupiającym ośrodki dokumentacyjne, badawcze i biblioteki europejskie specjalizujące się w tematyce latynoamerykańskiej. Stanowi płaszczyznę wymiany informacji, doświadczeń a także promocji europejskich badań latynoamerykańskich i samej Ameryki Łacińskiej, głównie z zakresu nauk humanistycznych (również o podejściu interdyscyplinarnym). Efektem prac prowadzonych w ramach organizacji jest portal [REDIAL], dzięki któremu można pozyskać dostęp do opisanych poniżej źródeł informacji.

  Enterprise bookmarking jest metodą współpracy członków organizacji wspierającą zarządzanie wiedzą. Metoda ta polega na opisywaniu przez danego użytkownika zasobów informacyjnych przechowywanych w postaci elektronicznej i udostępnianie ich innym członkom organizacji. Stworzone opisy źródeł informacji tworzą zakładki (ang. bookmarks), które mogą być przeglądane i wyszukiwane w oparciu o różne kryteria. Zakładki mogą wskazywać na obiekty informacyjne o różnej formie – artykuły Internecie lub dowolne pliki, do których istnieje dostęp poprzez sieć teleinformatyczną. Źródła informacji w rozwiązaniach enterprise bookmarking mogą być opisywane są za pomocą pojedynczych słów kluczowych, bardziej rozbudowanych meta-informacji oraz opisów tekstowych . System wspomagania decyzji (ang. Decision Support System (DSS)) – system dostarczający informacji i wiedzy, wykorzystywany przy podejmowaniu decyzji, głównie przez kierownictwo średniego i wysokiego szczebla oraz analityków korporacyjnych. W efekcie wykorzystania systemów DSS uzyskujemy raporty i zestawienia, które dostarczane są kierownictwu w ramach systemów informowania kierownictwa (Executive Information Systems (EIS)). Dlatego też często systemy DSS określane są jako specjalizowana forma EIS.

  Kodyfikacja wiedzy – zebranie w jednolitą, usystematyzowaną i opartą na wspólnych zasadach całość informacji (wiedzy) potrzebnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Celem kodyfikacji wiedzy jest ułatwienie dostępu do zasobów wiedzy organizacji. Realizuje się to poprzez takie przetworzenie i usystematyzowanie posiadanych informacji aby można je było łatwo odnaleźć, zrozumieć i przyswoić. Dane powinny być zapisane w określonym formacie, a dostęp do nich możliwie prosty dla wszystkich upoważnionych do tego osób. Portal korporacyjny (ang. corporate portal) – zintegrowany interfejs użytkownika stanowiący rozwinięcie stron WWW, a służący wymianie informacji, zarządzaniu wiedzą w firmie oraz realizacji różnych transakcji biznesowych. Stanowi punkt dostępu do wszystkich zasobów informacyjnych oraz wykorzystywanych aplikacji. Integruje on systemy i technologie informatyczne, dane, informację i wiedzę, funkcjonujące w organizacji oraz jej otoczeniu, w celu umożliwienia użytkownikom spersonalizowanego i wygodnego dostępu do danych, informacji, wiedzy, stosownie do wynikających z ich zadań potrzeb, w dowolnym miejscu i czasie, w bezpieczny sposób i poprzez jednolity interfejs. Bardziej zaawansowane portale funkcjonują jako rozbudowane miejsce pracy (ang. workplace), gwarantujące pracę grupową oraz wymianę dokumentów.

  System Informacji Geograficznej (GIS, ang. Geographic Information System) – system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, którego jedną z funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego. Każdy system GIS składa się z: bazy danych geograficznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz twórców i użytkowników GIS. W przypadku, gdy System Informacji Geograficznej gromadzi dane opracowane w formie mapy wielkoskalowej (tj. w skalach 1:5000 i większych), może być nazywany Systemem Informacji o Terenie (LIS, ang. Land Information System).

  Europejski rejestr emisji zanieczyszczeń (EPER) jest systemem ewidencji i raportowania zanieczyszczeń stosowanym przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. Jest on ściśle powiązany z realizacją dyrektywy IPPC. Rozporządzenie E-PRTR ma na celu poprawę publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska poprzez ustanowienie spójnego i zintegrowanego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, przyczyniając się tym samym ostatecznie do zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska i ich ograniczenia oraz zapewniając potrzebne informacje decydentom, a także ułatwiając udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska.

  Satysfakcjonizm – postawa intelektualna wynikająca z niedojrzałości poznawczej, braku samodzielności i elastyczności myślenia, powszechna wśród części współczesnych użytkowników informacji. Charakterystyczna dla społeczeństwa informacyjnego. Polega na szybkim, często bezkrytycznym zadowoleniu się wiedzą ogólną w sytuacji, gdy rozwiązanie problemu wymaga dotarcia do kilku źródeł i zanalizowania uzyskanych, często zróżnicowanych informacji. To również bezkrytyczne przyjmowanie informacji, których wiarygodność nie została potwierdzona w publikacjach powszechnie uznanych za naukowe. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA, ang. European Network and Information Security Agency), agencja Unii Europejskiej odpowiedzialna za zapewnienie wysokiego i efektywnego poziomu bezpieczeństwa w sieciach i systemach informatycznych w Unii Europejskiej. Formalnie powołana do życia 15 marca 2004 roku na mocy Rozporządzenia (WE) nr 460/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady służyć ma jako centrum doradztwa państwom członkowskim Unii Europejskiej w kwestiach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w Internecie oraz przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Ma swoją siedzibę w mieście Iraklion w Grecji.

  System Informacji Przestrzennej – zawiera proces pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych dotyczących obiektów o charakterze przestrzennym. Termin stosowany zamiennie z określeniem GIS. Etyka informacji to dziedzina zajmująca sie badaniem kwestii etycznych, wynikających z rozwoju i zastosowania technik informacyjnych. Dostarcza ona podstaw do krytycznego rozważania kwestii moralnych dotyczących tworzenia, przechowywania, zbierania i przetwarzania informacji. Etyka informacji jest ściśle związana z etyką komputerową, filozofią informacji oraz etyką mediów.

  Dynamiczny system informacji przestrzennej - jest to rodzaj systemu informacji przestrzennej, w którym oprócz położenia obiektu uwzględniono czas jego powstania. Pozwala to na przeglądanie zmian w czasie na mapach generowanych przez system. Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny jest jednym z najbardziej cenionych czasopism w Wojsku Polskim (kwartalnik wydawany przez Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej) dotyczącym teorii i praktyki informacji naukowej, organizacji i zarządzania, problematyki edukacyjnej, a także nowych rozwiązań w dziedzinie technologii informacyjnych oraz opracowań z dziedziny bezpieczeństwa państwa, w tym ekonomiki wojskowej. Pismo jest skierowane przede wszystkim do pracowników resortu obrony narodowej, kadry Sztabu Generalnego WP, a także innych centralnych instytucji wojskowych, cywilnych i naukowych.

  Dodano: 11.04.2014. 16:27  


  Najnowsze